Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:19

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 60 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN I.Mục tiêu: - HS hiểu bất phương trình bật ẩn thuật ngữ liên quan vế trái vế phải, nghiệm bất phương trình, tập nghiệm bất phương trình - HS biết biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trục số - HS bước đầu hiểu khái niệm bất phương trình tương đương II.Chuẩn bị: - HS nghiên cứu trước học, film bút lông - GV chuẩn bị phiếu học tập III.Tiến trình lên lớp: Họat động giáo viên Họat động 1: Giới thiệu Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Mở đầu: bất phương trình ẩn Ví dụ: -GV cho HS đọc tóan 2200x + 4000 ≤ 25000(a) “bạn Nam… mua x < 6x – (b) được” SGK trả lời x - > x + (c) -GV u cầu HS giải thích HS thảo luận nhóm trả bất phương trình kết tìm lời: Số mà bạn ẩn -GV “Nếu gọi x số Nam mua Trong bất phương trình (a) mà bạn Nam có 2,……,9 quyển; Vế phải: 25000 thể mua được, ta có hệ 2200.1 + 4000 < 25000 Vế trái: 2200x + 4000 thức gì?” 2200.2 + 4000 < 25000 Do: -GV giới thiệu bất … 2200.1 + 4000 < 25000 phương trình ẩn 2200.9 + 4000 < 25000 2200.2 + 4000 < 25000 -Hãy vế trái, vế phải 2200.10 + 4000 > 25000 … bất phương trình (b); -HS suy nghĩ trả lời 2200.9 + 4000 < 25000 (c) 2200.x + 4000 ≤ 25000 2200.10 + 4000 > 25000 -GV dùng ví dụ (a) để giới nên 1,2,3,4,…,9 nghiệm thiệu nghiệm bất bất phương trình (a) phương trình 2.Tập nghiệm bất -HS thực ?1 phương trình Họat động 2: Tập nghiệm -Tập nghiệm bất phương bất phương trình trình (SGK) -GV: “Tương tự tập -HS làm việc cá nhân nghiệm phương trình trao đổi kết nhóm -Giải bất phương trình (SGK) giải phương trình; em thử nêu định nghĩa tập nghiệm bất phương Ví dụ: Tập nghiệm bất trình; giải bất phương phương trình x > là: trình” -Một HS lên bảng giải {x /x > 3} -GV cho HS thực ?2 -HS thảo luận nhóm Biểu diễn tập nghiệm trục -GV: “Hãy viết tập nghiệm làm việc cá nhân số: bất phương trình x > 3; x < 3; x ≥ 3; ≤ biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trục số” GV sửa chữa sai sót Bất phương trình tương có HS đương: -GV cho HS thực ?3,? Hai bất phương trình gọi -HS làm cá nhân kiểm tương đương kí hiệu ⇔ Họat động 3: Bất phương tra kết thơng qua chúng có tập nghiệm trình tương đương hướng dẫn SGK Ví dụ: x > ⇔ < x GV cho HS nghiên cứu Chú ý: hai bất phương trình SGK vơ nghiệm tương đương Họat động 4: Củng cố với GV cho HS làm tập sau: -HS làm việc cá nhân Ví dụ: x < -1 ⇔ 0.x > 1/ BT15; 2/ BT 16; 3/ BT 17; Họat động 5: Hướng dẫn nhà:Làm Bt 18(SGK), 33, 35, 38 (SBT) Xem lại tính chất liên hệ thứ tự với phép cộng phép nhân ……….………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 4 bài 3: Bất phương trình một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay