Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam (tt)

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:39

Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt NamQuản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - NGUYỄN VĂN HOAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2018 Luận văn hồn thành tại: Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGƯT BÙI XUÂN PHONG Phản biện 1:……………………………………………………… …………………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………………… …………………………………………………… Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: 14 30 ngày 06 tháng 01 năm 2018 thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông LỜI MỞ ĐẦU chọn đề tài Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đơn vị hành nghiệp thu trực thuộc Bộ Y tế, thành lập theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ sở Trường Trung học Y Dược Tuệ Tĩnh Học viện đơn vị đào tạo chuyên ngành bác sỹ y học cổ truyền Việt Nam Trong năm vừa qua, với nguồn lực với quan tâm đầu Bộ Y tế, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thực số dự án đầu xây dựng mua sắm hàng hóa nhằm nâng cấp sở vật chất mở rộng quy mô theo quy hoạch phê duyệt Các dự án đầu sở vật chất Học viện phát huy đạt nhiều thành tựu quan trọng song số tồn tại, hạn chế Xuất phát từ nhận thức tình hình thực tế trên, học viên lựa chọn đề tài “Quản dự án đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu với mong muốn góp phần hồn thiện nâng cao chất lượng quản dự án đầu Học viện Kết nghiên cứu đề tài góp phần thúc đẩy, nâng cao hoạt động quản dự án đầu sử dụng nguồn vốn phân cấp Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thời gian tới Tổng quan vấn đề nghiên cứu Đã nhiều đề tài nghiên cứu quản dự án đầu nhiều tác giả, lĩnh vực quản dự án đầu như: “Quản dự án đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam” năm 2006 tác giả Nguyễn Việt Dũng, “Quản dự án đầu Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng” năm 2010 tác giả Dỗn Thị Hải Anh, “Hồn thiện công tác QLDAĐT Tổng công ty Xây dựng cơng trình giao thơng 5” năm 2011 tác giả Phạm Hữu Vinh Các đề tài phần lớn nêu luận đầu quản dự án đầu tư, đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản dự án đầu đơn vị cụ thể Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu thực trước Quốc hội 13 ban hành sửa đổi nhiều Luật liên quan đến đầu quản dự án đầu nên chưa cập nhật được văn hướng việc quản dự án đầu chưa đưa giải pháp cụ thể để quản dự án đầu thực đem lại hiệu đầu cao Mục đích nghiên cứu: Về mặt luận: Nghiên cứu, hệ thống hóa góp phần hồn thiện số vấn đề luận quản dự án đầu Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng quản dự án đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Trên sở đề xuất giải pháp hoàn thiện quản dự án cho Học viện thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Dự án đầu quản dự án đầu xây dựng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi quản dự án đầu xây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn đầu phân cấp Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Luận văn giới hạn vào nghiên cứu quản tiến độ thời gian dự án; quản chi phí dự án; quản chất lượng dự án Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp khác mang tính truyền thống nghiên cứu kinh tế làm sở cho việc nghiên cứu Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để làm rõ chất nhân tố tác động đến hoạt động quản dự án đầu Phương pháp phân tích, so sánh, đối chứng dự báo để tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động quản dự án đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Phương pháp khảo sát nghiên cứu tài liệu sử dụng để thu thập thông tin sở thuyết, kinh nghiệm, số liệu thống kê Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan quản dự án đầu Chương 2: Thực trạng quản dự án đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản dự án đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU 1.1 Dự án đầu 1.1.1 Khái niệm nhiều cách để định nghĩa dự án, tùy theo mục đích mà ta nhấn mạnh khía cạnh Theo nghĩa chung nhất, dự án lĩnh vực hoạt động đặc thù, nhiệm vụ cần phải thực với phương pháp riêng, nguồn lực riêng theo kế hoạch tiến độ nhằm tạo thực thể 1.1.2 Yêu cầu dự án đầu - Tính khoa học: Thể người soạn thảo dự án đầu phải qúa trình nghiên cứu tỷ mỷ kỹ càng, tính tốn thận trọng, xác nội dung dự án đặc biệt nội dung tài chính, nội dung cơng nghệ kỹ thuật Tính khoa học thể qúa trình soạn thảo dự án đầu cần vấn quan chun mơn - Tính thực tiễn: Các nội dung dự án đầu phải nghiên cứu, xác định sở xem xét, phân tích, đánh giá mức điều kiện hoàn cảnh cụ thể liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động đầu (thị trường, vốn, điều kiện cung ứng vật ) - Tính pháp lý: Dự án đầu cần sở pháp vững tức phù hợp với sách luật pháp Nhà nước Muốn phải nghiên cứu kỹ chủ trương, sách Nhà nước, văn pháp quy liên quan đến hoạt động đầu - Tính đồng nhất: Các dự án đầu phải tuân thủ quy định chung quan chức hoạt động đầu tư, kể quy định thủ tục đầu Với dự án đầu quốc tế phải tuân thủ quy định chung mang tính quốc tế 1.1.3 Phân loại dự án đầu thể phân loại dự án đầu theo tiêu thức sau: - Xét theo cấu tái sản xuất: Dự án đầu phân thành dự án đầu theo chiều rộng dự án đầu theo chiều sâu - Xét theo lĩnh vực hoạt động xã hội; Dự án đầu phân chia thành dự án đầu phát triển sản xuất kinh doanh, dự án đầu phát triển khoa học kỹ thuật, dự án đầu phát triển sở hạ tầng (kỹ thuật xã hội)…, hoạt động dự án đầu quan hệ tương hỗ với - Theo giai đoạn hoạt động dự án đầu q trình tái sản xuất xã hội: thể phân loại dự án đầu phát triển sản xuất kinh doanh thành dự án đầu thương mại dự án đầu sản xuất Trên góc độ điều tiết vĩ mơ, nhà nước thơng qua chế sách để hướng dẫn nhà đầu không đầu vào lĩnh vực thương mại mà đầu vào lĩnh vực sản xuất, theo định hướng mục tiêu dự kiến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước - Xét theo thời gian thực phát huy tác dụng để thu hồi đủ vốn bỏ ra: Ta phân chia dự án đầu thành dự án đầu ngắn hạn (như dự án đầu thương mại) dự án đầu dài hạn (các dự án đầu sản xuất, đầu phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng sở hạ tầng,…) - Xét theo phân cấp quản dự án (theo thẩm quyền định cấp giấy phép đầu tư) 1.2 Quản dự án đầu 1.2.1 Khái niệm quản dự án Quản dự án việc áp dụng hiểu biết, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào hoạt động dự án nhằm đạt yêu cầu mong muốn từ dự án Quản dự án q trình lập kế hoạch tổng thể, điều phối thời gian, nguồn lực giám sát trình phát triển dự án từ bắt đầu đến kết thúc nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành thời hạn, phạm vi ngân sách duyệt đạt yêu câu định kỹ thuật chất lượng sản phẩm dịch vụ, phương pháp điều kiện tốt cho phép 1.2.2 Mục đích quản dự án: - Liên kết tất công việc, hoạt động dự án; - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó nhóm quản dự án với khách hàng nhà cung cấp đầu vào cho dự án; - Tăng cường hợp tác thành viên rõ trách nhiệm thành viên tham gia dự án - Tạo điều kiện phát sớm khó khăn vướng mắc nảy sinh điều chỉnh kịp thời trước thay đổi điều kiện khơng dự đốn Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp bên liên quan để giải bất đồng - Tạo sản phẩm dịch vụ chất lượng cao 1.2.3 Đặc điểm quản dự án đầu - Tổ chức dự án tổ chức tạm thời Tổ chức quản dự án hình thành để phục vụ dự án thời gian hữu hạn Trong thời gian tồn dự án, nhà quản dự án thường hoạt động độc lập với phòng ban chức Sau kết thúc dự án, cần phải tiến hành phân cơng lại lao động, bố trí lại máy móc thiết bị - Quan hệ chuyên viên quản dự án với phòng ban chức tổ chức Người đứng đầu dự án người tham gia quản dự án người trách nhiệm phối hợp nguồn lực, người từ phòng chuyên môn nhằm thực thắng lợi mục tiêu dự án Tuy nhiên, họ thường nảy sinh mâu thuẫn vấn đề nhân sự, chi phí, thời gian mức độ thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật 1.2.4 Nguyên tắc nhiệm vụ quản dự án đầu 1.2.4.1 Nguyên tắc: – Phân định rõ chức quản nhà nước phân cấp quản đầu xây dựng phù họp với loại nguồn vốn chủ đầu Thực quản đầu theo dự án, quy hoạch pháp luật – Dự án đầu thuộc vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu phát triển nhà nước vốn doanh nghiệp nhà nước đầu phải quản chặt chẽ theo trình tự đầu xây dựng loại vốn – Đối với hoạt động đầu xây dựng nhân dân, nhà nước quản quy hoạch, kiến trúc môi trường sinh thái – Phân định rõ trách nhiệm quyền hạn quan quản nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức vấn nhà thầu trình đầu xây dựng 1.2.4.2 Nhiệm vụ thực quản dự án đầu xây dựng cơng trình: Nhiệm vụ thực quản dự án thực kỹ quản (tổ chức, nghiệp vụ) theo dõi, kiểm tra hoạt động trình đầu để đạt mục tiêu dự án 1.2.5 Công cụ phương tiện quản dự án đầu - Hệ thống luật liên quan đến hoạt động đầu luật đầu tư, luật công ty, luật xây dựng, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế, luật phá sản loạt văn luật kèm theo quản hoạt động đầu quy chế quản tài chính, vật tư, thiết bị, lao động, tiền lương, sử dụng đất đai tài nguyên thiên nhiên khác - Các sách đòn bẩy kinh tế sách, giá cả, tiền lương, xuất khẩu, thuế, tài tín dụng, tỷ giá hối đối, thưởng phạt kinh tế, sách khuyến khích đầu tư, quy định chế độ hạch toán kế toán, phân phối thu nhập - Các định mức tiêu chuẩn quan trọng liên quan đến lợi ích tồn xã hội - Quy hoạch tổng thể chi tiết ngành địa phương đầu xây dựng - Các kế hoạch định hướng kế hoạch trực tiếp đầu - Danh mục dự án đầu - Các hợp đồng ký kết với cá nhân đơn vị hồn thành cơng việc q trình thực dự án - Tài liệu phân tích đánh giá kết hiệu hoạt động đầu - Các thơng tin tình hình cung cầu, kinh nghiệm quản lý, giá cả, luật pháp Nhà nước vấn đề liên quan đến đầu 1.3 Nội dung quản dự án đầu 1.3.1 Quản dự án theo lĩnh vực 1.3.1.1 Lập kế hoạch tổng quan: tiến hành chi tiết hóa mục tiêu dự án thành cơng việc cụ thể hoạch định chương trình biện pháp để thực cơng việc nhằm đảm bảo lĩnh vực quản khác dự án kết hợp cách xác đầy đủ 1.3.1.2 Quản phạm vi: việc xác định, giám sát việc thực mục đích, mục tiêu dự án, xác định công việc thuộc dự án cần phải thực hiện, công việc nằm phạm vi dự án 1.3.1.3 Quản thời gian, tiến độ: trình quản bao gồm việc thiết lập mạng công việc, xác định thời gian thực cơng việc tồn dự án quản tiến trình thực công việc dự án sở nguồn lực cho phép yêu cầu chất lượng định 1.3.1.4 Quản chi phí: q trình dự tốn kinh phí; giám sát thực chi phí theo tiến độ cho cơng việc tồn dự án; phân tích số liệu báo cáo thơng tin chi phí nhằm đảm bảo thực hồn thành dự án phạm vi ngân sách hoạch định từ trước 1.3.1.5 Quản chất lượng: trình triển khai giám sát tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn chủ đầu 1.3.1.6 Quản nhân lực: việc hướng dẫn, phối hợp nỗ lực thành viên tham gia dự án vào việc hoàn thành mục tiêu dự án Nó cho thấy việc sử dụng lực lượng lao động dự án hiệu đến mức 1.3.1.7 Quản thông tin: q trình đảm bảo dòng thơng tin thơng suốt cách nhanh xác thành viên dự án với cấp quản khác Thơng qua quản thơng tin trả lời ba câu hỏi: Ai cần thông tin dự án? Mức độ chi tiết? Các nhà quản dự án cần báo cáo cho họ cách nào? 1.3.1.8.Quản rủi ro: trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro Trên sở lựa chọn, triển khai biện pháp quản hoạt động nhằm hạn chế loại trừ rủi ro suốt vòng đời dự án 1.3.1.9 Quản hợp đồng hoạt động mua bán: trình lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ, thương lượng, quản hợp đồng điều hành việc mua bán nguyên vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ… cần thiết cho dự án Quá trình quản nhằm giải vấn đề: Bằng cách dự án nhận hàng hóa dịch vụ cần thiết tổ chức bên ngoài? Tiến độ cung, chất lượng cung sao? 1.3.2 Quản theo chu kỳ dự án 1.3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Những nội dung cần xét đến mục đích yêu cầu dự án, tính khả thi, lợi nhuận tiềm năng, mức độ chi phí, độ rủi ro ước tính nguồn lực cần thiết Kết thúc giai đoạn này, tiến trình thực dự án bắt đầu Thành cơng dự án phụ thuộc lớn vào chất lượng chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch giai đoạn 1.3.2.2 Giai đoạn thực đầu tư: Giai đoạn bao gồm công việc cần thực như: xây dựng nhà xưởng cơng trình, lựa chọn công cụ, mua sắm thiết bị lắp đặt… Mục tiêu giai đoạn hoàn thành toàn nhiệm vụ đề kế hoạch, hệ thống xây dựng, kiểm định để vào vận hành 1.3.2.3 Giai đoạn vận hành, khai thác: Giai đoạn thực việc quan sát, theo dõi kết khai thác dự án đạt kế hoạch đề không? Tiến hành hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng theo thời gian để đảm bảo dự án đưa vào vận hành thường xuyên phát huy tối đa hiệu 1.4 Các mơ hình tổ chức quản dự án đầu Việt Nam 1.4.1 Mơ hình chủ đầu trực tiếp quản dự án Mơ hình chủ đầu trực tiếp quản dự án hình thức tổ chức quản mà chủ đầu tự thực dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) chủ đầu lập ban quản dự án để quản việc thực công việc dự án theo ủy quyền 1.4.2 Mô hình chìa khóa trao tay Mơ hình tổ chức dự án dạng chìa khóa trao tay hình thức tổ chức ban quản dự án khơng đại diện toàn quyền chủ đầu – chủ dự án mà “chủ” dự án Hình thức tổ chức quản dự án dạng chìa khóa trao tay cho phép tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà tổng thầu để thực toàn dự án 1.4.3 Mơ hình chủ nhiệm điều hành dự án Mơ hình tổ chức “Chủ nhiệm điều hành dự án” mơ hình tổ chức quản chủ đầu giao cho ban quản dự án chuyên ngành thuê tổ chức vấn quản đủ điều kiện, lực chun mơn phù hợp với quy mơ, tính chất dự án làm chủ nhiệm điều hành, quản việc thực dự án Chủ nhiệm điều hành dự án pháp nhân độc lập, lực, người quản lý, điều hành chịu trách nhiệm trước pháp luật tồn q trình thực dự án Mọi định chủ đầu liên quan đến trình thực dự án 1.4.4 Mơ hình tổ chức quản dự án theo chức - Dự án đặt vào phòng chức cấu tổ chức doanh nghiệp (tùy thuộc vào tính chất dự án) - Các thành viên quản dự án điều động tạm thời từ phòng ban chức khác đến họ thuộc quyền quản phòng chức lại đảm nhận phần việc chun mơn q trình quản điều hành dự án 1.4.5 Mơ hình tổ chức chun trách quản dự án Mơ hình tổ chức chuyên trách quản dự án hình thức tổ chức quản mà thành viên ban quản dự án tách hồn tồn khỏi phòng chức chuyên môn, chuyên thực quản điều hành dự án theo yêu cầu giao 1.4.6 Mô hình tổ chức quản dự án theo ma trận Loại hình tổ chức quản dự án theo ma trận kết hợp mơ hình tổ chức quản dự án theo chức mơ hình tổ chức quản chuyên trách dự án Từ kết hợp hình thành hai loại ma trận: ma trận mạnh, ma trận yếu 1.5 Sự cần thiết phải hoàn thiện quản dự án đầu Trong năm gần đây, nhờ thành tăng trưởng kinh tế cao mà nhu cầu cải thiện mặt hoạt động quản dự án nước phát triển, Việt Nam đặc biệt quan tâm 10 sức khỏe nhân dân; đạo tuyến; Bảo tồn, phát triển y học cổ truyền Việt Nam… nên công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực đa dạng chuyên môn, ngành nghề 2.1.4 Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật Học viện YDHCT Việt Nam đào tạo chương trình đào tạo hệ Đại học chương trình đào tạo hệ sau đại học/còn tiêu đào tạo ngắn hạn Căn theo yêu cầu chương trình đào tạo hành, Thư viện 3.567 đầu sách phục vụ chuyên ngành đào tạo Trong sách chuyên ngành YHCT 1.196 đầu (8.147 bản) Sách chuyên ngành y đa khoa 1.884 đầu (14.000 bản) Sách chuyên ngành dược 527 đầu (3.628 bản) 2.1.5 Đặc điểm cấu trúc nguồn nhân lực Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nơi thu hút lực lượng lao động trình độ chun mơn cao, đào tạo sở đào tạo nước 2.1.6 Kết hoạt động lĩnh vực 2.1.6.1 Đào tạo, nghiên cứu khoa học 5000 4000 3000 SV HV 2000 Tốt nghiệp 1000 Tuyển 20142015 20152016 20162017 Hình 2.2: Kết đào tạo giai đoạn 2014-2017 2.1.6.2 Nghiên cứu khoa học: Tính đến nay, lần Học viện đấu thầu thành công đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, số lượng đề tài cấp sở tăng lên đáng kể so với giai đoạn trước Số lượng đề tài thực năm giai đoạn 2012-2017 bao gồm 01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ, 195 đề tài cấp sở Trong đó, năm 2012 02 đề tài cấp Bộ, 17 đề tài cấp sở; năm 2013 10 đề tài cấp sở; năm 2014 02 đề tài cấp Bộ, 37 đề tài cấp sở; năm 2015 39 đề tài cấp sở; năm 2016 44 đề tài cấp sở; năm 2017 01 đề tài cấp Nhà nước, 62 đề tài cấp sở thực 11 2.1.6.3 Khám, chữa bệnh Bảng 2.2: Kết hoạt động BV Tuệ Tĩnh giai đoạn 2014-2017 TT Chỉ tiêu Giường bệnh Công suất sử dụng giường bệnh Tổng số lần khám bệnh: tính 2014 % Lượt người Bệnh nhân Bệnh - Điều trị Ngoại trú nhân Năm 2015 Năm 2016 250 250 280 184,00 116,23 109,9 60.534 81.124 33.184 4.448 5.485 7.296 13.028 3.163 4.588 Kết điều trị: - Khỏi bệnh % 1.775 2.112 2.939 - Đỡ % 1.104 3.301 1.784 % 43 72 Ca 0 11.49 11.39 11.13 - Không khỏi, chuyển viện - Tử vong Năm Giường - Điều trị Nội trú Đơn vị Số ngày điều trị b/quân Ngày 33 (Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp- Bệnh viện Tuệ Tĩnh) 2.1.6.4 Hợp tác quốc tế: Học viện liên kết Đào tạo Bác sĩ YHCT với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân Trung Quốc, đào tạo thạc sĩ điều dưỡng với trường USFCalifornia, Hoa Kỳ, liên kết NCKH với trường đại học Trung y dược Quảng Châu, Đại học Trung y dược Thành Đô, Trung Quốc Hợp tác nghiên cứu khoa học điều trị YHCT với quốc gia: Ucraina, Liên bang Nga, CH Liên bang Đức, CH Séc, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thái Lan, Úc, Ấn Độ… 2.1.6.5 Thành tích đạt đuợc: Với kết lĩnh vực hoạt động, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vinh dự Đảng, Nhà nước bộ, ngành tặng phần thưởng cao quý: 01 Huân chuơng Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương hạng Nhì, 05 Huân chuơng Lao động hạng Ba cho 01 tập thể cá nhân, Cờ thi đua 12 Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ nhiều khen, cờ thi đua Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo ngành 2.2 Thực trạng quản dự án đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2.2.1 Dự án đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2.2.1.1 Xây dựng thực kế hoạch đầu tư: - Đối với dự án nhỏ tổng mức đầu từ < 15 tỷ (VND), sở nguồn vốn giao hàng năm kế hoạch dài hạn phê duyệt Học viện, phòng chức (phòng HCQT, VTTTB, TCKT) xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa, tu bảo dưỡng mua sắm trang thiết bị trình báo cáo giám đốc, trình Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch năm 2.2.1.2 Về trình tự thủ tục thực dự án đầu Giai đoạn trước năm 2015, thực theo Luật Xây dựng 16/2003/QH11; Luật sửa đổi bổ sung 38/2009/QH12; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ Giai đoạn sau năm 2015, Học viện thực QLDA theo Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/6/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Bảng 2.3 Các dự án mua sắm trang thiết bị (Nguồn: Phòng Vật Trang thiết bị) S TT NĂM THỰC HIỆN TỔNG MỨC ĐẦU (VND) NGUỒN VỐN 1Mua sắm trang thiết bị năm 2013 30.177.126.600 NSNN, ADB 2Mua sắm trang thiết bị năm 2014 11.581.028.760 NSNN 3Mua sắm trang thiết bị năm 2015 24.790.734.700 ADB 4Mua sắm trang thiết bị năm 2016 11.636.050.000 NSNN 5Mua sắm trang thiết bị năm 2017 14.474.550.000 NSNN Tổng cộng: 92.659.490.060 13 Bảng 2.4 Các dự án xây dựng STT 11 22 TÊN DỰ ÁN Đầu xây dựng Nhà giảng dạy nghiên cứu khoa học Đầu xây dựng Hệ thống xử chất thải TỔNG MỨC ĐẦU (VND) 67.568.000.000 8.224.582.000 Bệnh viện Tuệ Tĩnh NGUỒN VỐN NSNN WB Cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm 33 môn học thuộc khoa học y dược 839.127.000 ADB học sở 44 Xây dựng tuyến cáp trạm biến áp 2.050.322.000 NSNN 55 Cải tạo, sửa chữa tu bảo dưỡng 19.648.038.000 Quỹ PTHĐSN 66 Đầu xây dựng Bệnh viện Tuệ Tĩnh quy mô 100 giường điều trị nội trú Tổng cộng: 136.483.000.000 NSNN 234.813.069.000 (Nguồn: Đầu xây dựng bản) 2.2.2 Quản dự án đầu xây dựng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2.2.2.1 Quản tiến độ thời gian dự án đầu tư: Ban QLDA chịu trách nhiệm Tiến độ dự án phòng Đầu xây dựng với nhà thầu lập dựa đặc điểm cụ thể dự án Công cụ quản chủ yếu Ban QLDA qua sơ đồ GANTT hệ thống báo cáo tiến độ theo dõi qua tuần, tháng, quý, năm Đối với giai đoạn dự án cán giám sát tiến độ phải lập báo cáo cụ thể Ban QLDA tổng hợp trình lên Ban Giám đốc.Ban QLDA thực quản thời gian tiến độ thực đầu bắt đầu từ công tác chuẩn bị đầu chặt chẽ công tác thực đầu 14 Bảng 2.6 Các sai sót ảnh hưởng đến thời gian thực dự án STT Các sai sót thường gặp q trình Mức độ Ảnh hưởng đến tiến thực dự án xuất độ thời gian Giai đoạn xin chủ trương đầu 10% Chậm => tháng Giai đoạn lập dự án đầu 15 % Chậm => tháng Giai đoạn chuẩn bị thực đầu 45 % Gian đoạn thực đầu 5% Giai đoạn kết thúc dự án 0% Chậm => tháng Chậm >2 tháng (Nguồn: Phòng đầu xây dựng bản) Bảng 2.7 Những vướng mắc thường gặp trình thi cơng, lắp đặt STT Những vướng măc thường gặp Mức độ Ảnh hưởng đến thời gian thi xuất cơng Sai sót khâu trước 20% Chậm => tháng Giá yếu tố đầu vào dự án 15% Chậm 1=> tháng 13% Chậm 1=> tháng Năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu dự án (Nguồn: Phòng đầu xây dựng bản) 2.2.2.2 Quản chi phí dự án đầu - Việc tạm ứng vốn thực sau hợp đồng xây dựng hiệu lực, trừ trường hợp bên thỏa thuận khác thường qui định: - Đối với việc tốn vốn đầu xây dựng cơng trình - Đối với việc toán vốn đầu tư: 2.3 Đánh giá chung quản dự án đầu xây dựng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2.3.1 Những kết đạt Trong công tác quản thi công thực dự án, Ban QLDA hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc đạo đơn vị vấn giám sát thi công, nhà thầu thi công tổ chức thực giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị đảm bảo thiết kế, tiến độ, chất lượng kỹ thuật, ban hành văn xử kỹ thuật…thẩm định, phê duyệt biện pháp, tiến 15 độ thi công chi tiết gói thầu nhà thầu lập, kiểm tra hồ sơ trình duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung xử phát sinh trình xây dựng, lắp đặt Thực tốt công tác quản chất lượng: đôn đốc, kiểm tra định kỳ, đột xuất nhà thầu thi công, vấn thiết kế thực quy định quản chất lượng cơng trình xây dựng, quy định hồ sơ, nhật ký thi công, nhật ký giám sát, quy định nghiệm thu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm biện pháp tổ chức thi cơng, an tồn lao động Trong q trình thực quản dự án đầu tư, trình độ cán cơng nhân viên chức Ban dần nâng cao đáng kể luận đến thực tiễn Ban QLDA ln khuyến khích cán cơng nhân viên học hỏi, trau dồi kiến thức, cử cán dự án học lớp nghiệp vụ, dự hội thảo để cập nhật thông tin, nắm bắt thay đổi để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị 2.3.2 Những tồn nguyên nhân - Trong công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự tốn - Trong cơng tác giải phóng mặt bằng: Các dự án thi công khuôn viên Học viện nên việc vừa phá dỡ mặt vừa trì hoạt động Học viện khó khăn, đòi hỏi phải biện pháp tối ưu Đay nhiệm vụ khó khăn ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công dự án - Trong công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu - Trong cơng tác thi cơng xây dựng cơng trình CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 3.1 Phương hướng hoạt động, phát triển Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 3.1.1 Mục tiêu chung: Xây dựng phát triển Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam sở trọng điểm đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực y dược học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân 3.1.2 Mục tiêu cụ thể - Đào tạo cán y dược học cổ truyền bậc học, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, phẩm chất trị, đạo đức tốt, sức khoẻ, lực thực hành nghề 16 nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu cán y dược học cổ truyền cho mạng lưới y dược học cổ truyền Việt Nam - Đào tạo đội ngũ cán giảng dạy y dược học cổ truyền cho mạng lưới trường y dược - Nghiên cứu, kế thừa, phát huy kinh nghiệm quý y học cổ truyền dân tộc Kết hợp y học cổ truyền với y học đại sở đại hoá y học cổ truyền - Xây dựng viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền, Bệnh viện thực hành sở vật chất, trang thiết bị chuẩn, đại, kết hợp y học cổ truyền với y học đại - Nghiên cứu phát triển sản xuất Đông dược, đáp ứng nhu cầu điều trị phòng bệnh - Mở rộng hợp tác quốc tế đào tạo, nghiên cứu khoa học điều trị 3.1.3 Các đơn vị trực thuộc 3.1.3.1 Bệnh viện Tuệ Tĩnh: Là sở thực hành Học viện; khám chữa bệnh phục hồi chức phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học đại theo quy chế bệnh viện Bộ Y tế Căn vào quy mô đào tạo, nhu cầu số giường bệnh cần bệnh viên đến 2020 700 giường nội trú, tầm nhìn 2030 1.000 giường 3.1.3.2 Viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh: Cần thiết phải xây dựng Viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh bao gồm Labo trung tâm nuôi trồng dược liệu 3.1.3.3 Trung tâm tin học.Đào tạo, bồi dưỡng tin học cho bộ, học viên, sinh viên.Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ người bệnh 3.1.3.4 Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật: Bào chế sản xuất đông dược, phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh nghiên cứu khoa học.Tăng cường chuyển giao khoa học – công nghệ lĩnh vực y dược học cổ truyền 3.1.4 Về hợp tác quốc tế Chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác, ký văn ghi nhớ, thỏa thuận đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh với nước tổ chức quốc tế Trao đổi kinh nghiệm trao đổi chuyên gia theo quy định hành Nhà nước.Xây dựng tổ chức thực đề án đầu liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngồi, kể tổ chức phi phủ theo quy định hành Nhà nước 3.1.5 Về sở hạ tầng, trang thiết bị 17 3.1.5.1 sở hạ tầng: Đến năm 2020: Hoàn thành dự án xây dựng, cải tạo mở rộng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam theo Quyết định số 1870/ QĐ-BYT ngày 24 tháng năm 2005 Bộ trưởng Bộ y tế địa số Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội 3.1.5.2 Trang thiết bị: Ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ lĩnh vực đào tạo xu sở tạo năm tới, Học viện cần đầu kinh phí để tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, thực hành tiền lâm sàng môn trực thuộc Học viện, Bệnh viện thực hành, Viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền, Thư viện, Trung tâm tin học; Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật, trước mắt đầu phát triển Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất Đông dược 18 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản dự án đầu phân cấp Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 3.2.1 Hoàn thiện quản tiến độ thời gian dự án 3.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống giám sát tiến độ Bảng 3.1 Mẫu báo cáo giám sát tiến độ dựa kế hoạch duyệt 13 STT Công việc Đơn vị tính Tiến độ Tiến độ hợp đồng hiệu chỉnh Bắt Kết Bắt Kết đầu thúc đầu thúc Khối lượng Khối lượng kế hoạch Hợp Thá Thá đồn ng / ng / g tuần tuần II Nhận xét, đánh giá 1.Tình hình thi cơng chất lượng thi công Huy động máy móc thiết bị, nhân lực, nguyên vật liệu đánh giá chung Đề xuất, kiến nghị giải pháp giải vấn đề phát sinh thực Đánh giá % Lũy kế hợp Tiến đồn g độ 19 Bảng 3.2 Mẫu báo cáo mốc tiến độ dự án đầu BÁO CÁO MỐC STT TÊN DỰ ÁN Ngày Các mốc Ngày kế hoạch tiến độ báo cáo Nội dung báo cáo 3.2.1.2 Xác định nguyên nhân chậm tiến độ Sử dụng biểu đồ xương cá (fishbone diagram) để xác định nguyên nhân chậm tiến độ, việc phân tích nguyên nhân chậm tiến độ để từ đề xuất giải pháp để xử thực giải pháp hoạt động cần thiết Xác định phạm vi mà ngun nhân tìn thấy (ưu tiên phạm vi 5M mà phương pháp đề nghị: Vấn đề (Matter) – Con người (Man) – Nguyên vật liệu (Material) – Máy móc thiết bị (Machine) – Phương pháp (Method); Vấn đề nguyên nhân gần gây hậu Phương pháp Con người Vấn đề Máy móc thiết bị Chậm tiến độ thời gian cơng việc Z Nguyên vật liệu Hình 3.1 Biểu đồ hình xương cá xác định nguyên nhân chậm tiến độ 3.2.1.4 Đề xuất biện pháp khắc phục xử * Trên sở số liệu phân tích phương pháp nêu mục trên, Ban QLDA xem xét nguyên nhân chậm thời gian tiến độ dự án đầu tư, nhân tố ảnh hưởng đến nguyên nhân để tổng quan thời gian tiến độ dự án, đưa định phương án giải kịp thời * Giải pháp đảm bảo tiến độ: Quản chặt chẽ, ưu tiên công việc đường găng Tăng cường mối liên hệ liên kết bên tham gia dự án Xây dựng ma trận trách nhiệm liên quan 20 tất phòng ban chức đơn vị Xây dựng kế hoạch truyền thông đảm bảo thông tin dự án truyền tải đến tất thành viên tham gia dự án 3.2.2 Hồn thiện quản chi phí dự án đầu 3.2.2.1 Hệ thống hóa qui trình quản chi phí dự án đầu tư: Lập kế hoạch ngân sách khoa học sở để giám sát chi phí theo thời gian, điều chỉnh cần thiết, xác định tính minh bạch dự án Thẩm định phê duyệt kế hoạch ngân sách Kiểm sốt chi phí Quyết tốn chi phí 3.2.2.2 Đo lường biến động chi phí: Ban quản dự án đầu chủ đầu phải trọng đến hai vấn đề sau đây: Thứ mức độ cung cấp tài đơn vị cho dự án đầu phù hợp với ngân sách phê duyệt hay khơng ? Thứ hai hồn thành dự án phạm vi ngân sách phê duyệt hay không ? 3.2.2.3 Các biện pháp cho hoạt động quản chi phí - Nâng cao chất lượng lập dự toán ngân sách: Ban QLDA cần ý đến đặc điểm dự toán ngân sách dự án - Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt kế hoạch ngân sách: - Kiểm sốt chi phí: để kiểm sốt, theo dõi tiến độ chi phí cần xác định đường chi phí sở Đường chi phí sở ngân sách theo thời đoạn dùng soát biến động thực tế, xác định nguyên nhân tạo nên thay đổi so với đường chi phí sở đưa kế hoạch, biện pháp điều chỉnh kịp thời để quản hiệu chi phí dự án - Điều chỉnh chi phí cho dự án nhân tố chi phí nằm ngồi phạm vi ngân sách phê duyệt cách hợp - Phối hợp chặt chẽ Ban QLDA với đơn vị vấn để đưa tổng dự tốn xác Phối hợp với đơn vị thi công xây lắp thực thi công theo thiết kế kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng cơng trình Phối hợp với phòng Kế tốn – thống kê tài phân bổ nguồn vốn đầu cho giai đoạn thực dự án, đa dạng hóa nguồn vốn: vốn đầu phân cấp Tập đoàn, vốn tái đầu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nguồn vốn vay khác - Xây dựng biểu đồ xương cá để xác định nguyên nhân làm cho chi phí tăng nguồn vốn đầu phân bổ chậm để xem xét đưa giải pháp xử phù hợp đảm bảo nguồn vốn cho dự án tránh gây lãng phí, thất nguồn vốn 3.2.2.4 Tổ chức quản kiểm sốt chi phí dự án đầu 21 a Hình thức tổ chức kiểm sốt chi phí: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/632015 Chính phủ quản chi phí dự án đầu xây dựng cơng trình “Chủ đầu xây dựng cơng trình chịu trách nhiệm tồn diện việc quản chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu đến kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng” Như vậy, quản chi phí thuộc trách nhiệm Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phải tổ chức thực việc kiểm sốt chi phí b Trách nhiệm, nghĩa vụ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam việc kiểm sốt chi phí c Trách nhiệm, nghĩa vụ cá nhân, Ban QLDA kiểm sốt chi phí Để bảo đảm tính độc lập, khách quan xác định rõ trách nhiệm cá nhân, Ban QLDA kiểm sốt chi phí quyền nghĩa vụ kiểm sốt chi phí cần xác định rõ 3.2.3 Hoàn thiện quản chất lượng dự án đầu 3.2.3.1 Hệ thống hóa qui trình quản chất lượng dự án đầu - Lập kế hoạch chất lượng dự án đầu tư: Xác định tiêu chuẩn chất lượng cho dự án đầu xác định phương thức để đạt tiêu chuẩn - Đảm bảo chất lượng dự án đầu tư: Tất hoạt động kế hoạch hệ thống thực phạm vi hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo dự án đầu thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng tương ứng Đảm bảo chất lượng việc đánh giá thường xun tình hình hồn thiện để đảm bảo dự án đầu thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng định Đảm bảo chất lượng dự án đòi hỏi dự án phải xây dựng theo hướng dẫn qui định, tiến hành theo qui trình duyệt, sở tính tốn khoa học, theo lịch trình, tiến độ kế hoạch - Kiểm sốt chất lượng dự án đầu tư: thực suốt qúa trình thực dự án Cơng tác kiểm sốt chất lượng sử dụng nhiều kiến thức thống kê, nhóm người kiểm sốt chất lượng phải kiến thức quản chất lượng phương pháp thống kê, đặc biệt phương pháp lấy mẫu thuyết xác suất để giúp họ dễ dàng đánh giá kết qủa giám sát chất lượng - Xây dựng công cụ quản chất lượng dự án đầu 3.2.3.2 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án - nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dự án đầu tư, phần phân tích chương 2, ảnh hưởng đến chất lượng dự án đầu gồm: chất lượng khảo sát thiết kế, công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán vốn đầu tư, nhà thầu thi công lắp đặt chúng 22 ta tiến hành xây dựng biểu đồ hình xương cá (nhân quả) để xác định nguyên nhân từ Ban QLDA phương án giải nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án đảm bảo dự án bàn giao theo yêu cầu đặt - Tiến hành xây dựng biểu đồ hình xương cá Con người Môi trường Phương pháp tiến hành Chất lượng dự án công tác khảo sát thiết kế Đo lường Nguyên vật liệu Máy móc thiết bị Hình 3.2 Biểu đồ xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng 3.2.3.3 Một số giải pháp cho hoạt động quản chất lượng dự án nhà thầu đơn vị thi công giải vướng mắc, thay đổi phát sinh qúa trình thi cơng, kiểm tra cơng tác thi cơng tính phù hợp với thiết kế duyệt Ban QLDA phối hợp với Phòng Đầu xây dựng cư để thẩm định hồ sơ thiết kế - Hoàn thiện quản chất lượng đấu thầu lựa chọn nhà thầu: Ban QLDA xây dựng qui trình tổ chức mời thầu, đấu thầu đảm bảo trình tự khoa học minh bạch Chuẩn bị hồ sơ mời thầu chi tiết, rõ ràng từ khảo sát, thiết kế, khối lượng cơng việc, thời gian chi phí Ban QLDA phối hợp với phòng Đầu xây dựng bản, phòng Kế tốn - thống kê tài tổ chức lựa chọn nhà thầu - Hoàn thiện quản chất lượng thi công xây dựng lắp đặt cơng trình: Ban QLDA cần phải thiết lập thực nghiêm túc hệ thống quản chất lượng, kiểm tra giám sát hạng mục công việc, lập báo cáo chi tiết chất lượng, kiểm soát vật tư, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đưa vào thi công, lắp ráp yêu cầu định mức kỹ thuật dẫn hồ sơ thiết kế - Duy trì, cải tiến ứng dụng kỹ thuật thống kê phù hợp qui trình kiểm sốt chất lượng dự án 3.2.3.4 Tổ chức quản chất lượng dự án đầu a Đối với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: Chịu trách nhiệm toàn chất lượng cơng trình xây dựng thuộc dự án đầu quản 23 b Đối với Ban quản dự án: Phải phận chuyên trách đảm bảo trì hoạt động giám sát cách hệ thống tồn q trình thi cơng xây lắp, từ khởi cơng đến nghiệm thu, bàn giao c Đối với đơn vị vấn: Chịu trách nhiệm quy định pháp nêu hợp đồng, đặc biệt chất lượng sản phẩm thời gian thực cần phải đảm bảo nghiêm túc d Đối với nhà thầu xây lắp cơng trình: Phải đảm bảo chất lượng, an tồn, mơi trường xây dựng tốt, cho cơng trình thi cơng, cơng trình khác xung quanh khu vực lân cận e Đối với đơn vị Khảo sát xây dựng: Bao hàm khảo sát địa chất, thủy văn, khảo sát trạng, đo đạc địa hình, đo đạc lún, nghiêng, chuyển dịch…của cơng trình Nhiệm vụ khảo sát đơn vị thiết kế lập, chủ đầu phê duyệt phải phù hợp với quy mô, bước thiết kế, tính chất cơng trình, điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng; đặc biệt khảo sát phải đủ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, tránh lãng phí KẾT LUẬN Với mục tiêu đặt ra, luận văn tập trung giải đạt được: - Hệ thống hóa làm rõ sở luận đầu tư, dự án đầu tư, sâu khái niệm quản dự án; mơ hình quản dự án; nội dung quản dự án đầu Đây khung thuyết để phân tích, đánh giá quản dự án đầu Học viện Y học cổ truyền Việt Nam nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quản dự án đầu Học viện - Phân tích đánh giá quản dự án đầu Học viện Y học cổ truyền Việt Nam nội dung Quản tiến độ thời gian; Quản chất lượng Quản chi phí dự án đầu Kết phân tích đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân Đây sở để đề xuất giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện Học viện - Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quản dự án đầu Học viện Y học cổ truyền Việt Nam Các giải pháp bám sát điều kiện Học viện nên khả thi, phù hợp với điều kiện Học viện Quá trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ thầy giáo Học viện Cơng nghệ bưu 24 viễn thơng Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy giáo, đặc biệt thầy giáo, Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu Bùi Xuân Phong tận tình giúp đỡ để hoàn thành luận văn Trong khuôn khổ giới hạn luận văn cao học, khả kiến thức hạn chế, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo đồng nghiệp ... đầu tư, dự án đầu tư, sâu khái niệm quản lý dự án; mơ hình quản lý dự án; nội dung quản lý dự án đầu tư Đây khung lý thuyết để phân tích, đánh giá quản lý dự án đầu tư Học viện Y học cổ truyền Việt. .. trạng quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ... Đầu tư xây dựng bản) 2.2.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 2.2.2.1 Quản lý tiến độ thời gian dự án đầu tư: Ban QLDA chịu trách nhiệm Tiến độ dự án phòng Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam (tt), Quản lý dự án đầu tư tại Học viện YDược học Cổ truyền Việt Nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay