Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất phát quang của vật liệu quang BaMgAl10O17 :eu2+

47 63 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:12

Nghiên cứu vật liệu quang phát quang trên nền vật liệu Oxit BaMgAl10O17 pha tạp đất hiếm Europi 2+ , vật liệu được chế tạo bằng phương pháp Nổ với cacbon làm vật liệu khử để chuyển Eu3+ về Eu2+ cho ánh sáng phát quang màu xanh ở đỉnh phổ 445 nm. Các kết quả được khảo sát với XRD, SEM, phổ PL và các phép đo khác ... để khảo sát vi cấu trúc, vi hình thái tính chất quang vật liệu Chương 3: Kết thảo luận: tiến hành khảo sát cấu trúc mẫu, hình thái mẫu, tính chất quang mẫu vật liệu chế tạo  Kết luận  Hướng nghiên. .. động) từ phát xạ dịch chuyển trạng thái Những chất có tính chất gọi chất phát quang tượng xạ gọi tượng phát quang Như vậy, tượng phát quang cung cấp lượng cho vật chất, phần lượng vật chất hấp... thiết bị phòng thí nghiệm vật lý chất rắn, Khoa LýKTCN, Trường Đại học Qui Nhơn, chúng tơi chọn vấn đề Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất phát quang vật liệu quang BaMgAl10O17:Eu2+” làm đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất phát quang của vật liệu quang BaMgAl10O17 :eu2+, Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất phát quang của vật liệu quang BaMgAl10O17 :eu2+

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay