Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện (Đồ án tốt nghiệp)

57 10 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:00

Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điệnTìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện L IM U ô T ô dùng 1.1 S PHÁT TRI N C N TRÊN TH GI I VÀ VI T NAM S phát tri chung không gi ng nhau, m ng t n giao thơng khu v c th gi i nói c m nh riêng v khí th i c a xe , c c i ti t o lo i ôtô mà m c ô nhi m th p nh t gi m t i thi u s tiêu hao nhiên li u M t khác không nh n ngu n tài nguyên d u m ngày c n ki t d n giá d n thu nh p c Ngày xe ch y b ng d p th ng d gây v tai n cho b u khí quy n ngày m t x kính nên nhi ngày m ng t nh i dân l c nhiên li u n tình tr ng ách t c giao thông ây ô nhi ng, làm id n hi u ng nhà B c c c, Nam c c t, sóng th n làm cho th gi i ph th vi m tv gi m t i thi c ng khí gây nhi o Vì ng c quan tâm nh t hi n c a ngành nói riêng m i i nói chung Vì th , ơtơ s ch khơng gây nhi m (zero emission) m c ng t i c a nhà nghiên c u ch t o ơtơ ngày nhi u gi i c cơng b nh p trung hồn thi n d ng lo i nhiên li u không truy n th ng cho n, pile nhiên li ng m t tr ng phát tri n ôtô s ch th t ng h p 1.1.1 Ơtơ ch y b n Ơtơ ch n v ngun t c ôtô s ch iv i ng không khí thành ph g p ph yb cung c ch y b n t c lo u n hay nhi u ph thu c lo i nhiên li u dùng s n xu t i nhiên li u truy n th ng, m i v kho ng 20% s n xu l i tính theo C02 n s n xu t b ng nguyên t , n b ng nhiên li u g i s n xu t b ng than V m t k thu t ơtơ ch y b ng d m quan tr ng tr th p (Kho ng 100 l n so v truy n th t t) Nh ng ng i khác c n vào ng d ng th c t m t n, v i ôtô dùng c gi i quy i trà kh c, th i gian n p u hòa khơng khí ơtơ N thâm nh p nh ng ơtơ ch y b lo i thay lo i ôtô ch y b lý nhi m tri th m thi n tri n vào cu c s ng c a nhân t lo cx v i nh ng thành t u công ngh hi bi n m t l i v m t nhi ch c ch n l ns , ng ô m t hoàn v m t ô nhi m V m t xã h i ô ch tr y nv u s tâm lý xã h i Th t v y, s h n ch ng c a ôtô, tr ng i v d ng d ch v t ph c v s góp ph d n d thu n n, kh i thói quen c i dùng i cách s ng M t khác chuy n ôtô ch y b ng nhiên li u truy n th ng sang ôtô ch y b trí tr m n ng quan n hoàn toàn s gây tr ng i v m t b ng l i ích mà xe ch y b mang l i cho xã h i không nh Vì v y ch y b n n ch c ch n v n s l a ch n s m t c a nhân lo i vào nh tri n c i c a th k 21 mà s phát ng s c i ti n, hoàn thi n hay phát minh quan tr ng v công ngh n t i s phát tri n c quy t m t cách nhanh chóng v d ng tồn b i nhi uh t không th xây ph c v m t th i gian ng n 1.1.2 Ơtơ ch y b ng pile nhiên li u M t nh ng gi i pháp c a ngu ng s ch cung c p cho ôtô u Pile nhiên li u h th n hóa bi i tr c ti c nghiên c cung c pile nhiên li cung c ng cho ơtơ Do khơng q trình cháy x y nên s n ph m ho nhiên li n, nhi c Vì v y, th nói ơtơ ho nhiên li u ôtô s ch ng c a pile ng b ng pile i ch t ô nhi m khí x Ơtơ ch y b ng pile nhiên li u không n n mà ch n p nhiên li u hydrogen i áp su t cao Nhi u nghiên c ngh th u ch s d ng cho pile nhiên li y r t c ng k nh ph c t công ch t o lo i pile nhiên li u hi u su t cao giá thành phù h p c áp d n xa so v i hi n th c so v i m nhi m khác, pile nhiên li u ch y ôtô v n lo i nhiên li nhiên li i ta th y r ng n u s d ng pile ch y y b ng diesel kho ng 30% 1.1.3 Ơtơ hybrid ( ơtơ lai) Xu t hi n t u nh c nghiên c u phát tri ng Trong th i gian g t gi i pháp hi u qu v tính kinh t n xu u th gi ng nh ng th h ô m i hi u su t cao gi ng ch t th i gây ô nhi cg - Car) th nói, cơng ngh lai chìa khoá m cánh c a ti n vào k nguyên m i c a nh ng chi m môi ng hay g i sinh thái (the ultimate eco-car) 1.2 GI I THI U V N 1.2.1 Gi i thi u chung n s d ng m n cho l c kéo; acquy, pin nhiên li u cung c p ngu n n nhi ns d trong, ch ng h i khí nhi m, hi u su t ngu ng t d u m ho n gi cl pv i t ns d t nhau.Tuy nhiên, m t s khác bi t gi ô t n, ch ng h ns d d ng m t b n ch t so v t i ngu ng n, khác v yêu c u truy n d n 1.2.2 Nhu c u s d n ph c v du l ch s d yt n lo n giao r t lâu c a th k c s d ng r ng rãi toàn th gi i nhi u lo n n công c n t bi k cn c ng d ng nhi u lo ti làm xe chuy kê m t s lo a.Các p tr i Các lo v cơng c ng ng th li t c theo cách s d ng c n cá nhân n s d ng ngu ng m t c ng d ng c ô cá nhân, ô t i, ô t i ph c Hình 1.1: Hình 1.2: n c a hãng Nissan n s d ng Chicago - n: lo ng phát tri n m nh Hình 1.3: b n c a Trung Qu c s n xu t n công c ng: - c ng d ng t r t lâu lo ch khách thành ph ph bi n n dùng c th gi c ta Hình 1.4: - Lyon - Mê trơ : lo n v n chuy n hành khách thành ph n metro thành ph l n ng dài t châu Âu, n London Hình 1.5: c n dùng chuyên bi c gi i trí th thao, c công nghi p, lo i xe chuyên dùng ngành - n dùng công viên: lo khách công viên Các lo viên n dùng chuyên ch hành n cao t c, c m giác m nh cơng Hình 1.6: - Lo n c a hãng Mai Linh n dùng th thao: ph c v m t Hình1.7: n s d ng sân golf d Các lo c chuyên dùng, v n chuy n, nâng chuy n hàng hóa, ph c v ns i tàn t t c s d ng b nh viên v n chuy n nhanh chóng b k p th i c u ch a b ng m i c nghiên c t th áp d ng h p lí hi u qu c n i k t c u, b trí l i trang thi t b phù h p v u ki n s d ng y t 1.3 CÁC H TH N n ch y b ng cách thay th c chuy it t thùng nhiên li u v i m pin gi l i t t c thành ph ng n m ng l n, tính linh ho t hi u su t th t nh ng nguyên nhân làm cho n khó áp d ng r ng rãi Hi n nay, ô hi nguyên b n c a c thi t k c t o ch ý d a vào ng yêu c sinh b i cu n dây d y( ho s t o nên v i m t th nh cho phép rơt ngồi quay tròn Tuy nhiên c s d ng r ng rãi r ng c a d án thi t k c u n m t s u ng l n c c t theo rô to s d ng senso Hall encorde quang theo tr c b Công ngh t thông theo tr c -Máy kích t theo tr c Trung tâm kinh doanh c a AXCOs n xu theo tr n kích t theo tr c c lo ng t i (VSD) Trong truy n ng t c th c hi n b ng b bi n t n - i i v i lo i t ut trung bình cao s n xu t c a d a theo cơng ngh kích t theo tr c c a máy c m tr c làm vi c v i t d ng theo tr c th u theo u r t phù h p cho ng - m ng kích t d c tr c V i m t b bi n t n m ng kích t d c tr c s d máy nén, máy khí, máy th i b ho c nh , t thay i ti t ki ng so v i lo i làm vi c v i t u ch nh on-off hay lo u n truy n th ng) Do nh ng t c ti t ki y n c áp d ng công nghi p truy ng t c ng ngày -S d ng công nghi p Trong m t s cs d t ng d ng cơng nghi m ng kích t g n v i h p s nh ng ho c gi m t c c hi n gi i phát n i tr c ti ng theo yêu c u th truy l i gi i ph bi c bi t c -L p tr c ti p không qua h p gi m t c Công ty AXCO- n xu t không qua thi t b gi m t c N dài c a tr c b gi i h n th thay máy kích t d c tr c(AXM) Chúng ta bi t r ng AXM mơ men quay l n, m nén Ph thu c vào ng d vi c l a ch -C công su t l n tr ng h thoongs th i ho thu c vào giá c tính ch t yêu c u c stato kép Gi i pháp giá thành th c s d ng c u trúc m t stato-m t rô to t ng quát dây l a ch n phù h p cho lo i ng d nh m c nh , c u so v i c u m hi u su trúc m t m t lo i th c liên quan xác v c tính v n c a ng Hình 3.11: C -B kh ng máy n i v i AXM t o l c tr nam châm kéo khe h khơng khí L c nam châm t l tr c ti p v i di n tích vùng khe h khơng khí c a máy k t qu m ng h c a l c r t khó tr l i L i i th ph thu c vào t i Tuy nhiên nhi u gi s mang t i c a máy c ng nh máy t o l c (One stator one rotor AXCO-Motors Hình 3.12: C -C u trúc stato C c ch n cho máy mơ men t i l n giá tr 200 Nm L i ích c a c u trúc m mơ men cao cân b ng tr n a c u trúc to r t nh (phát minh b i AXCO-Motors) c u trúc gi i pháp cho lo i rô ng h dài tr c nh tr th ng t n s t nhiên giúp cho máy ho ng rô to nh c a h ng m c c a máy c ho t ng v i vùng t t i lo i m t stato d c bi t t ng h p công su t nh ng cu n dây th i gian c n thi cu n dây V lo s n xu t i l n s khác v giá thành s n xu t n Hình 3.13: C 3.4 NGHIÊN C NT CÔNG SU T VÀ H TH U KHI N 3.4.1 Thi t k h th y Trong v trí c a van ti th n tính hóa n y cho b t k lo u nh dòng gi i h c mơ men u c u v u su t c a h th ng th ng v i m c t thơng t c nm uc u nm t ng h c t t c c i thi n b ng ng cong xác u n t M ts t i v i mô men chu th ho a EV s d n ph m th c nghiên c u thi t k h th y i n th t ng k u - Hi u su t c a h th ng ph i l n nh t (s th a hi p t t nh t gi b bi n t n; - Mô men c n nh t; - M c t thông t - a yêu c u hình th c u n m c t ph m vi t c ddoojddeer tránh kh ng b truy -B nv iv is i tham s ; - c gi i h n m m trình hãm tr ng - nh tt m t s h th ,v c n nghiên c u k r ng i ph i gi m t thông t c gi c ng n i) 3.4.2 H th ng truy V ng AF phù h p nh ng công su t cung c p h th th m c a h th u u n cho h truy AF r iv n v y vi c truy o c khơng tr c bánh nhi ng g m h p s th s khơng c n Trong ng h p bánh xe n i tr c ti p v i m p(h p s bên ho c không c n) m t thi t b gi m t gi m th tích xe h p s th ng truy c tích h ng nhi ps xe th ho ng lái t c bánh bánh xe ngồi mo men L c kéo hãm c m t bánh xe v y rõ ràng c n m ng c a h th bánh xe S nghiên c t u n nhi u nhi m v ph i th c hi c bi t ho ph i cân b ng e.Trong h t ho c vài bi n t n c n thi t gi vai trò b i cơng su bi ng h u t áp l c l h th ng m u ph i s tránh m t cân b ng mô men cho u u khiern ng v g m m t stato rô to tr t n h th ng ho c l p n i v i bánh xe nên ch c n m t bi n p s gi s cân b ng mô men bánh xe ng lái 3.4.3 u Gi u PWM bi áp thay d i Vi b ic a n u n trùng t ng ch [9], [10] ng v i vùng gi m t thành ph n áp pha t n s u n mơ men th c hi n b u n mô men Ho ng(RF) m t b bi n t n tc n t o t thơng Tồn b Hình 3.14: H th i ta th u n u n trình bày H.9 u 3.4.5 u V i h th ng truy bi n m t bi n t n PWM n áp m t chi u i Mơ men vùng t thu t trình bày su n áp pha t n s i th nh n làm th nh ct gi m t thông t o b i nam t i vùng công su t khô không th gi i quy phù h p cho t t c hi u qu t i mà khơng làm q t i iv ng d ng c n m r ng t i vùng công su ng h p AFIPM, dòng stato th PM V i m c b ng k cho c lo iv bi n t n áp thay nm tt u i làm y u t thông c a ng ph n ng stato kh ng ng rơ to PMvaf c m ng t cu n dây stato ph i l pháp cho phép làm y u t ng theo t l 3:1 u n làm y u t thơng c a AFIPM bi u di n hình 3.15 u u t thông 3.5 Ta th c hi n so sánh lo m tm ng Do c u trúc khác c u nên khó th c hi n so sánh v m th so sánh v n M t khác m ng nên th c hi n ph n b 3.5.1 So sánh m So sánh m iv (RFI) th th c hi n ph i l b ng l cơng su t/tr ng(th tích) V i m c c b ng th c t ng quát r ng tính ch t c a lo cơng su t Công su nh m c c iv c v a nh t s m lo ] công su t c a bi u di n: MA-AFI motor power density (W/m); MR-RFI motor power density (W/m); p-number of motor pole pairs r ng s th y t két qu s m iv so v uc M t lý máy AFI mơ men l s d ng h ph công su c l t li u h t o mô men 3.6 K T LU N truy ctrình bày i pháp nhi u h a h t t khác s d ng m t bi n t n m ng kính xun tâm th h n ch vi c s d t t nh t phù h p v c u trúc c i pháp nén, b n v ng b ng công su t l v ng ng n t t Cu i b ) cho phép ti t ki n u su Sau chúng Thân -wound, slotless, axial flux,permanent magnet, brushless- -88, Pisa,Italy, 1988, pp 81 86 C C Jensen, F Pro magnet Trans.Ind Applicat., vol 28, pp 646 651, May/June 1992 construction of a wheel directly coupled axial flux PM prototype for 261 on, vol 1,no 1, pp 23 29, 1994 Proc Inst Elect Eng., vol 140, pt B, pp 497 506, Nov 1992 for electric -94, Paris, France, 1994, vol 2, pp 12 Conf Rec IPEC-95, Yokohama, Japan, 1995, vol 2, pp 813 818 -95, Yokohama, Japan, 1995, vol 1,pp 93 98 e Yokohama, Japan, 1995, vol 1, pp 105 112 -95, 10 EEE Trans Ind Applicat., vol 28, pp 1045 1053, Sept./Oct 1992 11 highTrans Ind Applicat., vol 27, pp 997 1004, Sept./Oct 1991 12 -performance inverter-fed drive system of an Applicat.,vol 24, pp 987 997, Nov./Dec 1988 13 -CAE design Manchester, U.K., 1992, vol 2, pp 637 641 14 pt B,pp 497 506, Nov 1992 15 nent magnet synchronous motors in variable speed drive 123, Jan./Feb 1990 16 W L Soong pp 331 340, Nov 1994 -weakening performance of M CL C L IM U 1.1 S PHÁT TRI N C 1.1.1 Ơtơ ch y b N TRÊN TH GI I VÀ VI T NAM n 1.1.2 Ơtơ ch y b ng pile hiên li u 1.1.3 Ơtơ hybrid ( ơtơ lai) 1.2 GI I THI U V N 1.2.1 Gi i thi u chung 1.2.2 Nhu c u s d n ph c v du l ch s d y t GI I THI U CÁC LO N 14 2.1 2.2 2.3 14 NG D NG C NT N M T CHI CÔNG SU N 17 N, N C M 17 2.3.1 Gi i thi u 17 2.3.2 Ô t n 18 n lai c n t ngồi(có dây c m) 23 2.3.4 Ơ pin nhiên li u 24 2.3.5 Yêu c u c 2.3.6 Công ngh n t công su t 28 tb t 29 2.3.7 K t Lu n 32 NG D NG N CHI U KÍCH T D C TR C N 33 3.1 GI I THI U V N TRUY NG KÍCH T THEO TR C 33 3.2 C TÍNH C N 34 3.3 CÁC LO I MÁY KÍCH T THEO TR C 34 3.3.1 Máy d b kích t d c tr c 36 3.3.2 theo tr c 42 3.4 NGHIÊN C NT CÔNG SU T VÀ H TH U KHI N 47 3.5.SO SÁNH CÁC LO 51 3.6 K T LU N 52 53 ... 10 0 l n so v truy n th t t) Nh ng ng i khác c n vào ng d ng th c t m t n, v i tô dùng c gi i quy i trà kh c, th i gian n p u hòa khơng khí tô N thâm nh p nh ng tô ch y b lo i thay lo i tô. .. nhiên li u V i ti n b c a công ngh pin nhiên li d ng pin nhiên li u cho truy ng ô tô t tô áp d ng cho tr ý l n vi c s ng sàn (onboard) ô m c a pin nhiên li u s d ng cho ô tô so v i lo d ng tr c ti... phát i cáp truy n th ng 14 -V có t i 12 V c qui 12 -V C u trúc cho m n kép có ch a pin nhiên li u bi u di n hình 2 .11 Hình 2 .11 : C n m i có ký hi h p này(H p cơng su hình 2 .10 n s d ng pin nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu về động cơ điện 1 chiều kích từ dọc trục dành cho ô tô điện (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay