Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 (tt)

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:28

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - - LÊ VIỆT ANH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 407 Chuyên ngành : Mã số : Quản trị kinh doanh 8340101 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ TRỌNG PHONG HÀ NỘI - 2018 Luận văn hồn thành tại: HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ TRỌNG PHONG Phản biện 1: ……………………………………………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng TĨM TẮT LUẬN VĂN A Lý chọn đề tài mục tiêu nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu Lý chọn đề tài: Có thể nói q trình phát triển hội nhập kinh tế giới đất nước nói chung doanh nghiệp nói riêng nguồn lực người nhân tố trung tâm, đóng vai trò định thành cơng Nói đến NNL tổ chức người chung chung mà nói tới số lượng chất lượng lực, phẩm chất, cơng suất, hiệu làm việc NNL Nếu doanh nghiệp biết tạo lập sử dụng tốt NNL lợi cạnh tranh lớn so với doanh nghiệp khác thị trường, giúp cho doanh nghiệp SXKD có hiệu cao Ngược lại, NNL khơng đảm bảo số lượng, chất lượng kém, làm cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, thua lỗ cuối dẫn đến phá sản Sự cạnh tranh ngày quốc gia hay doanh nghiệp thực chất cạnh tranh chất lượng NNL, mà chất lượng NNL liên quan chặt chẽ với q trình đào tạo phát triển NNL Chính thế, việc đầu tư vào đào tạo phát triển NNL khoản đầu tư chiến lược chủ chốt cho đất nước doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển NNL doanh nghiệp với nghiên cứu lý luận nghiên cứu thực tiễn Công ty CP 407, học viên thấy nhiều vấn đề tồn cần đưa giải pháp hồn thiện Có thể kể số hạn chế cụ thể: Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa quan tâm đạo mức - Việc thực kế hoạch đào tạo mức thấp, năm 2016 có số cán gửi đào tạo, lại chưa thực theo kế hoạch, việc thực mở lớp đào tạo công nhân xây dựng Công ty CP 407 chưa thực Công ty chưa gửi nhiều nhân viên đào tạo trung tâm đào tạo để nâng cao tay nghề chun mơn kế hoạch thiết lập Do tình hình tài Cơng ty nhiều khó khăn nên kinh phí cho hoạt động đào tạo Cơng ty hạn chế - Về chất lượng hoạt động đào tạo ATLĐ, VSLĐ Công ty CP 407 mang tính chất đối phó, chưa sâu vào chất lượng đào tạo - Mục tiêu hoạt động đào tạo chưa đạt được: Chưa tổ chức cho nhiều cán học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nâng cao lực quản lý Mục tiêu đào tạo cho CNXD ( công nhân mộc, nề, sắt, bê tông ) chưa đạt - Hiện tại, đào tạo an tồn VSLĐ cho cơng nhân cơng trường Cơng ty CP 407 chưa tổ chức thiết kế chương trình đào tạo cho CBCNV, hay có hình thức đào tạo hợp lý Với mong muốn áp dụng kiến thức học tập nghiên cứu vào giải vấn đề tồn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 Học viên lựa chọn đề tài “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407.” nghiên cứu cho Luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu số lý luận đào tào phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phân tích thực trạng đào tào phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn đào tào phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 Phƣơng pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu định tính: Phương pháp quan sát thực tiễn, phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp đánh đánh giá số liệu… - Phương pháp nghiên cứu định lượng: Phương pháp vấn, bảng hỏi để thu thập thông tin liên quan đến nhu cầu đào tạo Thảo luận nhóm xác định nhu cầu đào tạo CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực doanh nghiệp tập hợp người lao động làm việc doanh nghiệp Nó hình thành sở cá nhân có vai trò khác liên kết với theo mục tiêu định doanh nghiệp NNL khác với nguồn lực khác doanh nghiệp chất người, giá trị sức lao động người tạo Để nâng cao vai trò người, NNL tổ chức việc quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển NNL yếu tố cần thiết quan trọng hoạt động SXKD Chúng ta hiểu NNL nguồn lực người tồn người, bao gồm trí lực thể lực Trí lực thể suy nghĩ, hiểu biết người giới xung quanh, thể lực sức khoẻ, khả làm việc bắp, chân tay Nó phản ánh khả lao động người điều kiện cần thiết trình lao động sản xuất xã hội 1.1.2 Các yếu tố nguồn nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực nghiên cứu giác độ số lượng chất lượng Số lượng nguồn nhân lực biểu thông qua tiêu quy mô tốc độ tăng số lượng nhân lực doanh nghiệp Chất lượng nguồn nhân lực nghiên cứu khía cạnh sức khỏe, trình độ học vấn, trình độ chun mơn nghiệp vụ, lực phẩm chất đạo đức, tác phong, nhu nhập, mức sống ln có vận động phản ánh trình độ, lực nhân lực doanh nghiệp Trong bối cảnh thành tựu đạt không ngừng khoa học cơng nghệ tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ có tác động thúc đẩy phát triển nhanh trình kinh tế - xã hội chất lượng NNL doanh nghiệp ln cần có vận động, đổi phát triển lên theo hướng tích cực có nhiều thách thức đặt đối chiến lược phát triển NNL doanh nghiệp 1.1.3 Quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực coi quan trọng nguồn lực doanh nghiệp chiến lược nguồn nhân lực phận then chốt chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Quản lý NNL khơng trách nhiệm riêng phòng tổ chức nhân lực mà trách nhiệm chung tất cán quản lý Các doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý NNL với sách tuyển dụng, đào tạo, trả lương, khen thưởng, đánh giá giá cho phù hợp với điều kiện doanh nghiệp để đạt hiệu sử dụng NNL Từ mục tiêu quản lý NNL có sách thủ tục tương ứng, phải thực hoạt động như: Xác định nhu cầu nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân viên, đào tạo, khen thưởng kỷ luật nhân viên, trả cơng… Tuy nhiên phân chia hoạt động chủ yếu quản lý NNL theo ba nhóm chức chủ yếu sau đây: - Nhóm chức thu hút NNL - Nhóm chức đào tạo, phát triển - Nhóm chức trì NNL 1.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo hiểu hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi mơi trường cạnh tranh Do tổ chức, công tác đào tạo phát triển cần phải thực cách có tổ chức có kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa rộng) tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động 1.2.2 Mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu r doanh nghiệp, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, thái độ tốt hơn, nâng khả thích ứng họ với cơng việc tương lai 1.2.3 Nguyên tắc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mọi trình đào tạo phát triển NNL dù diễn nơi làm việc hay nơi làm việc trình giảng dạy học tập, hình thức đào tạo phát triển NNL cần lưu ý tuân thủ nguyên tắc sau: - Xác định đối tượng cần đào tạo phát triển - Đào tạo lý luận kết hợp với thực hành - Kết hợp chặt chẽ đào tạo đào tạo lại với nâng cao khả tự bồi dưỡng - Đào tạo liên tục để có đội ngũ quản trị viên có trình độ, kinh nghiệm 1.2.4 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khi xây dựng nội dung, chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần dựa vào sau: - Căn vào định hướng, chiến lựơc phát triển doanh nghiệp cấp quản trị cao vạch ra, từ giám đốc nhân hoạch định yêu cầu mang tính chiến lược tương lai, để từ có hướng đào tạo phát triển chuẩn bị cho nhân từ xa - Dựa vào bảng phân tích cơng việc đặc biệt phát sinh cơng việc mới, tính chất cơng việc thay đổi làm thay đổi yêu cầu kỹ nhân viên - Dựa việc đánh giá thành tích công việc, bất cập người việc, lý mà nhân viên không đáp ứng u cầu cơng việc, từ có giải pháp khắc phục đề chương trình đào tạo Đào tạo phát triển nguồn nhân lực q trình liên tục, Cơng ty phải thường xun kịp thời nhân thức thay đổi môi trường nhân viên để xây dựng nội dung công tác cách hiệu Việc xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải tiến hành cách bản,hệ thống theo quy trình định Theo kinh nghiệm DN quy trình đào tạo phát triển nguồn nhâ lực nên thực theo bước sau: 1.2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển Nhu cầu đào tạo phát triển thường đặt nhân viên khơng có đủ kỹ cần thiết để thực cơng việc Để xác định xác nhu cầu đào tạo phát triển cần thực nghiên cứu: - Doanh nghiệp thực mục tiêu mức độ ? - Đội ngũ lao động cần có kỹ để thực tốt công việc ? - Điểm mạnh yếu đội ngũ lao động doanh nghiệp gì? 1.2.4.2 Xây dựng chƣơng trình đào tạo Để xây dựng chương trình đào tạo cần quan tâm thực theo nội dung sau đây: - Xác định mục tiêu đào tạo: Là xác định kết cần đạt chương trình đào tạo - Lựa chọn đối tượng đào tạo: Là lựa chọn người cụ thể để đào tạo, dựa nghiên cứu xác định nhu cầu động đào tạo người lao động, tác dụng đào tạo người lao động khả nghề nghiệp người - Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo: Chương trình đào tạo hệ thống môn học học giảng dạy cho thấy kiến thức nào, kỹ cần dạy dạy bao lâu, sở lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp - Dự tính chi phí đào tạo: Chi phí đào tạo định việc lựa chọn phương án đào tạo, bao gồm chi phí cho việc học, chi phí cho việc giảng dạy - Lựa chọn đào tạo giáo viên: Có thể lựa chọn giáo viên từ người bên biên chế doanh nghiệp thuê ( giảng viên trường đại học, trung tâm đào tạo…) thiết kế nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tế doanh nghiệp, kết hợp giáo viên th ngồi với người có kinh nghiệp lâu năm doanh nghiệp Việc kết hợp cho phép người học tiếp cận với kiến thức mới, đồng thời không xa rời với thực tiễn doanh nghiệp giáo viên cần phải tập huấn để nắm vững mục tiêu cấu chương trình đào tạo chung 1.2.4.3 Thực đào tạo phát triển Sau cân nhắc xây dựng chương trình đào tạo việc thực đào tạo diễn Để thực đào tạo có hiệu cần ý nội dung sau: - Kích thích - Cung cấp thông tin phản hồi - Tổ chức - Nhắc lại - Ứng dụng - Tham dự 1.2.4.4 Đánh giá kết đào tạo phát triển Đánh giá hiệu chương trình đào tạo thường đánh giá qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Học viên tiếp thu, học hỏi sau khóa đào tạo; giai đoạn 2: Học viên áp dụng kiến thức kỹ học hỏi vào thực tế để thực cơng việc Có thể áp dụng phối hợp nhiều cách đánh giá hiệu đào tạo sau đây: - Phân tích thực nghiệm - Đánh giá thay đổi học viên 1.3 Mối quan hệ đào tạo phát triển nguồn nhân lực công tác quản trị khác Để việc quản lý người có hiệu quả, sách quản lý cần đồng với Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, công tác đào tạo cần phải thực đồng với công tác quản lý người chủ yếu khác thiết kế phân tích cơng việc, tuyển chọn, sử dụng đánh giá kết công việc, trả lương khoản phúc lợi khác - Đối với cơng tác phân tích cơng việc - Đối với cơng tác hoạch định nguồn nhân lực: - Đối với công tác đãi ngộ 1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố Các nhân tố từ người, từ chiến lược kinh doanh, triết lý quản lý nhà quản lý, trang thiết bị máy móc… 1.4.1 Yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi: 1.4.1.1 Mơi trƣờng kinh tế Các nhân tố kinh tế có vai trò hàng đầu ảnh hưởng có tính định đến hoạt động doanh nghiệp Tùy vào trạng thái phát triển kinh tế: tăng trưởng, ổn định, suy thoái mà doanh nghiệp lựa chọn chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực riêng Ảnh hưởng nhân tố kinh tế bao gồm: Tỷ lệ lãi suất Tốc độ tăng trưởng kinh tế 1.4.1.2 Nhân tố trị Việt Nam đất nước giới cơng nhận ổn định trị Là điều kiện tốt thu hút vốn đầu tư nước ngồi góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hội đầu tư nhiều vào đào tạo, điều kiện kinh tế phát triển trị ổn định người lao dộng yên tâm để tập trung vào việc học tập, tăng hiệu công tác đào tạo 1.4.1.3 Nhân tố kỹ thuật, công nghệ Công nghệ, kỹ thuật thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng nhanh tốc độ, kéo dài chu kì sống sản phẩm 1.4.1.4 Nhân tố văn hóa, xã hội Các yếu tố văn hóa, xã hội phong tục tập quán, xu hướng tiêu dùng người lao động, sức khỏe, trình độ dân trí, tơn giáo, tín ngưỡng… có ảnh hưởng sâu sắc đến cấu thị trường mơi trường kinh doanh doanh nghiệp Chính chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố văn hóa, xã hội 10 Kết luận chƣơng Chương I, nội dung luận văn vào trình bày sở lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp trình bày khái niệm nguồn nhân lực doanh nghiệp bao gồm trình bày yếu tố nguồn nhân lực doanh nghiệp, trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp khẳng định nguồn nhân lực coi quan trọng nguồn lực doanh nghiệp chiến lược nguồn nhân lực phận then chốt chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 11 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP 407 2.1 Giới thiệu Cơng ty CP 407 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty CP 407 - Tên doanh nghiệp: Tổng cơng ty Xây dựng cơng trình Giao thơng 4-CTCP-Chi nhánh Hà Nội đổi tên thành Công ty Cổ phần 407 (hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 01/7/2016) - Ngày thành lập: theo QĐ số 447/2000/TCCB-TCT ngày 17/7/2000 - Tên công ty chủ quản: Tổng cơng ty Xây dựng cơng trình Giao thơng 4-CTCP - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: + Xây dựng cơng trình giao thơng; + Xây dựng cơng trình cơng nghiệp dân dụng; + Xây dựng cơng trình cầu đường, cống, đê, kè, kênh mương thuộc ngành thủy lợi, xây dựng cơng trình chiếu sáng công cộng, xanh công viên, vỉa hè đô thị; + Kinh doanh bất động sản , nhà chung cư cao tầng; + Cho thuê thiết bị thi công, xe ô tô; + Xây dựng kinh doanh nhà máy thủy điện vừa nhỏ; + Sản xuất, gia cơng khí - Địa trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 04.36420368 Fax: 04.36420382 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại: Số 0107490075, đăng ký thay đổi lần ngày 27/7/2016 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty CP 407 Là đơn vị sản xuất, kinh doanh hạch tốn độc lập: 12 + Xây dựng cơng trình giao thơng, cơng trình cơng nghiệp, dân dụng (cầu cống, đường, nhà cửa, kè, đập …) + Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn … + Liên doanh, liên kết với đơn vị ngồi Tổng cơng ty để thi cơng cơng trình xây dựng + Quản lý sử dụng trực tiếp nguồn lực Tổng công ty Công ty CP 407 + Phối hợp với quyền địa phương đơn vị có liên quan việc thực mặt công tác, đời sống, đất đai, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội theo quy định địa phương pháp luật Nhà nước + Thực đầy đủ nghĩa vụ đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Tổng công ty XDCTGT + Hoạt động theo quy định Nhà nước Điều lệ hoạt động Tổng công ty Quy chế công ty Tổng công ty duyệt 2.1.3 Cơ cấu Tổ chức Công ty CP 407 Bộ máy hoạt động – quản lý cơng ty tổ chức theo hình thức trực tuyến chức năng: từ công ty đến đội sản xuất đến người lao động theo tuyến kết hợp với phòng ban chức Cơng ty có đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, giám đốc Ban kiểm soát  Đại hội đồng cổ đơng  Hội đồng quản trị  Ban kiểm sốt  Ban giám đốc:  Các phòng ban Nghiệp vụ  Phòng Tổ chức– Hành  Phòng Kinh doanh  Phòng Vật tư– Thiết bị  Phòng kỹ thuật  Phòng Tài chính– Kế tốn 13  Các đội trực tiếp sản xuất 2.1.4 Đặc điểm tài Mặc dù phải trải qua thời kỳ cổ phần hóa cộng với việc thị trường có nhiều thay đổi phức tạp, việc cạnh tranh lĩnh vực XDCB ngày gay gắt, cơng ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách năm trở lại đây, công ty không ngừng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất lẫn lực hoạt động Kết kinh doanh công ty không ngừng cải thiện, lợi nhuân năm sau cao năm trước, chi phí dần điều chỉnh để tối đa hóa lực sản xuất Cùng với Ban Giám đốc, đội ngũ CNV công ty không ngừng nâng cao suất lao động Sau kết kinh doanh năm gần công ty: Bảng tổng hợp kết kinh doanh năm 2014 -> 2016 Công ty CP 407 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ Tiêu Doanh thu bán hàng Năm 2014 112.321.279.185 Năm 2015 96.534.154.024 Năm 2016 109.136.314.078 2.1.5 Đặc điểm máy móc thiết bị Các máy móc thiết bị Cơng ty có số thiết bị có giá trị vận thăng lồng, cẩu tháp máy đào tay dài, đa phần thiết bị khác thiết bị nhỏ Việc sử dụng thiết bị cách có hiệu đặc biệt quan trọng khơng tìm kiếm cơng việc để sử dụng lãng phí, mặt khác phải trích khấu hao 2.1.6 Kết hoạt động giai đoạn 2015- 2016 kế hoạch chiến lƣợc đến 2020 của Cơng ty CP 407 Với tầm nhìn quan điểm phát triển lâu dài, đồng thời đánh giá đắn hội, thách thức xác định xây dựng lực cạnh tranh cốt lõi Công ty CP 407 định hướng phát triển chiến lược sau: - Tập trung vào sản xuất vật liệu xây dựng bê tông, gạch chịu nhiệt…phục vụ xây dựng cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình xây dựng đường, đầu tư kinh doanh bất động sản, bao gồm đầu tư nhà ở, khu đô thị 14 - Không ngừng đổi công nghệ xây dựng, đầu tư trang thiết bị máy móc thi cơng thích hợp với quy trình sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm chất lượng cao, cạnh tranh giá thành, phù hợp với lĩnh vực sản xuất Công ty - Theo sát diễn biến kinh tế để có điều chỉnh cần thiết kịp thời, trì phát triển, gia tăng sản lượng, xây dựng chiến lược phát triển Công ty CP 407 giai đoạn 2015-2020 - Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức, đào tạo tuyển dụng xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân sự, nâng cao lực quản lý cán bộ, bổ sung ban hành quy chế quản lý nội quy trình thực phù hợp với quy định cua pháp luật mơ hình hoạt động Công ty thời kỳ 2.2 Nguồn nhân lực Công ty CP 407 Tổng số lao động Cơng ty CP 407 tính thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 217 người lao động đội ngũ quản lý chuyên môn nghiệp vụ Công ty 31 người công nhân 186 người Với máy quản lý Công ty gọn nhẹ tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu SXKD hiệu mặt quản lý Số lượng lao động trực tiếp Công ty tương đối lớn đặc điểm bật hoạt động chủ yếu Công ty thi công xây dựng 2.3 Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 2.3.1 Thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty CP 407 Q trình xây dựng chương trình đào tạo Cơng ty theo trình tự bước Tuy nhiên, thực tế công ty lại áp dụng theo quy trình sau vận dụng phù hợp với phát triển 2.3.1.1 Xác định nhu cầu đào tạo Theo kế hoạch, tình hình kinh doanh nhu cầu thực tế chất lượng NNL có mà quý công ty xác định nhu cầu đào tạo phát triển NNL Để xác định nhu cầu đào tạo công ty thu thập thông tin từ nguồn: - Nguồn 1: Nhu cầu CBCNV Trong cơng ty có tuyển dụng thêm số lao động bao gồm lao động qua đào tạo lao động chưa qua đào tạo Tất nhân viên chưa qua đào tạo họ mong muốn có chương trình đào tạo để nâng cao 15 tay nghề phù hợp với môi trường làm việc cơng ty Ngồi cơng ty việc đề bạt thăng chức diễn theo quý, cán muốn nâng cao lực quản lý trình độ chun mơn để thăng chức - Nguồn 2: Theo định hướng công ty Công ty đưa chiến lược phát triển dài hạn Tạo nguồn lực vững chắc, có lực cạnh tranh để đáp ứng phát triển mở rộng chất lượng quy mô để dẵn dắt công ty thành doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực xây dựng - Nguồn 3: Đánh giả kết đào tạo thông qua kết kinh doanh năm trước 2.3.1.2 Xây dựng chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo Thứ nhất: Xác định địa điểm đào tạo Thứ hai: Lựa chọn hình thức đào tạo Thứ ba: Lựa chọn phương pháp đào tạo Thứ tư: Lựa chọn đối tượng đào tạo Thứ năm: Lựa chọn giáo viên Thứ 6: Dự tính chi phí đào tạo 2.3.1.3 Triển khai thực chƣơng trình đào tạo phát triển NNL Sau lựa chọn học viên, giáo viên hình thức đào tạo phù hợp, chương trình đào tạo triển khai Đối với lớp mở cơng ty phòng Hành nhân đơn vị trực tiếp chương trình đào tạo Cơng ty hỗ trợ nhân viên thời gian chi phí trình đào tạo Trong trình nhân viên đào tạo công ty chủ động bổ xung người vào làm vị trí, có thay đổi phòng nhân báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời 2.3.1.4 Đánh giá kết đào tạo thông qua hồ sơ đào tạo Đánh giá chương trình đào tạo việc sử dụng bảng hỏi sau khóa học Sau khóa học học viên phải thi có bảng điểm, công ty tạo hồ sơ đào tạo cho nhân viên Nhưng nhìn chung đánh giá dựa qua hồ sơ đào tạo thường khó xác, muốn đánh giá xác phải dựa vào hiệu làm việc sau đào tạo 16 2.3.2 Kết hoạt động đào tạo Công ty CP 407 Trong năm 2015 kết hoạt động đào tạo Công ty hoạt động đào tạo ATLĐ, VSLĐ cho cán nhân viên Công ty để cấp chứng ATLĐ đào tạo huấn luyện ATLĐ VSLĐ cho cơng nhân lao động cơng trình thi cơng Và thực đào tạo ATLĐ, VSLĐ công trường thi công Công ty Các hoạt động đào tạo cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh chưa thực Trong năm 2016 việc thực đào tạo Công ty chưa triển khai nhiều so với kế hoạch Công ty tổ chức được lớp đào tạo ATLĐ, VSLĐ cơng trình bắt đầu thi cơng Để đảm bảo tính pháp lý theo u cầu pháp luật cung cấp thông tin bản, giáo dục người lao động ý thức ATLĐ Gửi đào tạo tai trung tâm cán dự lớp Chỉ huy trưởng, đội trưởng công trường, cán học lớp nâng cao chuyên môn tài kế tốn, cán đào tạo lớp Nghiệp vụ tiền lương bảo hiểm xã hội Thực tế việc thực đào tạo năm 2016 ít, mặt tình hình tài Cơng ty khó khăn nên kinh phí cho đào tạo hạn chế Một mặt cơng tác đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, chưa quan tâm mức Việc tổ chức lớp đào tạo công nhân xây dựng chưa thực Năm 2017 hứa hẹn năm khởi sắc Công ty CP 407, Phòng tổ chức đề xuất Kế hoạch đào tạo năm 2016, với mong muốn nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực Công ty Bao gồm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực chuyên mơn cho vị trí cơng tác, đồng thời bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng anh cho số cán bộ, năm tới làm việc nhiều với người nước ngồi Cơng trình thủy điện Seepok Cơng ty đào tạo lớp ATLĐ VSLĐ: Huấn luyện cho CBCNV vào làm việc, hướng dẫn lại cho công trường, đào tạo lại cho số công trường trọng điểm, nguy an toàn Đồng thời năm triển khai thực đào tạo chỗ lớp cho đội ngũ công nhân kỹ thuật xây dựng Bằng cách liên kết với trường đào tạo nghề xây dựng Tồng công ty đào tạo chỗ cấp chứng thợ cho công nhân Và đưa vào biên chế với công nhân đạt yêu cầu 2.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP 407 2.4.1 Công tác xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực Ưu điểm: 17  Cơng ty tìm hiểu ngun nhân dẫn đến kết làm việc chưa tốt, vi phạm ATLĐ, VSLĐ như: khơng có đào tạo, chưa có đào tạo người việc, người lao động cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng…  Qua trình tìm hiểu cơng ty hiểu tầm quan trọng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực  Mục tiêu đào tạo đào tạo cho toàn CBCNV, CBCNV đạt kết điểm kiểm tra ATLĐ VSLĐ Nhược điểm:  Việc đào tạo thường dựa vào mục tiêu công ty không coi trọng nguyện vọng CBCNV xem họ gặp vấn đề cơng việc  Công ty chưa trọng đến hoạt động đào tạo nên phận đào tạo chưa thành phận riêng biệt có kế hoạch đào tạo chi tiết r ràng  Chưa có nguồn thơng tin xác đánh giá nhu cầu đào tạo nhân viên thông qua mô tả công việc riêng vị trí  Nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật chưa xác định cách khoa học, chưa dựa nhu cầu thực tế mang tính chất phán đốn chủ quan lãnh đạo Công ty Chỉ dừng lại việc để chủ trương, chưa triệt để, cụ thể hóa kế hoạch thực đào tạo công nhân kỹ thuật, chưa r thời gian thực hiện, kinh phí, kế hoạch chương trình đào tạo cụ thể  Các hoạt động doanh nghiệp thiết lập với máy hoạt động chưa ăn khớp, linh hoạt; cán tuyển dụng cán trẻ kinh nghiệm 2.4.2 Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực Ưu điểm:  Kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình phát triển công ty  Công ty xây dựng riêng cấp để xây dựng nội dung đào tạo Với cấp quản trị nội dung đào tạo cần phải đào tạo bên ngồi, nhân viên đào tạo theo phương pháp bảo kèm cặp Sau xác định nội dung cần đào tạo cấp cơng ty lựa chọn phương thức đào tạo cho phù hợp với nội dung cần đào tạo  Đưa mục tiêu cụ thể cho công ty, xác định kiến thức kỹ mà học viên cần có sau đào tạo Từ đánh giá xác định kế hoạch đào tạo sát với mục tiêu 18  Công ty xây dựng giảng đào tạo cho chương trình đào tạo nội Có hệ thống giảng dựa tài liệu tập huấn ATLĐ VSLĐ Bộ xây dựng phát hành, có giảng soạn thảo Giám đốc ký duyệt Nhược điểm:  Các phương pháp học thiếu, học dừng mức độ lý thuyết chưa sâu vào thực hành dẫn đến việc từ lý thuyết đến thực hành khoảng cách xa  Trong phương pháp đào tạo kiểu kèm cặp người hướng dẫn người có lâu năm kinh nghiệm lại thiếu kỹ sư phạm, chưa có hệ thống lý thuyết, trình độ truyền đạt khó khăn đến học viên  Công ty đặt mục tiêu thường cao với học viên học nên tạo áp lực với học viên  Chương trình đào tạo cho đội ngũ cơng nhân Cơng ty chưa quan tâm Như tay nghề cơng nhân khơng nâng cao, hiệu kinh tế thấp Chi phí nhân cơng khơng tiết kiệm trình độ, tay nghề cơng trình chưa cải thiện 2.4.3 Công tác triển khai thực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ưu điểm:  Việc triển khai tiến hành nhanh  Công ty lựa chọn hình thức đào tạo với đối tượng cụ thể  Lựa chọn đào tạo hợp lý, tiết kiệm chi phí Nhược điểm:  Thời gian đào tạo lâu  Nội dung đào tạo thiên lý thuyết  Các buổi đào tạo công trường chưa đảm bảo thời lượng đào tạo, thường diễn đến hai buổi chủ yếu để mang tính chất nhắc nhở người lao động, thực hoạt động ký điểm danh, việc kiểm tra tiến hành chưa nghiêm túc, mang tính chất qua loa  Việc thực kế hoạch đào tạo mức thấp, năm 2016 có số cán gửi đào tạo, lại chưa thực theo kế hoạch 2.4.4 Công tác đánh giá kết hoạt động đào tạo phát triển nhân lực Ưu điểm: - Có xây dựng kiểm tra trắc nghiệm sau hoàn thành khóa học ATLĐ VSLĐ 19 - Đa số học viên tham dự khóa học gửi đào tạo chun mơn khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động có thay đổi tích cực Cán công nhân viên trực tiếp thi công công trường trang bị kiến thức ATLĐ, VSLĐ - Sau đào tạo nhân viên thun chuyển đến vị trí tốt hơn, để phù hợp với lực Nhược điểm: - Đánh giá kết chưa xác - Chưa phản ánh kết học tập thực chất học viên - Học viên chưa trả lời khách quan trình học kết đạt Kết luận chƣơng Chương II, trình bày nội dung chung Công ty CP 407 như: Q trình hình thành phát triển Cơng ty CP 407, chức nhiệm vụ Công ty CP 407, giới thiệu Cơ cấu Tổ chức Cơng ty CP 407, chức nhiệm vụ phòng ban Cơng ty Trình bày nguồn lực Cơng ty gồm đặc điểm nguồn nhân lực, đặc điểm tài chính, đặc điểm máy móc thiết bị Sau trình bày kết hoạt động năm 2015 năm 2016 Cơng ty CP 407 trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Nêu thực trạng bước trình đào tạo phát triển NNL công ty 20 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP 407 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 3.1.1 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 đến năm 2020 Với kế hoạch sản xuất kinh năm 2017, kế hoạch nhân lực năm 2017 định hướng phát triển Công ty CP 407 năm tới Trong giai đoạn 2016 đến năm 2020 Công ty CP 407 định hướng khoảng thời gian phát triển nóng, phát triển nhanh đầy thách thức Số lượng nhân lực dự kiến kế hoạch năm 2017 428 người Dự kiến năm 2020 600 người Tùy theo tình hình kinh tế năm có kế hoạch điều phù hợp Với định hướng phát triển Công ty trở thành đơn vị lớn mạnh, trẻ hóa, có với trang bị máy móc thiết bị đại, từ cần có chiến lược phát triển NNL Công ty Để lực thi công tốt định hướng phát triển NNL Cơng ty CP 407 ý coi trọng, NNL Công ty tăng dần đảm bảo yêu cầu phát triển giai đoạn Công ty đồng thời đảm bảo chất lượng, xây dựng đội ngũ NNL làm việc ổn định lâu dài, gắn bó nghiệp phát triển tạo lập hưởng thành Xây dựng đội ngũ nhân lực bao gồm đội ngũ cán quản lý giỏi, đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ vững chuyên môn, đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao biên chế làm việc lâu dài, thành lập đội xây dựng chuyên nghiệp có lực tốt đảm nhiệm xây dựng cơng trình hạng mục lớn, khó, yêu cầu kỹ thuật cao Hoạt động tuyển dụng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực giai đoạn phù hợp với cấu ngành nghề, tăng trưởng phù hợp đảm bảo lực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên 3.1.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Công ty CP 407 Với quan điểm chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo để đáp ứng yêu cầu tồn phát triển công việc phần chất lượng đào tạo NNL Công ty CP 407 coi người tài sản quý giá doanh nghiệp, thời gian tới, việc xây dựng chiến lược với tầm nhìn lâu dài, xây dựng đội ngũ nhân trẻ hóa, việc đào tạo để đội ngũ cán nhân viên trưởng thành quan trọng cần thiết, Cơng ty có chủ trương hoạt động đào tạo để có đội ngũ nhân tăng dần số lượng chất lượng tốt năm để Công ty phát triển lớn 21 mạnh Đảm bảo cho đội ngũ nhân có đủ kiến thức chun mơn phù hợp với cơng việc bố trí, xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty đồng thời gửi đào tạo trung tâm đào tạo chun mơn nghiệp vụ Cũng khuyến khích tinh thần tự học cá nhân 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Cơng ty CP 407 3.2.1 Hồn thiện xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Để xác định nhu cầu đào tạo NNL cách xác sở cơng tác phân tích cơng việc đánh giá khả thực công việc CBCNV Công ty phải thực thường xuyên Trên cở nhận biết nhu cầu đào tạo có đề xuất đào tạo từ phòng ban, đội Phân tích cơng việc vị trí làm việc Công ty phải tiến hành cách cụ thể, có hệ thống nhiệm vụ kỹ cần thiết để thực công việc Để đánh giá xác việc thực cơng việc Cơng ty CP 407 cần thực tốt số công việc sau: Xác định mục tiêu đánh giá thực cơng việc, lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp, lựa chọn thời điểm chu kỳ đánh giá, lựa chọn huấn luyện người làm công tác đánh giá 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Xác định mục tiêu phải cụ thể tới yếu tố không chung chung Việc xác định mục tiêu rõ ràng giúp CBCNV tham gia đào tạo nhận thức trách nhiệm với cơng ty từ nỗ lực q trình đào tạo 3.2.3 Xác định đối tƣợng đào tạo Chương trình đào tạo phải thể r dành cho đối tượng nào? Các đối tượng lựa chọn tham gia đào tạo phải đáp ứng tiêu chí thể lực, trí lực Trả lời câu hỏi sau: Là người thiếu hụt kỹ nào? Họ có đủ sức khỏe thời gian tham gia khơng? Thái độ người với đào tạo nào? Việc bố trí người sau đào tạo sao? 3.2.4 Xây dựng chƣơng trình, lựa chọn phƣơng pháp giáo viên đào tạo cho phù hợp Xây dựng chương trình đào tạo Công ty cần thiết, trước hết cần đưa mục tiêu cho chương trình đào tạo Việc xây dựng mục tiêu cho hoạt 22 động đào tạo nói chung, chương trình đào tạo nói riêng cần thiết, để hoạt động đào tạo diễn hướng, mục tiêu có phấn đấu cam kết thực mục tiêu 3.2.5 Tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo Để có chương trình đào tạo tốt, theo mục tiêu NNL Cơng ty cần tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo, coi hoạt động đầu tư cho lâu dài, đầu tư cho hiệu sản xuất Công ty 3.2.6 Đánh giá hiệu chƣơng trình đào tạo Để đánh giá chương trình đào tạo tốt cần xây dựng thêm phương pháp để bổ sung Đặc biệt cơng ty cần nghiên cứu xác xem hiệu việc đào tạo đến doanh thu lợi nhuận công ty nào, đồng vốn cho đào tạo sinh đồng doanh thu Bênh cạnh cơng ty cần tổ chức nhóm kiểm tra theo dõi tiến độ học tập đào tạo 3.3 Một số giải pháp khác hỗ trợ làm tăng hiệu cho hoạt động đào tạo phát triển 3.3.1 Lập mô tả cơng việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ vị trí cơng việc Việc xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ vị trí cơng việc cần thiết sở cho công tác đào tạo phát triển nguôn nhân lực Công ty, cần tiến hành ngay: Vận dụng phương pháp quan sát, thu thập thông tin công việc cần phân tích tên cơng việc, tên chức danh cơng việc, mối quan hệ q trình thực công việc Cùng với thông tin ta kết hợp với liệu thu thập từ việc đọc tài liệu liên quan như: Bản phân công chức năng, qui trình cơng việc, qui chế thực cơng việc Từ ta tổng hợp vào xây dựng mô tả công việc 3.3.2 Tăng cƣờng công tác đạo từ giám đốc Công ty Sự đạo, đôn đốc Giám đốc Công ty giúp cho hoạt động hướng tạo kích thích hoạt động Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực không nằm ngồi hoạt động đó, cơng tác đạo Giám đốc lãnh đạo Công ty tăng cường kéo theo cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoàn thiện có hiệu 23 3.3.3 Nâng cao trình độ chun mơn, phát triển tồn diện vai trò cán làm công tác quản lý nguồn nhân lực Chất lượng NNL hiệu công tác tuyển dụng đào tạo phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên môn cán làm công tác đào tạo trình độ, chun mơn nghiệp vụ cán quản lý NNL Khi cán quản lý có trình độ chun mơn kịp thời nắm bắt nhu cầu nhân sự, từ có kế hoạch đào tạo phát triển cụ thể cho thời kỳ Năng lực cán chuyên môn tốt vừa tiết kiệm thời gian chi phí cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tránh lãng phí 3.3.4 Tổ chức thi thợ giỏi, kích thích vật chất, tiền lƣơng, tiền thƣởng Đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho CBCNV yếu tố quan trọng ban đầu, tạo động lực làm cho người lao động trở lên hưng phấn, hăng hái học tập, đào tạo cơng việc, họ có ý thức hồn thiện 3.3.5 Tăng cƣờng hỗ trợ từ Tổng công ty Theo kế hoạch kinh doanh Công ty đề ra, để đảm bảo thực nhiệm vụ Cơng ty cần có nguồn vốn lưu động để sản xuất kinh doanh Cơng ty cần hỗ trợ tài Tổng cơng ty Kết luận chƣơng Chương III, đưa sở phương hướng hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407, trình bày phương hướng phát triển Công ty CP 407 đến 2020, định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407, số giải pháp hỗ trợ công tác đào tạo phát triển 24 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng nguồn lực doanh nghiệp Doanh nghiệp chuẩn bị cho nguồn nhân lực với số lượng chất lượng đảm bảo nhân tố định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp cho Cơng ty có nguồn nhân lực đảm bảo, nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa to lớn Cơng ty CP 407 giai đoạn năm tới Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty không đáp ứng nhu cầu ngắn hạn yêu cầu công việc giai đoạn mà chủ yếu nhằm xây dựng nguồn nhân lực cho Công ty đủ số lượng, chất lượng cho tương lai đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu Công ty Với mục tiêu ổn đinh phát triển vững mạnh Cơng ty Góp phần xây dựng thương hiệu Cơng ty ngày phát triển ngày uy tín Nhận thức tầm quan trọng NNL tồn phát triển Công ty hiểu đào tạo phát triển cách tốt để sử dụng có hiệu NNL đó, Công ty Cổ phần 407 đã, trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm có đội ngũ lao động có dủ trình độ chun mơn, kỹ tay nghề cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc phát triển vững Công ty môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực đề tài Công ty Cổ phần 407, em nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có vai trò quan trọng tác động đến việc tồn doanh nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vũ Trọng Phong nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành luận văn này! Rất mong nhận góp ý thầy để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ... trình đào tạo phát triển NNL cơng ty 20 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP 407 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công. .. thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty CP 407, trình bày phương hướng phát triển Công ty CP 407 đến 2020, định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407, số giải pháp hỗ trợ công. .. nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp cho Cơng ty có nguồn nhân lực đảm bảo, nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa to lớn Cơng ty CP 407 giai đoạn năm tới Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 (tt), Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay