Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

108 4 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:35

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - NGÔ THỊ HỒNG HẠNH HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2018 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - NGÔ THỊ HỒNG HẠNH HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC HÀ NỘI – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Học viên Ngô Thị Hồng Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn – Ts Đặng Thị Việt Đức – phó khoa Tài – Kế tốn – Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Để hồn thành luận văn xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tạo điều kiện, thời gian, giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến thày cô Khoa Quốc tế Sau đại học – Học viện Công nghệ bưu viễn thơng giúp đỡ tơi q trình học tập, truyền đạt kiến thức mang tính thực tiễn cao suốt trình học tập Học viện Học viên Ngô Thị Hồng Hạnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC VÀ SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu .2 Mục đích nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Chi phí phân loại chi phí 1.1.1 Khái niệm chi phí 1.1.2 Phân loại chi phí 1.2 Kế toán quản trị chi phí .13 1.2.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí 13 1.2.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí 14 1.2.3 Vai trò kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 15 1.3 Nội dung kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 17 1.3.1 Dự toán chi phí doanh nghiệp 17 1.3.2 Tập hợp chi phí tính giá thành 19 1.3.3 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị 23 1.3.4 Phân tích biến động chi phí 24 1.3.5 Mơ hình tổ chức kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 27 1.4 Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp .28 1.4.1 Doanh nghiệp xây lắp 28 1.4.2 Đặc điểm chi phí doanh nghiệp xây lắp 29 1.4.3 Một số lưu ý kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp 29 iv Chương 33 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ .33 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 33 2.1.1 Q trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 33 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 36 2.1.4 Một số kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 39 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh .43 2.2.1 Chi phí phương pháp xác định chi phí Cơng ty 43 2.2.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 50 2.2.3 Tập hợp chi phí tính giá thành 52 2.2.4 Lập dự tốn chi phí 53 2.2.5 Phân tích biến động chi phí 59 2.2.6 Hệ thống Báo cáo kế toán quản trị Công ty 65 2.3 Đánh giá chung kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Những tồn nguyên nhân chủ yếu 68 Chương 71 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 71 3.1 Phương hướng hoạt động Công ty vấn đề kế tốn quản trị chi phí 71 3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh .74 3.2.1 Tổ chức máy kế toán 74 3.2.2 Nhận diện phân loại chi phí 78 3.2.3 Lập dự toán linh hoạt 81 3.2.4 Kiểm sốt chi phí 84 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BTP Bán thành phẩm CCDC Cơng cụ dụng cụ CP NLV Chi phí ngun vật liệu GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTQT Kế tốn quản trị TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VL Vật liệu XDCB Xây dựng XNXD Xí nghiệp Xây dựng vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC VÀ SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2014,2015,2016 Bảng 2.2 Bảng dự tốn cơng trình Bảng 2.4 Bảng dự tốn chi phí sản xuất hạng mục đào vận chuyển đất Bảng 2.3 Bảng dự tốn chi phí sản xuất hạng mục hồ nước thô Bảng 2.5 Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Bảng 2.6 Bảng tính biến phí năm 2016 Bảng 2.7 Bảng tính định phí năm 2016 Bảng 2.8 Chỉ tieu kết kinh doanh 2016 Bảng 2.9 Bảng tính chi phí theo dự tốn chi phí phải trả thực tế Bảng 2.10 Hạch tốn chi phí 632 – Giá vốn hàng bán Bảng 2.11 Tổng hợp doanh thu 2016 XNXD 16 Bảng 3.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Phụ lục Phiếu xuất kho Phụ lục Bảng toán tiền lương Phụ lục Bảng chấm công Phụ lục Sổ chi tiết tài khoản 621 Phụ lục Sổ chi tiết tài khoản 622 Phụ lục Sổ chi tiết tài khoản 623 Phụ lục Sổ chi tiết tài khoản 627 Phụ lục Sổ chi tiết tài khoản 154 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ q trình tồng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Sơ đồ 1.2 Trình tự tổng hợp chi phí theo q trình sản xuất Sơ đồ 2.1 Quy trình cơng nghệ xây dựng Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Sơ đồ 2.3 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty Sơ đồ 2.4 Trung tâm chi phí cơng ty Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán đề xuất MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình hội nhập xu tồn cầu hóa kinh tế giới nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải có hệ thống thơng tin đầy đủ,kịp thời, xác phục vụ cho việc điều hành, quản lý định sản xuất kinh doanh.Kế tốn với chức thơng tin kiểm tra hoạt động kinh tế tài đơn vị, tổ chức ngày giữ vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế đơn vị có ý nghĩa quan trọng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thơng tin tùy theo mục đích khác Xuất phát từ yêu cầu tính chất thơng tin cung cấp, thơng tin kế tốn chia thành thơng tin kế tốn tài thơng tin kế tốn quản trị Thơng tin kế tốn tài chủ yếu cung cấp cho đối tượng bên đơn vị sử dụng để định hữu ích tùy đối tượng, thơng tin kế toán quản trị cung cấp cho nhà quản trị nội đơn vị để định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Kế toán quản trị phát triển giai đoạn gần thực trở thành công cụ khoa học giúp nhà quản trị công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh đơn vị Hơn nữa, trình hoạt động sản xuất kinh doanh việc quản lý tốt chi phí ln doanh nghiệp quan tâm đặt lên hàng đầu Kiểm sốt quản lý tốt chi phí sở để nhà quản trị đưa định kinh doanh hợp lý, hiệu nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp Chính vậy, việc hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cần thiết doanh nghiệp muốn đứng vững thương trường Ngành Xây dựng ngành sản xuất vật chất đóng vai trò quan trọng toàn kinh tế quốc dân Việc triển khai ứng dụng kế tốn quản trị vào cơng tác quản lý doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp xây lắp nói riêng chưa quan tâm mức Qua trình nghiên cứu thực tế tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh khơng nằm ngồi xu cơng tác kế tốn quản trị bộc lộ mặt hạn chế định cần phải hồn thiện Do đó, việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị nói chung, kế tốn quản trị chi phí nói riêng Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh cần thiết, điều hỗ trợ đắc lực cho cơng tác quản lý, điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tăng cường khả hội nhập cạnh tranh kinh tế thị trường Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác kế tốn quản trị nói chung, kế tốn quản trị chi phí nói riêng phương diện lý luận thực tiễn, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phầnXây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh” nhằm góp phần vào việc nâng cao lực, hiệu quản lý Cơng ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh doanh nghiệp xây lắp nói chung Tổng quan vấn đề nghiên cứu Kế toán quản trị thực công cụ khoa học giúp nhà quản trị thực tốt chức hoạt động Chất lượng hiệu thơng tin kế tốnquản trị ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hiệu quản lý, điều hành tổ chức Hiện kế tốn quản trị ngày có vai trò quan trọng công tác quản trị, điều hành tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt tổ chức, doanh nghiệp có qui mô lớn, hoạt dộng đa lĩnh vực, đa ngành.Qua trình tìm hiểu thực tế tài liệu liên quan, tác giả tìm thấy số kết nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp, cụ thể sau: Vấn đề kế tốn quản trị, có kế tốn quản trị chi phí nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quan tâm nghiên cứu Liên quan đến vấn đề nước ta có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ kinh tế đề cập giải Có thể nêu số cơng trình tiêu biểu sau: - “Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển & 2” Bộ tài (2015), Nhà xuất tài chính, Hà Nội Quyển sách đề cập đến tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài doanh nghiệp,… - “Kế tốn quản trị” TS Đoàn Ngọc Quế, nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2016) Quyển sách đề cập đến chi phí, phân loại chi phí, phân bổ chi phí, phân tích biến động chi phí… 86 chủ đầu tư đưa đảm bảo cạnh tranh thắng đối thủ khác Hoặc trường hợp khách hàng đưa giá mức giá Xây dựng cho cơng trình hạng mục cơng trình, vào mức giá tối thiểu xác định theo phương pháp trên, công ty đưa định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng - Thứ hai: Quyết định thay đổi chi phí biến đổi doanh thu tiêu thụ Chi phí biến đổi cơng ty thường bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí nhiên liệu máy thi công, Khi công ty đưa định thay đổi nguồn cung ứng vật tư, thay đổi tiền lương cơng nhân, đầu tư máy móc thi cơng điều làm làm tăng chất lượng cơng trình làm cho doanh thu tiêu thụ tăng Vì làm cho lợi nhuận cơng ty tăng lên Khi đưa định lựa chọn thay đổi biến phí hay giữ ngun phương án ban đầu cơng ty phải vào vấn để sau: Lợi nhuận mà phương án mang lại, khả cung ứng vật tư trước mắt lâu dài, uy tín thương hiệu công ty, vấn đề xã hội môi trường, việc làm cho người lao động, an ninh xã hội - Thứ ba: Quyết định đầu tư hay chấm dứt hoạt động phận Cơng ty thường thi cơng nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình bao gồm nhiều đội thi cơng Các đơn vị thi cơng có quan hệ với đóng góp vào lợi nhuận cơng ty Cơng ty vào báo cáo phận để phân tích kết hoạt động đơn vị thi công để đưa định tiếp tục đầu tư hay chấm dứt hoạt động đơn vị thi công Ngồi ra, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận ứng dụng vào việc định nhiều tình khác như: định thay đổi định phí doanh thu tiêu thụ, thay đổi cấu sản phẩm tiêu thụ doanh thu 3.2.5 Một số giải pháp khác Để triển khai thực tốt giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nói riêng cần phải thực u cầu sau: - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Cần nâng cao nhận thức trình độ quản lý cho nhà quản trị doanh nghiệp để tăng cường khả định 87 linh hoạt nhằm nâng cao khả cạnh tranh hội nhập kinh tế giới - Đối với việc tổ chức máy kế tốn doanh nghiệp: Cơng ty cần xếp lại máy kế toán doanh nghiệp theo hướng kết hợp phận kế tốn tài phận kế toán quản trị, kế toán quản trị sử dụng nguồn thơng tin đầu vào chủ yếu từ kế tốn tài kênh thơng tin khác để thu thập, xử lý lượng hố thơng tin theo chức riêng có Tuy nhiên, tổ chức máy kế tốn quản trị cần trọng tính bảo mật thơng tin kế tốn quản trị - Đối với nguồn nhân lực thực kế toán quản trị: Cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên kế toán kiến thức chuyên sâu tồn diện kế tốn tài kế tốn quản trị Cơng việc quan trọng phận thực cơng việc kế tốn theo nội dung doanh nghiệp xác định, phận thu nhận xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp Bên cạnh yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cần phải có chuẩn mực đạo đức cho việc hành nghề củan nhân viên kế toán quản trị Các chuẩn mực phải xem nội dung quan trọng chương trình đào tạo nhân viên kế toán phải nghiên cứu, ban hành tổ chức nghề nghiệp có uy tín - Cần phải ứng dụng công nghệ tin học, trang bị phương tiện kỹ thuật thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin cách nhanh chóng, xác Đây điều kiện sở vật chất kỹ thuật tiền đề áp dụng kế toán quản trị kế tốn quản trị áp dụng, tác động tích cực, hiệu với điều kiện xử lý thông tin đại - Đối với hệ thống tiêu thông tin: Cần xay dựng hệ thống tiêu thông tin nội doanh nghiệp đồng thống nhất, tránh trùng lắp đảm bảo cho việc truyền tải thông tin thông suốt, nhanh chóng kịp thời Cơng ty cần Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật khoa học, tiên tiến thực nhằm cung cấp nguồn liệu đáng tin cậy cho kế toán quản trị việc dự báo kiểm sốt chi phí Kết luận chương 3: Trên sở đánh giá thực trạng kế tốn quản chương Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kế đạt 88 mặt tồn cần khắc phục, chương trình bày phương hướng hoạt động Công ty vấn đề kế tốn quản trị chi phí Từ luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh theo nội dung: hồn thiện tổ chức máy kế tốn, nhận diện phân loại chi phí, lập dự tốn linh hoạt kiểm sốt chi phí Đồng thời, luận văn đưa yêu cầu, điều kiện để thực giải pháp có hiệu quả, góp phần tăng cường cơng tác quản lý, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nói riêng doanh nghiệp nói chung 89 KẾT LUẬN Kế tốn nói chung, kế tốn quản trị chi phí nói riêng coi cơng cụ quản lý khoa học có hiệu nhằm kịp thời xử lý cung cấp thơng tin thích hợp, hữu ích, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà quản trị để định quản lý Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh ngày nay, thông tin kế toán ngày trở nên cần thiết nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt thơng tin chi phí kế tốn quản trị cung cấp để đưa định kinh doanh mang tính chất sống với doanh nghiệp Trong việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Việt Nam vào hoạt động quản lý vấn đề mẻ chưa triển khai cách đồng bộ, khoa học chưa khai thác, phát huy hết ưu công cụ quản lý khoa học Do vậy, việc nghiên cứu vận dụng hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí để cung cấp thơng tin tồn diện đầy đủ chi phí cho nhà quản trị doanh nghiệp trình thực chức quản trị việc làm cần thiết giai đoạn Vấn đề hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh cần thiết phù hợp với xu phát triển kinh tế Việt Nam Bởi lẽ, tổ chức kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiều hạn chế, cơng tác kế tốn quản trị chi phí chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thơng tin chi phí cho nhà quản trị doanh nghiệp, chưa trở thành công cụ cho nhà quản trị định kinh doanh Với đề tài: “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh”, luận văn tập trung làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa sở lý luận chung kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Những vấn đề lý luận sở để xem xét, đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Thứ hai: Trên sở khảo sát thực tế Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh, luận văn sẽđi nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty Từ đưa đánh giá ưu nhược điểm cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty nguyên nhân khách quan, chủ quan hạn chế 90 cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Thứ ba: Từ việc phân tích đánh giá thực trạng, luận văn khẳng định cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí phục vụ quản trị nội doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nói riêng Đồng thời đề xuất giải pháp điều kiện để thực giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Nhìn chung, luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, đề xuất luận văn rút từ thực tế Tuy nhiên, với phát triển không ngừng kinh tế nói chung ngành xây lắp nói riêng chắn vấn đề nảy sinh cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Triển khai ứng dụng nội dung kế tốn quản trị chi phí vào hoạt động quản lý doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, vấn đề mẻ phức tạp nhà quản lý quan tâm nghiên cứu vận dụng hoàn thiện Cùng với hạn chế thời gian trình độ nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, bạn đồng nghiệp cá nhân quan tâm khác để luận văn hoàn thiện phong phú DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài (2006), Thơng tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp, Hà nội [2] Bộ tài (2015),“Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển & 2”.Nhà xuất tài chính, Hà Nội [3] Nguyễn Thị Kim Cường (2010), Luận văn thạc sỹ: “ Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Vinaconex 25”.Đại học Đà Nẵng [4] PGS.TS Phạm Thị Gái (2004), “ Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh”, Nhà xuất Thống kê [5] PGS.TS Vương Đình Huệ - TS Đồn Xn Tiến (2002), “Giáo trình kế tốn quản trị” Nhà xuất tài [6] Lê Việt Hùng (2010), Luận văn thạc sỹ: “ Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng giao thông I Thái Nguyên” Đại học Kinh tế quốc dân [7] TS Vũ Quang Kết (2009), “Kế toán quản trị” Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [8] TS Huỳnh Lợi (2015), “Kế toán quản trị” Nhà xuất thống kê [9] Phạm Thị Phương Loan (2016), Luận văn thạc sỹ: “ Quản trị chi phí tính giá thành cơng trình Cơng ty Cổ phần xây lắp bưu điện Hà Nội (Hacisco)” Học viện Công nghệ bưu viễn thơng [10] Trần Thị Lan Phương (2009), Luận văn thạc sỹ: “ Nghiên cứu công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành dịch vụ viễn thơng Tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam” Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [11] TS Đồn Ngọc Quế (2016), “Kế tốn quản trị” Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] PGS.TS Đồn Xn Tiên (2009), “Kế tốn quản trị doanh nghiệp” Nhà xuất Tài [13] Quy chế hoạt động, văn kế toán, quy chế chi tiêu nội Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh [14] Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam, 2006 [15] Lịch sử hình thànhCơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh [16] Báo cáo tổng kết năm 2014, 2015 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh [17] Trường Đại học kinh tế quốc dân (2013), “Giáo trình kế tốn quản trị”, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân [18] Weygandt, Kieso, Kimmel, “Kế tốn quản trị-cơng cụ để định kinh doanh”, người dịch: Ths Đỗ Minh Hoàng, đạo học Ngoại thương 2005 [19] Website: http://hcmcc.com.vn http://123tailieu.com.vn Phụ lục 1: PHIẾU XUẤT KHO Đơn vị: XNXD số 12 Bộ phận: PHIẾU XUẤT KHO Ngày 30 tháng năm 2016 Nợ: 621 Số: 5053 Có: 152 - Họ tên người nhận hàng: Bùi Văn Lịch - CB kỹ thuật Địa (bộ phận): CB kỹ thuật…… - Lý xuất: Thi công trụ sở BXD - Xuất kho: Trụ sở BXD Địa điểm: 37 – Lê Đại Hành Tên, nhãn hiệu, quy Đơn Mã cách, phẩm chất vật tư, STT vị số dung cu, sản phẩm, tính hàng hố Cát đen m3 Gạch đặc tuynel A1 Viên Số lượng Đơn giá Yêu cầu Thành tiền Thực xuất 376,5 40.000 100.000 1.800 37.650.000 72.000.000 Gạch đặc không nung Viên 1.356 2.000 2.712.000 Gạch vách không nung Viên 1.080 11.000 11.880.000 Gạch vách không nung Xi măng PCB 30 Dây thép Viên 9.090 120 1.677,9 Bột bả bao Sơn Tấn kg thùng 153 139 20.000 181.800.000 1.450.000 174.000.000 19.000 31.880.100 258.182 39.501.846 1.716.764 238.630.195 CỘNG 790,054,141 - Tổng số tiền (Viết chữ): Bảy trăm chín mươi triệu, khơng trăm năm tư nghìn, trăm bốn mốt đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) Phụ lục 2: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Tháng 6/2016 Bộ phận gián tiếp Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh LƯƠNG SP, TG STT HỌ VÀ TÊN NGHỀ NGHIỆP CÔNG 10 11 12 13 14 15 16 17 Nguyễn Lưu Anh Sơn Đặng Ngọc Cơ Đỗ Ngọc Nghĩa Bùi Thúy Lan Trần Thị Thanh Thủy Lưu Ngọc Khoa Lưu Tiến Đạt Lưu Thị Thùy Lê Thanh Hiếu Đỗ Tuấn Anh Đào Trọng Tình Nguyễn Quyết Thắng Lê Tơn Bình Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn Văn Tú Phạm Phú Sối Lã Minh Hà Tổng cộng Giám đốc XN Phó GĐ XN P.CNCT TP.KH-TC TP.TC-TH CBKT CBKT Kế toán CBKT CBKT CBKT Trắc đạc Thợ điện Thủ kho Thủ kho Bảo vệ Lái xe 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 26c 442c TIỀN 13.500.000 10.437.000 7.604.750 8.600.000 8.000.000 7.808.000 5.704.750 4.663.750 6.770.750 6.113.750 6.885.750 6.063.750 6.350.000 5.500.000 5.523.750 6.450.000 5.255.750 121.231.750 THANH TOÁN 18% BHXH +3% BHYT THANH TOÁN 4% TIỀN NGHỈ PHÉP NĂM TỔNG SỐ 786.450 149.800 786.450 786.450 786.450 786.450 786.450 786.450 149.800 149.800 149.800 149.800 149.800 149.800 786.450 149.800 786.450 149.800 13.500.000 10.437.000 8.541.000 8.600.000 8.000.000 7.808.000 6.641.000 5.600.000 7.707.000 7.050.000 7.822.000 7.000.000 6.350.000 5.500.000 6.460.000 6.450.000 6.192.000 7.078.050 1.348.200 129.658.000 TẠM ỨNG KỲ I KỲ II ĐƯỢC LĨNH 13.500.000 10.437.000 8.541.000 8.600.000 8.000.000 7.808.000 6.641.000 5.600.000 7.707.000 7.050.000 7.822.000 7.000.000 6.350.000 5.500.000 6.460.000 6.450.000 6.192.000 129.658.000 KÝ NHẬN (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) Phụ lục 3: BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 6/2016 phận gián tiếp Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh SỐ NGÀY TRONG THÁNG (GHI THEO GIỜ CƠNG) STT HỌ VÀ TÊN BẬC LƯƠNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nguyễn Lưu Anh Sơn 3,58 Đặng Ngọc Cơ 3,11 Đỗ Ngọc Nghĩa HĐNH Bùi Thúy Lan 3,27 Trần Thị Thanh Thủy 3,11 Lưu Ngọc Khoa 3,11 Lê Tơn Bình 3,19 Nguyễn Quang Tuấn 3,19 Nguyễn Văn Tú HĐNH 10 Phạm Phú Soái 4,20 11 Lã Minh Hà Tổng cộng HĐNH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TỔNG SỐ CƠNG CÁCH TÍNH LƯƠNG TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC LĨNH 26c 3,58*2.350.000đ*1,60 13.500.000 26c 3,11*2.350.00đ*1,42 10.437.000 26c 8.541.000 26c 3,27*2.350.000đ*1,11 8.600.000 26c 3,11*2.350.00đ*1,09 8.000.000 26c 3,11*2.350.00đ*1,06 7.808.000 26c 3,19*2.350.00đ*0,84 6.350.000 26c 3,19*2.350.00đ*0,73 5.500.000 26c 26c 6.460.000 4,20*2.350.00đ*0,65 6.450.000 26c 6.192.000 286c 87.838.000 (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) Phụ lục : SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 621- CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (từ 01/01-31/12/16) Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh ĐỐI TƯỢNG: cơng trình cải tạo Trụ sở Xây dựng Phát sinh kỳ số tiền nợ Số tiền có SCT N/T Nội dung 5031 5060 10506 5053 5188 5176 5115 5043 10533 5053 5041 5027 7224 5044 5140 5141 8742 5223 5325 10562 31/1/16 29/216 31/3/16 31/3/16 31/3/16 31/3/16 30/4/16 31/5/16 30/6/16 30/6/16 31/7/16 31/8/16 30/9/16 30/9/16 30/11/16 30/11/16 30/11/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 XNXD số 12 xuất thép,vật tư, CT Cải tạo Bộ XD XNXD số 12 xuất bê tông, xà gồ, CT Cải tạo BXD K/c chi phí vật liệu XNXD số 12 xuất thép, que hàn, Trụ sở BXD Cty báo đội tiền phân bổ giáo, coppha Q4/2015 Cty báo đội tiền phân bổ giáo, côppha Q1/2016 XNXD 12 xuất thép,bê tông, CT Cải tạo TS BXD XNXD số xuất bê tơng,nở sắt CT trụ sở Bộ XD K/c chi phí vật liệu XNXD12 xuất bột bả,thép, CT Trụ sở BXD XNXD 12 xuất cát đá, CT trụ sở BXD XNXD 12 xuất bê tông, CT Cải tạo TSBXD Kết chuyển CP nguyên vật liệu XNXD12 xuất đinh BT, lưới thép,,…CT TSBXD XNXD số 12 báo tiền thuê giáo CT TSBXD XNXD số 12 xuất thép, vật tư điện,….CT BXD Kết chuyển CP nguyên vật liệu XN12 xuất gạch, sơn, đá… CT: Xây dựng Cty báo đơn vị khấu hao giáo, copha Q3/2016 K/c chi phí vật liệu Tổng cộng 1.053.46 3.523 603.77 9.908 Số dư cuối kỳ số tiền nợ Số tiền có 1.053.463.523 1.657.243.431 2.047.65 4.431 292.30 0.000 4.05 8.000 86.25 2.000 173.27 6.015 20.93 1.364 390.411.000 90.310.000 86.252.000 173.276.015 194.207.379 984.26 1.520 790.05 4.141 373.60 4.545 206.23 0.254 790.054.141 373.604.545 579.834.799 939.65 3.520 359.81 8.721 18.91 2.727 1.414.67 5.720 359.818.721 18.912.727 1.433.588.447 1.433.58 8.447 2.087.06 0.785 8.203.000 7.500.421.703 2.087.060.785 2.095.263.785 2.095.263.785 7.500.421.703 (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) Phụ lục 5: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 622- CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP (từ 1/1-31/12/2016) CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH - ĐỐI TƯỢNG: cơng trình cải tạo Trụ sở Xây dựng SCT N/T Nội dung 5071 5161 5167 5156 10535 5170 5169 5168 5115 5163 5199 5176 5198 5200 10536 5201 5135 5164 5174 5173 5175 5176 10537 5159 5174 5300 5364 10563 31/1/16 29/2/16 31/3/16 31/3/16 31/3/16 31/3/16 31/3/16 31/3/16 30/4/16 31/5/16 30/6/16 30/6/16 30/6/16 30/6/16 30/6/16 30/7/16 31/7/16 31/8/16 30/9/16 30/9/16 30/9/16 30/9/16 30/9/16 30/9/16 31/10/16 30/11/16 31/12/16 31/12/16 XNXD số 12 báo CP nhân công CT Bộ Xây dựng XNXD số 12 báo CP nhân cơng CT Bộ Xây dựng Trích 18% BHXH q 1/2016 XNXD số 12 báo CP nhân công CT Trụ sở Bộ XD K/c chi phí nhân cơng Trích 2% KPCĐ quý 1/2016 Trích 1% BHTN quý 1/2016 Trích 3% BHYT quý 1/2016 XNXD số 12 báo CP nhân công CT Trụ sở Bộ Xây dựng XNXD số 12 báo CP nhân cơng CT Trụ sở Bộ XD Trích 3% BHYT quý 2/2016 XNXD số 12 báo CP nhân công t6/16 CT Trụ sở Bộ XD Trích 18% BHXH quý 2/2016 Trích 1% BHTN q 2/2016 K/c chi phí nhân cơng Trích 2% KPCĐ quý 2/2016 XNXD số 12 báo CP nhân công t7/16 CT Trụ sở Bộ XD XNXD số 12 báo CP nhân công t8/16 CT Trụ sở Bộ XD Trích 3% BHYT quý 3/2016 Trích 18% BHXH quý 3/2016 Trích 1% BHTN Quý 3/2016 Trích 2% KPCĐ quý 3/2016 K/c chi phí nhân cơng XNXD số 12 báo CP nhân công t9/16 CT Trụ sở Bộ XD XNXD số 12 báo CP nhân công t10/2016 CT TSBXD XNXD số 12 báo CP nhân công t11/2016 CT TSBXD XN12 báo phí nhân cơng T12/2016 K/c chi phí nhân cơng Phát sinh kỳ số tiền nợ Số tiền có 440.69 2.000 230.71 9.000 10.94 8.442 314.99 1.000 986.40 2.000 1.21 6.494 60 8.246 1.82 4.740 727.10 3.000 440.66 3.000 1.77 1.690 48.16 5.000 10.63 0.141 59 0.563 12.99 2.394 1.18 1.127 188.80 5.000 185.85 8.000 72 1.697 4.33 0.184 24 0.566 48 1.132 5.29 2.447 291.97 0.000 100.26 7.000 393.47 4.000 36.22 1.000 566.18 3.000 3.469.694.022.00 Số dư cuối kỳ số tiền nợ Số tiền có 440.692.000 671.411.000 682.359.442 997.350.442 10.948.442 2.432.986 1.824.740 727.103.000 1.167.766.000 1.169.537.690 1.217.702.690 1.228.332.831 1.228.923.394 1.215.931.000 188.805.000 374.663.000 375.384.697 379.714.881 379.955.447 380.436.579 375.144.132 100.267.000 493.741.000 529.962.000 3.469.694.022.00 (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) Phụ lục 6: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 623 - CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CƠNG (từ 1/1-31/12/16) CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI TƯỢNG: cơng trình cải tạo Trụ sở Xây dựng Số chứng từ Ngày tháng 5077 30/3/16 5118 4724 31/4/16 30/5/16 5130 30/6/16 XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo Bộ XD 13.00 0.000 5100 31/7/16 XNXD số 12 báo CP mua CT Trụ sở Bộ XD 13.00 0.000 13.000.000 5110 31/8/16 XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo Bộ Xây dựng 13.00 0.000 26.000.000 5112 30//9/16 XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo Bộ XD 13.00 0.000 39.000.000 7229 30/9/16 Kết chuyển CP nhân công máy 39.00 0.000 8744 30/11/16 Kết chuyển CP nhân công máy 26.00 0.000 5232 30/11/16 XNXD số 12 báo CP mua CT Bộ XD Phát sinh kỳ Nội dung số tiền nợ Số tiền có Số dư cuối kỳ số tiền nợ XNXD số 12 báo CP mua CT cải tạo Bộ Xây dựng 14.86 7.000 14.867.000 XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo Bộ Xây dựng 13.00 0.000 27.867.000 Kết chuyển CP nhân công máy 40.86 7.000 26.00 0.000 105.867.000.00 Số tiền có 13.000.000 26.000.000 105.867.000.00 (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) Phụ lục 7: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627 – CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG (TỪ 1/1-31/12/2016) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI TƯỢNG: cơng trình cải tạo Trụ sở Xây dựng Số chứng từ 5057 5056 5058 5113 5114 5115 5117 5116 10538 5115 5076 5077 5118 5116 10507 5129 10539 5099 10510 5112 5231 10565 10564 5206 5202 5207 Phát sinh kỳ Ngày tháng Nội dung 31/1/16 31/1/16 31/1/16 29/2/16 29/2/16 29/2/16 29/2/16 31/3/16 31/3/16 31/3/16 30/4/16 30/4/16 31/5/16 31/5/16 30/6/16 30/6/16 30/6/16 31/7/16 30/9/16 30/9/16 30/11/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 XNXD số 12 báo CP thuê máy CT Cải tạo Bộ XD XNXD số 12 báo CP vận chuyển CT Cải tạo BXD XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo Bộ XD XNXD12 báo CP mua máy bơm CT Cải tạo Bộ XD XNXD12 báo CP vận chuyển CT Cải tạo Bộ XD XNXD số 12 báo CP bơm BT CT Cải tạo Bộ XD XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo Bộ Xd XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo BXD K/c chi phí khác XNXD số 12 báo CP vận chuyển CT Cải tạo BXD XNXD12 báo CP cẩu vận chuyển CT Cải tạo BXD XNXD số 12 báo CP mua CT cải tạo BXD XNXD số 12 báo CP mua CT Cải tạo BXD XNXD số 12 báo CP vận chuyển CT Cải tạo BXD K/c chi phí khác XNXD số 12 báo CP vận chuyển CT Cải tạo BXD K/c chi phí khác XNXD 12 báo CP lắp đặt nội thất CT Trụ sở BXD K/c chi phí khác XNXD số 12 báo CP mua ngồi CT Cải tạo Bộ XD XNXD 12 báo CP gia công hoa sắt cửa sổ CT BXD K/c chi phí chung K/c chi phí DV mua ngồi XN12 báo phí điện nước CT: Xây dựng XN12 báo phí hồn thành kết cấu thép CT BXD XN12 báo phí bảo hộ lđ CT: Xây dựng số tiền nợ Số dư cuối kỳ Số tiền có 130.98 2.455 32.09 0.909 58.68 2.000 1.50 0.000 16.90 9.091 39.72 1.818 16.11 0.090 70.23 5.873 1.50 0.000 151.03 6.364 10.90 9.091 5.08 9.636 21.15 6.273 67.63 6.364 số tiền nợ 130.982.455 163.073.364 221.755.364 216.055.364 232.964.455 272.686.273 288.796.363 359.032.236 357.532.236 54.231.941 73.321.577 192.709.411 265.210.775 539.03 2.204 273.821.429 215.712.637 55.20 0.000 4.86 5.000 167.53 9.800 338.52 9.955 6.75 0.000 163.13 6.943 10.750.836 334.769.751 4.000.836 40.249.164 10.75 0.836 2.630.04 0.931 28.93 8.701 1.402.02 7.365 34.43 5.000 4.401.121.523 Số tiền có 309.990.901 1.408.705.135 1.530.969.793 1.502.031.092 34.435.000 4.401.121.523 (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) Phụ lục 8: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SXKD DỞ DANG (TỪ 1/1-31/12/2016) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH - ĐỐI TƯỢNG: cơng trình cải tạo Trụ sở Xây dựng SCT Ngày tháng 10505 10535 10506 4724 10507 10533 10536 7224 10537 7229 10509 31/3/16 31/3/16 31/3/16 30/6/16 30/6/16 30/6/16 30/6/16 30/9/16 30/9/16 30/9/16 30/9/16 10537 8742 8744 TH 10562 TH TH 10565 10563 10564 TH 30/9/16 30/11/16 30/11/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 31/12/16 Phát sinh kỳ số tiền nợ Số tiền có Nội dung Dư đầu kỳ K/c chi phí khác K/c chi phí nhân cơng K/c chi phí vật liệu Kết chuyển CP nhân công máy K/c chi phí khác K/c chi phí vật liệu K/c chi phí nhân công Kết chuyển CP nguyên vật liệu K/c chi phí nhân cơng Kết chuyển CP nhân cơng máy K/c chi phí khác K/c chi phí nhân cơng Kết chuyển CP nguyên vật liệu Kết chuyển CP nhân công máy Giá vốn xây lắp cơng trình + cho thuế cẩu K/c chi phí vật liệu Giá vốn xây lắp cơng trình + cho thuế cẩu Giá vốn xây lắp cơng trình + cho thuế cẩu K/c chi phí chung K/c chi phí nhân cơng K/c chi phí DV mua ngồi Giá vốn xây lắp cơng trình + cho thuế cẩu 508.56 8.600 986.40 2.000 2.047.65 4.431 40.86 7.000 539.03 2.204 984.26 1.520 1.18 1.127 939.65 3.520 5.29 2.447 39.00 0.000 51.00 0.000 666.63 3.000 1.433.58 8.447 26.00 0.000 1.769.53 5.181 11.553.544.266 12.987.132.713 13.013.132.713 12.942.212.991 15.037.476.776 12.592.520.023 4.363.080.895 4.373.831.731 4.940.014.731 5.241.056.001 6.110.154.478 12.514.850.784 6.110.154.478 13.43 8.762 2.095.26 3.785 2.444.95 6.753 5.487.61 5.167 10.75 0.836 566.18 3.000 301.04 1.270 15.469.904.248 Số dư cuối kỳ số tiền nợ Số tiền có 3.155.101.014 3.663.669.614 4.664.669.536 6.712.323.967 6.759.555.967 7.298.588.171 8.282.849.691 9.499.961.818 10.452.607.732 10.796.430.134 10.835.430.134 10.886.430.134 (Nguồn: phòng tài kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh) ... tác Kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Do đó, đề tài “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh tác giả góp phần hồn thiện. .. nghiệp xây lắp 5 Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng. .. Một số kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 39 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dưng bảo tàng Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay