Solution manual financial accounting by valix ch6 10

72 102 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:26

... 168,500 6,500 325,000 Accounts receivable Accounts receivable – assigned 200,000 200,000 Collections by bank Less: Payment of loan (1,125,000 – 800,000) 325,000 Excess collection Less: Interest (2%... Accounts receivable – assigned 60,000 60,000 Bank loan August payment Balance 320,000 Collections by bank Less: Payment of loan Interest (1% x 226,400) 228,664 640,000 413,600 226,400 226,400 2,264... 2,900,000 Loss on factoring Cash Receivable from factor Accounts receivable factored Collections by factor 3,000,000 300,000) 450,000) 2,250,000 2,250,000 ( 350,000) 250,000 250,000 3,000,000 2,500,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual financial accounting by valix ch6 10 , Solution manual financial accounting by valix ch6 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay