Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:22

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH(TT) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : Nắm đựơc bước giải toán cách lập phương trình 2.Kỹ năng: Rèn kỹ chọn ẩn giải phương trình 3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận, xác trình bày lời giải II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ ghi đề tập, bước giải tốn cách lập phương trình Học sinh: Chuẩn bị tốt phần hướng dẩn nhà III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Nêu bước giải tốn cách lập phương trình - HS: chữa 48/sbt -11 Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ * Hoạt động 1: Ví dụ NỘI DUNG Ví dụ: Một xe máy khởi hành từ HN NĐ với vận tốc 35 km/h Sau 24 phút, tuyến ( Đổi 24 phút thành 2/5 giờ) đường đó, tơ xuất phát từ NĐ HN với vận tốc 45 km/h Biết quảng đường từ HN – Giải: NĐ dài 90km Hỏi sau bao lâu, kể từ xe máy -Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành, hai xe gặp khởi hành đến lúc hai xe gặp GV: Bào toán ta thấy có đối tượng x (h) Điều kiện x > 2/5 tham gia ? => Quãng đường xe máy Còn đại lượng liên quan, đại lượng 35x (km) biết đại lượng chưa biết ? -Vì ơtơ xuất phát sau xe máy 24 HS: Hai đại lượng tham gia xe máy phút(2/5 h) nên thời gian ôtô ôtô từ xuất phát đến gặp Các đại lượng liên quan vận tốc biết , x - 2/5 quãng đường thời gian chưa biết => Quãng đường ôtô GV: Lập bảng: 45(x - 2/5) Xe máy ôtô Vận tốc Thời Quãng Vậy theo ta có phương (km/h) gian (h) đường (km) trình: 35 x 35x 45 x-2/5 45(x - 2/5) 35x + 45(x - 2/5) = 90  35x + 45x - 18 = 90  80x = 108 Dựa vào bảng em nêu cách giải ? HS: Lên bảng thực GV: Chốt lại cách giải x= 27 20 Thỏa mản điều kiện, thời gian hai xe gặp 27 (h) 20 hay 81 phút * Hoạt động 2: Luyện tập Trong ví dụ chọn ẩn số khác Ví [?4] dụ gọi s (km) quãng đường Gọi quãng đường xe máy HS: Lên bảng thực s (km), s < 90 GV: Cùng HS lớp nhận xét kết GV: Theo em ta nên chon ẩn cách nào? => Quãng đường ôtô HS: Trả lời, Gv chốt lại vấn đề 90 - s (km) - Thời gian xe máy từ xuất phát đến gặp là: s (h) 35 - Thời gia ôtô là: s − 90 45 (h) Mà ôtô xuất phất sau xe máy 2/5 h nên ta có phương trình: s s − 90 = 35 45 Giải phương trình ta s = 189 Vậy thời gian cần tìm = 189 : 35 27 (h) 20 Củng cố - Dặn dò Nhắc lại bước giải tốn cách lập phương trình - Học thuộc bước giải toán cách lập phương trình - Làm thêm tập 37, 38, 39 SGK - Đọc trước phần đọc thêm (trang 29, SGK) IV.Rút kinh nghiệm : LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: HS nắm vững cách giải toán cách lập phương trình cách chọn ẩn thích hợp Kỹ năng: Kỹ chọn ẩn biểu thị số liệu qua ẩn giải phương trình Thái độ: Tập trung, yêu môn học II Chuẩn bị: HS ơn lại bước giải tốn cách lập phương trình GV: Bảng phụ kẻ sẳn bảng III Phương pháp: - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV Hoạt động lớp Ổn định: Kiểm tra: Nêu bước giải toán cách lập phương trình ? Đặt điều kiện thích hợp cho ẩn nghĩa gì? Luyện tập: Hoạt động GV HS Hoạt động 1: 40/ sgk 31 40/ sgk 31 1HS lên bảng trình bày Gọi tuổi phương năm x (x∈Z+) tập 40 sgk 31 Tuổi mẹ năm là: 3x Cả lớp làm, nhận xét, Sau 13 năm: Tuổi phương: x + 13 sửa NỘI DUNG Giải Tuổi mẹ: 3x + 13 GV: Tổ chức hợp thức kết Theo toán ta có phương trình: 2(x + 13) = 3x + 13 Giải phương trình ta được: x = 13 (trả lời) Hoạt động 2: 41/ sgk 31 41/ sgk 31 1HS lên bảng trình bày Gọi chữ số hàng chục x (x∈ N, x < 5) tập 41 sgk 31 Chữ số hàng đơn vị là: 2x Giải Cả lớp làm, nhận xét, sửa => Chữ số ban đầu là: 10x + 2x Số lúc sau là: 100x + 10 + 2x GV: Tổ chức hợp thức kết theo tốn ta có phương trình: 100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370 Giải phương trình ta được: x = thỏa mãn điều kiện Vậy số ban đầu là: 48 Hoạt động 3: 42/ sgk 31 42/ sgk 31 1HS lên bảng trình bày Gọi số cần tìm x (x∈ N, x ≥ 10) tập 42 sgk 31 Lúc sau ta có x = 2000 + 10x +2 Cả lớp làm, nhận xét, Theo toán ta có phương trình: sửa 2000 + 10x +2 = 153x GV: Tổ chức hợp thức kết Giải phương trình ta được: x = 14 thỏa mãn điều kiện Vậy số ban đầu 14 44/ sgk 31 Giải Giải Hoạt động 4: 44/ sgk 31 Gọi tần số điểm x (x∈Z+) 1HS lên bảng trình bày N = 2+x+10+12+7+6+4+1 tập 44 sgk 31 Phương trình: 42 + x (3.2+4.x+5.10+6.12+7.7+8.6+9.4+10.1) = 6,06 Hay: Cả lớp làm, nhận xét, 271 + x = 6,06 42 + x Số thứ tự phải điền là: 8; 50 sửa GV: Tổ chức hợp thức kết Củng cố - Hướng dẫn nhà: Củng cố phần BT 43: x tử => x ∈Z+ , x < 10 => pt: x 20 = => x = không thỏa mãn điều kiện 10( x − 4) => khơng có phân số có tính chất cho BTVN: 43, 47, 49 sgk/ 31, 32 Chuẩn bị phần ôn tập chương III IV.Rút kinh nghiệm : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Tiếp tục cho hs luyện tập giải tốn cách lập phương trình dạng chuyển động , suất , phần trăm , tốn có nội dung hình học Kĩ năng: Chú ý rèn luyện kỹ phân tích tốn để lập pt tốn Thái độ: Cẩn thận xác làm II CHUẨN BỊ GV : Bảng phụ , thước kẻ , phấn màu HS : - Ôn tập toán chuyển động , toán suất , toán phần trăm III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định Kiểm tra: Nêu bước giải tốn cách lập phương trình ? Đặt điều kiện thích hợp cho ẩn nghĩa gì? Luyện tập Hoạt động 1: 45/ sgk 31 45/ sgk 31 1HS lên bảng trình bày tập Ngày làm H đồng 20 T 18 PT (x+24)/18 = Giải Pt => x = 300 40 sgk 31 Cả lớp làm, nhận xét, sửa GV: Tổ chức hợp thức kết Giải số thảm suất x(x∈Z+) x/20 x+24 (x+24)/18 x/20.120% Số thảm cần dệt theo hợp đồng 300 46/ sgk 31 Hoạt động 2: 46/ sgk 31 1HS lên bảng trình bày tập 46 sgk 31 Cả lớp làm, nhận xét, sửa GV: Tổ chức hợp thức kết Giải S(km) t(h) v(km/h) AB x 48/x 48 AC 48 48 CB x-48 (x-48)/54 54 PT 48/x = (x-48)/54 + + 1/6 Giải pt: => x =120 Trả lời: AB = 120 km 48/ sgk 32 Giải năm ngoái năm 1HS lên bảng trình bày tập Tỉnh x(x∈Z+) 40 sgk 31 A Tỉnh (x x = 400 000 Trả lời: Tỉnh A năm ngoái x = 400 000 người Củng cố - Hướng dẫn nhà: - Củng cố phần BT 43: x tử => x ∈Z+ , x < 10 => pt: x 20 = => x = không thỏa mãn điều kiện 10( x − 4) => khơng có phân số có tính chất cho BTVN: 43, 47, 49 sgk/ 31, 32 Chuẩn bị phần ôn tập chương III V.Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo), Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 7: Giải toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay