Tuần 28 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

27 148 6
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:10

... Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên... HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh. .. - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại: a) 258; 16 999; 30 620; 31 855 b) 76 2 53; 65 37 2; 56 37 2; 56 32 7 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh..., Tuần 28 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh..., III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay