Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh (tt)

23 10 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:36

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG NGƠ THỊ HỒNG HẠNH HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2018 Luận văn hồn thành tại: HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Vào lúc: ngày tháng năm thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong trình hội nhập xu tồn cầu hóa kinh tế giới nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải hệ thống thơng tin đầy đủ,kịp thời, xác phục vụ cho việc điều hành, quản lý định sản xuất kinh doanh.Kế tốn với chức thơng tin kiểm tra hoạt động kinh tế tài đơn vị, tổ chức ngày giữ vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế đơn vị ý nghĩa quan trọng cho đối tượng nhu cầu sử dụng thơng tin tùy theo mục đích khác Ngành Xây dựng ngành sản xuất vật chất đóng vai trò quan trọng toàn kinh tế quốc dân Việc triển khai ứng dụng kế tốn quản trị vào cơng tác quản lý doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp xây lắp nói riêng chưa quan tâm mức Qua trình nghiên cứu thực tế tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh khơng nằm ngồi xu cơng tác kế tốn quản trị bộc lộ mặt hạn chế định cần phải hồn thiện Do đó, việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị nói chung, kế tốn quản trị chi phí nói riêng Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh cần thiết, điều hỗ trợ đắc lực cho cơng tác quản lý, điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tăng cường khả hội nhập cạnh tranh kinh tế thị trường 2 Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác kế tốn quản trị nói chung, kế tốn quản trị chi phí nói riêng phương diện lý luận thực tiễn, tác giả chọn nghiên cứu đề tàiHoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phầnXây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh” nhằm góp phần vào việc nâng cao lực, hiệu quảnCơng ty Cổ phầnXây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh doanh nghiệp xây lắp nói chung Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Đã nghiên cứu số tác giả đề cập đến sở lý luận kế tốn quản trị chi phí cách chung nhất; đánh giá thực trạng kế toán chi phí tác động đến doanh nghiệp, đánh giá mặt đạt được, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế cơng tác kế tốn Cơng ty Tuy nhiên chưa cơng trình nghiên cứu chun sâu, tồn diện đến cơng tác Kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Do đó, đề tài “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh” tác giả góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nói riêng Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh, sở nghiên cứu đề xuất số giải pháp mang tính hệ thống khả thi nhằm hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty thời gian tới 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phầnXây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Các liệu phân tích đề tài thu thập từ 2015 – 2016 giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh cho giai đoạn 2016-2020 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn thực dựa sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, kết hợp phương pháp phân tích kinh tế để nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến kế tốn quản trị chi phí Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu làm chương: Chương 1: Một số vấn đề kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Chi phí phân loại chi phí 1.1.1 Khái niệm chi phí Chi phí biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định 1.1.2 Phân loại chi phí 1.1.2.1 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động Theo cách phân loại chi phí chia thành loại: Biến phí, định phí chi phí hỗn hợp 1.1.2.2 Phân loại chi phí theo chức hoạt động Theo cách phân loại này, chi phí chia thành loại: Chi phí sản xuất chi phí ngồi sản xuất 1.1.2.3 Phân loại chi phí để định kinh doanh Theo cách phân loại này, chi phí chia thành: Chi phí chìm, chi phí chênh lệch, chi phí hội 1.1.2.4 Phân loại chi phí để kiểm tra đánh giá hoạt động Theo cách phân loại này, chi phí chia thành: Chi phí kiểm sốt chi phí khơng kiểm sốt 1.2 Kế tốn quản trị chi phí 1.2.1 Khái niệm kế tốn quản trị chi phí Kế tốn quản trị chi phí việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin chi phí doanh nghiệp nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp thực tốt chức quản trị chi phí q trình kinh doanh 1.2.2 Bản chất kế tốn quản trị chi phí Bản chất kế tốn quản trị chi phí phận kế toán quản trị chuyên thực việc xử lý, phân tích cung cấp thơng tin chi phí nhằm phục vụ cho việc thực chức nhà quản trị hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra định 1.2.3 Vai trò kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Vai trò kế tốn quản trị chi phí giúp nhà quản trị trình định khơng cách cung cấp thơng tin thích hợp, mà cách vận dụng kỹ thuật phân tích vào tình khác nhau, để từ nhà quản trị lựa chọn, định thích hợp 1.3 Nội dung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 1.3.1 Dự tốn chi phí doanh nghiệp Một số loại dự tốn chi phí doanh nghiệp - Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = Sản lượng Số lượng công việc nguyên vật liệu cần sản x tiêu hao cho xuất khối lượng kỳ công việc Đơn giá x nguyên vật liệu xuất dùng - Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí Khối lượng Định mức thời gian nhân cơng việc cần sản xuất hồn = cơng trực sản xuất tiếp x Đơn x thành đơn vị khối kỳ giá công lượng công việc - Dự tốn chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí Khối lượng sử dụng cơng việc máy thi = cần sản xuất Định mức số ca máy sản xuất x hồn thành đơn kỳ cơng vị khối lượng x Đơn giá ca máy công việc - Dự toán tiền mặt Bao gồm phần khả thu tiền; phần nhu cầu chi tiểu; phần cân đối thu chi; phần tài - Dự tốn chi phí sản xuất chung Dự tốn tổng chi phí chung Chi phí sản xuất chung = Tổng thời gian lao động trực tiếp Khối lượng công = việc cần sản x Đơn giá chi phí sản xuất chung Định mức chi phí sản x xuất kỳ xuất chung đơn vị khối lượng cơng việc 1.3.2 Tập hợp chi phí tính giá thành 1.3.2.1 Phương pháp xác định chi phí - Phương pháp định chi phí theo cơng việc Phương pháp xác định chi phí theo cơng việc thường áp dụng doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất đơn sản xuất hàng loạt nhỏ, công việc sản xuất thường tiến hành theo đơn đặt hàng - Phương pháp xác định chi phí theo q trình sản xuất Phương pháp xác định chi phí theo q trình sản xuất thường áp dụng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo quy trình cơng nghệ sản xuất liên tục qua nhiều giai đoạn chế biến 1.3.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Việc tập hợp chi phí tính giá thành đơn vị thực chứng từ kế toán “Báo cáo sản xuất” Báo cáo sản xuất vai trò phiếu tính giá thành, ý nghĩa quan trọng việc kiểm sốt chi phí đánh giá kết hoạt động phân xưởng Báo cáo sản xuất lập theo phương pháp: Phương pháp trung bình trọng (bình quân), phương pháp nhập trước - xuất trước 1.3.3 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị Là phương tiện để truyền đạt thông tin đến nhà quản trị Để đáp ứng yêu cầu này, hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải xây dựng nhằm mục đích cung cấp thơng tin hữu ích gắn liền với mục tiêu hoạt động cụ thể doanh nghiệp, đồng thời phục vụ chức quản lý nhà quản trị doanh nghiệp 1.3.4 Phân tích biến động chi phí Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng lợi nhuận xem xét mối quan hệ biện chứng nhân tố giá bán, sản lượng, chi phí biến đổi, chi phí cố định tác động chúng đến lợi nhuận doanh nghiệp 1.3.5 Mơ hình tổ chức kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp ba kiểu tổ chức mơ hình kế tốn quản trị, bao gồm: mơ hình kết hợp, mơ hình tách biệt mơ hình hỗn hợp Việc lựa chọn áp dụng mơ hình tổ chức kế toán quản trị cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để phân tích chi phí lợi ích việc vận hành mơ hình tổ chức 1.4 Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp 1.4.1 Doanh nghiệp xây lắp Doanh nghiệp xây lắp doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, thi cơng cơng trình, tư vấn kỹ thuật, lập dự toán đầu tư, thiết kế, thẩm định, chuyển giao kỹ thuật, sản xuất kinh doanh phụ kiện xây lắp 1.4.2 Đặc điểm chi phí doanh nghiệp xây lắp Chi phí doanh nghiệp xây lắp bao gồm yếu tố: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác tiền 1.4.3 Một số lưu ý kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp - Giá cơng trình, hạng mục cơng trình - Hoạt động doanh nghiệp xây lắp mang tính chất lưu động, tiến hành trời 9 - Thời gian sử dụng sản phẩm xây lắp lâu, chất lượng sản phẩm xác định cụ thể hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Sản phẩm xây lắp kích thước giá trị lớn thường vượt số vốn lưu động doanh nghiệp xây lắp - Sản phẩm xây lắp giá trị sử dụng dài qua nhiều năm chí hàng trăm năm Kết luận chương 1: Chương tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận kế tốn quản trị chi phí Trước hết chương trình bày phân tích khái niệm chi phí phân loại chi phí từ rút khái niệm, chất vai trò kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Từ tập trung vào nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề kế tốn quản trị dự tốn chi phí doanh nghiệp; tập hợp chi phí tính giá thành; phân tích biến động chi phí; mơ hình tơ chức kế tốn quan trị chi phí doanh nghiệp Những vấn đề nghiên cứu chương sở, tiền đề, kim nam để nghiên cứu, đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm đưa giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị Công ty 10 Chương THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 2.1.1 Q trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 2.1.1.1 Thơng tin chung cơng ty 2.1.1.2 Q trình hình thành 2.1.1.3 Q trình phát triển 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Ngồi hoạt động xây lắp Cơng ty hoạt động sản xuất cơng nghiệp như: sản xuất sản phẩm xây dựng đá xây loại, ống công bê tông, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng 2.1.3 cấu tổ chức máy quảnCông ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 2.1.4 Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức quảnCơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 11 Bảng 2.1 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2014 STT Chỉ tiêu Giá trị Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dv 612.244.935.043 612.244.935.043 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu 532.097.296.199 80.147.638.844 3.275.761.985 1.293.517.949 1.293.517.949 1.908.915.454 29.955.537.802 50.265.429.624 1.585.582.106 776.038.476 809.543.630 51.074.973.254 12.817.405.207 38.257.568.047 4.782 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Năm 2015 Tỷ trọng (%) 100 100 86,9 13,09 0,53 0,21 0,21 0,31 4,9 8,2 0,25 0,12 0,13 8,34 2,09 6,2 Giá trị 750.164.685.969 750.164.685.969 679.106.880.838 71.057.805.131 676.239.910 2.596.090.938 2.596.090.938 19.469.887.021 49.668.067.082 402.134.345 913.421.021 (511.286.676) 49.156.780.406 13.124.515.607 36.032.264.799 4.504 Năm 2016 Tỷ Tỷ Giá trị trọng trọng (%) (%) 100 518.437.402.084 100 100 518.437.402.084 100 90,5 9,5 0,09 0,34 0,34 2,6 6,6 0,05 0,12 (0,06) 6,6 1,7 4,8 475.288.083.786 43.146.318.298 708.444.555 2.556.174.959 2.556.174.959 28.304.466.874 12.997.121.020 9.026.069.024 255.497.204 8.770.571.820 21.767.692.840 5.473.918.854 16.293.773.986 2.037 91,7 8,3 0,1 0,5 0,5 5,5 2,5 1,7 0,05 1,7 4,2 1,05 3,1 (nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) 12 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 2.2.1 Chi phí, phân loại chi phí trung tâm chi phí cơng ty 2.2.1.1 Chi phí phân loại chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh, chi phí phân loại theo chức cụ thể sau: - Chi phí sản xuất gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng, chi phí sản xuất chung - Chi phí ngồi sản xuất gồm: chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng * Các trung tâm chi phí Cơng ty Trung tâm chi phí Cơng trình xây dựng Trung tâm chi phí Xí nghiệp bảo dưỡng Trung tâm chi phí Bộ phận tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin quản lý sản xuất 2.2.1.2 Phương pháp xác định chi phí * Quy trình ghi nhận chi phí cơng ty Trung tâm chi phí Phân xưởng vận tải 13 Là trình ghi nhận chứng từ ban đầu để tập hợp hạch tốn chi phí liên quan * Các đặc điểm ghi nhận chi phí Cơng ty - Đặc điểm chi phí ngun vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp liên quan đến cơng trình tập hợp trực tiếp cho cơng trình - Đặc điểm chi phí nhân cơng trực tiếp: Chi phí nhân cơng trực tiếp Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh bao gồm tồn tiền lương khoản phụ cấp công nhân trực tiếp tham gia thi công xây lắp đơn vị sản xuất - Đặc điểm chi phí sử dụng máy thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức quản lý theo mơ hình Cơng ty – Xí nghiệp - Đội thi cơng Khi cơng trình thi cơng cơng ty thường giao khốn cho đội thơng qua hợp đồng giao khốn Do đó, nhu cầu máy thi cơng cơng trình, đội ký hợp đồng th thiết bị với công ty thông qua đơn vị quản lý th ngồi - Đặc điểm chi phí sản xuất chung: Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất chung theo phương pháp trực cơng trình Chi phí phát sinh đội thi cơng liên quan trực tiếp đến cơng trình tập hợp trực tiếp cho cơng trình 14 2.2.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cơng ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung Kế tốn trưởng Phó phòng kế tốn Kế tốn tổng hợp Kế toán CP giá thành Kế toán ngân hàng Kế toán thuế Kế toán TSC Đ VL, CCD Kế toán tiền lương BHX kế toán quỹ Phụ trách kế toán đội Phụ trách kế toán XN 15 2.2.3 Tập hợp chi phí tính giá thành Tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh chi phí tập hợp cho cơng trình, hạng mục cơng trình 2.2.4 Lập dự tốn chi phí Hiện nay, Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh tiến hành lập dự tốn sở vào quy định, hương dẫn Bộ Xây dựng như:Thông tư số 05/2009/TT - BXD ngày 15 tháng năm 2009 Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn, xây dựng cơng trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quảnchi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Thơng tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ xây dựng hướng dẫn lập quảnchi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 48/2010/NĐ - CP ngày 7/5/2010 Hợp đồng hoạt động xây dựng; Với hỗ trợ phần mềm lập dự tốn Cơng ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh sử dụng phầm mềm G8, dự tốn dự thầu cơng trình tính tốn xác định theo cơng trình, hạng mục cơng trình 2.2.5 Phân tích biến động chi phí Kỹ thuật phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận việc phân tích mối quan hệ nội để tìm kết hợp hiệu nhân tố: giá bán sản phẩm, khối lượng hoạt động, biến phí đơn vị sản phẩm, định phí hoạt động kết cấu chi phí kết cấu sản lượng tiêu thụ, nhằm tìm khả tạo lợi nhuận cao cho Công ty 2.2.6 Hệ thống Báo cáo kế toán quản trị Cơng ty 16 Hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh bao gồm: Báo cáo chi phí sản xuất giá thành; kết kinh doanh theo công trình, sản phẩm; Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp Các báo cáo lập nhằm cung cấp thông tin định cho nhà quản trị Tuy nhiên, nội dung báo cáo dừng lại việc cung cấp thông tin giúp nhà quản trị định kiểm sốt chi phí nhằm tiết kiệm chi phí nên mang tính chất thống chưa so sánh, phân tích tổng hợp 2.3 Đánh giá chung kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 2.3.1 Những kết đạt - Bộ máy kế toán quản trị tổ chức phù hợp với hoạt động kế toán đơn vị - Hệ thống chứng từ tổ chức hợp lý, chặt chẽ tồn q trình luân chuyển - Hệ thống tài khoản sổ toán lập theo quy định hành - Các báo cáo chi phí lập định kỳ góp phần cung cấp số thơng tin chi phí cần thiết, kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp - Phương thức giao khốn cơng ty áp dụng cho đội thi công tương đối hợp lý quy chế rõ ràng 17 2.3.2 Những tồn nguyên nhân chủ yếu - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động; phân loại chi phí để loại định kinh doanh khác; phân loại chi phí để kiểm tra đánh giá hoạt động, chưa thực công ty - Hệ thống định mức dự toán chưa đầy đủ - Hạn chế việc tiến hành phân tích chi phí để định kinh doanh - Khơng máy kế tốn quản trị riêng, kế tốn quản trị chi phí dừng lại việc kế toán chi tiết chưa đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí, phục vụ cho việc lập kế hoạch định Kết luận chương Chương khái quát chung Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kế tốn quản trị chi phí cơng ty, qua thể việc nhận diện phân loại chi phí, cơng tác lập dự tốn chi phí việc tổ chức máy kế tốn phục vụ cho kế tốn quản trị chi phí Đồng thời qua công tác này, chương 2sẽđánh giá kết đạt tập chung phân tích tồn tại, hạn chế kế tốn quản trị chi phí Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Phần nghiên cứu sở để đưa giải pháp khoa học hợp lý nhằm hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh chương 18 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 3.1 Phương hướng hoạt động Công ty vấn đề kế tốn quản trị chi phí - Phải đảm bảo dựa văn hướng dẫn tổ chức kế tốn quản trị, phù hợp sách quảntài nhà nước ban hành - Đảm bảo đáp ứng u cầu thơng tin kinh tế tài cho nhà quản trị đơn vị cách kịp thời, đầy đủ - Phải phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý, phù hợp với lực trình độ đội ngũ kế toán điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật công ty - chế quản lý thân doanh nghiệp điều kiện - Đảm bảo tính khả thi tính hiệu - Hướng tới hội nhập phát triển kinh tế đất nước, thuận tiện cho việc cung cấp thông tin 3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh - Nên xây dựng tổ chức máy kế toán quản trị mối quan hệ với kế tốn tài - Hồn thiện hệ thống phân loại chi phí cần phải phân loại theo cách ứng xử chi phí 19 - Cơng ty nên tiến hành lập dự tốn chi phí phát sinh cho quý sở chi phí thực tế quý cộng với kế hoạch sản xuất, thi cơng q tới Cần bám sát vào tính thực tế so với định mức nhà nước ban hàng tính thực tế đặc thù Cơng ty - Để nâng cao hiệu kiểm sốt chi phí Cơng ty, cơng ty nghiên cứu ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận nhiều tình huống: Quyết định khung giá dự thầu hay đưa định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng; Quyết định thay đổi chi phí biến đổi doanh thu tiêu thụ; Quyết định đầu tư hay chấm dứt hoạt động phận 3.2.5 Một số giải pháp khác - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Cần nâng cao nhận thức trình độ quản lý cho nhà quản trị doanh nghiệp để tăng cường khả định linh hoạt nhằm nâng cao khả cạnh tranh hội nhập kinh tế giới - Đối với việc tổ chức máy kế toán doanh nghiệp: Cơng ty cần xếp lại máy kế tốn doanh nghiệp theo hướng kết hợp phận kế toán tài phận kế tốn quản trị Tuy nhiên, tổ chức máy kế toán quản trị cần trọng tính bảo mật thơng tin kế toán quản trị - Đối với nguồn nhân lực thực kế toán quản trị: Cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên kế toán kiến thức chun sâu tồn diện kế tốn tài kế tốn quản trị - Cần phải ứng dụng công nghệ tin học, trang bị phương 20 tiện kỹ thuật thu nhận, xử lý cung cấp thông tin cách nhanh chóng, xác - Đối với hệ thống tiêu thông tin: Cần xây dựng hệ thống tiêu thông tin nội doanh nghiệp đồng thống nhất, tránh trùng lắp đảm bảo cho việc truyền tải thơng tin thơng suốt, nhanh chóng kịp thời Kết luận chương 3: Trên sở đánh giá thực trạng kế toán quản chương Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kế đạt mặt tồn cần khắc phục, chương trình bày phương hướng hoạt động Công ty vấn đề kế tốn quản trị chi phí Từ luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh theo nội dung: hoàn thiện tổ chức máy kế tốn, nhận diện phân loại chi phí, lập dự tốn linh hoạt kiểm sốt chi phí Đồng thời, luận văn đưa yêu cầu, điều kiện để thực giải pháp hiệu quả, góp phần tăng cường cơng tác quản lý, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nói riêng doanh nghiệp nói chung 21 KẾT LUẬN Kế tốn nói chung, kế tốn quản trị chi phí nói riêng coi cơng cụ quản lý khoa học hiệu nhằm kịp thời xử lý cung cấp thơng tin thích hợp, hữu ích, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà quản trị để định quản lý Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh ngày nay, thơng tin kế tốn ngày trở nên cần thiết nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt thơng tin chi phí kế tốn quản trị cung cấp để đưa định kinh doanh mang tính chất sống với doanh nghiệp Trong việc ứng dụng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Việt Nam vào hoạt động quản lý vấn đề mẻ chưa triển khai cách đồng bộ, khoa học chưa khai thác, phát huy hết ưu công cụ quản lý khoa học Do vậy, việc nghiên cứu vận dụng hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí để cung cấp thơng tin tồn diện đầy đủ chi phí cho nhà quản trị doanh nghiệp trình thực chức quản trị việc làm cần thiết giai đoạn Triển khai ứng dụng nội dung kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, vấn đề mẻ phức tạp nhà quảnquan tâm nghiên cứu vận dụng hoàn thiện Cùng với hạn chế thời gian trình độ nghiên cứu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo, bạn đồng nghiệp cá nhân quan tâm khác để luận văn hoàn thiện phong phú ... tác Kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Do đó, đề tài “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh tác giả góp phần hồn thiện. .. trạng kế tốn quản trị chi phí Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm đưa giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị Cơng ty 10 Chương THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY... kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) 12 2.2 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 2.2.1 Chi phí, phân loại chi phí trung tâm chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh (tt), Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay