Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:23

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 51: Giải toán cách lập phương trình (phần 2) A- Mục tiêu - HS biết giải toán cách lập pt số dạng B- phương tiện C- Các hoạt động 1/ T/c 2/Kiểm tra: Nêu bước giải toán lập pt làm tập 34 3/Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: 1)Ví dụ áp dụng Tìm hiểu VD -HS đọc đề tóm tắt xe máy v=35km/h HN  NĐ 90km ôtô:v=45km/h tx.máy đến lúc gặp ô tô 2CĐ ngược chiều, gặp nên: S1+S2=S=90 -GV yêu cầu HS tự trình bày VD:SGK GV lưu ý: Chọn ẩn hợp lý để lập pt đơn giản toán giải cách ngắn gọn Có gọi đại lượng cần tìm ẩn có đặt gián tiếp nhanh 2  pt: 35 x + 45  x − ÷ = 90 Xmáy ơtơ t(h) x x−  S(km) 35x 2  45  x − ÷ 5  5 Hoạt động 2)Áp dụng : Làm ?3 , ? -HS rút nhận xét qua cách làm ?3 Xmáy Quãng đường S ôtô 90-S t(giờ) S 35 90 − S 45 Do thời gian xe máy nhiều ô tô 24’=2/5h nên có pt: S 90 − S − = 35 45 189 ⇒S= ( km) Thời gian cần tìm 189 108 : 35 = ( h) 80 Hoạt động 3: HS đọc nghiên cứu Bài đọc thêm H/s: Đọc Bài đọc thêm Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài 37: 6h xemáy->v1 9h30’ A B 7hô tô ->v2 v1>v2 20km/h (1) S1=S2 (2) Tính SAB, v1? Có thể dựa vào (1) (2) để lập pt a)Chọn ẩn vận tốc Thời gian (h) Vận tốc (km/h) Xe máy 3,5 x Ơ tơ 2,5 x+20 PT cần lập: 3,5x=2,5(x+20) b)Chọn ẩn quãng đường Thời gian (h) Vận tốc (km/h) x Xe máy 3,5 Ơ tơ 3,5 x 2,5 2,5 x x PT cần lập: 2,5 − 3,5 = 20 -Làm bt: 37, 38, 39,40 (SGK) Quãng đường (km) 3,5x 2,5(x+20) Quãng đường (km) x x Tiết 52: Luyện tập A- Mục tiêu - HS biết giải toán cách lập pt, đặc biệt dạng toán số toán suất - Rèn kỹ trình bày B- phương tiện C- Các hoạt động 1/ T/c 2/Kiểm tra: Nêu bước giải toán lập pt, làm 39 3/Luyện tập Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Chữa tập Bài 39 (SGK): Gọi số tiền Lan phải trả cho loại hàng thứ GV lưu ý cho HS cách lập bảng x( nghìn đồng, x>0) số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai (120-10)-x-110-x Tền trả Thuế VAT Tiền thuế loại hàng thứ 10%x I x 10%x Tiền thuế loại hàng thứ II 110-x 8%(110-x) 8%(110-x) Cả 110 10 Do tổng số tiền thuế 10 ngìn đồng nên ta có pt: 10%x+8%(110-x)=10 x=60 (thỏa mãn đ/k) Vậy không kể VAT, Lan phải trả cho loại hàng thứ 60 nghìn đồng Hoạt động 2: Luyện tập Gọi số tuổi Phương x (x Bài 40 (SGK) nguyên, dương) tuổi mẹ 3x 13 năm tuổi mẹ 3x+13, tuổi phương HS đọc phân tích đề x+13 Khi tuổi mẹ gấp lần tuổi Phương nên ta có Mẹ Phương pt: 3x+13=2(x+13) Năm 3x x Vậy Phương 13 tuổi 13 năm 3x+13 x+13 GV: Lập bảng tóm tắt đề để thấy mối liên quan đại lượng Bài 41 SGK: -HS đọc tóm tắt đề -GV hướng dẫn HS phân tích để lập p/t Gọi số có chữ số cần tìm ab (a,b chữ số a≠ 0) Chữ số hàng đvị gấp lần chữ số hàng chục nên b=2a Khi viết thêm chữ số xen vào ta số  ab, b = 2a   a1b − ab = 370 a1b = 100a + 10 + b Số số ban đầu ab 370 nên ta có pt: ab = ? Có thể gọi số cần tìm ab GV hỏi có cách khác khơng? Đặt chữ số hàng chục x lập luận có pt: 100x+10+2x-(10x+2x)=370 (100a + 10b + b) − ab = 370 ⇔ 100a + 10b + b − 10a − b = 370 ⇔ 90a = 360 ⇔a=4 ⇒ b = 2.4 = a=4, b=8 thỏa mãn đ/k ẩn Vậy số cần tìm 48 Bài 45 HS làm 45: GV hướng dẫn HS phân tích Số thảm t HĐ x 20 TT x+24 ?Tìm cách khác Số HĐ 20x TT 18.1,2x PT: 1,8.1,2x-20x=24 18 t 20 18 Số thảm len theo hợp đồng x (x nguyên dương) số thảm làm thực tế x+24 N/suất x 20 x + 24 18 a (tấn/ngày) 20 x + 24 N/suất theo thực tế (tấn/ngày) 18 N/suất theo kế hoạch Do XN tăng suất 20% nên có pt: x + 24 x = 120% 18 20 N/suất x 1,2x Giải p/t x=300 (thỏa mãn đ/k) Vậy số thảm theo hợp đồng 300 Hoạt động 3: Củng cố: -GV lưu ý cho HS cách tóm tắt lập bảng để lập pt Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài 42, 43 làm tương tự 41 Bài 44 Tần số đ’4 x ->n=42+x, P/t: Bài 46: S=v.t 271 + x = 6, 06 42 + x Tiết 53 Luyện tập A - Mục tiêu - HS biết giải toán cách lập pt, đặc biệt dạng toán số toán suất - Rèn kỹ trình bày B - Phương tiện C - Các hoạt động 1/ T/c 2/Kiểm tra: Nêu bước giải toán lập pt, làm tậ 3/Luyện tập Hoạt động 1: Chữa tập HS chữa tập 46 v 48 Dự định Thực tế Chữa tập 48 54 tdự định>tthực tế 10’ ⇒ tdu dinh − ttt = t x 48 x − 48 54 s x Bài 46: 10 ' = (h) Gọi quãng đường AB x km (x>0) 48 thời gian tơ dự định từ A đến B x 48 x-48 (h) Thực tế 1h đầu ô tô 48km, qng đường lại tơ với vận tốc 48+6=54km/h x-48 (km) nên thời gian thực tế ô tô từ A đến B không kể t nghỉ là: + GV ý: S=v.t S không đổi  v t TLN Do ô tô nghỉ đường x − 48 ( h) 54 (h) đến B thời gian định nên ta có phương trình: x x − 48 = 1+ + 48 54  x=120 km Thỏa mãn đ/k ẩn Vậy quãng đường AB 120km Hoạt động 2: Luyện tập Bài 47 GV: 5% x là? 0,3% y là? -GV: Tiền lãi sau tháng? Khi gốc Bài 47 a)Sau tháng: Lãi a x (nghìn đồng) 100 lẫn lãi là? -GV: Tương tự cách tính tiền lãi gốc sau tháng Cả gốc lẫn lãi a  a  x+x = + 1÷x (nghìn 100  100  đồng) +Sau tháng lãi là: a  a  + 1÷x (nghìn đồng)  100  100  Cả gốc lẫn lãi là: a  a   a   a  + 1÷x +  + ÷x =  + 1÷ x  100  100   100   100  +Sau tháng lãi là: a  a  + 1÷ x (nghìn đồng)  100  100  Cả gốc lẫn lãi là: -GV: Theo cách tính có pt Lưu ý: Tiền lãi tháng sau tính theo tiền gốc tháng trước, khơng tính theo tiền gốc ban đầu a  a   a   a  + 1÷ x +  + 1÷ x =  + 1÷ x  100  100   100   100  b)Với a=1,2 ta có: 1,  1,  + 1÷ x = 20  100  100  Giải p/t x≈ 1647 nghìn đồng Số tiền mẹ gửi lúc đầu 1.647.000 đ Hoạt động Hướng dẫn nhà -Bài 48, 49: Gọi x số dân năm ngoái A Số dân năm ngoái Số dân năm Tỷ lệ tăng thêm A x 101,1%x 1,1% B 4.000.000-x 101,2%(4000000-x) 1,2% Năm nay: A>B 807.200ng -> pt -Ơn tập tồn chương ... tuổi mẹ 3x 13 năm tuổi mẹ 3x+ 13, tuổi phương HS đọc phân tích đề x+ 13 Khi tuổi mẹ gấp lần tuổi Phương nên ta có Mẹ Phương pt: 3x+ 13= 2(x+ 13) Năm 3x x Vậy Phương 13 tuổi 13 năm 3x+ 13 x+ 13 GV: Lập bảng... lập: 2,5 − 3, 5 = 20 -Làm bt: 37 , 38 , 39 ,40 (SGK) Quãng đường (km) 3, 5x 2,5(x+20) Quãng đường (km) x x Tiết 52: Luyện tập A- Mục tiêu - HS biết giải toán cách lập pt, đặc biệt dạng toán số toán. .. - HS biết giải toán cách lập pt, đặc biệt dạng toán số toán suất - Rèn kỹ trình bày B - Phương tiện C - Các hoạt động 1/ T/c 2/Kiểm tra: Nêu bước giải toán lập pt, làm tậ 3/ Luyện tập Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay