Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (tt)

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:32

Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Lê Thị Thúy Dịu HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2018 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Kim Xuyến Phản biện 1:…………………………………… Phản biện 1:…………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Vào lúc:…….giờ…….ngày…… tháng…….năm……… Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hoạt động hệ thống ngân hàng, bảo hiểm góp phần thúc đẩy kinh tế không ngừng phát triển, đảm bảo an sinh xã hội Hiện hoạt động hệ thống chưa thực lành mạnh minh bạch; hoạt động đầu tư bị hạn chế lo ngại khả thu hồi vốn Có nhiều nguyên nhân khác số việc thiếu thơng tin khách hàng Ngân hàng nhà đầu tư Hoạt động xếp hạng tín dụng cơng cụ giúp ngân hàng nhà đầu tư đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp xứng đáng vay đầu tư, hạn chế đầu tư vào DN yếu dễ gây lãng phí, thất Trung tâm thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức công Việt Nam nghiên cứu thực nghiệp vụ xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Trải qua 15 năm thực tích lũy kinh nghiệm, nghiệp vụ xếp hạng tín dụng có nhiều bước phát triển mạnh mẽ chưa theo kịp thay đổi môi trường nhu cầu thông tin cho khách hàng Xuất phát từ thực tế tác giả chọn đề tài: “Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ Tổng quan nghiên cứu: Ngồi tài liệu xếp hạng tín dụng tổ chức XHTD tiếng Moody's, Fitch Standar &Poor Việt Nam có số tài liệu liên quan tới hoạt động XHTD như: ''Một số biện pháp nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Trung tâm Thơng tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam'' ThS Nguyễn Thủy Hà (năm 2010); “Đề án xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa CIC” Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (2012) Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tổ chức nước giới - Phân tích, đánh giá thực trạng xếp hạng tín dụng DN có quy mơ vừa nhỏ Việt Nam - Đề xuất số giải pháp giúp hồn thiện hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ CIC Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ hoạt động Việt Nam với đầy đủ thành phần kinh tế - Phạm vi nghiên cứu: Về không gian Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, thời gian năm từ 2012 -2016 đề xuất số giải pháp hoàn thiện cho giai đoạn tiếp sau 2018- 2022 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình thực luận văn, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp phổ biến phương pháp phân tích, tổng hợp thơng tin, thống kê, so sánh Cấu trúc nội dung luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn dự kiến trình bày chương từ lý thuyết đến thực tiễn, cụ thể sau: Chương 1: Lý luận chung xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa CIC CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 Quốc Hội quy định DNNVV doanh nghiệp thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định pháp luật doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 200 người đáp ứng hai tiêu chí sau đây: Tổng số vốn khơng q 100 tỷ đồng Tổng doanh thu năm trước liền kề không 300 tỷ đồng 1.1.2 Đặc điểm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa: - Về cấu tổ chức, quản lý - Về tài - Về hoạt động 1.1.2.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa: 1.1.3 Khái niệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Xếp hạng tín dụng DNNVV đánh giá lực tài chính, tình hình hoạt động triển vọng phát triển tương lai DNNVV xếp hạng từ xác định mức độ rủi ro không trả nợ khả trả nợ tương lai 1.1.4 Mục đích, yêu cầu vai trò xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.4.1 Mục đích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.4.2 Yêu cầu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.4.3.Vai trò xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.2 Nội dung xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới XHTD Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1.1 Nhân tố khách quan: Cơ chế sách nhà nước Nguồn thơng tin 1.2.1.2 Nhân tố chủ quan Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng Năng lực, trình độ cán 1.2.2 Nguồn thông tin sử dụng báo cáo xếp hạng tín dụng DNNVV Các tỷ số khả hoạt động Chỉ tiêu khả khoản Các tỷ số khả sinh lời Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Các tỷ số khả cân đối vốn Chỉ tiêu phi tài 1.2.3 Quy trình xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.3.1.Thu thập thông tin 1.2.3.2 Xác định ngành kinh tế quy mơ doanh nghiệp 1.2.3.3 Phân tích tiêu cho điểm 1.2.3.4 Đưa kết xếp hạng 1.2.3.5 Phê chuẩn công bố kết xếp hạng 1.2.4 Các phương pháp áp dụng xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Sử dụng phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp phân tích thống kê, Phương pháp chuyên gia, Phương pháp so sánh 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.5.1 Nguồn thơng tin đầu vào 1.2.5.2 Quy trình phân tích XHTD doanh nghiệp 1.2.5.3 Việc lựa chọn tiêu xếp hạng 1.2.5.4 Phân loại ngành kinh tế quy mô hoạt động doanh nghiệp 1.3 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nước kinh nghiệm Việt Nam 1.3.1 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp số tổ chức XHTD nước 1.3.1.1 Cách thức xếp hạng Moody's 1.3.1.2 Cách thức xếp hạng Standar & Poor 1.3.1.3 Cách thức xếp hạng Fitch 1.3.1.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng nội LienVietPostBank 1.3.2 Kinh nghiệm rút cho Việt Nam - Các tiêu thơng tin để đưa vào phân tích phải bao gồm tiêu tài phi tài - Quy trình xếp loại bao gồm giai đoạn: thu thập thông tin, phân ngành xác định quy mơ, tính tốn tiêu, phân tích xếp hạng đưa kết - Việc xếp hạng doanh nghiệp số tiêu tài phi tài phải đặt môi trường ngành kinh tế quy mô DN - Bảng xếp hạng doanh nghiệp thường chia thành nhiều hạng ký hiệu chữ A, B, C, D - Kết xếp hạnggiá trị khoảng thời gian định quản lý; Ban Tổng Giám đốc, 01 chi nhánh Thông tin tín dụng Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 12 phòng chun mơn nghiệp vụ 2.1.4 Sản phẩm, dịch vụ Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam Báo cáo phục vụ Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; Báo cáo phục vụ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Báo cáo phục vụ đon vị Vụ, Cục NHTW Báo cáo tín dụng; Sản phẩm hỗ trợ họat động marketing tìm kiếm khách hàng; Đăng ký tín dụng; Báo cáo tín dụng cá nhân; Dịch vụ chấm điểm tín dụng cá nhân; Báo cáo tổng hợp XHTD Tập đồn, Tổng cơng ty; Báo cáo XHTD doanh nghiệp; Tra cứu kết XHTD số trung bình ngành 2.2 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 2.2.1 Quá trình triển khai nghiệp vụ xếp hạng tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam 2.2.1.1 Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2004 2.2.1.2 Giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 06/2006 2.2.1.3 Giai đoạn từ tháng 06/2006 đến Thống đốc NHNN ký Quyết định số 1253/QĐNHNN ngày 21/06/2006 cho phép CIC thực nghiệp vụ phân tích, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Từ tháng 4/2016 CIC hợp tác với tập đoàn NICE (Hàn Quốc) xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng mới, đến ngày 26/6/2017 CIC thức đưa vào áp dụng 2.2.2 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 2.2.2.1 Phương pháp áp dụng Nhiều năm CIC sử dụng ba phương pháp chủ yếu là: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh phương pháp chuyên gia 2.2.2.2 Về quy trình xếp hạng Quy trình XHTD DNNVV CIC bao gồm bước: Thu thập thông tin, Xác định ngành kinh tế quy mơ DN, Phân tích tiêu cho điểm, Đưa kết xếp hạng Phê chuẩn công bố kết XH; phận thực quy trình này: phận thu thập thơng tin phận phân tích chuyên gia 2.2.2.3 Các loại liệu sử dụng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Các tiêu bảng cân đối kế toán sử dụng làm sở để xác định quy mơ DN, đồng thời tính toán số khoản, số hoạt động, số cân nợ số lợi tức Các tiêu bảng kết hoạt động kinh doanh sử dụng làm sở để tính tốn số liên quan tới tiêu hoạt động tiêu lợi tức, khả toán lãi vay Các tiêu dư nợ: Tổng dư nợ nợ không đủ tiêu chuẩn Các thông tin phi tài 2.2.2.4 Phân loại ngành kinh tế quy mô doanh nghiệp Phân loại doanh nghiệp theo ngành kinh tế Hiện CIC áp dụng phân chia thành ngành đại diện gồm: Bán buôn bán lẻ; Dịch vụ; Công nghiệp nhẹ; Công nghiệp nặng; Xây dựng Tài Xác định quy mơ hoạt động doanh nghiệp CIC sử dụng tiêu "tổng tài sản" để xác định quy mô doanh nghiệp 2.2.2.5 Các tiêu sử dụng để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Các tiêu tài Chỉ tiêu phi tài Chỉ tiêu quan hệ tín dụng 2.2.2.6 Tính tổng hợp điểm đưa kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Sau có kết tiêu, phầm mềm XHTD DN CIC tự động tính điểm cho tiêu, tổng điểm đưa hạng doanh nghiệp Hiện tại, CIC sử dụng hạng để áp dụng xếp hạng cho DN từ A1 đến C3 2.3 Đánh giá hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam 2.3.1 Những điểm đạt Phương pháp XHTD áp dụng kết hợp phương pháp mơ hình thống kê, phương pháp so sánh phương pháp chuyên gia, tiêu chí xây dựng mơ hình trọng số tính điểm có độ tin cậy, minh bạch khách quan Các bước tiến hành phân tích, đánh giá, xếp hạng đầy đủ theo quy trình tương đối phổ biến hợp lý Từ giúp kiểm sốt tốt khâu quy trình này, hạn chế sai sót khơng đáng có Các nguồn thơng tin đầu vào đa dạng, xác, cập nhật thường xuyên Hoạt động XHTD CIC phân khúc ngành quy mơ mang tính đại diện cao 2.3.2 Những hạn chế, nguyên nhân tồn 2.3.2.1 Những hạn chế Về nguồn thơng tin: Các nguồn thơng tin tài chính, phi tài đầu vào độ xác chưa cao Nguồn nhân lực tham gia cơng việc thiếu yếu Về quy trình xếp hạng: Các cán phận thu thập thông tin thường người trẻ, kinh nghiệm đơi gặp khó khăn việc thu thập thơng tin Các loại liệu sử dụng XHTD doanh nghiệp nhỏ vừa: Chỉ tiêu dư nợ ngân hàng chưa cho phép cán lựa chọn ngày tính dư nợ theo kỳ báo cáo theo năm tài DN; Số lượng BCTC kiểm tốn ít, chủ yếu DN lớn DN niêm yết thị trường chứng khoán Phân khúc ngành kinh tế quy mô: chọn ngành kinh tế đại diện cho hoạt động công ty chưa phù hợp Chỉ tiêu tổng tài sản để xác định quy mô doanh nghiệp tiêu bảng BCTC có tính chất thời điểm ngày chốt liệu Các tiêu sử dụng để xếp hạng tín Hệ thống thiếu số tiêu cần thiết cho việc phân tích đánh giá XHTD phản ánh thực tế kết kinh doanh doanh nghiệp Các tiêu phi tài áp dụng chung cho tất quy mơ doanh nghiệp, nhiên tiêu định tính, mức độ đánh giá cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào nhận định chuyên gia XHTD Đối với tiêu quan hệ tín dụng doanh nghiệp quy mơ lớn trung bình sử dụng 02 tiêu số 03 số 04 để đánh giá tổng quan dư nợ doanh nghiệp, nhiên doanh nghiệp quy mô nhỏ lại sử dụng tất 09 tiêu để đánh giá 2.3.2.2 Nguyên nhân tồn Nguyên nhân chủ quan: - Nguồn nhân lực XHTD DNNVV CIC thiếu yếu - Thơng tin đầu vào thu thập thủ cơng, nhiều thời gian nhân lực để nhập liệu vào chương trình - Nguồn thu thập thơng tin tài gặp nhiều khó khăn, số liệu báo cáo tài doanh nghiệp chưa đầy đủ chưa kiểm toán Nguyên nhân khách quan: - Cơ sở pháp lý chưa rõ ràng, thiếu chế tài hoạt động TTTD - Hiện Nhà nước chưa có tiêu khung định hướng chung cho XHTD DN Việt Nam CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 3.1 Định hướng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam thời gian tới Tiếp tục thực Đề án phát triển Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam đến 2015 hướng tới 2020 Kiện toàn lại máy tổ chức theo Quyết định 926/QĐ- NHNN ngày 12/5/2017 Quyết định 186/QĐTTTD ngày 15/6/2017 Khai thác triệt để công sử dụng hiệu hoạt động hệ thống công nghệ thông tin, nghiệp vụ khuôn khổ dự án FSMIMS Tạo môi trường pháp lý đồng bộ, hồn thiện hệ thống pháp lý khơng cho hoạt động CIC mà cho hệ thống TTTD phát triển 3.1.2 Định hướng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian tới - Nâng cao chất lượng sản phẩm XHTD, đảm bảo kết XHTD đưa phải mang tính khách quan - Thường xuyên nghiên cứu cập nhật phương pháp XHTD phù hợp với thơng lệ quốc tế hồn cảnh thực tiễn Việt Nam - Xây dựng quy trình XHTD minh bạch, giảm yếu tố đánh giá chủ quan người - Tăng cường đào tạo chuyên sâu cho cán nghiệp vụ, có kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực - Tăng cường quảng bá sản phẩm XHTD - Mở rộng hoạt động XHTD, tăng độ bao phủ XHTD kinh tế hướng tới 100% DN xếp hạng tương lai 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 3.2.1 Giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa CIC 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng, độ tin cậy nguồn thông tin đầu vào - Thu thập thông tin từ hệ thống ngân hàng Khuyến khích chí hỗ trợ kỹ thuật cho TCTD gửi thông tin Báo cáo tài doanh nghiệp theo file điện tử - Thu thập thông tin từ Bộ, Ban, Ngành Tăng cường việc trao đổi tin, trường hợp cần thiết đề xuất mua thông tin từ đơn vị - Thu thập thơng tin từ doanh nghiệp Cần có hành lang pháp lý, chế tài để buộc DN phải công khai thơng tin, đảm bảo thơng tin đưa xác doanh nghiệp yên tâm nguồn thông tin mà họ cung cấp không sử dụng vào mục đích bất lợi cho DN - Thu thập thông tin từ nguồn khác quan thơng báo chí, mạng internet: Chọn lọc loại thơng tin mạng để đưa vào xếp hạng đưa đánh giá cuối 3.2.1.2 Điều chỉnh lại phương pháp XHTD doanh nghiệp nhỏ vừa a Bổ sung tiêu tính quy mơ cho doanh nghiệp Sử dụng thêm tiêu khác tổng số tiền dư nợ, vốn điều lệ để xác định thêm quy mô doanh nghiệp: b Bổ sung thêm số tiêu tính điểm - Chỉ tiêu tài chính: Đưa tiêu “Lợi nhuận sau thuế” bảng Kết hoạt động kinh doanh vào đánh giá Nếu công ty kinh doanh thua lỗ tức lợi nhuận sau thuế âm kết xếp hạng cao doanh nghiệp đạt năm mức hạng B2 - Chỉ tiêu phi tài chính: xây dựng khung điểm trừ tối đa thông tin tiêu cực doanh - Chỉ tiêu quan hệ tín dụng: sử dụng tồn 09 tiêu quan hệ tín dụng để đánh giá tình hình dư nợ doanh nghiệp c Thay đổi lại phương pháp tính tốn trọng số gia tăng điểm cho tiêu quan hệ tín dụng Nâng cao tỷ trọng thơng tin phi tài thêm thơng tin phi tài khác chẳng hạn thông tin tài sản đảm bảo tiền vay, phân tích lợi ngành, ảnh hưởng nhà cung cấp thị trường đầu sản phẩm,…để rút ngắn khoảng cách điểm số thơng tin tài phi tài 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ thiện hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa CIC 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đào tạo kiến thức phân tích kinh doanh ngành kinh tế Cần tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ XHTD chuyên gia xếp hạng Moody's Standar &Poor 3.2.2.2 Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm Không quảng bá thông tin website CIC, tin CIC, văn thông báo, báo cáo, báo chí, truyền hình mà thơng qua mạng xã hội để quảng bá sản phẩm mình, cán CIC nhân viên Marketing thực thụ 3.2.2.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học Bổ sung vào chương trình phần mềm để chuyển liệu dạng PDF tự động vào kho tích hợp với phần mềm XHTD 3.2.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm XHTD Triển khai thêm nhiều sản phẩm hữu ích với người sử dụng, sản phẩm tổng hợp DN theo doanh thu; Sản phẩm tổng hợp DN theo quy mô hoạt động; Sản phẩm tổng hợp DN theo ngành kinh tế; Dự báo rủi ro ngành kinh tế… 3.3 Một số đề xuất kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại - Các Ngân hàng Thương mại cần đầu tư sở vật chất, người để xây dựng, hoàn thiệu hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Các TCTD, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng tổ chức tự nguyện cung cấp thông tin cho CIC cần thực đầy đủ quy định hoạt động TTTD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHTM cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc chi nhánh, đơn vị trực thuộc báo cáo đầy đủ, xác, kịp thời 3.3.2 Kiến nghị quan quản lý nhà nước 3.3.2.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Kiểm tra, theo dõi việc thực phân loại nợ cung cấp thông tin TCTD theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 theo thông tư 03/2013/TT-NHNN - Là quan cao hệ thống ngân hàng, NHNN cần phải đầu mối phối hợp trao đổi thông tin NHNN Bộ, ngành - NHNN Việt Nam cần có chế cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho CIC việc thuê, tuyển dụng sử dụng chuyên gia giỏi lĩnh vực quản lý thơng tin tín dụng lĩnh vực thực nghiệp vụ XHTD 3.3.2.2 Kiến nghị Chính phủ - Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế - Chính phủ cần có chế tài u cầu doanh nghiệp thực kiểm toán báo cáo tài hàng năm - Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý- luật hóa hoạt động XHTD nhằm hỗ trợ cho việc KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa; nghiên cứu quy trình thu thập thơng tin, bước tiến hành phân tích, xếp hạng, làm rõ tiêu phân tích, phương pháp dùng , luận văn đề xuất số nhóm giải pháp trực tiếp, giải pháp hỗ trợ kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tổ chức với tư cách tổ chức XHTD lớn Việt Nam Mặc dù cố gắng, song tính chất phức tạp đề tài nghiên cứu hạn chế lực thân nên số vấn đề chưa xem xét kỹ lưỡng Vì em mong nhận góp ý dẫn thầy giáo, nhà nghiên cứu bạn quan tâm đến vấn đề để bổ sung hoàn thiện Đề tài ... VỪA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 2.1 Khái qt Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 2.1.1 Lịch sử đời phát triển Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 2.1.2... TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 3.1 Định hướng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam. .. Chương 1: Lý luận chung xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam Chương 3: Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (tt), Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay