Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng Viglacera (Luận văn thạc sĩ)

104 3 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:37

Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng ViglaceraĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng Viglacera HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - HOÀNG THỊ HIỀN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VIGLACERA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2018 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - HOÀNG THỊ HIỀN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VIGLACERA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN DUY HẢI HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Hiền ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thày cô giáo Khoa Quốc tế Sau đại học – Học viện Cơng nghệ bưu viễn thơng tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian theo học Thạc sĩ Học viện Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, người lao động, đặc biệt anh chị phòng Tổ chức - Hành Cơng ty Xây dựng Viglacera tạo điều kiện, thời gian, giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thơng, Bộ Thơng tin Truyền thơng tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tác giả luận văn Hoàng Thị Hiền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH BẢNG vi DANH SÁCH HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại nguồn nhân lực 6 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Phân loại nguồn nhân lực 1.1.3 Đặc trưng nguồn nhân lực 10 1.2 Đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 11 1.2.2 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 12 1.3 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 14 1.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 14 1.3.2 Xác định mục tiêu đào tạo 18 1.3.3 Xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn hình thức phương pháp đào tạo 19 1.3.4 Lựa chọn người đào tạo 25 1.3.5 Xác định kinh phí đào tạo 26 1.3.6 Lựa chọn người đào tạo 26 1.3.7 Đánh giá kết đào tạo 27 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến đào tạo nguồn nhân lực 29 1.4.1 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 29 iv 1.4.2 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VIGLACERA 2.1 Khái quát Công ty Xây dựng Viglacera 34 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 39 2.2 Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera 40 2.2.1 Quy mô chất lượng nguồn nhân lực 40 2.2.2 Kết đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2013-2016 45 2.2.3 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực 48 2.2.4 Một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực 53 2.3 Đánh giá chung đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera 55 2.3.1 Những kết đạt 55 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 56 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VIGLACERA 60 3.1 Định hƣớng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera giai đoạn 2017-2020 60 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh 60 3.1.2 Quan điểm đào tạo nguồn nhân lực 61 3.1.3 Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 62 3.1.4 Phương hướng đào tạo nguồn nhân lực 63 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera 3.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 63 63 v 3.2.2 Hoàn thiện quy trình đánh giá tác động đào tạo 69 3.2.3 Lập quản lý tốt nguồn kinh phí đào tạo 73 3.2.4 Nghiên cứu, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu 75 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ đào tạo 77 3.2.6 Một số giải pháp khác KẾT LUẬN 78 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 88 vi DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xây dựng 39 Viglacera giai đoạn 2013-2016 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera giai đoạn 42 2013-2016 Bảng 2.3 Kết đào tạo Công ty Xây dựng Viglacera giai đoạn 2013- 46 2016 Bảng 2.4 Mức độ áp dụng kiến thức, kỹ sau đào tạo Công ty Xây 53 dựng Viglacera năm 2016 Bảng 3.1 Các tiêu kinh tế giai đoạn 2017-2020 Công ty Xây dựng 61 Viglacera Bảng 3.2 Cấp độ đánh giá với nhóm chương trình 73 vii DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ quy trình đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 29 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Cơng ty Xây dựng Viglacera 38 Hình 2.2 Biểu đồ sản lượng, doanh thu lợi nhuận giai đoạn 2013-1016 40 Hình 2.3 Biểu đồ biến động nhân giai đoạn 2013-2016 41 Hình 2.4 Biểu đồ trình độ học vấn lao động năm 2016 45 Hình 2.5 Sơ đồ quy trình đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Xây dựng 48 Viglacera Hình 2.6 Biểu đồ đánh giá nội dung chương trình đào tạo năm 2016 52 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế tự hoá thương mại xu bật giới đương đại Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế xu tồn cầu hố ngày cao, với phát triển kinh tế tri thức khoa học - công nghệ Việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với nước, tổ chức hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có kinh tế phát triển xu hướng tất yếu Để q trình hội nhập thành cơng, nguồn nhân lực nhân tố quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội quốc gia Sự phát triển mạnh mẽ kinh tế, tự thương mại đòi hỏi quốc gia cần có chiến lược sách để đào tạo bồi dưỡng thu hút, trì phát triển lực lượng lao động quốc gia Nền kinh tế mở cửa, trao đổi hàng hóa dịch vụ diễn nhanh đồng nghĩa với việc dòng vốn xuyên quốc gia dịch chuyển ảnh hưởng đến cấu kinh tế Để đáp ứng yêu cầu thời đại, Đại hội XI Đảng đề mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng nước ta thời gian tới tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Trong đó, xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ba khâu đột phá để thực công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Để thực mục tiêu, nhiệm vụ vô khó khăn, phức tạp đó, vấn đề quan trọng phải đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lực chuyên mơn, có khả tập hợp, tổ chức thực hiệu nhiệm vụ trước mắt lâu dài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Đối với ngành Xây dựng, sau 50 năm phát triển trưởng thành, ngành Xây dựng có bước tiến mạnh mẽ theo hướng đại, lĩnh vực 81 + Chuẩn hóa tài liệu, kiểm định chất lượng chương trình trọng điểm: Việc chuẩn hóa tài liệu cần thiết trình tổ chức khóa đào tạo, việc chuẩn hóa tài liệu làm cho học viên dễ tiếp thu kiến thức, tài liệu có tính hệ thống hóa nên dùng làm nguồn tham khảo tương lai Bên cạnh chương trình đào tạo trọng điểm phải có kiểm duyệt chất lượng chương trình cách kỹ lưỡng, theo số chuyên đề tổ chức dạy thử để đánh giá, điều chỉnh bổ sung trước đào tạo + Tăng cường đào tạo huấn luyện lực cho đội ngũ giảng viên nội bộ: Theo kế hoạch đào tạo năm, có nhiều chương trình đào tạo với tham gia đội ngũ giảng viên nội bộ, cán có trình độ chun mơn tốt có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực đảm nhận Thực tế cho thấy, có số giảng viên có kỹ sư phạm chưa tốt, phương pháp giảng dạy chưa lôi học viên, nội dung giảng dạy túy truyền đạt chiều… nên ảnh hưởng tới hiệu khóa học Do định kỳ phải tổ chức khóa đào tạo Giảng viên nội nhằm trang bị kiến thức phương pháp giảng dạy cần thiết cho cán trước tham gia trực tiếp lớp - Gắn kết cơng tác đào tạo với sách Cơng ty: + Tăng cường tính gắn kết đào tạo sách bổ nhiệm, đánh giá nhân quản lý tài năng: Đối với số chương trình đào tạo trọng điểm, chương trình đào tạo có mức kinh phí lớn, thời gian đào tạo dài, chương trình đào tạo chuẩn theo chức danh Cơng ty ưu tiên Do cần phải có sách động viên, khuyến khích kịp thời học viên q trình đào tạo, qua học viên có kết học tập tốt xem xét, đề xuất bổ nhiệm vị trí phù hợp với lực, đồng thời đưa vào danh sách quan tâm ưu tiên Tổng cơng ty, cán nòng cốt đơn vị tương lai + Chế tài thưởng phạt nghiêm khắc: Trong q trình triển khai khóa đào tạo, để nâng cao hiệu đào tạo cần phải có chế tài thưởng/phạt nghiêm khắc, qua học viên có kết học tập tốt khen thưởng tăng lương, truyền thông mạng nội bộ, tạo động lực cho cán tham gia đào 82 tạo Ngược lại cán vi phạm quy định Công ty, vi phạm nội quy lớp học xử lý nghiêm khắc như: Nhắc nhở; thông báo đến đơn vị, thực việc bồi hoàn đào tạo, giảm lương chậm tăng lương + Gắn kết đào tạo với kết cơng việc, đưa tiêu chí đào tạo tự đào tạo tiêu chí hệ thống đánh giá nguồn nhân lực Để nâng cao hiệu chương trình đào tạo phải gắn liền kết đào tạo với kết thực công việc cá nhân, coi tiêu chí để đánh giá - Truyền thơng mạnh mẽ văn hóa học tập Công ty: + Đẩy mạnh công tác truyền thơng văn hóa học tập để người thấu hiểu ý nghĩa hiệu việc tự nỗ lực học tập cá nhân, vai trò cán quản lý việc huấn luyện kèm cặp nhân viên: Đối với cá nhân, để nâng cao lực thân, việc tự đào tạo điều cần thiết, điều làm giảm thiểu thời gian tập trung lớp học mà chủ động tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để nâng cao kiến thức Hiện văn hóa tự đào tạo Cơng ty Xây dựng Viglacera chưa thực bật mà điển hình vài đơn vị cá nhân tiêu biểu Do để thúc đẩy văn hóa học tập, phải có sách truyền thơng rộng rãi đến đơn vị, nói rõ tầm quan trọng việc tự đào tạo định đến lực nhân viên + Đảm bảo điều kiện học tập tốt thúc đẩy nỗ lực học tập cá nhân hệ thống tài liệu, câu hỏi, diễn đàn chuyên môn, hỏi đáp đào tạo tiếp nhận phản hồi + Nêu cao gương lãnh đạo học tập chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm: Đây vấn đề cần thiết giai đoạn Công ty Xây dựng Viglacera vào hoạt động ổn định hồn thiện mơ hình tổ chức theo mơ hình cổ phần hóa Tổng cơng ty Viglacera - CTCP, qua làm cho cán có thêm động lực nhằm học hỏi, tiếp thu kiến thức mới, rút học kinh nghiệm hệ trước Kết luận chƣơng: Trên sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera kết đạt tồn 83 cần khắc phục Chương trình bày phương hướng hoạt động Công ty quan điểm, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực để từ đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera đồng thời đưa số kiến nghị Nhà nước, Bộ Xây dựng Tổng Cơng ty Viglacera cần có sách hỗ trợ tích cực đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Xây dựng Viglacera nói riêng doanh nghiệp xây dựng nói chung để xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo số lượng chất lượng phục vụ nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước 84 KẾT LUẬN Phát triển bền vững xác định chiến lược ưu tiên hàng đầu hầu hết quốc gia giới Một sở, tảng quan trọng để thực chiến lược phát triển nguồn lực người Đào tạo nguồn nhân lực việc làm cần thiết người yếu tố then chốt lĩnh vực, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh bền vững đất nước Ngày nay, với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật cơng nghệ cơng tác đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò lớn nghiệp phát triển nguồn nhân lực đất nước nói chung ngành Xây dựng nói riêng Đối với Công ty Xây dựng Viglacera, công tác đào tạo nguồn nhân lực yêu cầu cấp bách để thực tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh đề Với mục tiêu nghiên cứu lý luận đào tạo nguồn nhân lực, thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Xây dựng Viglacera từ đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty thời gian tới Tác giả khơng có tham vọng hết toàn vấn đề lý luận đào tạo nguồn nhân lực đề xuất đầy đủ giải pháp cho tồn Cơng ty mà tập trung giải hoàn thành nhiệm vụ đặt Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Thứ hai, vận dụng thích hợp phương pháp phân tích đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera thời gian qua Luận văn kết đạt được, tồn tại, nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan dẫn đến tồn Thứ ba, Luận văn nghiên cứu đề xuất phương hướng số giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera thời gian tới Các giải pháp đồng xuất phát từ thực trạng hoạt động đơn vị, có tính khả thi cao Qua kết nghiên cứu Luận văn kết luận sau: 85 Trong kinh tế thị trường nay, môi trường cạnh tranh gay gắt; Việt Nam bước mở cửa kinh tế để hòa nhập với kinh tế khu vực giới, đào tạo nguồn nhân lực điều kiện thiếu để đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp, có Công ty Xây dựng Viglacera Áp dụng giải pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cần sở phân tích đánh giá xác thực trạng hoạt động đơn vị để đề xuất giải pháp cụ thể gắn với điều kiện hoàn cảnh thực tế đơn vị đạt kết mong muốn Thay đổi nhận thức nhận thức đắn đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp việc làm cần thiết trước hết để nâng cao hiệu kinh tế hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững Công ty Xây dựng Viglacera Quá trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ thầy cô giáo Học viện Công nghệ bưu viễn thơng Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo, đặc biệt Tiến sĩ Trần Duy Hải tận tình giúp đỡ để hồn thành luận văn Trong khn khổ giới hạn luận văn cao học, khả kiến thức hạn chế, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo đồng nghiệp 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nƣớc: [1] PGS.TS Nguyễn Thị Minh An (2013), Bài giảng Quản trị nhân lực, Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng [2] PGS.TS Trần Xuân Cầu - PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân [3] PGS.TS Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Trần Xuân Hải - TS Trần Đức Lộc (2013), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất tài [5] PGS.TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực tập II, Nhà xuất Lao động – Xã hội [6] PGS.TS Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào công nghiệp hóa, đại hóa, Nhà xuất Chính trị quốc gia [7] Huỳnh Thanh Hoa (2013), Luận văn Thạc sĩ: Đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần may Trường Giang, Trường Đại học Đà nẵng [8] TS Hà Văn Hội (2007), Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Bưu điện Hà Nội [9] Đoàn Thị Thanh Huyền (2013), Luận văn thạc sĩ: Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bưu điện tỉnh Yên Bái, Trường Đại học Lao động – Xã hội [10] Nguyễn Hương (2008), Tổ chức điều hành nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động - xã hội [11] ThS Hồng Đình Hương - CN Bùi Thị Thu (2010), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội [12] Nguyễn Duy Minh (2010), Luận văn Thạc sĩ: Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty vận tải đa phương thức Viettranstimex – Trường Đại học Đà nẵng 87 [13] GS.TS Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Tư pháp [14] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân - Ths Nguyễn Văn Điềm (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [15] PGS.TS Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động xã hội Hà Nội [16] Trần Văn Thắng (2012), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân [17] PGS TS Trần Thị Thu - PGS.TS.Vũ Hồng Ngân (2012), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực tổ chức công, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [18] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2008), Quản lý nguồn lực doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động - xã hội [19] Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015, 2016 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, đào tạo Công ty Xây dựng Viglacera [20] Báo cáo triển khai phương hướng, kế hoạch phát triển đến năm 2020 Công ty Xây dựng Viglacera [21] Quy chế tổ chức hoạt động, văn quy định công tác đào tạo Công ty Xây dựng Viglacera Tài liệu nƣớc ngoài: [22] UNDP (1998), Expanding Choices for Rural Poor Hunman Develpomment in Viet Nam, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội [23] World Bank (2002), World Development Report 2003- Sustainable Development in a Dynamic World – Transforming Institutions, Growth, and Quality of life Website: [24] http://123tailieu.com.vn [25] http://quantri.vn 88 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu đánh giá chất lƣợng khóa học TỔNG CƠNG TY VIGLACER–CTCP CƠNG TY XD VIGLACERA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2017 PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG Xin lỗi, làm phiền Anh (Chị)! Để giúp Cơng ty Xây dựng Viglacera có đánh giá chất lượng đào tạo khóa học Anh (Chị) vui lòng xem xét trả lời nội dung đánh giá gửi lại cho cán quản lý, phụ trách lớp học I THÔNG TIN CÁ NHÂN Ngành nghề đào tạo: Công việc thực hiện: II ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Nội dung chuyên đề/giảng viên Tên chuyên đề Giảng viên III ĐÁNH GIÁ KHOÁ HỌC Theo anh (chị) khoá học này: a Rất bổ ích b Bổ ích c Khơng bổ ích Mức độ phù hợp thực tiễn chuyên đề: Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Khôn g đạt 89 a Rất phù hợp b Phù hợp c Không phù hợp Khả áp dụng kiến thức, kỹ từ khố học vào cơng việc học viên? a Áp dụng nhiều b Áp dụng phần c Khơng áp dụng Theo anh (chị) chất lƣợng phục vụ khoá học: - Chất lượng tài liệu mức độ đáp ứng: Đạt Tốt Không đạt - Sử dụng phương tiện phục vụ giảng dạy (Phòng học, đèn chiếu, máy tính, phơng bảng) Tốt Đạt Khơng đạt Anh (chị) vui lòng cho biết điều mà anh (chị) hài lòng khố học: Anh (chị) cho biết điều mà anh (chị) chƣa hài lòng khố học? Các kiến nghị đề xuất khác: Xin trân trọng cảm ơn Anh/ chị hoàn thành phiếu đánh giá./ 90 Phụ lục 02: Bản đánh giá nhân viên TỔNG CÔNG TY VIGLACER–CTCP CƠNG TY XD VIGLACERA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2017 BẢN ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN (Từ ngày / / 201 đến ngày / /201 Họ tên nhân viên:………………………………………………………………… Bộ phận:…………………………………………………………………….……… Họ tên người đánh giá (cán phụ trách):…………………………… ………… Chức vụ:……………………………………………………………………………… I Nhân viên tự đánh giá: Mức độ hồn thành cơng việc Cơng việc giao Kết thực Mức độ đánh giá (Tốt/Khá/TB/Kém) Công việc theo phân - Yêu cầu công nhiệm vụ - Kết đạt Công việc giao đột xuất Kỹ thực công việc Kỹ Tự đánh giá Mức độ đánh giá (Tốt/Khá/TB/Kém) Kỹ Kỹ ………… Phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật Tiêu chí Tác phong làm việc Ý thức tổ chức kỷ luật Tự đánh giá Mức độ đánh giá (Tốt/Khá/TB/Kém) 91 Tinh thần trách nhiệm Phối hợp với đồng nghiệp Hoạt động tập thể Kiến nghị, đề xuất ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… II Đánh giá cán phụ trách Nội dung đánh giá Các tiêu chí Mức độ đánh giá để đánh giá (Tốt/Khá/TB/Kém) Mức độ hồn thành cơng việc Kỹ thực công việc Phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật Khác Ngày…….tháng…….năm 201… Cán đánh giá Nhân viên 92 Phụ lục 03: Phiếu điều tra mong muốn ngƣời lao động cơng tác đào tạo TỔNG CƠNG TY VIGLACER–CTCP CƠNG TY XD VIGLACERA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2017 PHIẾU ĐIỀU TRA Về mong muốn ngƣời lao động công tác đào tạo Họ tên:…………………………………………………………………………… Đơn vị/bộ phận……………………………………………………………………… Anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi cách tích dấu x vào cho câu trả lời ý kiến anh/chị Anh/chị có nhận xét nội dung chương trình đào tạo cơng ty mà anh/chị tham gia? a Bổ ích b Bình thường c Nhàm chán Anh/chị có hài lòng với phương pháp hình thức đào tạo cơng ty? a Có b Khơng Các chương trình đào tạo cơng ty có ảnh hưởng tới cơng việc anh/chị khơng? a Có b Khơng c Bình thường Anh/chị có mong muốn sau đào tạo a Thăng tiến công việc b Tăng thu nhập c Đạt hiệu công việc cao c.Ý kiến khác……… Anh/chị có áp dụng kiến thức, kỹ đào tạo vào cơng việc khơng? a Áp dụng 100% b Áp dụng phần c Khơng áp dụng Anh/chị có hài lòng với cơng việc khơng? a Có b Khơng c Bình thường Anh/chị có mong muốn đào tạo phát triển thân khơng? 93 a Có b Khơng c Bình thường Anh/chị tham gia khóa đào tạo cơng ty? Anh/chị kể tên khóa học đó? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trong khóa đào tạo anh/chị tham gia, anh/chị thích chương trình đào tạo nhất? sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 Hiện anh/chị có gặp khó khăn cơng việc hay khơng? Anh chị mong muốn đào tạo chương trình nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 Để cải tiến hoạt động đào tạo cơng ty, anh/chị có chia sẻ, đóng góp hay mong muốn gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cám ơn Anh/chị tham gia trả lời phiếu điều tra! 94 Phụ lục 04: Bản cam kết ngƣời đƣợc cử đào tạo TỔNG CÔNG TY VIGLACER–CTCP CÔNG TY XD VIGLACERA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2017 BẢN CAM KẾT Thực nghĩa vụ ngƣời đƣợc cử đào tạo Tên là: ………………………………………Sinh ngày………………………… Số CMTND…………………cấp ngày……………………Nơi cấp………………… Nơi đăng ký HKTT………………………………………………………………… Nơi nay……………………………………………………………………… Đơn vị công tác……………………………………………………………………… Tôi Công ty Xây dựng Viglacera cử tham gia khóa đào tạo…………………… ……………………………………………………………………………………… Được tổ chức tại……………………………………………………………………… Thời gian từ ngày…………………đến ngày………………………………………… Sau nghiên cứu quy định Công ty trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi người cử đào tạo quy định Nhà nước, xin cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ người cử đào tạo sau: Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định khóa học sở đào tạo đề Hồn thành tốt chương trình đào tạo theo quy định Sau hồn thành xong khóa đào tạo, tơi có trách nhiệm nộp gốc văn bằng/chứng quan tiếp tục làm việc Công ty tối thiểu … năm Trong trường hợp, không thực theo cam kết, vi phạm quy định Cơng ty tơi có trách nhiệm bồi hồn tồn kinh phí đào tạo khóa học theo quy định Cơng ty có quyền: - Giữ lại toàn hồ sơ cá nhân, sổ bảo hiểm xã hội giấy tờ liên quan đến cá nhân 95 - Thông báo đến đơn vị có liên quan để phối hợp giải quyết: đơn vị làm việc mới, quyền địa phương nơi cư trú, gia đình,… - u cầu tòa án giải theo pháp luật hành Tôi xin cam đoan đọc hiểu nội dung tự nguyện ký vào cam kết Nếu thực sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Bản cam kết lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý Một lưu Công ty, 01 lưu đơn vị quản lý trực tiếp 01 người cử đào tạo giữ Xác nhân Công ty Đơn vị phụ trách Ngƣời cam kết (ký tên đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên ... điểm đào tạo nguồn nhân lực 61 3.1.3 Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 62 3.1.4 Phương hướng đào tạo nguồn nhân lực 63 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera. .. đến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Xây dựng Viglacera Do đó, đề tài Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera tác giả góp phần hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh... trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xây dựng Viglacera 40 2.2.1 Quy mô chất lượng nguồn nhân lực 40 2.2.2 Kết đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2013-2016 45 2.2.3 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng Viglacera (Luận văn thạc sĩ), Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty xây dựng Viglacera (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay