Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:23

Giáo án đại số Tuần: 24 Tiết: 51 GV: Nơng Văn Vững GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tt) I Mục tiêu: Kiến thức: - Tiếp tục rèn luyện kĩ cho HS giải toán cách lập phương trình HS biết cách chọn ẩn khác biểu diễn đại lượng theo cách khác Kỹ năng: - Kĩ trình bày tập, lập luận xác Thái độ: - Cẩn thận, tư giải tập II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi Ví dụ, ?.4 - HS: SGK, Bảng nhóm, giấy nháp III Phương pháp: - Phương pháp: Đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy: Ổn định lớp: Sĩ số: Lớp A4:……… : Kiểm tra cũ: - Nêu bước giải tốn cách lập phương trình? Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Ví dụ Sau thời gian hai GV treo VD bảng phụ cho xe gặp HS đọc Thời gian từ lúc xe máy khởi Bài tốn yêu cầu tìm gì? hành đến gặp ơtơ Theo em ta chọn ẩn Ví dụ: < Sgk/27 > nào? x > 2/5 Ta gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến gặp ôtô x(h) HS thảo luận lên điền ĐK x nào? Vận Thời Quãng GV: Xe máy chạy trước 24’=?h đường tốc gian (km/h) GV treo bảng phụ (h) (km) Thời Quãng Xe Vận tốc 35 x 35x gian đường máy (km/h) (h) (km) Ơtơ 45 x-2/5 45(x-2/5) -Gọi thời gian từ xe máy khởi Xe 35 x hành đến gặp ôtô x (h) máy (x >2/5) Ôtô 45 -Quãng đường x 35x Ngược (km) cho HS thảo luận nhóm điền Chính qng đường từ Hà bảng phụ nội Nam định 90km -Vì ơtơ khởi hành sau xe máy 24 phút (tức 2/5 giờ) nên ôtô hai xe chạy theo hai chiều 35x + 45(x - 2/5) = 90 thời gian x – 2/5 (h) nào? HS thảo luận trình bày lời -Quãng đường ơtơ là: 45.(x-2/5) Vậy gặp tổng quãng giải bảng nhóm (km) đường hai xe quãng Vì hai xe ngược nên hai đường nào? xe gặp tổng quãng đường hai Hãy lập phương trình? xe quãng đường Yêu cầu HS thảo luận trình từ Nam định –Hà nội Ta có PT bày làm bảng nhóm 35x + 45(x - 2/5) = 90 ?.4 GV treo bảng phụ cho HS làm  35x + 45x – 18 = 90 việc cá nhân lên điền HS thảo luận trình bày  80x = 108 bảng nhóm x = 27/20 (h) Vận Thời Quãng Vậy thời gian để hai xe gặp đường tốc gian 27/20 giờ, tức 21 phút, kể từ (km/h) (h) (km) xe máy khởi hành s Xe 35 s máy 35 Theo tốn thời gian hai xe 90 − s Ơtơ lệch bao nhiêu? 45 90-s 45 PT? Vì xe máy chạy trước ôtô 24 phút tức 2/5 nên ta có PT 47,25/35 = ?/? giờ? Cho HS đọc đọc thêm s 90 − s = Sau phân tích cách chọn ẩn 35 45 tốn cho HS hiểu giải PT ta s = 47,25 (km) Vậy thời gian để hai xe gặp Củng cố: 47,24/35 = 27/20 giờ, Bài tập GV hướng dẫn HS làm 37 tức 21 phút, kể từ xe Bài 37 Sgk/30 Ta gọi ẩn nào? máy khởi hành Gọi x vận tốc xe máy (x>0) Thời gian xe máy đi? Thời gian xe máy hết quãng Thời gian ôtô đi? (sau tiếng) đường AB là: 9½ - = 3½ (giờ) Vận tốc ơtơ?(hơn Vt xe máy 20) Thời gian ôtô hết quãng đường QĐ xe máy đi? x vận tốc xe máy AB là: 9½ - = 2½ (giờ) QĐ ôtô đi? 9½ - = 3½ = 3,5 (giờ) Vận tốc ôtô là: x + 20 (km/h) QĐ hai xe nào?=>PT 9½ - = 2½ = 2,5 (giờ) Quãng đường xe máy là:3,5x (km) Giải PT? x+20 Quãng đường ôtô :2,5(x+20) (km) x=? 3,5 x Vì xe máy ơtơ từ A đến B Quãng đường AB ? 2.,(x+20) nên ta có PT: 3,5x = 2,5(x+20) 3,5x = 2,5(x+20) HS giải PT tìm x = 50 3,5x = 2,5x +50 3,5x – 2,5x = 50 175 km x = 50 (km/h) Vậy vận tốc trung bình xe máy là: 50 km/h Quãng đường AB là: 50 3,5=175 km Dặn dò: - Về xem kĩ lại bước giải tốn cách lập phương trình, cách chọn ẩn - Coi lại cách tính số TBC, giại PT tiết sau luyện tập - BTVN: 38, 39, 40, 41 Sgk/30, 31 Rút kinh nghiệm: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kĩ giải tốn cách lập phuơng trình Kỹ năng: - Kĩ phân tích, chọn ẩn thích hợp, biểu diễn đại lượng chưa biết Thái độ - Cẩn thận, xác, linh hoạt giải tập II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi nội dung 38 Sgk/30 - HS: Ôn tập kiến thức III Phương pháp: - Phương pháp: Đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy: Ổn định lớp: Sĩ số: Lớp A4:……… : Kiểm tra cũ: - Nêu bước giải tốn cách lập phương trình? Nội dung luyện tập: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Luyện tập HS nêu rõ bước giải Bài 38 HS nhận xét Bài 38 Sgk/30 Chọn ẩn nào? ĐK Gọi x số bạn đạt diểm Thế điểm TBC tổ? ( x thuộc N*, x < 10) Vậy gọi x số bạn đạt điểm Gọi x số bạn đạt diểm Số bạn đạt điểm là: số bạn đat điểm biểu diễn ( x thuộc N*, x < 10) 10 – ( + + + x) = – x nào? tổng số điểm tổ chia cho tổng điểm 10 bạn nhận được: Tổng điểm 10 bạn? số bạn 4.1 + 5.(4 – x) + 7.2 + 8.3 + 9.x Vậy ta có phương trình nào? 10 –( 1+2+3+x) = – x Theo ta có phương trình Giải PT x = ? 4.1+5.(4-x)+7.2+8.3+9.x 4.1 + 5(4 − x) + 7.2 + 8.3 + 9.x = 6,6 10 4.1 + 5(4 − x) + 7.2 + 8.3 + 9.x + 20 − x + 14 + 24 + x = 6,6 10 10 Bài 39 = 6,6  4x +62 = 66 GV treo bảng phụ: Điền liệu: x=1 Số tiền phải Thuế x= trả chua có Vậy có bạn nhận điểm bạn VAT VAT nhận điểm Loại hàng Bài 39 Sgk/30 x 10% x HS thảo luận nhanh lên điền Gọi số tiền Lan phải trả cho hàng ô trống Loại hàng (110000-x) loại ( không kể VAT) x (x>0) 110000-x 8% Tổng số tiền là: Cho HS thảo luận nhanh điền 120 000 – 10 000 = 110 000 đ GV HS đặt lời giải cho tốn Số tiền Lan phải trả cho hàng loại GV hướng dẫn là: Gọi x (đ) số tiền loại chưa tính 110 000 – x (đ) VAT Tiền thuế VAT hàng loại là: 10%.x Tổng số tiến chưa tính VAT? Tiền thuế VAT hàng loại là: Số tiền loại 2? (110 000 – x) 8% Tiết tục cho HS điền vào dãy ô trống Ta có phương trình GV HS hồn chỉnh giải x (110000 − x).8 Bài 40 Sgk/31 + = 10000 Chọn ẩn? ĐK? 10 100 Vậy số tuổi mẹ? Giải PT ta x = 60000 (đ) Số tuổi Phương mẹ sau 13 năm? Vậy số tiền loại 60000 đ; Theo ta có phương trình nào? Giải PT x =? Bài ta có nhiều cách giải Gọi x số thảm theo hợp đồng Số thảm thựa hiện? Theo hợp đồng ngày dệt bao nhiêu? Khi thực ngày dệt bao nhiêu? Loại là: 50000 đ Gọi x tuổi Phương Bài 40 Sgk/31 (x thuộc N*) Gọi x số tuổi Phương 3x (x thuộc N*, x ) x+13 3x + 13 Số tuổi mẹ nay: 3x 13 năm tuổi Phương: x+13 3x + 13 = 2(x+13) Tuổi mẹ là: 3x + 13 Ta có PT: 3x +13 = 2(x +13) x = 13  3x + 13 = 2x + 26  3x – 2x = 26 – 13 x = 13 Vậy năm Phương 13 tuổi Khi thực tăng 20% nghĩa Bài 45 Sgk/31 % so với hợp đồng? x+24 Cách 1: Vậy ta có PT nào? => x = ? x/20 Gọi x số thảm len phải dệt theo hợp đồng (x thuộc Z+) Cách ta gọi x số thảm len (x+24)/18 Số thảm len thực hiện: x + 24 ngày dệt theo hợp đồng Theo hợp đồng ngày dệt Khi thực hiện? x/20 (tấm) Vượt thảm? Nhờ cải tiến kĩ thuật ngày dệt Ta có PT nào? được: (x+24)/18 (tấm) GV yêu cầu HS tự hồn thành theo 120% so với hợp đồng Vì thực tăng 20% nghĩa cách x + 24 120 x 120% so với kế hoạch = 18 100 20 x + 24 120 x = Ta có PT: x = 300 18 100 20 Giải PT ta được: x = 300 ( tấm) Vậy theo hợp đồng xí nghiệp phải dệt 300 thảm len Cách 2: x+(20/100).x=120/100.x=1,2x 24 1,2x 18 – x.20 = 24 Củng cố: - Kết hợp luyện tập Dặn dò: - Về xem lại kĩ bước giải tập chữa, tiết sau luyện tập KT 15’ - BTVN: 41, 42, 43, 44, 46 Sgk/31 Rút kinh nghiệm: ... tuổi Phương Bài 40 Sgk /31 (x thuộc N*) Gọi x số tuổi Phương 3x (x thuộc N*, x ) x+ 13 3x + 13 Số tuổi mẹ nay: 3x 13 năm tuổi Phương: x+ 13 3x + 13 = 2(x+ 13) Tuổi mẹ là: 3x + 13 Ta có PT: 3x + 13 =... 10 bạn? số bạn 4.1 + 5.(4 – x) + 7.2 + 8. 3 + 9.x Vậy ta có phương trình nào? 10 –( 1+2 +3+ x) = – x Theo ta có phương trình Giải PT x = ? 4.1+5.(4-x)+7.2 +8. 3+ 9.x 4.1 + 5(4 − x) + 7.2 + 8. 3 + 9.x... + 13) x = 13  3x + 13 = 2x + 26  3x – 2x = 26 – 13 x = 13 Vậy năm Phương 13 tuổi Khi thực tăng 20% nghĩa Bài 45 Sgk /31 % so với hợp đồng? x+24 Cách 1: Vậy ta có PT nào? => x = ? x/20 Gọi x số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay