Test bank earth science 12e ch8

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:29

... Earthquakes Bloom's: Remembering 18) The distance between a seismological recording station and the earthquake source is determined from the A) earthquake magnitude B) intensity of the earthquake... Locating the Source of an Earthquake Bloom's: Remembering 19) The Richter magnitude of an earthquake is determined from the A) duration of the earthquake B) intensity of the earthquake C) arrival... position on Earth' s surface directly above the earthquake source is called the A) epicenter B) inertial point C) focus D) seismic zone Answer: A Diff: Topic: 8.2 What is an Earthquake? Bloom's:
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank earth science 12e ch8 , Test bank earth science 12e ch8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay