Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:23

... Phân tích toán, chọn ẩn, biểu thị số liệu chưa biết, lập phương trình, giải phương trình đối chiếu với điều kiện ẩn, trả lời toàn - Chủ yếu luyện dạng toán quan hệ số, toán thống kê, toán phần... 40(sgk) Phương là: x + 13 Nội dung ghi bảng Mười ba năm sau tuổi mẹ là:3x+ 13 Ta có phương trình: Giáo viên nhận xét sửa 3x+ 13= 2(x+ 13) Bài tập 39 (sgk) chữa Học sinh giải tiếp phương Gọi số tiền... nào? Lập phương trình giải phương trình, trả lời tốn Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà: Làm tập 45 ,36 , 48 (sgk) 49,50,51 (sbt) x1(2x)= 100x+10+2x = 102x+10 Ta có phương trình: 102x+10 – 12x = 37 0 Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay