Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh lào cai

72 49 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:48

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng nhất giúp họ bảo đảm được cuộc sống. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất kinh doanh. Và đối với nền kinh tế đất nước, tiền lương là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội sáng tạo ra. Để tiền lương thực sự là đòn bẩy tăng hiệu quả lao động thì vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là nên áp dụng hình thức trả lương như thế nào cho phù hợp tính chất đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nhằm phát huy tối đa tính kích thích của tiền lương đối với người lao động và đảm bảo tốt mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và người lao động. Do vậy việc hoàn thiện các hình thức trả lương trong doanh nghiệp tuy là một phần trong công tác tiền lương nói chung của doanh nghiệp nhưng lại có vị trí hết sức quan trọng.Trên quan điểm đó công ty Cổ Phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai đã đưa ra các hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Song trong quá trình thực hiện nó vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần xem xét lại. Trong thời gian tìm hiểu thực tế, được sự hướng dẫn tận tình của giảng viên – Th.S Vũ Thị Ánh Tuyết80 và sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, em đã chọn đề tài :“Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai”cho khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tàiĐối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các hình thức trả lương tại công ty cổ phần Cấp Nước Lào Cai.Pham vi nghiên cứu: +Về không gian:Công ty Cấp Nước Lào Cai+Về thời gian: Nghiên cứu các hình thức trả lương của công ty từ giai đoạn 2014 đến 20163. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiPhân tích thực trạng các hình thức trả lương nhằm tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai. Từ đó, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tàiĐể nghiên cứu các nội dung, khóa luận sử dụng các phương pháp: Phương pháp thống kê – phân tích: Phân tích các số liệu thống kê đã thu thập được từ các phòng ban liên quan trong Công ty nhằm đưa ra những đánh giá, nhận xét cơ bản trên những con số đó. Phương pháp so sánh tổng hợp: Căn cứ trên các thông tin, tài liệu, kiến thức thu thập được từ Công ty, trên sách báo, mạng internet, các quy định của Nhà nước… Từ đó tiến hành phân tích, tổng hợp các tài liệu thu thập được nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.5. Cấu trúc của đề tàiNgoài Lời Mở Đầu, Kết LuậnCấu trúc của bài khóa luận gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về hình thức trả lương trong doanh nghiệpChương 2: Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại công ty Cổphần Cấp Nước Tỉnh Lào CaiChương 3: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai MỤC LỤ LỜI CAM ĐOAN .i LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP .8 1.1 Một số khái niệm 1.2 Vai trò hình thức trả lương doanh nghiệp.9 1.3 Nội dung hình thức trả lương 10 1.3.1 Hình thức trả lương theo thời gian 10 1.3.1.1 Trả lương theo thời gian giản đơn 11 1.3.1.2 Trả lương theo thời gian thưởng .11 1.3.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm: 12 1.3.2.1 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 14 1.3.2.2 Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 15 1.3.2.3 Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 18 1.3.2.4 Chế độ trả lương theo sản phẩm thưởng 19 1.3.2.5 Chế độ trả lương sản phẩm khoán 20 1.3.2.6 Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến 21 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thức trả lương doanh nghiệp 22 1.5 Sự cần thiết phải hoàn thiện hình thức trả lương .24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI 25 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 26 2.1.1 Thông tin chung công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 26 2.1.2 Tổ chức máy công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 26 2.1.2.1 Tổ chức máy công ty 27 2.1.2.2Chức nặng, nhiệm vụ phận, phòng ban Cơng ty 29 2.1.3 Đặc điểm lao động công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 31 2.1.3.1 cấu lao động cơng ty theo giới tính 31 2.1.3.2 cấu lao động công ty theo độ tuổi 32 2.1.3.3 cấu lao động cơng ty theo trình độ 32 2.2Phân tích thực trạng hình thức trả lương cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 33 2.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 33 2.2.1.1 Quan điểm lãnh đạo công ty vấn đề tiền lương 33 2.2.1.2 Đội ngũ cán làm công tác lao động tiền lương công ty .34 2.2.1.3 Đội ngũ lao động 35 2.2.1.4 Về khả tài 36 2.2.1.6 Chính sách văn pháp lý nhà nước tiền lương: 38 2.2.2 Thực trạng hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 38 2.2.2.1 Thực trạng hình thức trả lương theo thời gian 38 2.2.2.2 Thực trạng hình thức trả lương theo sản phẩm khốn tập thể .44 2.7 Đánh giá chung hình thức trả lương Công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 48 2.7.1 Ưu điểm 48 2.7.2 Nhược điểm 49 2.7.3 Nguyên nhân 50 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI 51 3.1 Phương hướng phát triển kinh doanh công ty thời gian tới .51 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 52 3.2.1Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 52 3.2.2.1 Hồn thiện hình thức trả lương theo thời gian 52 3.2.2.2Hồn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể .55 3.2.2.3Nâng cao mức tiền lương tối thiểu áp dụng công ty .57 3.2.2.4Đào tạo nâng cao trình độ chocánbộtiền lương .57 3.2.2.5 Hồn thiện cơng tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 58 3.2.2.6Tổ chức lao động cách khoa học 59 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 63 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiền lương vấn đề xã hội quan tâm ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn Đối với người lao động, tiền lương nguồn thu nhập quan trọng giúp họ bảo đảm sống Đối với doanh nghiệp, tiền lương phần khơng nhỏ chi phí sản xuất kinh doanh Và kinh tế đất nước, tiền lương cụ thể hóa q trình phân phối cải vật chất người lao động xã hội sáng tạo Để tiền lương thực đòn bẩy tăng hiệu lao động vấn đề đặt với doanh nghiệp nên áp dụng hình thức trả lương cho phù hợp tính chất đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị nhằm phát huy tối đa tính kích thích tiền lương người lao động đảm bảo tốt mối quan hệ lợi ích doanh nghiệp, nhà nước người lao động Do việc hồn thiện hình thức trả lương doanh nghiệp phần cơng tác tiền lương nói chung doanh nghiệp lại vị trí quan trọng Trên quan điểm cơng ty Cổ Phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai đưa hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty Song q trình thực tồn số vấn đề cần xem xét lại Trong thời gian tìm hiểu thực tế, hướng dẫn tận tình giảng viên – Th.S Vũ Thị Ánh Tuyết80 giúp đỡ anh chị công ty, em chọn đề tài :“Hồn thiện hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai”cho khóa luận tốt nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài -Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng hình thức trả lương công ty cổ phần Cấp Nước Lào Cai -Pham vi nghiên cứu: +Về không gian:Công ty Cấp Nước Lào Cai +Về thời gian: Nghiên cứu hình thức trả lương công ty từ giai đoạn 2014 đến 2016 Mục tiêu nghiên cứu đề tài -Phân tích thực trạng hình thức trả lương nhằm tìm ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế hình thức trả lương cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Từ đó, đưa giải pháp nhằm hồn thiện hình thức trả lương công ty Phương pháp nghiên cứu đề tài Để nghiên cứu nội dung, khóa luận sử dụng phương pháp: - Phương pháp thống kê – phân tích: Phân tích số liệu thống kê thu thập từ phòng ban liên quan Công ty nhằm đưa đánh giá, nhận xét số - Phương pháp so sánh tổng hợp: Căn thông tin, tài liệu, kiến thức thu thập từ Công ty, sách báo, mạng internet, quy định Nhà nước… Từ tiến hành phân tích, tổng hợp tài liệu thu thập nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Cấu trúc đề tài Ngoài Lời Mở Đầu, Kết Luận Cấu trúc khóa luận gồm chương: Chương 1: sở lý luận hình thức trả lương doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hình thức trả lương công ty Cổphần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Chương 3: Hồn thiện hình thức trả lương cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm - Tiền lương Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): “ Tiền lương trả công thu nhập, tên gọi hay cách tính nào, mà biểu tiền ấn định thỏa thuận người sử dụng lao động người lao động, pháp luật, pháp qui quốc gia, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động viết hay miệng, cho công việc thực hay phải thực cho dịch vụ làm hay phải làm” [1, 17] Với định nghĩa này, ILO cho tiền lương trả công lao động tiền mặt theo thỏa thuận NSDLĐ NLĐ theo pháp luật quốc gia sau NLĐ hồn thành cơng việc Theo quan điểm C.Mác: “Tiền lương giá sức lao động, biểu bên giá lao động” [2, 303] Trong Giáo trình Tiền lương – Tiền công PGS.TS Nguyễn Tiệp chủ biên Trường Đại học Lao động Xã hội đưa khái niệm tiền lương sau: “ Tiền lương giá sức lao động, hình thành sở thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động (bằng văn miệng), phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động thị trường lao động phù hợp với quy định tiền lương Pháp luật lao động” [3, 9] Theo quy định Điều 90 Bộ luật lao động nước ta quy định: “ Tiền lương khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực công việc theo thỏa thuận Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc chức danh, phụ cấp lương khoản bổ sung khác Mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu Chính phủ quy định Tiền lương trả cho người lao động vào suất lao động chất lượng công việc Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, khơng phân biệt giới tính người lao động làm cơng việc giá trị nhau” [4, 90] Như vậy, góc độ pháp lý, tiền lương hiểu số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vào suất, chất lượng, hiệu công việc điều kiện lao động, xác định theo thỏa thuận hợp pháp hai bên, bao gồm mức lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác tiền lương không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy định Quy định hướng tiền lương theo nguyên tắc thị trường định thỏa thuận hai bên Định nghĩa bao quát tiền lương phận cấu thành bao gổm: Tiền lương cấp bậc (chức vụ), tiền lương phụ cấp lương - Các hình thức trả lương Theo PGS.TS Nguyễn Tiệp, Giáo trình Tiền lương-Tiền Cơng(2010) – NXB Đại học Lao động – Xã hội:Hình thức trả lương chế độ trả lương mà người sử dụng lao động lựa chọn để tính tiền lương cho người lao động doanh nghiệp Người sử dụng lao động vào điều kiện, đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị, doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức trả lương cho hợp lý (3, 356) Căn vào điều kiện, đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị, doanh nghiệp mà người ta áp dụng cac hình thức trả lương cho thích hợp - Hình thức trả lương theo thời gian: Hình thức trả lương theo thời gian hình thức trả lương vào mức lương cấp bặc chức vụ thời gian làm việc thức tế công nhân viên chức (1, 387) - Hình thức trả lương theo sản phẩm: Hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động trực tiếp vào số lượng chất lượng sản phẩm (hoặc dịch vụ) mà họ hoàn thành (1, 358) 1.2 Vai trò hình thức trả lương doanh nghiệp Hình thức trả lương vai trò quan trọng tồn phát triển tổ chức doanh nghiệp, tầm quan trọng hình thức trả lương đơn vị, tổ chức thể qua khía cạnh sau: Là nhân tố quan trọng thúc đẩy việc tăng suất lao động Kuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Khuyến khích người lao động sức nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ phát huy sáng tạo để nâng cao khả làm việc tăng suất lao động Đóng góp vào việc khơng ngừng hồn thiện cơng tác quản lý, nâng cao tính tự chủ, chủ động làm việc người lao động tập thể người lao động Hình thức trả lương đóng góp phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thơng qua thuế thu nhập góp phần làm tăng nguồn thu phủ giúp phủ điều tiết thu nhập tầng lớp xã hội Ngồi hình thức trả lương đóng góp khơng nhỏ vào hệ thống bảo hiểm xã hội, hệ thống mang tính cộng đồng sâu sắc Do hình thức trả lương vai trò quan trọng toàn xã hội 1.3 Nội dung hình thức trả lương 1.3.1 Hình thức trả lương theo thời gian  Đối tượng áp dụng: Tiền lương trả theo thời gian chủ yếu áp dụng người làm công tác quản lý.Đối với công nhân sản xuất hình thức trả lương áp dụng trường hợp sau: -Khi công việc khó định mức cách chặt chẽ xác - Khi cơng việc đòi hỏi phải đảm bảo chất lượng độ xác - Khi cơng việc suất chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào máy móc - Khi hoạt động sản xuất tính chất tạm thời hoạt động sản xuất thử  Cơng thức tính: TLtg=ML x TLVTT Trong đó: TLtg: Tiền lương thời gian trả cho người lao động ML: Mức lương tương ứng với bậc thang, bảng lương TLVTT: Thời gian làm việc thực tế  Điều kiện áp dụng: Để áp dụng hiệu hình thức trả lương theo thời gian cần đảm bảo điều kiện sau: -Phải thực chấm công cho người lao động xác -Phải đánh giá xác mức đọ phức tạp cơng việc -Phải bố trí người, việc  Ưu điểm: Đơn giản, dễ tính tốn dễ quản lý người lao động tính tốn số tiền lương cách dễ dàng Sản phẩm hồn thành khơng sở để xác định tiền lương khơng tình trạng người lao động chạy theo số lượng không quan tâm đến chất lượng sản phẩm  Nhược điểm: tiền lương không gắn liền với kết lao động thực tế mà họ tạo hay nói cách khác khó xác định chất lượng lao động dẫn đến lãng phí nguồn lực Hình thức trả lương làm cho người lao động không quan tâm đến kết lao động mà làm cách kéo dài thời gian lao động, khơng khuyến khích họ tiết kiệm vật tư trình lao động  Các hình thức trả lương thời gian 1.3.1.1 Trả lương theo thời gian giản đơn  Đối tượng áp dụng: Áp dụng chủ yếu khu vực hành cơng việc khó xác định mức lao động xác  Cơng thức tính: TLTG = MLngày (PC có) x Ni Trong đó: - TLTG: Tiền lương thời gian trả cho người lao động - Ni: Thời gian làm việc thực tế - MLngày (có PC có) xác định sau: MLngày (PC có) = - MLtháng: Mức lương tính theo hệ số lương cấp bậc, chức vụ người lao động - Ncđ: Ngày chế độ theo tháng  Ưu điểm: Đơn giản, dễ tính tốn  Nhược điểm: Chưa phản ánh hiệu lao động ngày làm việc 1.3.1.2 Trả lương theo thời gian thưởng  Đối tượng áp dụng: NLĐ làm công việc sửa chữa máy móc thiết bị sản phẩm sản xuất đòi hỏi chất lượng cao, sản xuất máy móc tự động…  Cơng thức tính: TLTG = ML x TLVTT + Tthưởng Trong đó: - ML: Mức lương thời gian người lao động - TLVTT: Thời gian làm việc thực tế người lao động - Tthưởng:Tiền thưởng Ưu điểm: Khuyến khích NLĐ làm tốt cơng việc, khơng thể thành thạo trình độ NLĐ mà xem xét đến hiệu làm việc họ thông qua tiêu thưởng cụ thể 1.3.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm:  Đối tượng áp dụng:chủ yếu công nhân sản xuất công việc định mức tính lặp lặp lại khơng đòi hỏi trình độ tay nghề cao, kết lao đông phụ thuộc chủ yếu vào thân người lao động Cơng thức tính: TL=ĐG x Q Trong đó: TL: Tiền lương nhận ĐG: Đơn giá tiền lương sản phẩm Q: Khối lượng sản phẩm  Điều kiện áp dụng: để hình thức trả lương theo sản phẩm phát huy đầy đủ tác dụng đem lại hiệu cần phải xác định đầy đủ điều kiện sau: - Phải xác định đơn giá trả lương sản phẩm xác - Phải tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc - Phải tổ chức nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ - Phải đội ngũ cán nghiệp vụ chuyên sâu tiền lương Tiền lương cơng nhân nhận tính theo cơng thức: TLSP = Trong đó: - TLSP : Tiền lương sản phẩm công nhân nhận - ĐGi : Đơn giá tiền lương trả cho sản phẩm thứ i mà công nhân tạo KẾT LUẬN Lao động yếu tố đặc biệt quan trọng hoạt động kinh doanh quản lý doanh nghiệp Sử dụng hợp lý tiết kiệm lao động tác dụng giảm chi phí trực tiếp lao động mà tác động thúc đẩy sử dụng hợp lý tiết kiệm yếu tố khác, giúp doanh nghiệp hồn thành tốt kế hoạch sản xuất – tiêu thụ kế hoạch khác, mà hạ giá thành, đem lại hiệu tổng hợp to lớn cho doanh nghiệp Kế hoạch lao động – Tiền lương công cụ sắc bén quản lý lao động nói riêng quản lý kinh doanh nói chung doanh nghiệp Trên thực trạng hình thức thức trả lương Cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai số đề xuất nhằm hồn thiện hình thức trả lương cơng ty mà em mạnh dạn đưa Trong năm vừa qua bên cạnh 58 thành tích đạt cơng ty tồn khơng khó khăn tồn đọng vấn đề quản lý sử dụng quỹ lương đòi hỏi cơng ty phải cố gắng trình hoạt động sản xuất kinh doanh Vấn đề lao động tiền lương phận thiếu hệ thống kế hoạch sản xuất kinh doanh doang nghiệp, vấn đề quan trọng đòi hỏi kiến thức bao quát lý luận thực tiễn Do trình độ khả nghiên cứu nhiều hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý thầy giáo để đề tài nghiên cứu em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổ chức lao động quốc tế ILO Nguyễn Viết Thơng (2009), Giáo trình Những Ngun Lý Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Leeenin, NXB Chính Trị Quốc Gia PGS.TS Nguyễn Tiệp (2010), Giáo trình Tiền lương – Tiền công, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội Bộ luật lao động Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2012) TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản Trị Nhân Lực, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Tổ Chức Lao Động, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình Định Mức Lao Động, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội Các hình thức trả lương cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Nguồn Internet: 1.file:///E:/ download/báo%20cáo%20hoàn%20thiên%20quy%20chế%20trả %20lương.pdf 2.file:///C:/Users/Admin/Downloads/tailieuhoctap.com_de_tai_cac_hinh_thuc_t ra_luong_tai_cong_ty_cong_trinh_giao_thong_iii_ha_noi_duon.pdf 60 PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LÀO CAI TỔ XD QUY CHẾ TLTT CƠNG TY CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lào Cai, ngày18 tháng 08 năm 2015 Số: 03/2017/QC-TXDQCTLTT QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LÀO CAI (Ban hành kèm theo định số 09/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng năm 2015 Hội đồng quản trị) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Những xây dựng quy chế trả lương - CăncứBộluậtlaođộng số 10/2012/QH13 Quốc hội ban hành ngày18tháng6năm2012; - Căn vào Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 việc quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; - Căn Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Bộ luật lao động tiền lương; - Căn Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương tiền thưởng người lao động làm việc Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thành viên Hội đồng thành viên Chủ tịch Cơng ty, Kiểm sốt viên, Tổng Giám đốc Giám đốc, Phó tổng Giám đốc Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 18 tháng năm 2009 Điều Đối tượng phạm vi áp dụng 61 Đối tượng áp dụng Quy chế người lao động làm việc Công ty Cổ phần Cấp Nước Lào Cai(sau gọi tắt “Công ty”), người đại diện quản lý phần vốn tổ chức, đại diện nhà đầu tư bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); - Viên chức quản lý Cơng ty (Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng); - Cán chun trách làm cơng tác Đảng, đồn thể (nếu có); - Người lao động ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng trở lên (Các đối tượng nêu gọi tắt nhân viên); - Đối tượng lao động hợp đồng theo số cơng việc định thời hạn 12 tháng thực trả lương theo mức lương cụ thể thỏa thuận hợp đồng lao động Điều Nguyên tắc chung việc trả lương Thực trả lương theo khả tài Cơng ty sở đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty NLĐ theo quy định Công ty Pháp luật Thực trả lương dựa suất lao động thông qua định mức lao động theo nguyên tắc suất lao động năm sau phải cao suất lao động năm trước liền kề Tiền lương NLĐ trả theo chức danh, nhiệm vụ, suất lao động, chất lương, kết thực công việc gắn với kết kinh doanh đơn vị nói riêng Cơng ty nói chung Gắn sách tiền lương với sách đãi ngộ, thu hút nhân trình độ, lực, tâm huyết làm việc lâu dài Cơng ty CHƯƠNG II NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QŨY TIỀN LƯƠNG Điều Nguồn hình thành quỹ tiền lương Cơng ty Tổng quỹ tiền lương Cơng ty hình thành từ nguồn sau: 62 - Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá - Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ qui định Nhà nước - Quỹ tiền lương làm tăng ca theo kế hoạch làm tăng ca Công ty - Quỹ tiền lương từ hoạt động kinh doanh khác nằm đơn giá tiền lương - Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang Điều Quỹ tiền lương đơn vị trực thuộc Công ty Quỹ tiền lương đơn vị trực thuộc Công ty phần tổng quỹ tiền lương Cơng ty, đó: Quỹ tiền lương Chi nhánh nguyên liệu quỹ lương thực theo đơn giá khoán quản lý đầu tư gieo trồng; khoán sản lượng thu mua, giao nhận nguyên liệu; quỹ lương kinh doanh, dịch vụ khác (nếu có) quỹ lương Ban Giám đốc chi nhánh sở kết SXKD Quỹ lương Xí nghiệp Chế biến Nguyên liệu quỹ lương thực theo đơn giá khốn gia cơng chế biến ngun liệu, quỹ lương sản xuất dịch vụ khác (nếu có) quỹ lương Ban Giám đốc XNCB sở kết SXKD Quỹ lương khối văn phòng Cơng ty quỹ lương khốn theo kế hoạch; quỹ lương kinh doanh, dịch vụ phục vụ khác (nếu có) Quỹ tiền lương trích bổ sung theo định Giám đốc Công ty Điều Quỹ lương viên chức quản lý Công ty - Theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2013 Chính phủ; Thơng tư số 19/TT-BLĐTBXH, ngày 09 tháng năm 2013 theo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp Nước Lào Cai - Các khoản thù lao tiền thưởng theo định Đại hội đồng Cổ đông thường niên Điều Quy định sử dụng quỹ tiền lương Tổng quỹ tiền lương chia thành quỹ sau: 63 Trích khơng vượt 7% để làm quỹ khen thưởng thi đua cho cá nhân đơn vị đạt suất chất lượng hiệu công tác vào dịp lễ, tết, tổng kết hoàn thành kế hoạch năm Quỹ sử dụng theo quy định Điều 26 quy chế Trong đó, trích tối đa 10% làm quỹ khen thưởng Giám đốc để thưởng cho người lao động trình độ chun mơn kỹ thuật cao, tay nghề giỏi, người nhiều đóng góp cơng tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Trích tối đa đến 15% theo quy định hành dùng để điều tiết thu nhập tháng dự phòng cho năm sau Quỹ lương lại thấp 78% trực tiếp chi trả cho người lao động hàng tháng CHƯƠNG III CÁCH TÍNH LƯƠNG TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Điều Người lao động hưởng lương theo thời gian Công thức áp dụng trả lương sau: Cơng thức tính: TLttcn = TLTG + PC + TLcđ– BHXH,YT TLTG = MLngày x Ntt / 26 ngày MLngày = MLtháng = HSL x TLmin Trong đó: Tlttcn: Tiền lương thực tế người lao động tháng TLTG: Tiền lương thời gian người lao động tháng PC: Các khoản phụ cấp theo quy định công ty TLcđ: Tiền lương chế độ MLngày: Mức lương ngày Ncd: Số ngày chế độ tháng.Hệ số lương trích bảng 8.1 8.2 64 Bảng lương nhân viên chuyên môn nghiệp vụ Chức danh 2,18 1,08 1,35 2,34 2,18 1,89 Hệ số lương 2,96 3,27 3,70 2,37 3,58 3,70 2,25 2,48 2,61 3,89 3,89 2,79 Chuyên viên kinh tế Chuyên viên kỹ thuật 4,33 Nhân viên hành Nhân viên phục vụ 1,0 1,18 1,36 1,54 1,90 2,26 BHXH,YT: Bảo hiểm xã hội, y tế khấu trừ lương Ngày công chế độ công ty 26 ngày * Tiền lương thời gian: Mức tiền lương tính cho người lao động dựa tiền lương tối thiểu nhà nước quy định hệ số lương người lao động * Phụ cấp: Tiền phụ cấp bao gồm phụ cấp ăn ca, chức vụ lãnh đạo Các phụ cấp khác tính trực tiếp vào tiền lương (nếu có) - Phụ cấp ăn trưa: lao động quản lý làm việc công ty hưởng chế độ ăn trưa, ăn ca Mức ăn trưa, ăn ca áp dụng chung 20000 đồng/ người / ngày công làm PCăn trưa = 20000 x Ntt - Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: loại phụ cấp áp dụng cho cán lãnh đạo PCCVLĐ = TLmin x HSPC Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Chức danh Hệ số phụ cấp Hội đồng quản trị 0,6 Giám đốc, trưởng phận 0,5 Phó giám đốc, phó phận 0,4 * Tiền lương chế độ: Là tiền lương trả cho ngày công nhân nghỉ theo chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ ốm, lương ngừng viêc, hội họp, học tập - Đối với lao động cử học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trả lương sau: + Bồi dưỡng ngắn hạn hưởng 40% lương + Học chức hay tập trung dài ngày: vào yêu cầu công ty học phục vụ lâu dài trả 100% lương làm đóng bảo hiểm xã hội - Đối với chế độ lại tính sau: 65 TLnghỉ việc = TLđóng BHXH x Nhưởng / 26 TLđóng BHXH,YT = TLmin x Hcbcv_ * Bảo hiểm xã hội, y tế: khoản bảo hiểm xã hội, bỏa hiểm y tế mà người lao động phải nộp vào lương tính sau: BHXH = 8% x TLđóng BHXH BHYT = 1,5% x TLđóng BHYT Trong đó: tiền lương đóng bảo hiểm xã hơi, y tế tiền lương tính theo việc áp dụng thang, bảng lương theo quy định nghị định 49/2013/NĐ-CP TLđóng BHXH,YT = TLmin x Hcbcv_ Bảo hiểm xã hội trả cho nghỉ ốm tính riêng quan bảo hiểm xã hội tính trả, khơng nghiên cứu * Số ngày công làm việc thực tế tháng người lao động: xác định dựa bảng chấm công Việc chấm công nhân viên phòng tổ chức hành đảm nhận, cuối tháng trưởng phòng gửi phòng kế tốn lấy làm trả lương Bảng lương giám đốc,phó giám đốc, trưởng, phó phòng Chức danh Hội đồng quản trị Giám đốc Phó giám đốc Trưởng phòng Phó phòng Hệ số lương 6,0 5,6 5,45 5,32 4,66 Điều 9: Người lao động hưởng lương theo sản phẩm khoán tập thể Cơng thức tính tiền lương sản phẩm khốn tập thể TLSPK = ĐGK x QK Trong đó: ĐGK: Đơn giá tiền lương khoán mà tổ nhận QK: Khối lượng sản lượng tập thể hoàn thành tháng 66 Cách chia lương cho người đội Đơn giá tiền lương cho ngày cơng ĐG = Trong đó: ∑TL: Tổng tiền lương công nhân tổ ∑Nqđ: Tổng số công quy đổi thực tế tổ ∑Nqđ = ∑ (Nthực tế x KNS) ∑Nthực tế : Ngày công thực tế tổ KNS: Hệ số suất lao động thứ i (KNS = 1,2 hoàn thành vượt mức kế hoạch, đảm bảo chất lượng KNS = 1,0 hoàn thành mức kế hoạch, đảm bảo chất lượng KNS = 0,8 khơng hồn thành mức kế hoạch Phụ cấp: tiền phụ cấp bao gồm phụ cấp ăn ca, phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng phụ cấp nặngnhọc, độc hại nguy hiểm -Phụ cấp nặng nhọc, độc hại Áp dụng phận khí, nung nấu, nghiền than, phân loại sản phẩm, đốt lò, lò, xếp lò.Với mức hưởng 2.000.000 đồng/ người/ tháng -Phụ cấp ăn trưa Mọi công nhân làm việc công ty hưởng chế độ ăn trưa áp dụng chung 27.000 đồng/ người/ ngày công làm PCăn trưa = 27000 x Ntt -Phụ cấp trách nhiệm Tổ trưởng: 500.000 đồng/ người/ tháng Tổ phó: 300.000 đồng/ người / tháng Tiền lương chế độ: Đối lao động cử học để nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, phục vụ cơng tác trả lương trả 100 % lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội Đối với chế độ nghỉ lễ, tết, phép năm, ốm, lương ngừng việc, hội họp,… tính 67 giống với lao động hưởng lương thời gian Bảo hiểm xã hội, y tế: Được tính đóng giống lao động, hưởng lương thời gian Số ngày công làm việc thực tế tháng xác định dựa bảng chấm công hàng tháng Việc chấm công tổ trưởng đảm nhiệm, cuối tháng gửi phòng hành nhân sự, sau chuyển qua phòng kế toán để làm trả lương CHƯƠNG IV QUY ĐỊNH TRẢ LƯƠNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Điều 10: Tiền lương thời gian nghỉ việc - Người lao động nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, nghỉ việc riêng theo chế độ phù hợp Bộ luật lao động hưởng 100% lương ngày làm bình thường - Người lao động nghỉ thai sản , tai nạn lao động, nghỉ ốm đau hưởng chế độ BHXH theo quy định Luật BHXH, BHYT hành - Người lao động hưởng 100% tiền lương tiền lương chức danh công việc thời gian 03 tháng chờ giải chế độ nghỉ hưu trí - Người lao động Công ty cử học tập, đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, tham gia lớp tập huấn tổ chức đồn thể tổ chức với chi phí cơng ty đài thọ, ngày học trùng ngày làm việc bình thường hưởng lương ngày làm việc bình thường, làm việc trùng vào ngày nghỉ cuối tuần khơng tính lương - Người lao động tự học, tự đào tạo cho thân đồng ý Giám đốc cơng ty tiền lương hưởng theo thỏa thuận người lao động Công ty 68 Điều 11: Tiền lương Hợp đồng lao động thử việc Hợp đồng lao động khoán a Hợp đồng lao động thử việc - Sau vấn tuyển dụng, vào kết vấn, người lao động xếp bậc lương chức danh thời gian thử việc Trong thời gian thử việc, người lao động hưởng 85% mức lương tạm tính - Sau thời gian thử việc, vào mức độ hồn thành cơng việc người lao động, cán quản lý trực tiếp đánh giá nhân tuyển dụng đề nghị bậc lương chức danh thức ký hợp đồng tuyển dụng thức thời hạn năm Sau thời hạn năm vào đánh giá cán quản lý lực người lao động để tiếp tục ký hợp đồng lao động chấm dứt hợp đồng lao động - Ngoài ra, Giám đốc cơng ty định cho người lao động hưởng 100% lương chức danh thời gian thử việc (áp dụng với lao động kinh nghiệm chun mơn cao) b Hợp đồng lao động khốn - Tùy theo tính chất u cầu cơng việc, Công ty người lao động thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với mức lương khoán , không thấp mức lương tối thiểu vùng Nhà nước quy định phù hợp với quy định công ty Điều 12 : Tiền lương làm thêm Tiền lương làm thêm xác định theo quy định Nhà nước Bộ Luật lao động cụ thể sau : - Thời gian làm thêm không 04 01 ngày, không vượt 200 01 năm 69 - Đối với cơng trình nhận khốn gọn, tiền lương làm thêm 02 bên thỏa thuận công khai cho người lao động biết phải đảm bảo phù hợp quy định Pháp Luật - Tiền lương làm thêm ( xác định theo danh sách đề nghị người phụ trách đơn vị phê duyệt Người sử dụng lao động trước thực Làm thêm vào ngày thường (ngồi hành làm đủ 08 giờ) 01 làm thêm = 150% x 01 tiêu chuẩn o Làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần 01 làm thêm = 200% x 01 tiêu chuẩn Làm thêm vào ngày Lễ, Tết 01 làm thêm = 300% x 01 tiêu chuẩn Điều 13 : Tiền ăn ca - Căn phần ăn để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, số giá sinh hoạt khả chi trả công ty, Giám đốc công ty sau thống ý kiến với Ban chấp hành cơng đồn sở định mức ăn cho bữa ăn ca tối đa tiền chi cho bữa ăn ca tính theo ngày làm việc tháng cho người không 680.000 đồng/tháng - Khi số giá lương thực, thực phẩm Tổng cục thống kê công bố tăng từ 15% trở lên so với lần điều chỉnh gần Cơng ty điều chỉnh mức ăn ca theo hướng dẫn điều chỉnh Bộ Lao động – Thương binh Xã hội cho phù hợp - Việc thực chế độ ăn trưa ca phải tuân theo nguyên tắc sau o Ăn theo ngày thực tế làm việc, kể ngày làm thêm Ngày không làm việc, kể ngày nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương khơng ăn ca khơng tốn tiền Những ngày làm việc không đủ số làm việc tiêu chuẩn (dưới 50% số tiêu chuẩn) không ăn ca; 70 Điều 14 : Các quy định khác Người lao động chờ nhận nhiệm vụ mới, nghỉ chờ việc, chờ chuyển công tác, chờ giải chế độ, chờ nghỉ việc theo thông báo chấm dứt hợp đồng lao động hưởng lương theo quy định Bộ Luật lao động CHƯƠNG V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 15 : - Quy chế Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt định ban hành - Bộ phận Tổ chức lao động tiền lương hàng tháng, quý vào Quy chế trả lương, thưởng, định Giám đốc để xác lập bảng lương, thưởng cho người lao động - Bản Quy chế đăng ký với Sở Lao động thương Binh xã hội thực từ ngày định - Mọi trường hợp phát sinh không quy định Quy chế thực theo quy định tiền lương, thu nhập hành Nhà nước - Khi chế độ sách chung Nhà nước điều kiện sản xuất kinh doanh cơng ty thay đổi Quy chế bổ sung điều chỉnh cho phù hợp - Quy chế gồm chương 15 điều hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các Quy chế trước trái với Quy chế bị bãi bỏ 71 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 72 ... thiện hình thức trả lương cơng ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 52 3.2.1Một số giải pháp nhằm hồn thiện hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 52 3.2.2.1 Hồn thiện hình thức trả. .. CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai 2.1.1 Thông tin chung công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Tên tiếng Việt:CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI Trụ sở... luận hình thức trả lương doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hình thức trả lương cơng ty C phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai Chương 3: Hồn thiện hình thức trả lương công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh lào cai, Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần cấp nước tỉnh lào cai, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP, 3 Nội dung các hình thức trả lương, Q: Khối lượng sản phẩm, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI, 1 Tổng quan về công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, 2Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, Bảng 2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn từ 2014-2016, 7 Đánh giá chung về các hình thức trả lương tại Công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI, 2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty Cổ phần Cấp Nước Tỉnh Lào Cai, Kỷ luật lao động., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay