Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:22

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 51 Giải toán cách lập phương trình (tiếp) I Mục tiêu - Củng cố bưíc giải bt cách lập pt - Vận dụng giải dạng toán chuyển động, suất, quan hệ số - Rèn kĩ giải bt II Chuẩn bị GV: Bảng phụ, thưíc HS : Thưíc III Tiến trình dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS H§1: Kiểm tra cũ (5 phút) GV: Chữa BT 48/11 SBT? Gọi số kẹo lấy từ thùng x, x € N, x bỏ v t s v 35 máy Ô 45 t s X/35 X 90 - 90-x tơ x/45 HS trình bày phần ghi bảng Gọi quãng đường ô tô x km/h điền tiếp vào Gọi thời gian xe máy đến lúc xe gặp ô trống đại lưỵng lại theo x? x (h), x € N Quãng đường xe máy đi: 35 x (km) + Căn vào đồ trên, trình lời giải? Quãng đường ô tô 45(x - 2/5) PT: 35x +45(x - 2/5) = 90 x=1 (h) TM§K 20 Vậy thời gian xe gặp (h) 20 HS: Đại lượng: số áo may ngày, số ngày may, tổng số áo Quan hệ: Số áo may ngày x ; số ngày may = tổng số áo may HS: trình bày chỗ GV: Nghiên cứu BT/28 bảng phụ + Trong BT có đại lỵng quan hệ? + Chọn ẩn cho biểu thức? HS : hoạt động nhóm HS: Phân tích theo đồ Xe + yêu cầu HS làm theo nhóm, sau chữa kết v x t s 7/2 7/2x nhóm máy Ơ tơ x+20 5/2 5/2(x- 20) Gọi vận tốc xe máy x (x >0) - BT 37/30 Thì vận tốc tô : x + 20 (km) Quãng đường xe máy đi: 7/2 x(km) Quãng đường ô tô đi: 5/2(x +20) PT: x = ( x + 20) 2 7/2 x -5/2x = 50 x = 50 (thoả mãn đ/k) Vậy vận tốc xe máy 50 km/h Vận tốc ô tô 70 km/h Hoạt động : Củng cố (3 phút) - Các bước giải BT cách lập pt ? - HS trả lời câu hỏi ( Theo bước SGK) Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Xem lại BT chữa - BTVN: 38 - 41 SGK HS 2: * HD 40/tr31 Gọi tần số điểm x, x ẻ N, x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay