ĐỀ THI THỬ môn hóa THPT đào DUY từ

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:44

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ II MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 202 Cho biết : H=1, Na=23, K=39, Ca=40, Ba=137, Mg=24, Zn=65, Cu=64, Fe=56, Al=27, S=32, N=14, Cl=35,5, O=16, P=31, C=12, Ag=108, Br = 80, He=4 Câu 1: Hyđrocacbon mạch hở sau phản ứng với Brom dung dịch theo tỷ lệ mol tương ứng 1:2 A CnH2n+2 B CnH2n-6 C CnH2n D CnH2n-2 Câu 2: Hydrocacbon sau tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo thành tủa A Styren B Đimetyl axetylen C But-1-in D But-1,3-dien Câu 3: Chất sau không tham gia phản ứng thủy phân A Poli etylen B Xenlulozo C Mantozo D Triaxylglyxerol Câu 4: Chất sau có tính bazo yếu A p-nitroanilin B p-metyl anilin C Amoniac D Đimetyl amin Câu 5: Dung dịch chất sau làm xanh quỳ tím A HCl B Na2SO4 C NaOH D KCl Câu 6: Độ phân cực liên kết OH ancol etylic, phenol axit axetic a ,b ,c Nhận xét sau A a >b >c B c >b > a C b > a> c D b >c >a Câu 7: Hòa tan hết 0,56 gam Fe lượng dư H2SO4 đặc nóng thu sản phẩm khử lít SO2 đktc A 0,56 lit B 0,448 lit C 0,224 lit D 0,336 lit Câu 8: Kim loại sau cho vào dung dịch CuSO4 bị hòa tan hết phản ứng tạo thành kết tủa gồm chất A Na B Fe C Ba D Zn Câu 9: Kim loại sau tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo thành Fe A Ag B Cu C Na D Zn Câu 10: Hai chất sau trộn với xảy phản ứng hóa học A HNO3+ Na2SO4 B FeCl2+H2S C CO2 + dd BaCl2 D S + H2SO4 đặc Câu 11: Bột kim loại X tan hoàn toàn dung dịch HNO3 lỗng, khơng có khí X kim loại A Cu B Mg C Ag D Fe Câu 12: Cho hỗn hợp Mg Cu vào dung dịch HCl dư Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu chất rắn gồm A Cu B CuCl2+ MgCl2 C Cu + MgCl2 D Mg+ CuCl2 Câu 13: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm canxi cacbua nhôm cacbua dung dịch HCl thu hỗn hợp khí gồm chất sau A C2H2 CH4 B CH4 H2 C CH4 C2H6 D C2H2 H2 Câu 14: Lưu huỳnh chất sau vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử A Na2S B Na2SO3 C FeS D KHSO4 Câu 15: Chất béo trieste axit béo với ancol sau đây.(ThiTHPT 2015) A ancol metylic B etylenglycol C Glyxerol D Etanol Câu 16: Xà phòng hóa este sau thu sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng bạc A Vinyl axetat B anlyl propionat C Etyl acrylat D Metyl metacrylat Trang 1/4 - Mã đề thi 202 Câu 17: Nhận xét sau không glucozo A Phân tử glucozo có nhóm OH B Phân tử glucozo có nhóm –CHO C Glucozo bị thủy phân mơi trường axit D Đốt cháy hoàn toàn a mol Glucozo thu 6a mol CO2 Câu 18: Hòa tan hết 4,6 gam Natri 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu H dung dịch X Cô cạn X số gam chất rắn A 10,2 gam B 8,925 gam C gam D 11,7 gam Câu 19: Xà phòng hóa hồn tồn 8,88 gam hỗn hợp este C3H6O2 (có số mol nhau) dung dịch NaOH gam muối A gam B 4,08 gam C 4,92 gam D 8,32 gam Câu 20: 4,725 etyl amin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, kết thúc phản ứng thu gam tủa A 4,28 gam B 5,732 gam C 3,745 gam D 4,815gam Câu 21: Đun nóng dung dịch chứa 0,72 gam NaOH với lượng dư triolein Kết thúc phản ứng thu gam glyxerol (hiệu suất 100%) A 0,552 gam B 0,46 gam C 0,736 gam D 0,368 gam Câu 22: Cho 11,7 gam glucozo phản ứng với lượng dư AgNO3 NH3 Kết thúc phản ứng thu gam Ag A 15,12 gam B 14,04 gam C 16,416 gam D 17,28 gam Câu 23: Cho 4,368 gam bột Fe tác dụng với m gam bột S Sau phản ứng rắn X Toàn X tan hết dung dịch HNO3 loãng dư sản phẩm khử 0,12 mol NO Giá trị m A 0,672 gam B 0.72 gam C 1,6gam D 1,44 gam Câu 24: Cho 2,24 lit đktc khí CO từ từ qua ống sứ nung nóng chứa m gam hỗn hợp MgO, Fe2O3, CuO Sau phản ứng thu (m- 0,8) gam chất rắn hỗn hợp khí X Tính tỷ khối X so với H2 A 14 B 18 C 12 D 24 Câu 25: Hòa tan m gam Na vào nước 100 ml dung dịch có pH = 13 Giá trị m A 0,23 gam B 2,3 gam C 3,45 gam D 0,46 gam Câu 26: Hòa tan hồn toàn 1,6 gam Cu dung dịch HNO3 thu x mol NO2 sản phẩm khử Giá trị x (THI THPT 2015) A 0,05 B 0,1 C 0,15 D 0,25 Câu 27: Một sắt có khối lượng m gam nhúng vào dung dịch CuSO4 Kết thúc phản ứng thấy khối lượng sắt (m + 2,4) gam Khối lượng Cu phản ứng sinh bám lên sắt A 12,8 gam B 9,6 gam C 16 gam D 19,2 gam Câu 28: Cho m gam bột Al tan hoàn toàn dung dịch HNO3 loãng sản phẩm khử 0,224 lít NO đktc Giá trị m A 0,405 gam B 0,27 gam C 0,54 gam D 0,216 gam Câu 29: Xà phòng hóa 0,3 mol metyl acrylat dung dịch có 0,2 mol KOH Sau phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch gam chất rắn khan A 25 gam B 33 gam C 22 gam D 30 gam Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu CuO (trong tỷ lệ % khối lượng CuO 29,41%) Cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sản phẩm khử 0,2 mol NO Vậy m gam X phản ứng với nhiều lít dung dịch HCl 1M A 0,3 lit B 0,2 lit C 0,23 lit D 0,18 lit Trang 2/4 - Mã đề thi 202 Câu 31: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp kim loại Al Fe lượng vừa đủ dung dịch loãng HNO3 loãng nồng độ 20% thu dung dịch X (2 muối) sản phẩm khử NO Trong X nồng độ Fe(NO3)3 9,516% nồng độ C % Al(NO3)3 gần A 9,5 % B 4,6 % C 8,4 % D 7,32 % Câu 32: Dùng phản ứng để tách anilin khỏi hỗn hợp chất anilin, phenol benzen A B C D Câu 33: Cho chất a) đimetyl oxalat b) o-cresol c) 0-xylen d) phenol e) etanal g) axit fomic h) anlyl propionat Chất số phản ứng với nước Brom, Na, dung dịch NaOH nhung không phản ứng với NaHCO3 A a,c B b,d C b,d,g D b,e,h Câu 34: Số mol chất X bị đốt cháy + nH2O = nCO2 Loại chất sau đây, bị đốt cháy hoàn toàn thu kết thỏa mãn điều kiện A Ancolvà anđêhit no đơn chức mạch hở B Axit anđêhit no hai chức mạch hở C Anken xyclo ankan D Axit este mạch hở không no liên kết ba đơn chức Câu 35: Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 HNO3 thu dung dịch X 1,12 lít khí NO Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình 0,448 lít NO dung dịch Y Trong trường hợp có NO sản phẩm khử kiện tiêu chuẩn Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu khơng tạo sản phẩm khử N+5 Các phản ứng hoàn toàn Giá trị m A 4,2gam B 2,4gam C 3,92 gam D 4,06 gam Câu 36: Phản ứng chất sau thu sản phẩm Clo đạt mức oxy hóa cao A MnO2 + HCl B Cl2 + NaOH loãng nguội C Cl2 + KOH đặc nóng D Cl2+ bột Ca(OH)2 Câu 37: Trong công ngiệp, sản xuất NH3, phản ứng xảy tạo thành cân hóa học Cân hóa học phải thực áp suất cao, nhiệt độ thấp không thấp (khoảng 4500C) Từ suy đặc điểm phản ứng A Phản ứng thuận tỏa nhiệt, áp suất tăng B Phản ứng thuận thu nhiệt , giảm áp suất C Phản ứng thuận tỏa nhiệt giảm áp suất D Phản ứng thuận thu nhiệt , áp suất tăng Câu 38: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 466,6 gam muối sunphat trung hòa 10,08 lit đktc khí Z gồm khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỷ khối Z so với He 23/18 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau (Đề minh họa 2015) A 15% B 20% C 25% D 30% Câu 39: Ba dung dịch X,Y,Z, thỏa mãn - X tác dụng với Y có tủa xuất - Ytác dụng với Z có tủa xuất - X tác dụng với Z có khí X,Y,Z, A Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4 B FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3 C NaHSO4, BaCl2, Na2CO3 D NaHCO3, NaHSO4, BaCl2 (Đề minh họa 2015) Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm amin đơn chức oxy 0,09 mol CO2, 0,125 mol H2O 0,015 mol N2 Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng số gam muối A 3,22 gam B 2,488 gam C 3,64 gam D 4,25 gam Câu 41: Nhận xét sau không bảng tuần hoàn Menđêlêep Trang 3/4 - Mã đề thi 202 A Trong chu kỳ, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần B Trong nhom A từ xuống độ âm điện tăng dần C Cấu hình e nguyên tử nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hồn theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân D Các ngun tố nhóm B kim loại Câu 42: Cho 2,76 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe có tỷ lệ số mol tương ứng 2:1 hòa tan hồn tồn dung dịch HNO3 thu sản phẩm khử gồm NO2 NO Thể tích hỗn hợp khí NO + NO2 thu gần với giá trị sau A 0,672 lit B 0,784 lit C 0,448 lit D 0,56 lit Câu 43: Thủy phân hết mùn cưa chứa 80% xenlulozo cho lên men rượu với hiệu suất 60% Biết khối lượng riêng C2H5OH nguyên chất 0,8g/ml.Thể tích rượu 400 thu A 640,25 lit B 851,85 lit C 912,32 lit D 732,34 lit H O H O H O  X   Y   Z Trong X,Y,Z sản Câu 44: Cho sơ đồ: 3-metylbut-1-en  phẩm Nhận xét sau : A X 2-metylbut-3-ol B Y 2-metylbut-1-en C Z 2-metylbut-2-ol D Y 2-metylbut-3-en Câu 45: Cho dãy chất : m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; pC6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; CH3NH3NO3 Có chất kể thỏa mãn điều kiện: mol chất phản ứng tối đa mol NaOH A B C D Câu 46: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al, Zn tan hoàn tồn dung dịch H2SO4 đặc nóng Kết thúc phản ứng 0,896 lit đktc SO2 Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng (m + 7,04) gam chất rắn khan Số mol H2SO4 tham gia phản ứng gần giá trị sau A 0,123mol B 0,115 mol C 0,118 mol D 0,113 mol Câu 47: Hợp chất hữu X chức (chỉ chứa C,H,O) 5,8 gam X tác dụng với lượng dư AgNO3 NH3 43,2 gam Ag Hydro hóa hồn tồn 0,1 mol X chất Y Toàn Y phản ứng vừa hết 4,6 gam Natri Đốt cháy hoàn toàn X thu A nCO2 = nH2O B nCO2=2nH2O C nH2O=2nCO2 D nH2O=3nCO2 Câu 48: Khi trời sấm chớp mưa rào, không trung xảy phản ứng hóa học điều kiên nhiệt độ cao có tia lửa điện, tạo thành sản phẩm có tác dụng loại phân bón đây, theo nước mưa rơi xuống, cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng A Đạm amoni B Phân lân C Đạm nitrat D Phân kali Câu 49: Cho hỗn hợp kim loại Al Cu vào dung dịch hỗn hợp muối AgNO Ni(NO3)2 Kết thúc phản ứng rắn X (tan phần dung dịch HCl dư) thu dung dịch Y (phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH tủa gồm hydroxit kim loại) Nhận xét sau khơng thí nghiệm A Rắn X gồm Ag ,Al , Cu B Kim loại Cu chưa tham gia phản ưng C Dung dịch Ygồm Al(NO3)3,Ni(NO3)2 D Rắn X gồm Ag,Cu Ni Câu 50: Nguyên tố Z có đồng vị X, Y với khối lượng nguyên tử trung bình 79,9 Hạt nhân đồng vị X có 35 hạt proton 44 hạt notron Hạt nhân đồng vị Y có số hạt notron nhiều X hạt Tỷ lệ số nguyên tử Y/X A 9/10 B 10/11 C 9/11 D 11/9 2 - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 202 ... xét sau khơng bảng tuần hồn Menđêlêep Trang 3/4 - Mã đề thi 202 A Trong chu kỳ, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần B Trong nhom A từ xuống độ âm điện tăng dần C Cấu hình e nguyên tử... Clo đạt mức oxy hóa cao A MnO2 + HCl B Cl2 + NaOH lỗng nguội C Cl2 + KOH đặc nóng D Cl2+ bột Ca(OH)2 Câu 37: Trong công ngiệp, sản xuất NH3, phản ứng xảy tạo thành cân hóa học Cân hóa học phải thực... phản ứng với nhiều lít dung dịch HCl 1M A 0,3 lit B 0,2 lit C 0,23 lit D 0,18 lit Trang 2/4 - Mã đề thi 202 Câu 31: Hòa tan hồn toàn hỗn hợp kim loại Al Fe lượng vừa đủ dung dịch loãng HNO3 loãng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ môn hóa THPT đào DUY từ, ĐỀ THI THỬ môn hóa THPT đào DUY từ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay