Solution manual cost accounting by carter 14e ch05

22 28 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:21

... overhead (60 machine hours @$100) December cost of goods sold: Cost of goods manufactured (requirement (3)) Add finished goods, December Cost of goods available for sale Less... manufacturing cost Add work in process, beginning inventory Less work in process, ending inventory Cost of goods manufactured Add finished goods, beginning inventory Cost of goods... manufactured: Total cost of work put into process (from requirement (1)) Work in process, beginning inventory Work in process, ending inventory (3) Cost of goods sold: Cost of goods manufactured
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual cost accounting by carter 14e ch05 , Solution manual cost accounting by carter 14e ch05

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay