Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

9 45 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:22

... sau tuổi mẹ: 3x + 13 PT: 3x + 13 = 2(x + 13) x = 13 (thoả mãn điều kiện) Chữa BT 38 / 30 ? HS 2: Gọi tần số điểm x, x ẻ N, x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay