Tìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điện (Luận văn thạc sĩ)

91 10 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:54

Tìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điệnTìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điện L IM U p hóa, hi i hóa Trong t vai trò vơ quan tr ng n khơng nh ng cung c p cho ngành công nghi p mà nhu c u sinh c i dân nh n c m vinh d tr ng trách cho nh ng công tác làm vi n B t t hào minh m t sinh viên n ct pt hi u thi t b tài t t nghi p: n nhà máy nhi trình v n hành an toàn cho m t s thi t b Lý tr c ti u quy Th Th H ng ng d n án g m nh ng ph i thi u chung v nhà máy nhi n i thi u m t s thi t b nhà máy nhi n hành an toàn m t s thi t b n n GI I THI U CHUNG V NHÀ MÁY NHI N 1.1 GI I THI U CHUNG s n xu n ta ph i s d ng ngu nhiên Tùy theo lo ng thiên i ta chia làm nhà máy nhi chính: nhà máy nhi t( NND), nhà máy th n n (NTD)và nhà máy nguyên t (NNT) Hi n ph bi n nh t nhà máy nhi n, t nhiên li u h n s n xu t kho ng 70% nhi hoát c bi i thành n a th gi i Hi n nhu c u nhiên li u l ng công nghi p , giao thông v n t i sinh ho t ngày càn l ng cho nhà máy nhi n ch dùng nhiên li u n Nhiên li u r a nhà máy nhi tri n qu c gia (T 14- thành nhiên li u n Trong lai, theo t VII), nhu c phát n Vi t Nam ti p t c t ng t i k 2011-2015 gi m d n xu ng th i k 2016-2020 7.4-8.4 có th n 2021-2030 c nhu c ph Vi m c tiêu c th v s n xu t nh p kh u cho ngành n 2010-2020 t m nhìn 2030 m c tiêu bao g m: -S n xu t nh p kh u t ng c ng 194-210 t kWh t kWh -834 t kWh - n xu n su t t ngu t n t ngu ng tái t o b ng l ng t m n xu -Gi m h s àn h n/GDP t bình quân 2.0 hi n xu ng 1.5 - y nhanh n hóa nơng thơng mi n núi uh Các chi mb n n c áp d tm c t bao g m: - ng hóa ngu n s n xu truy n th nn a bao g m ngu ngu n m n ng tái t o n nguyên t ) -Phát tri tin c y cung c i ngu n t ng mi n: B n t ng h th mb o n nh m gi m t n th t truy n t i , chia s công su t ngu n d tr khai thác hi u qu nhà máy th n mùa -Phát tri n ngu nm ôi v i m i công ngh nhà máy n hành - ng hóa hình th n ngu n nh ng nâng cao hi u qu kinh t u ngu n cho t n 2010-2020 t m nhìn 2030 c tóm t t quan tr ng nh t v n than nhi t o chi m t tr i cao i quan tr ng gi ph n b i Ngu n nguyên t n ng tái n 2010 2020 d n tr lên n 2020-2030 Th n v n trì th o n 2010-2020 2020-2030 th c khai thác h t toàn qu c ng n u ngu B ng 1.1 n theo công su t s ng c n 2010-2020 t m nhìn 2030 STT Ngu n 2020 2030 T ng Th Th T ng Th Th công ph n ph n công ph n ph n su t trong su t l p trong l t t ng (MW) công t ng t t ng t ng s n (MW) công s n su t ng l n than t su t l p ng n t n (%) (%) (%) (%) Nhi 36,000 48.0 46.8 75,000 51.6 56.4 Nhà máy nhi t 10,400 1.3.9 20.0 11,300 7.7 10.5 4.0 6,000 4.1 3.9 19.6 N/A 11.8 9.3 5,700 3.8 2,000 9.4 n tua bin khí Nhà máy nhi t 2,000 2.6 n ch y tua bin khí LNG Nhà máy th y 17,400 23.1 n Nhà máy th y 1,800 n 500 2.4 5.6 4.5 sinh kh i n 1,000 6,200 gió 6.0 n N/A N/A 2.1 10,700 6.6 10.1 nguyên t Nh p kh u 2,200 3.1 3.0 7,000 4.9 3.8 Total 75,000 100 100 146,800 100 100 C th u ngu 46.8% cho nhi cho nhi n than, 19.6% cho th ns n th n ch y khí ng n tí ng tái t o, 2.1% cho ng nguyên t 3.0% t nh p kh u t qu c gia khác Hình 1.1 Th t t u ngu n t i Vi t Nam v n n l c Vi t Nam (EVN), m t công ty nhà d c quy n v i c, n m gi n s n xu t, n m gi toàn b khâu truy n t i, v n hành h th phân ph i kinh doanh bán l có th n, n ng v n Ph Vi t cách ti p c n giá n v n hành the th ng theo m c tiêu b o v ngu ng v i danh m n khác Chính ph Vi t m c tiêu phát tri n th tranh nh m nâng cao vi c s d ng hi u qu ngu n cung c c nh n n kinh t th ng n c nh n b i ng Theo b n d th o chi ti t phát tri n th i nc n phát tri -Th ng n: n c nh tranh (2005-2014): công ty s n xu t n có th i mua nh t -Th n (2015- th c nh tranh -Th n có c bán cho cơng ty phân ph ng bán l n i n c nh tranh t n có th l a ch n cho nhà cung c p n c a Vi 1,058-1,060VND/kWh (~5.3 US giá h i Theo Chính ph n ch ns s 21 u ch xem xét th ng it nh nh m thích h m b o nh n tình hình kinh t xã h i nói chung tình hình s n xu t bà nhân dân nói riêng Ti p theo quy nh s lên 1.242VND/kWh (kho 2.28% so v Hi n bên tham gia vào th t Vi t Nam(PVN), t nhà s n xu n t i Vi t Nam i n l c Vi t Nam (EVN), t oàn than khoáng s n Vi t Nam (VINACOMIN) c l p(IPPs) d c chi m th ph n r t l n s n xu 2001, t ng công su t l d u khí t ngu c ngồi Các cơng ty n Ví d vào cu n t i Vi t Nam 17.521MW s n thu c s h u c a t 53%, c a t n l c Vi t Nam (EVN) d u khí Vi t Nam(PVN) 10%và VINACOMIN 3.7% Các nhà s n xu c l p (IPP) d t ng công xu t l tc n qu c gia ang c v n hành v i c 500kV, 220kV 110kV c n qu c gia, ph áp c có th c qu n lý b i t ng công ty truy n n phân ph i n áp t c p n i trung n 35kV m b o nhu c u v Nam có k ho ch phát tri n nh n áp cao áp n áp trung áp 35kV 6kV Toàn b truy n t i 500kV t c chi m 10.4% n l c mi n qu n lý n c a qu c i qu c t ng th i v i phát tri n c hi u qu t ng h ho ch cung c n cho t ck tin c y c a h th ng cung c p n khai thác hi u qu ngu n, h tr n khí hóa nơng thơn thi t th c chu n b cho s phát tri n h th B ng 1.2: S ng dây tr qu H ng m c cb n n n 2010-2030 2009 v 2011- 2016- 2021- 2026- 2015 2020 2025 2030 Tr m 500kV MVA 7,500 17,100 24,400 24,400 20,400 Tr m 220kV MVA 19,094 35,863 39,063 42,775 53,250 ng dây Km 3,438 3,833 4,539 2,234 2,724 dây Km 8,497 10,637 5,305 5,552 5,020 500kV ng 220kV 1.2 Phân lo i nhà máy nhi n Theo lo i nhiên li u s d ng: - t nhiên li u r n - t nhiên li u l ng - t nhiên li u khí - t nhiên li u2 ho c lo i Theo lo i tuabin máy phát: - n tuabin khí - n tuabin khí- Theo tính ch t mang t i - n ph t i g c, có s gi s d ng cơng su t 5000 gi - n ph t i gi a, có s gi s d ng công su kho n 4000 gi - n ph t nh, có s gi s d ng công su 1500 gi t GI I THI U M T S THI T B N CHÍNH TRONG NHÀ MÁY NHI I N NG B 2.1.1 Khái ni m chung Thi t b n chi m v trí quan tr ng nh máy phát khâu c a q trình s n xu n, v i kh u ch nh công su t c a mình, gi vai trò quan tr ng vi c b u ch nh t n s m ch t n áp c a h th c ch t o hi u su t cao, làm vi c tin c y s d ng lâu dài ù y uv b pha Chúng có cơng su t t t n 25 kV Xu n vài nghìn MW, ng hi n ch t nh m c ngày l n 100MW tr i công su t nh m c l Khi làm vi tách r i thi t b ph th ng làm mát, h th h th ng thi t b ph quy ph i phù h p v nh m c i l n (v i d tr công su t t ng có cơng su t i ng th ng kích t nh kh tin c y cao Ngoài ra, u ki n c th c làm vi c c m thông s c hành c h t c n xem xét m t m phân bi t lo c a chúng i n c tính tốn ch t o t roto c c n d ng hình tr dài, tr C n l a ch n t vi c t c b trí n m ngang quay l l k quay l n, u su t cao, kí c có th gi ng v i t n s c t nh m c 3000vg/ph M u tr c roto c c n i tr c ti p v i tr ng n i c ng) có) Các a u l i n i v i roto c a máy kích thích (n u c l c cao h th ng d t b ng d u áp i tuabin Do có cơng su t l n, roto stato c lo i v t li u k t c t d nl ct dây d c ch n b c cao gi m làm l nh i ta b c, lõi thép i ta b trí khe h ho c ng d cho ch t l ng ho c khí làm l nh ch y qua Vì roto c nhanh ng kính ph i nh , k t c u c c mb b c n quy nh gi i h n cao 2.1.2 H th ng làm mát n hành có cơng su t làm vi c c a nó, th m trí quy nh c gi i h n su t ( gi i h n công su t ch t o) c a máy Th t v y, cơng su nh nhi nóng cho phép lâu dài c i v công nh m c c a n Nhi máy làm vi c l i ph thu c vào t n th t công su t b ph n c a máy (dây d n, lõi thép) kh n nhi t t mà h th ch n, ng ngoài, nh V t nh m c c a máy ch có m t c 10 kích sau: 77 g 10 15-20 35và 30 20 15 78 10 {A} - - áp pha 79 -nt- Không cho p - - 80 - danh dài (sec) 1200 20 0.1 (kV) 1,10/1,10 1,25/1,25 1,9/1,5 2,0/1,58 1,15/1,15 1,35/1,35 2,0/1,60 2,10/1,65 500 kháng v Trang 1,15/1,15 1,60/1,60 2,20/1,70 2,40/1,80 81 xác 82 n cho 83 hydro ôxy hydro hydro hydro hydro 84 hydro màu sáng có vòng : 85 - trung tính - THAO TÁC 3.15.1 - - 3.15 lên 86 3.15.3 hành 3.15 hành 87 3.15 3.15 p 88 trung tâm trung tâm 3.15.7 trung tâm chung 89 ì Th H ng Lý c giao: n nhà máy nhi Th u thi t b u quy trình v n hành an toàn cho m t s thi t b Quá trình th c hi giúp em c ng c ki n th h ng ki n th c th c t tài c i quy c nh ng v sau: * * m t s thi t b * n nhà máy nhi n Quy trình v n hành an toàn m t s thi t b n n M t c g ng nh cs c a cô giáo Th Th H ng Lý th y cô giáo b ng ki n th c th i gian có h n c a nên khơng tránh kh i nh ng thi u sót c nh n ý ki th c hoàn thi Em xin chân thành c 90 án em ), ), , NXB KH , KH , NXB xây GS , 2003 ), , , , , Nhà Quy (2005), Tài 10 91 ... U CHUNG V NHÀ MÁY NHI N 1.1 GI I THI U CHUNG s n xu n ta ph i s d ng ngu nhiên Tùy theo lo ng thiên i ta chia làm nhà máy nhi chính: nhà máy nhi t( NND), nhà máy th n n (NTD)và nhà máy nguyên... t ng cu n kích thích c máy Ch ng h làm m t t t ng t c n ph i nhanh chóng c t ng t ng n m ch bên trong, n u không ng máy, s uc m b o an toàn cho ng v n t n t i ( sau c t máy c t n ng n m ch v n... (EVN), m t công ty nhà d c quy n v i c, n m gi n s n xu t, n m gi toàn b khâu truy n t i, v n hành h th phân ph i kinh doanh bán l có th n, n ng v n Ph Vi t cách ti p c n giá n v n hành the th ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điện (Luận văn thạc sĩ), Tìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điện (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay