DS nhan to moi mo hinh moi

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:08

KHỐI THI ĐUA SỐ TRƯỜNG TH THẠNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thạnh Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2018 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BIỂU DƯƠNG HÌNH MỚI, NHÂN TỐ MỚI NĂM HỌC 2017-2018 Stt Stt Tập thể Trường TH Thạnh Phước Cá nhân Trương Văn Trí Nguyễn Văn Phận Trần Thị Kim Cương Danh Bé Ảnh Tên hình hình nâng chao chất lượng CNTT nhà trường Tên nhân tố hình Tóm tắt hiệu - 100% CB-GV sử dụng thành thạo CNTT vào cơng tác - 100% văn bản, tài liệu trao đổi qua email website Tóm tắt hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: DS nhan to moi mo hinh moi, DS nhan to moi mo hinh moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay