Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

106 5 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:31

Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt NamHoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Lê Thị Thúy Dịu HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2018 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Lê Thị Thúy Dịu HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ KIM XUYẾN HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập tơi với hỗ trợ tận tình từ TS Đinh Thị Kim Xuyến Những số liệu được nêu luận văn trung thực, khách quan, có nguồn gốc rõ ràng; phân tích đánh giá chưa công bố cơng trình Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thị Thúy Dịu ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng trang bị cho tơi kiến thức làm tảng vững cho nghiên cứu luận văn này, sống xã hội công việc Tôi xin cảm ơn Khoa Quốc tế Đào tạo sau Đại học tạo cho môi trường học tập, nghiên cứu khoa học lý tưởng Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Đinh Thị Kim Xuyến tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng, nỗ lực q trình nghiêm cứu, hồn thiện luận văn song nhận thức hạn chế nên khó tránh khỏi khiếm khuyết định Tơi kính mong nhận bảo, đóng góp thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP .5 1.1 Những vấn đề xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Đặc điểm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Khái niệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 10 1.1.4 Mục đích, u cầu vai trò xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 12 1.2 Nội dung xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới XHTD Doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.2.2 Nguồn thông tin sử dụng báo cáo xếp hạng tín dụng DNNVV 18 1.2.3 Quy trình xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa 21 1.2.4 Phương pháp áp dụng xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa 23 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 24 1.3 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nước kinh nghiệm Việt Nam 28 1.3.1 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp số tổ chức XHTD nước 28 1.3.2 Kinh nghiệm rút cho Việt Nam 32 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM .34 iv THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 34 2.1 Khái quát Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 34 2.1.1 Lịch sử đời phát triển 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.4 Sản phẩm, dịch vụ Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 42 2.2 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 44 2.2.1 Quá trình triển khai nghiệp vụ xếp hạng tín dụng 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 48 2.3 Đánh giá chung hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam 60 2.3.1 Những điểm đạt 60 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 62 CHƯƠNG III 67 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 67 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG 67 QUỐC GIA VIỆT NAM 67 3.1 Định hướng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 67 3.1.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 67 3.1.2 Định hướng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 69 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 70 3.2.1 Giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 70 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ thiện hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 75 KẾT LUẬN 78 v DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 PHỤ LỤC 82 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ BCTC Báo cáo tài CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa LĐ Lao động NV Nguồn vốn NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam NHTM Ngân hàng Thương mại NVCSH Nguồn vốn chủ sở hữu QHTD Quan hệ tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSCĐ Tài sản cố định TGĐ Tổng Giám đốc TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thông tin Tín dụng XHTD Xếp hạng Tín dụng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Bảng 1.2: Trọng số tài phi tài LienVietPostbank 31 Bảng 1.3: Điểm hạng LienVietPostbank 32 Bảng 2.1: Các bước XHTD DNNVV CIC 48 Bảng 2.2: Phân khúc quy mơ DN CIC 51 Bảng 2.3: Bảng tính tiêu tài 52 Bảng 2.4: Bảng tiêu phi tài 53 Bảng 2.5: Chỉ tiêu quan hệ tín dụng CIC 54 Bảng 2.6: Bảng tính điểm cho DN Quy mô vừa 55 Bảng 2.7: Bảng tính điểm cho DN Quy mơ nhỏ 56 Bảng 2.8: Tỷ trọng tiêu xếp hạng 58 Bảng 2.9: Bảng quy đổi hạng Doanh nghiệp 59 Bảng 2.10: Bảng ký hiệu XHTD DN 59 Bảng 3.1: Phân khúc doanh nghiệp theo quy mô 73 Bảng 3.2: Bảng điểm trừ tiêu tiêu cực 74 Bảng 3.3: Bảng tỷ trọng tiêu phân tích 75 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức CIC 37 Biểu đồ 2.1: Số hồ sơ khách hàng thu thập từ 2012-2016 43 Biểu đồ 2.2: Số lượng tin loại cung cấp từ 2012-2016 43 Biểu đồ 2.3: Số lượng cung cấp XHTD qua năm 2012-2016 47 82 PHỤ LỤC Phụ lục 1.01: Bảng ký hiệu xếp hạng doanh nghiệp sử dụng cho nợ dài hạn Phụ lục 1.02: Bảng ký hiệu xếp loại tín dụng sử dụng cho nợ ngắn hạn Phụ lục 2.01: Bảng cân đối kế toán Phụ lục 2.02: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phụ lục 2.03: Minh họa Báo cáo XHTD CIC Phụ lục 2.04: Bảng ký hiệu XHTD CIC 83 Phụ lục 1.01: Bảng ký hiệu xếp hạng doanh nghiệp sử dụng cho nợ dài hạn Moody’s S&P Fitch Diễn giải Aaa AAA AAA Chứng khốn có chất lượng cao (độ rủi ro thấp nhất) khả trả nợ mạnh Aa AA AA Chứng khốn có chất lượng cao, mức độ rủi ro thấp, khả trả nợ cao A A A Chứng khoán đạt mức trung bình nhân tố bảo đảm khả trả nợ, chưa thật chắn có độ tin cậy cao Baa BBB BBB Chứng khốn có mức độ an tồn rủi ro trung bình; khả trả nợ gốc lãi thời không thật chắn khơng có dấu hiệu nguy hiểm Chứng khốn loại bắt đầu có tính đầu tính đầu tư Ba BB BB Chứng khốn mang tính đầu cơ, tương lai khó xác định, khả trả nợ gốc lãi không thật chắn an toàn loại Baa (BBB) B B B Chứng khoán loại thiếu hấp dẫn cho đầu tư Sự bảo đảm hoàn trả gốc lãi tương lai nhỏ, tính đầu cao Caa CCC Ca CC C C D CCC Khả trả nợ thấp, dễ bị vỡ nợ Mức đầu cao nhất, thường bị vỡ nợ Đối với Moody’s XLTD thấp DDD XLTD thấp Standard and Poor’s DD D XLTD thấp Fitch Hai mức XLTD đạt C & D thể nhà phát hành tình trạng sửa phá sản Mức XLTD từ Baa trở lên mức đầu tư rủi ro thấp Mức XLTD từ Ba trở xuống mức đầu tư rủi ro cao (Nguồn: Tham khảo từ kinh nghiệm Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch) 84 Phụ lục 1.02: Ký hiệu xếp loại tín dụng sử dụng cho nợ ngắn hạn Moody’s S&P Fitch P- A- 1+ F1+ Diễn giải Khả trả nợ mạnh A- F1 Khả trả nợ mạnh A- F2 Khả trả nợ đạt mức trung bình P- Khả trả nợ trung bình, hay vừa đủ để xếp P- A- F3 NP B B Khả trả nợ yếu, mang tính đầu C C Khả trả nợ yếu, có dấu hiệu phá sản hạng đầu tư Khả trả nợ yếu, thể nhà phát hành D nguy phá sản (Nguồn: Tham khảo từ kinh nghiệm Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch) 85 Phụ lục 2.01: Bảng cân đối kế toán Tại ngày tháng năm (1) Đơn vị tính: TÀI SẢN Mãsố Thuyết minh A – Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền 110 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 120 121 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán 130 131 132 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 133 Số cuối Số đầu năm năm (3) (3) (…) (…) 139 (…) (…) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 (…) (…) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 150 151 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà 153 122 134 135 136 86 nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 154 B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 210 211 212 Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác 213 214 215 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (…) (…) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình – Nguyên giá – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 220 221 222 223 (…) (…) Tài sản cố định thuê tài – Nguyên giá – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình – Ngun giá – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 224 225 226 227 228 229 (…) (…) (…) (…) III Bất động sản đầu tư – Nguyên giá – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 231 232 (…) (…) 155 IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn2 Chi phí xây dựng dở dang 240241242 V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác vào công cụ vốn4 Dự 250 251 252 253254 87 phòng đầu tư tài dài hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 260 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 C – Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ thuê tài ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước 310 311 312 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn 314 315 316 Phải trả nội ngắn hạn 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn 10 Phải trả ngắn hạn khác 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 318 319 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 (…) (…) 88 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 10 Dự phòng phải trả dài hạn 11 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 340 341 D – VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 410 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu 413 414 Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 416 417 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 419 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước – LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB (…) (…) 421421a421b 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 440 (Nguồn: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) 89 Phụ lục 2.02: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Năm……… Đơn vị tính: Mã số CHI TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 10 Nămnay Năm trước vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch 20 vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (60 = 50 -51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 (Nguồn: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) 90 Phụ lục 2.03: Minh họa Báo cáo XHTD CIC TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Địa chỉ: Số 10 Quang Trung, Hà Đông, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04)33119218 Fax: (04) 33527801 Email: htkh@creditinfo.org.vn Web: http://www.cic.org.vn BÁO CÁO XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP Số: 000000000716887 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Đơn vị tra cứu: 102 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm- Hà Nội Địa chỉ: hoangdv hoang_20062017 Người tra cứu: Mã số phiếu: Thời gian yêu cầu: 10:38 - 20/06/2017 Thời gian gửi báo cáo: 04:51 - 19/07/2017 I THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC KẾT QUẢ XẾP HẠNG Tên đối ngoại: ABC JOINT STOCK COMPANY 2016 Địa chỉ: PHƯỜNG BÌNH HƯNG HỊA - QUẬN BÌNH TÂN - TP HỒ CHÍ B2 MINH Mã CIC: 0100095522 MS thuế: 0123456789 Số ĐKKD: Ngày cấp: 24/09/2014 0123456789 Điện thoại: Fax: 028.52523145 028.52523145 Website: Vốn điều lệ: 6,000 Tổng tài sản: 34,577 Quy mơ trung (trđ) (trđ) bình Năm bắt đầu hoạt động: 2010 XÁC SUẤT VỠ NỢ(PD): Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, 4.50(%) nghệ thuật, vui chơi giải trí II THƠNG TIN XẾP HẠNG TÍN DỤNG STT Tên tiêu Kết Điểm Chỉ tiêu tài Vay ngắn hạn Tài sản ngắn hạn (%) 73.89 0.88 Hiệu sử dụng tài sản (lần) 2.2 0.27 Khoản vay Doanh thu (%) 26.61 0.07 Lợi nhuận gộp Tài sản ngắn hạn (%) 27.77 0.17 Chi phí tài Doanh thu (%) 0.7 0.12 91 Chỉ tiêu quan hệ tín dụng Nợ hạn ngân hàng/Tổng nợ 12 tháng trước(%) Số tháng có nợ hạn 12 tháng trước Chỉ tiêu phi tài Số năm hoạt động Số năm kinh nghiệm Giám đốc quản lý Trình độ học vấn Giám đốc quản lý Đại học Sản phẩm có chất lượng trung Chất lượng sản phẩm bình Vị cạnh tranh doanh nghiệp Khả cạnh tranh trung bình Mức độ bao phủ thị trường nhận thức Một tỉnh thành thương hiệu Hoạt động marketing bình Chiến lược Marketing DN thường Năng lực công nghệ nghiên cứu phát Ít đầu tư vào công nghệ không triển có chứng QLCL Triển vọng ngành mức trung Triển vọng ngành kinh tế bình 10 Hỗ trợ từ Chính phủ Ít hỗ trợ BCTC kiểm tốn có QHTD với TCTD/ BCTC chưa 11 Mức độ tin cậy từ giao dịch tài kiểm tốn có QHTD với nhiều TCTD Tổng điểm= (Điểm tài chính* tỷ trọng) + (Điểm phi tài chính* tỷ trọng) + (Điểm tín dụng* tỷ trọng) -điểm trừ thông tin tiêu cực khác + hệ số ngành 1 0.25 0.75 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 46.84 III THƠNG TIN ĐÍNH KÈM BÁO CÁO XẾP HẠNG TÍN DỤNG THƠNG TIN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC Tên đối ngoại: ABC JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: PHƯỜNG BÌNH HƯNG HỊA - QUẬN BÌNH TÂN - TP HỒ CHÍ Địa chỉ: MINH Mã CIC: 0100085522 MS thuế: 0123456789 Điện thoại: 028.52523145 Fax: 028.52523145 Email: abc@yahoo.com.vn Website: Quyết định thành lập: Ngày cấp: Số ĐKKD: 0123456789 Ngày cấp: 24/09/2014 Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh Kinh doanh nhà hàng 92 doanh: Ngành kinh tế: Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, nghệ thuật, vui chơi giải trí Loại hình kinh tế: Cơng ty cổ phần khác Tổng số lao động: 50 Vốn điều lệ: 6.000 trđ 0(USD) Cơ cấu vốn: Nguyễn Văn A: 40%; Đoàn Minh B: 35%; Lã Thị Thu C: 25% Năm bắt đầu hoạt 2010 Năm bắt đầu niêm yết: - Mã chứng khốn: động: Chứng ISO,TQM, QA/QC, HACCP : Quy mơ: Quy mơ trung bình Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động Thơng tin khác: 2.THƠNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Tiêu thụ nội địa - Loại hàng hóa/dịch vụ Kinh doanh nhà hàng - Thị trường TP Hồ Chí Minh Xuất - Loại hàng hóa/dịch vụ Khơng - Thị trường xuất - Hình thức tốn Nhập - Loại hàng hóa/dịch vụ Khơng - Thị trường - Hình thức tốn THƠNG TIN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Họ tên Năm sinh Quốc tịch Chức vụ Số năm kinh nghiệm Trình độ Nguyễn Văn A 1975 Viet Nam Giám đốc Đại học THƠNG TIN CƠNG TY MẸ Khơng có CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN STT Tên Đơn vị Địa Có nhà hàng TP Hồ Chí Minh QUAN HỆ TÍN DỤNG (Số liệu đến ngày 19/07/2017) 6.1 Danh sách TCTD quan hệ Stt Mã TCTD Tên tổ chức/chi nhánh tổ chức tín dụng Ngày báo cáo gần 01311001 NH TMCP Quân Đội 17/07/2017 79204025 NHNo & PTNT VN – CN Quận 30/06/2017 93 6.2 Diễn biến dư nợ năm gần -Ghi chú: Dư nợ tính đến cuối tháng Stt Nội dung Tổng dư nợ (Số liệu đến ngày 19/07/2017) Tổng dư nợ nguồn vốn chủ sở hữu (%) (Số liệu đến ngày 31/12/2016) Kết Triệu VND 41,765 USD 339.6 6.3 Lịch sử nợ xấu doanh nghiệp (Nợ xấu bao gồm nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả vốn) Năm tài 2016 Tình hình nợ xấu năm gần Năm tài 2015 Năm tài 2014 Tình hình nợ xấu 12 tháng gần 07/201 08/201 09/201 10/201 11/201 12/201 01/201 02/201 03/201 04/201 05/201 06/201 6 6 6 7 7 7 Tình hình nợ xấu tại: THƠNG TIN TÀI CHÍNH Năm Kiểm tốn Hợp Mức độ trung thực BCTC cung cấp Khơng Có 2016 2015 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Đơn vị tính: Triệu VNĐ Năm 2016 2015 A Tài sản ngắn hạn 34.577 24.034 I Tiền khoản tương đương tiền 7.432 6.478 II Đầu tư tài ngắn hạn 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 11.355 3.766 IV Hàng tồn kho 15.790 13.790 Tên tiêu 94 V Tài sản ngắn hạn khác 0 B Tài sản dài hạn 0 I Các khoản phải thu dài hạn 0 II Tài sản cố định 0 III Bất động sản đầu tư 0 IV Tài sản dở dang dài hạn 0 V Đầu tư tài dài hạn 0 VI Tài sản dài hạn khác 0 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 34.577 24.034 A Nợ phải trả 27.076 14.407 I Nợ ngắn hạn 27.076 14.407 II Nợ dài hạn 0 B Vốn chủ sở hữu 7.501 9.627 I Vốn chủ sở hữu 7.501 9.627 II Nguồn kinh phí quỹ khác 0 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 34.577 24.034 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: Triệu VNĐ Tên tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Lãi/Lỗ công ty liên doanh, liên kết Chi phí bán hàng 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12 Thu nhập khác 13 Chi phí khác 14 Lợi nhuận khác 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại Năm 2016 64.536 64.536 56.396 8.139 453 453 1.622 1.217 4.848 0 4.848 974 95 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.874 Trong : Lợi nhuận sau thuế cồ đông công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt 3.874 19 Lãi cổ phiếu (*) 20 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 8.THÔNG TIN KHÁC Khơng có Người lập kiểm sốt báo cáo ……………… Lưu ý: Báo cáo tính tốn, phân tích lập theo quy trình cơng nghệ, chuẩn mực, số liệu CIC Đề nghị sử dụng thông tin quy định, không cung cấp cho bên thứ 3, khơng sử dụng vào mục đích cạnh tranh khơng lành mạnh (Nguồn: Phòng XHTD- 2017) Phụ lục 2.04: Bảng ký hiệu XHTD CIC Ký hiệu xếp hạng A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Diễn giải Rủi ro vỡ nợ thấp nhất: Doanh nghiệp có tiềm lực tài mạnh, trang trải tất khoản nợ ngắn dài hạn, lịch sử vay trả nợ tốt, tình hình kinh doanh thuận lợi, triển vọng phát triển lâu dài Rủi ro vỡ nợ thấp: Doanh nghiệp có tiềm lực tài tốt ổn định, có hoạt động kinh doanh thuận lợi, lịch sử vay trả nợ tốt, khả phát triển tốt Rủi ro vỡ nợ thấp: Doanh nghiệp có tiềm lực tài tốt, có khả phát triển tốt, có hoạt động kinh doanh hiệu quả, lịch sử vay trả nợ tốt Rủi ro vỡ nợ trung bình: Doanh nghiệp có tiềm lực tài khá, có khả trang trải khoản nợ mức trung bình khá, hoạt động kinh doanh tương đối hiệu Rủi ro vỡ nợ trung bình: Doanh nghiệp có tiềm lực tài trung bình, hoạt động kinh doanh chưa đạt hiệu tốt Rủi ro vỡ nợ tương đối cao: Doanh nghiệp có tiềm lực tài hạn chế định, hoạt động kinh doanh chưa có hiệu tốt Rủi ro vỡ nợ cao: Doanh nghiệp có tiềm lực tài chưa tốt, gặp khó khăn việc trang trải khoản nợ, hiệu kinh doanh thấp Rủi ro vỡ nợ cao: Doanh nghiệp có tiềm lực tài yếu, gặp khó khăn việc trang trải khoản nợ, hoạt động kinh doanh không hiệu Rủi ro vỡ nợ xảy ra: Doanh nghiệp có tiềm lực tài yếu kém, gặp khó khăn nhiều việc toán khoản nợ, hoạt động kinh doanh yếu kém, thua lỗ, lực quản lý yếu 96 D1 D2 D3 T1 T2 T3 E Đang vỡ nợ nhóm 3: Doanh nghiệp tình trạng có nợ tiêu chuẩn (nợ xấu nhóm 3), khơng trang trải cho khoản nợ, hoạt động kinh doanh bị thua lỗ kéo dài, lực quản lý chưa tốt, có vấn đề pháp lý Đang vỡ nợ nhóm 4: Doanh nghiệp tình trạng có nợ nghi ngờ (nợ xấu nhóm 4), khơng trang trải cho khoản nợ, hoạt động kinh doanh bị thua lỗ kéo dài, lực quản lý chưa tốt, có vấn đề pháp lý Đang vỡ nợ nhóm 5: Doanh nghiệp tình trạng có nợ có khả vốn (nợ xấu nhóm 5), không trang trải cho khoản nợ, hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài, lực quản lý yếu kém, có vấn đề pháp lý Thiếu báo cáo tài chính: Doanh nghiệp có khoản vay lớn TCTD công ty niêm yết phải thực công bố thông tin chưa cung cấp báo cáo tài để thực đánh giá CIC Thiếu báo cáo tài chính: Doanh nghiệp có khoản vay lớn 50 tỷ TCTD công ty đại chúng phải thực công bố thơng tin chưa cung cấp báo cáo tài để thực đánh giá CIC Thiếu báo cáo tài chính: Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng chưa cung cấp báo cáo tài để thực đánh giá CIC Khơng có thơng tin: Doanh nghiệp thiếu thông tin để thực việc đánh giá, xếp hạng CIC (Nguồn: Phòng XHTD- 2017) ... Sản phẩm, dịch vụ Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 42 2.2 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 44 2.2.1... THIỆN HOẠT ĐỘNG 67 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG 67 QUỐC GIA VIỆT NAM 67 3.1 Định hướng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. .. khai nghiệp vụ xếp hạng tín dụng 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 48 2.3 Đánh giá chung hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (Luận văn thạc sĩ), Hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay