Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:23

... tuổi Phương Bài 40 Sgk /31 (x thuộc N*) Gọi x số tuổi Phương 3x (x thuộc N*, x ) x+ 13 3x + 13 Số tuổi mẹ nay: 3x 13 năm tuổi Phương: x+ 13 3x + 13 = 2(x+ 13) Tuổi mẹ là: 3x + 13 Ta có PT: 3x + 13 =... 10 bạn? số bạn 4.1 + 5.(4 – x) + 7.2 + 8. 3 + 9.x Vậy ta có phương trình nào? 10 –( 1+2 +3+ x) = – x Theo ta có phương trình Giải PT x = ? 4.1+5.(4-x)+7.2 +8. 3+ 9.x 4.1 + 5(4 − x) + 7.2 + 8. 3 + 9.x... + 13) x = 13  3x + 13 = 2x + 26  3x – 2x = 26 – 13 x = 13 Vậy năm Phương 13 tuổi Khi thực tăng 20% nghĩa Bài 45 Sgk /31 % so với hợp đồng? x+24 Cách 1: Vậy ta có PT nào? => x = ? x/20 Gọi x số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay