ban cam ket tu duong ren luyen

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:02

ĐẢNG BỘ XÃ THẠNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ: Trường Tiểu học Thạnh Phước ∗ Thạnh Phước, ngày 22 tháng 02 năm 2018 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018 Họ tên: Trương Văn Trí Ngày sinh: 17/11/1983 Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học Thạnh Phước Chi bộ: Trường Tiểu học Thạnh Phước Sau nghiên cứu, học tập nghị quyết, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị Trung ương (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 Ban Bí thư “Trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp”, cam kết nghiêm túc thực nội dung sau: Về tưởng trị, đạo đức, lối sống - Kiên định với đường lối Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin tưởng Hồ Chí Minh Quán triệt tốt điều lệ Đảng nghị cấp - Khơng có biểu suy thối tưởng trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - Khơng ngừng “Học tập làm theo gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” - Giữ gìn cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu người đảng viên, việc chấp hành Quy định Ban chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm - Khơng có biểu suy thối đạo đức lối sống Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ; đổi phương pháp công tác lề lối làm việc thông qua đăng ký mẫu cam kết tu dưỡng đảng viên - Tuyên truyền, vận động người thân quần chúng nhân dân chấp hành thực tốt pháp luật, thực tốt chủ trương đổi sách Đảng nhà nước Về tổ chức kỷ luật; thực Nghị Trung ương (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thực nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, thị, định, phân công, điều động tổ chức; đầu thực nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy chế, quy định tổ chức, quan, đơn vị - Phấn đấu thực tốt thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 Bộ Chính trị “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII Đảng” nghiêm chỉnh thực nôi dung theo Nghị TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, Đảng viên Tuyên truyền cho nhân dân gia đình thực tốt Nghị Đại hội cấp - Thực nghiêm Quy định Ban Chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm,… Về khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2017 Bản thân cố gắng xếp công việc khoa học để thực báo cáo kịp thời, thời gian quy định Về thực Chỉ thị 05-CT/TW; Chun đề tồn khóa chun đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu cán bộ, đảng viên” Bản cam kết thực nghị đảng viên đồng thời nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018, đề nghị chi tạo điều kiện giúp đỡ để thân tơi hồn thành nhiệm vụ giao XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT Trương Văn Trí ... tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII Đảng” nghiêm chỉnh thực nôi dung theo Nghị TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 Ban Bí thư Trung... Đảng để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, Đảng viên Tuyên truyền cho nhân dân gia đình thực tốt Nghị Đại hội cấp - Thực nghiêm Quy định Ban Chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm,… Về... cách, tác phong công tác người đứng đầu cán bộ, đảng viên” Bản cam kết thực nghị đảng viên đồng thời nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá xếp loại
- Xem thêm -

Xem thêm: ban cam ket tu duong ren luyen, ban cam ket tu duong ren luyen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay