Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 (Luận văn thạc sĩ)

85 5 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:28

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - LÊ VIỆT ANH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 407 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - LÊ VIỆT ANH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 407 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 8340101 : LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ TRỌNG PHONG HÀ NỘI - 2018 i CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Tên tơi : Lê Việt Anh Học viên cao học khóa : 2015-2017 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Tên đề tài luận văn: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 407 Trong làm luận văn với kiến thức đƣợc học, tham khảo tài liệu tình hình thực tế, nghiên cứu lý luận nghiên cứu thực tiễn hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 407 Cùng với giúp đỡ giáo viên hƣớng dẫn TS Vũ Trọng Phong, giúp đỡ, bảo thầy giáo, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh tập thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần 407 tơi hồn thành Luận văn Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn có đƣợc từ q trình tìm hiểu nghiên cứu cá nhân tơi hồn tồn khơng chép tài liệu sai tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018 Học viên ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I DANH MỤC BẢNG V DANH MỤC SƠ ĐỒ V DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.2 Các yếu tố nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.3 Quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.2 Mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 12 1.2.3 Nguyên tắc đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.2.4 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.3 Mối quan hệ đào tạo phát triển nguồn nhân lực công tác quản trị khác 25 1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 27 1.4.1 Yếu tố thuộc môi trƣờng bên ngoài: 27 1.4.2 Yếu tố thuộc môi trƣờng bên 28 1.5 Kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực số doanh nghiệp 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 407 31 2.1 Giới thiệu Công ty CP 407 31 iii 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty CP 407 31 c/ Các tổ chức đoàn thể: 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty CP 407 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty CP 407 34 2.1.4 Đặc điểm tài 39 2.1.5 Đặc điểm máy móc thiết bị 41 2.1.6 Kết hoạt động giai đoạn 2015- 2016 kế hoạch chiến lƣợc đến 2020 của Công ty CP 407 43 Bảng 2.3: Kết kinh doanh 2015 kết 2016 44 2.2 Nguồn nhân lực Công ty CP 407 48 2.3 Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 51 2.3.1 Thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 51 2.3.2 Kết hoạt động đào tạo Công ty CP 407 56 2.4 Đánh giá chung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 60 2.4.1 Công tác xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực 60 2.4.2 Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực 61 2.4.3 Công tác triển khai thực đào tạo phát triển nguồn nhân lực 62 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 64 CỔ PHẦN 407 64 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 64 3.1.1 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 đến năm 2020 64 3.1.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Công ty CP 407 65 iv 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty CP 407 65 3.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 65 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 66 3.2.3 Xác định đối tƣợng đào tạo 67 3.2.4 Xây dựng chƣơng trình, lựa chọn phƣơng pháp giáo viên đào tạo phù hợp 67 3.2.5 Tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo 69 3.3 Một số giải pháp khác hỗ trợ làm tăng hiệu cho hoạt động đào tạo phát triển 70 3.3.1 Lập mô tả công việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ vị trí cơng việc 70 3.3.2 Tăng cƣờng công tác đạo từ giám đốc Công ty 71 3.3.3 Nâng cao trình độ chun mơn, phát triển tồn diện vai trò cán làm cơng tác quản lý nguồn nhân lực 71 3.3.4 Tổ chức thi thợ giỏi, kích thích vật chất, tiền lƣơng, tiền thƣởng 72 3.3.5 Tăng cƣờng hỗ trợ từ Tổng công ty 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Sự khác đào tạo phát triển ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Bảng 1.2 Các câu hỏi xây dựng chƣơng trình đào tạo 21 Bảng 2.1: Bảng tổng hợp kết kinh doanh năm 2014 -> 2016 công ty cổ phần 407 40 Bảng 2.2: Kế hoạch đầu tƣ phát triển năm 207 41 Bảng 2.3: Kết kinh doanh 2015 kết 2016 44 Bảng 2.4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 455 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp nguồn nhân lực Công ty CP 407 ( thời điểm 31/12/2016) 48 Bảng 2.6: Bảng hỏi xác định nhu cầu đào tạo 533 Bảng 2.7: Báo cáo kết đào tạo 2015 577 Bảng 2.8: Kết đào tạo năm 2016 578 Bảng 2.9: Kế hoạch đào tạo năm 2017 59 Bảng 3.1: Xây dựng mục tiêu chƣơng trình đào tạo 68 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Công ty CP 407 35 Sơ đồ 2.2: Quy trình thực cơng tác đào tạo Công ty CP 407 51 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATLĐ : An tồn lao động CBCNV : Cán Cơng nhân viên CNXD : Công nhân Xây dựng CP : Cổ phần ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị KD : Phòng Kinh doanh KT : Phòng Kỹ thuật LĐPT : Lao động phổ thông 10 NNL : Nguồn nhân lực 11 SXKD : Sản xuất kinh doanh 12 TC-HC : Phòng Tổ chức- Hành Chính 13 TC-KT : Phòng Tài chính- Kế tốn 14 TCT : Tổng cơng ty 15 VT-TB : Phòng Vật tƣ- Thiết bị 16 XDCB : Xây dựng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Có thể nói trình phát triển hội nhập kinh tế giới đất nƣớc nói chung doanh nghiệp nói riêng nguồn lực ngƣời nhân tố trung tâm, đóng vai trò định thành cơng Nói đến NNL tổ chức khơng phải ngƣời chung chung mà nói tới số lƣợng chất lƣợng lực, phẩm chất, công suất, hiệu làm việc NNL Nếu doanh nghiệp biết tạo lập sử dụng tốt NNL lợi cạnh tranh lớn so với doanh nghiệp khác thị trƣờng, giúp cho doanh nghiệp SXKD có hiệu cao Ngƣợc lại, NNL không đảm bảo số lƣợng, chất lƣợng kém, làm cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, thua lỗ cuối dẫn đến phá sản Sự cạnh tranh ngày quốc gia hay doanh nghiệp thực chất cạnh tranh chất lƣợng NNL, mà chất lƣợng NNL liên quan chặt chẽ với trình đào tạo phát triển NNL Chính thế, việc đầu tƣ vào đào tạo phát triển NNL khoản đầu tƣ chiến lƣợc chủ chốt cho đất nƣớc nhƣ doanh nghiệp Nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển NNL doanh nghiệp với nghiên cứu lý luận nghiên cứu thực tiễn Công ty Cổ phần 407, học viên thấy đƣợc nhiều vấn đề tồn cần đƣợc đƣa giải pháp hồn thiện Có thể kể số hạn chế cụ thể: - Công ty CP 407 chƣa xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn nghiệp vụ cho vị trí cơng việc điều dẫn tới việc thiếu sở cho việc xác định nhu cầu đạo tạo phát triển - Chƣa quan tâm mức tới việc đánh giá công tác sau đào tạo - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chƣa đƣợc quan tâm đạo mức - Công tác xác định nhu cầu đào tạo sơ sài, chƣa có sở phân tích khoa học, lập kế hoạch đào tạo chƣa khoa học, chƣa có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ công nhân Cần xây dựng chƣơng trình phƣơng pháp đào tạo hợp lý cho đội ngũ CNXD Công ty CP 407 để có đƣợc đội ngũ cơng nhân lành nghề, có thực xây dựng tốt đem lại hiệu kinh tế, uy tín cho doanh nghiệp - Hiện tại, ngồi đào tạo an tồn VSLĐ cho cơng nhân cơng trƣờng Cơng ty CP 407 chƣa tổ chức thiết kế chƣơng trình đào tạo cho CBCNV, hay có hình thức đào tạo hợp lý Với mong muốn đƣợc áp dụng kiến thức học tập nghiên cứu vào giải vấn đề tồn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 Học viên lựa chọn đề tài “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 407.” nghiên cứu cho Luận văn thạc sỹ Mục đích đề tài nhằm nghiên cứu lý luận thực tiễn đào tạo phát triền nguồn nhân lực Cơng ty CP 407 Đƣa giải pháp hồn thiện giúp cho Cơng ty có đƣợc đội ngũ lao động đảm bảo chất lƣợng đáp ứng yêu cầu công việc mục tiêu phát triển lâu dài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong điều kiện thực phát huy đƣợc tiềm nguồn nhân lực nhà quản trị biết tuyển chọn đƣợc nhân tài, biết xếp, bố trí cán ngƣời việc, thời điểm, đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho ngƣời lao động để họ có đủ kỹ kiến thức làm chủ công nghệ đại, không ngừng nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm dịch vụ Một số tài liệu có liên quan đến luận văn nhƣ: PGS.TS Nguyễn Thị Minh An, Quản trị Nhân lực, Học viện Công nghệ Bƣu Viễn thơng Mục đích giảng trình bày vấn đề quan trọng hoạt động nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực nhƣ: Phân tích thiết kế cơng việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực việc; Đánh giá thực công việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Thù lao lao động; Nhằm khơng ngừng nâng cao đóng góp nguồn nhân lực cho tổ chức 63 - Đa số học viên tham dự khóa học gửi đào tạo chun mơn nhƣ khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động có thay đổi tích cực Cán cơng nhân viên trực tiếp thi công công trƣờng đƣợc trang bị kiến thức ATLĐ, VSLĐ - Sau đào tạo nhân viên đƣợc thuyên chuyển đến vị trí tốt hơn, để phù hợp với lực Nhƣợc điểm: - Đánh giá kết chƣa xác - Chƣa phản ánh đƣợc kết học tập thực chất học viên - Học viên chƣa trả lời khách quan trình học nhƣ kết đạt đƣợc 64 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 407 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 3.1.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 đến năm 2020 Với kế hoạch sản xuất kinh năm 2017, kế hoạch nhân lực năm 2017 định hƣớng phát triển Công ty CP 407 năm tới Trong giai đoạn 2016 đến năm 2020 Công ty CP 407 định hƣớng khoảng thời gian phát triển nóng, phát triển nhanh đầy thách thức Số lƣợng nhân lực dự kiến kế hoạch năm 2017 428 ngƣời Dự kiến năm 2020 600 ngƣời Tùy theo tình hình kinh tế năm có kế hoạch điều phù hợp Với định hƣớng phát triển Công ty trở thành đơn vị lớn mạnh, trẻ hóa, giỏi nghiệp vụ chun mơn, giàu kinh nghiệm làm việc, có tinh thần hăng say làm việc, kết hợp với trang bị máy móc thiết bị đại, từ cần có chiến lƣợc phát triển NNL cơng ty Để lực thi cơng tốt định hƣớng phát triển NNL Công ty CP 407 đƣợc ý coi trọng NNL Công ty đƣợc tăng dần đảm bảo yêu cầu phát triển giai đoạn Công ty đồng thời đảm bảo chất lƣợng, xây dựng đội ngũ NNL làm việc ổn định lâu dài, gắn bó nghiệp phát triển tạo lập hƣởng thành Xây dựng đội ngũ nhân lực bao gồm đội ngũ cán quản lý giỏi, đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ vững chuyên môn, đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao biên chế làm việc lâu dài, thành lập đội xây dựng chuyên nghiệp có lực tốt đảm nhiệm xây dựng cơng trình hạng mục lớn, khó, u cầu kỹ thuật cao Hoạt động tuyển dụng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực giai đoạn phù hợp với cấu ngành nghề, tăng trƣởng phù hợp đảm bảo lực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên 65 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Công ty CP 407 Với quan điểm chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc đảm bảo để đáp ứng yêu cầu tồn phát triển công việc phần chất lƣợng đào tạo NNL Công ty CP 407 coi ngƣời tài sản quý giá doanh nghiệp, thời gian tới, việc xây dựng chiến lƣợc với tầm nhìn lâu dài, xây dựng đội ngũ nhân trẻ hóa, việc đào tạo để đội ngũ cán nhân viên đƣợc trƣởng thành quan trọng cần thiết, Cơng ty có chủ trƣơng hoạt động đào tạo để có đƣợc đội ngũ nhân tăng dần số lƣợng nhƣ chất lƣợng tốt năm để Cơng ty phát triển lớn mạnh Đảm bảo cho đội ngũ nhân có đủ kiến thức chun mơn phù hợp với cơng việc đƣợc bố trí, xây dựng chƣơng trình đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty đồng thời gửi đào tạo trung tâm đào tạo chuyên mơn nghiệp vụ Cũng nhƣ khuyến khích tinh thần tự học cá nhân Đảm bảo đầu tƣ hiệu tránh thất lãnh phí Đáp ứng nhu cầu học ngày cao CBCNV công ty 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Cơng ty CP 407 3.2.1 Hồn thiện xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Để xác định nhu cầu đào tạo NNL cách xác sở cơng tác phân tích cơng việc đánh giá khả thực công việc CBCNV Công ty phải đƣợc thực thƣờng xuyên Trên cở nhận biết đƣợc nhu cầu đào tạo có đề xuất đào tạo từ phòng ban, đội Phân tích cơng việc vị trí làm việc Công ty phải đƣợc tiến hành cách cụ thể, có hệ thống nhiệm vụ kỹ cần thiết để thực công việc Đối với cơng việc, phân tích cơng việc cho thấy cơng việc gì? Để thực cơng việc đó, ngƣời lao động cần phải thực nhiệm vụ phải có kiến thức, kỹ cần phải đào tạo cho công nhân viên Để tiến trình phân tích cơng việc đƣợc thành cơng, Công ty phải thực bƣớc sau: Tiến hành xác định mục đích sử dụng phân tích công việc Xác định 66 công việc vị trí đặc trƣng cần phân tích Tiến hành lựa chọn phƣơng pháp khác cho phù hợp với mục tiêu phân tích cơng việc Tiến hành thu thập thông tin Tiến hành tổng hợp thông tin theo mục tiêu ban đầu đặt kiểm tra xác minh lại mức độ xác thơng tin Và cuối Tiến hành xây dựng mô tả công việc yêu cầu ngƣời thực Để đánh giá xác việc thực cơng việc Cơng ty CP 407 cần thực tốt số công việc sau: - Xác định mục tiêu đánh giá thực công việc, - Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá thích hợp, lựa chọn thời điểm chu kỳ đánh giá, - Lựa chọn huấn luyện ngƣời làm công tác đánh giá - Công tác đánh giá phải tiến hành cách công khai, nghiêm túc, cơng bằng, phải có thơng tin phản hồi nội dung, phạm vi kết đánh giá với CBCNV Việc xác định nhu cầu đào tạo phải phù hợp với chiến lƣợc phát triển công ty, nhƣ định hƣớng tƣơng lai Đống thời dựa nguyện vọng ngƣời lao động 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Xác định mục tiêu phải đƣợc cụ thể tới yếu tố không chung chung nhƣ Việc xác định mục tiêu r ràng giúp CBCNV tham gia đào tạo nhận thức đƣợc trách nhiệm với cơng ty từ nỗ lực q trình đào tạo Mục tiêu công ty cần đáp ứng số yêu cầu: - Mục tiêu đƣa phải mang tính khả thi tức phù hợp với đặc điểm kinh doanh khả công ty Mục tiêu phải phù hợp cần có biện pháp cụ thể để thực mục tiêu - Mục tiêu phải có tiêu cụ thể để đánh giá: công ty đặt mục tiêu tăng suất lao động lên 10 – 15% 67 - Phải có giới hạn số lƣợng, cấu học viên, thời gian đào tạo Mỗi phòng ban cử ngƣời tham gia đào tạo cấp độ quản lý - Phải đƣợc thống công ty từ lãnh đạo đến nhân viên - Đào tạo đội ngũ công nhân xây dựng kỹ bổ sung cần thiết, dần lên xây dựng đội xây dựng chuyên nghiệp 3.2.3 Xác định đối tượng đào tạo Chƣơng trình đào tạo phải thể r dành cho đối tƣợng nào? Các đối tƣợng đƣợc lựa chọn tham gia đào tạo phải đáp ứng tiêu chí thể lực, trí lực Trả lời đƣợc câu hỏi sau: Là ngƣời thiếu hụt kỹ nào? Họ có đủ sức khỏe thời gian tham gia không? Thái độ ngƣời với đào tạo nhƣ nào? Việc bố trí ngƣời sau đào tạo sao? Cần trả lời đƣợc câu hỏi việc xác định đối tƣợng đào tạo công ty xác Ví dụ khóa đào tạo dài hạn không nên chọn đối tƣợng 50 tuổi mà nên chọn lao động trẻ khả tiếp thu kiến thức ngƣời già bị hạn chế, ngƣời lao động ngại học đào tạo xong khả cống hiến cho cơng ty, dẫn đến lãng phí thiếu hiệu 3.2.4 Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp giáo viên đào tạo phù hợp Xây dựng chƣơng trình đào tạo Công ty cần thiết, trƣớc hết cần đƣa mục tiêu cho chƣơng trình đào tạo Việc xây dựng mục tiêu cho hoạt động đào tạo nói chung, chƣơng trình đào tạo nói riêng cần thiết, để hoạt động đào tạo diễn hƣớng, mục tiêu có phấn đấu cam kết thực mục tiêu Các mục tiêu đƣa ví dụ nhƣ sau: 68 Bảng 3.1: Xây dựng mục tiêu chƣơng trình đào tạo Đối tƣợng Cơng nhân Các loại hình đào tạo Yêu cầu, mục tiêu đặt Đào tạo nâng bậc 100% đạt yêu cầu nâng bậc Đào tạo Nắm vững đƣợc kiến thức kỹ sau trực tiếp sản xuất đƣợc đào tạo Đào tạo sử dụng Nắm vững nguyên lý chuyển động, cấu trang thiết bị công tạo máy, sử dụng thành thạo an nghệ toàn máy móc thiết bị Đào tạo an tồn lao Sau đƣợc đào tạo, giảm thiểu đƣợc tối động đa số vụ tai nạn lao động Cán bộ, Nâng cao chuyên CBNV phải nắm vững đƣợc kiến thức, kỹ nhân viên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc, thực tốt sau đào tạo công ty Đào tạo tin học Sau khoá học đảm bảo CBNV ứng dụng kiến thức, phần mềm quản lý để vận dụng vào cơng việc có hiệu Đào tạo ngoại ngữ Có thể áp dụng đƣợc vào thực tế cơng việc làm việc đƣợc với chuyên gia nƣớc Các chƣơng trình đào tạo Cơng ty chƣa đƣợc quan tâm mức Kể chƣơng trình đào tạo huấn luyện ATLĐ VSLĐ, thời gian tới Cơng ty cần phải xây dựng giảng có nhiều minh họa nhiều ví dụ thực tế để ngƣời lao động hiểu cảnh giác yếu tố, nguy gây tai nạn lao động, đặc thù ngành xây dựng vụ tai nạn thƣờng xuyên xảy Xây dựng kế hoạch huấn luyện ATLĐ VSLĐ thời lƣợng quy định pháp luật, bên cạnh lồng ghép nhắc nhở ngƣời lao động ý thức kỷ luật, tác phong lao động động viên định hƣớng cho ngƣời lao động làm việc gắn bó lâu dài với 69 Cơng ty Chƣơng trình phải đƣợc thực sau đội tập hợp ổn định quân số, đƣợc diễn trƣớc bắt đầu làm việc Đặc biệt cần xây dựng chƣơng trình đào tạo cho CNXD (loại công nhân mộc, sắt, nề, bê tơng) Có thể tổ chức đào tạo lớp học lý thuyết thực hành công trƣờng thi công, cần chuẩn bị số lƣợng học viên, thời gian giảng dạy, địa điểm giảng dạy, kinh phí đào tạo lựa chọn giáo viên, nhà trƣờng đào tạo để xây dựng thi, kiểm tra tay nghề thể cấp chứng cho công nhân, sở cho việc tuyển chọn công nhân vào đội ngũ công nhân biên chế dài hạn cho Công ty Các cơng trƣờng có nhiều đơn vị tham gia thi cơng kết hợp với đơn vị tổ chức lớp đào tạo để tiết kiệm chi phí tổ chức lớp Về lựa chọn giáo viên cần hƣớng tới giáo viên nội nhiều 3.2.5 Tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo Để có chƣơng trình đào tạo tốt, theo mục tiêu NNL Cơng ty cần tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo, coi nhƣ hoạt động đầu tƣ cho lâu dài, đầu tƣ cho hiệu sản xuất Cơng ty Có nguồn kinh phí gửi cán học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ quản lý Mới tổ chức lớp đào tạo cho cơng nhân kỹ thuật Mới nâng cao đƣợc lực nhân để đáp ứng công việc thực hiện, đáp ứng đƣợc mục tiêu phát triển bền vững mạnh mẽ Cơng ty Nhƣ phân tích ta thấy kinh phí cho đào tạo – phát triển Công ty hạn hẹp Đây nguyên nhân làm giảm tính hiệu công tác đào tạo phát triển Công ty Chính quỹ đào tạo phải đƣợc tăng cƣờng làm cho cán quản lý mạnh dạn việc hoạch định, để xuất thực chƣơng trình đào tạo Để tăng nguồn kinh phí cho đào tạo, Cơng ty nên trích khoản từ lợi nhuận Công ty 3.2.6 Đánh giá hiệu chương trình đào tạo Để đánh giá chƣơng trình đào tạo đƣợc tốt cần xây dựng thêm phƣơng pháp để bổ sung Đặc biệt công ty cần nghiên cứu xác xem hiệu việc đào tạo đến doanh thu lợi nhuận công ty nhƣ nào, đồng 70 vốn cho đào tạo sinh đồng doanh thu Bên cạnh cơng ty cần tổ chức nhóm kiểm tra theo d i tiến độ học tập đào tạo 3.3 Một số giải pháp khác hỗ trợ làm tăng hiệu cho hoạt động đào tạo phát triển 3.3.1 Lập mô tả công việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ vị trí cơng việc Việc xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ vị trí cơng việc cần thiết sở cho công tác đào tạo phát triển ngn nhân lực Cơng ty, cần tiến hành ngay: Vận dụng phƣơng pháp quan sát, thu thập thông tin công việc cần phân tích nhƣ tên cơng việc, tên chức danh cơng việc, mối quan hệ q trình thực cơng việc Cùng với thông tin ta kết hợp với liệu thu thập đƣợc từ việc đọc tài liệu liên quan nhƣ: Bản phân công chức năng, qui trình cơng việc, qui chế thực cơng việc Từ ta tổng hợp vào xây dựng đƣợc mô tả công việc Sau xây dựng đƣợc mô tả công việc ta dựa vào kết hợp với việc tham khảo ý kiến cán thực công việc, cán quản lý, lãnh đạo Rồi từ xây dựng u cầu cơng việc tiêu chuẩn thực công việc Khi thực công việc yêu cầu cán nhân Công ty cần trả lời cho câu hỏi sau: - Nhân viên thực công tác ? - Khi cơng việc đƣợc hồn tất ? - Công việc đƣợc thực đâu ? - Cơng nhân làm việc nhƣ ? - Để thực cơng việc cần tiêu chuẩn, trình độ nào? Việc trả lời xác câu hỏi xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng việc xác định nhu cầu tuyển dụng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động, hoạt động đào tạo định thành cơng q trình sử dụng lao động 71 3.3.2 Tăng cường công tác đạo từ giám đốc Công ty Sự đạo, đôn đốc Giám đốc Công ty giúp cho hoạt động hƣớng tạo kích thích hoạt động Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực không nằm ngồi hoạt động đó, cơng tác đạo Giám đốc lãnh đạo Công ty đƣợc tăng cƣờng kéo theo cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đƣợc hoàn thiện có hiệu Nó có tác dụng thúc đẩy tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” lên kế hoạch nhƣng lãnh đạo phận tổ chức Cơng ty khơng làm Ban hành quy chế sách tạo điều kiện thuận lợi cho phận nhân thực chức cách thuận lợi Xây dựng đề chiến lƣợc phát triển kinh doanh nhƣ phát triển nguồn nhân lực cách khoa học có tầm nhìn đặc biệt dài hạn Tạo điều kiện để công tác đào tạo phát triển đƣợc triển khai cách hiệu khoản đầu tƣ kinh phí hợp lí Hơn nữa, cần qn triệt tinh thần đồn kết, hỗ trợ, gắn bó chặt chẽ phận phòng ban với Sự phối hợp hoạt động phận nhân lực với phận phòng ban chức khác Công ty giải pháp hữu hiệu giúp Cơng ty hồn thiện nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhƣ hoạt động khác quản lý NNL giúp cho Công ty hoạt động hiệu quản 3.3.3 Nâng cao trình độ chun mơn, phát triển tồn diện vai trò cán làm cơng tác quản lý nguồn nhân lực Chất lƣợng NNL hiệu công tác tuyển dụng đào tạo phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn cán làm cơng tác đào tạo nhƣ trình độ, chun môn nghiệp vụ cán quản lý NNL Khi cán quản lý có trình độ chun mơn kịp thời nắm bắt đƣợc nhu cầu nhân sự, từ có kế hoạch đào tạo phát triển cụ thể cho thời kỳ Năng lực cán chuyên môn tốt vừa tiết kiệm thời gian chi phí cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tránh 72 lãng phí Cơng tác quản lý NNL tốt rút tiết kiệm chi phí nhân cơng, giúp sử dụng hiệu nhân lực góp phần tạo hiệu SXKD cao Cán tổ chức Công ty phải hiểu r đƣợc tầm quan trọng công việc lập kế hoạch đào tạo phát triển hoạt động quản lý NNL, thành thạo cơng việc lập kế hoạch vận dụng cách linh hoạt Là ngƣời đại diện cho Công ty quản lý mặt nhân lực, cán Tổ chức phải ngƣời hiểu r nắm bắt đƣợc định hƣớng phát triển Công ty qua thời kỳ đồng thời ngƣời đại diện cho ngƣời lao động nói lên nhu cầu cá nhân, nhƣ nhu cầu đƣợc thăng tiến, đƣợc đào tạo phát triển, nhu cầu ATLĐ, thù lao lao động quan hệ, môi trƣờng lao động 3.3.4 Tổ chức thi thợ giỏi, kích thích vật chất, tiền lương, tiền thưởng Đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho CBCNV yếu tố quan trọng ban đầu, tạo động lực làm cho ngƣời lao động trở lên hƣng phấn, hăng hái học tập, đào tạo công việc, họ có ý thức hồn thiện Chính Cơng ty nên áp dụng hình thức sau: Phát động phong trào tự học hỏi, ý thức tự học, trau dồi kiến thức cho toàn CBCNV Công ty Ngƣời lao động sau đƣợc đào tạo phải đƣợc Cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với trình độ khả họ Tăng cƣờng công tác thƣởng, phạt ngƣời lao động: thƣởng cho hồn thành tốt chƣơng trình đào tạo, có kết học tập cao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho Cơng ty, tạo hội thăng tiến cho ngƣời đƣợc đào tạo nhƣ đề bạt, tăng lƣơng…Ngƣợc lại, khơng hồn thành chƣơng trình đào tạo, không qua đợt thi giữ bậc khơng bị hạ bậc lƣơng phải bị giảm trừ tiền thƣởng tháng tiền thƣởng cuối năm Hàng năm, Công ty nên thƣờng xuyên tổ chức thi thợ giỏi số nghề chủ yếu Đây hình thức khuyến khích, tác động tích cực đến tinh thần học tập, sáng tạo ngƣời lao động Cơng ty Ngồi ra, để tạo bầu khơng khí hăng say, tích cực học tập, nâng cao trình độ ngƣời lao động nâng 73 cao hiệu công tác đào tạo – phát triển NNL Công ty, Công ty nên tổ chức đợt thi đua đơn vị xem đơn vị có hiệu đào tạo cao 3.3.5 Tăng cường hỗ trợ từ Tổng công ty Theo kế hoạch kinh doanh Công ty đề ra, để đảm bảo thực nhiệm vụ Công ty cần có nguồn vốn lƣu động để sản xuất kinh doanh Cơng ty cần hỗ trợ tài Tổng cơng ty, đề nghị Tổng cơng ty cấp hạn mức tín dụng cho Cơng ty để Cơng ty đƣợc vay vốn để đáp ứng nhu cầu tài cho sản xuất kinh doanh, sở cơng việc Cơng ty trơi chảy, Cơng ty có kinh phí để trang trải cho hoạt động Công ty nói chung nhƣ chi phí cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty nói riêng 74 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng nguồn lực doanh nghiệp Doanh nghiệp chuẩn bị cho nguồn nhân lực với số lƣợng chất lƣợng đảm bảo nhân tố định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp cho Cơng ty có đƣợc nguồn nhân lực đảm bảo, nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa to lớn Cơng ty CP 407 giai đoạn năm tới Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty không đáp ứng nhu cầu ngắn hạn yêu cầu công việc giai đoạn mà chủ yếu nhằm xây dựng nguồn nhân lực cho Công ty đủ số lƣợng, chất lƣợng cho tƣơng lai đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu Công ty Với mục tiêu ổn đinh phát triển vững mạnh Cơng ty Góp phần xây dựng thƣơng hiệu Cơng ty ngày phát triển ngày uy tín Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luân văn đạt đƣợc kết sau đây: Với tinh thần nghiên cứu nồ lực cố gắng, Chƣơng I, luận văn khái quát trình bày đề lý luận nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Trình bày sở lý luận hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhƣ mục tiêu, nguyên tắc, quy trình đào tạo Các ảnh hƣởng mơi trƣờng bên bên ngồi doanh nghiệp đến hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Bằng phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, quan sát, Chƣơng II Luận văn phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP 407 có ảnh hƣởng đến cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Nghiên cứu phân tích ƣu điểm nhƣợc điểm hoạt động đào tạo phát triênr nguồn nhân lực Cơng ty sở sở đƣa giải pháp hoàn thiện chƣơng cuối Trong chƣơng III Trên sở phƣơng hƣớng phát triển Cơng ty CP 407 phân tích nghiên cứu Chƣơng II đề xuất giải pháp giúp hoàn thiện 75 đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Các giải pháp đề xuất đƣợc đƣa gắn với tình hình thực tế Công ty CP 407 Nhận thức đƣợc tầm quan trọng NNL tồn phát triển Công ty hiểu đƣợc đào tạo phát triển cách tốt để sử dụng có hiệu NNL đó, Cơng ty Cổ phần 407 đã, trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm có đƣợc đội ngũ lao động có dủ trình độ chuyên môn, kỹ tay nghề cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc phát triển vững Công ty môi trƣờng kinh tế cạnh tranh gay gắt Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực đề tài Công ty Cổ phần 407, em nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có vai trò quan trọng tác động đến việc tồn doanh nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vũ Trọng Phong nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này! Rất mong nhận đƣợc góp ý thầy để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Minh An (2013), Bài giảng Quản trị nhân lực, Học viện Cơng nghệ bƣu viễn thơng PGS.TS Mai Quốc Chánh, PGS.TS Trần Xuân Cầu (2009), Kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung – Trần Thị Thu Hƣơng (2010),” Xây dựng áp dụng sách an toàn lao động đào tạo nghề cho ngƣời lao động khu sản xuất tập trung: Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, Tạp chí quản lý kinh tế ,(Số 35), trang 61-69 PGS TS Nguyễn Duy Dũng(2008), Đào tạo quản lý nhân lực, Nhà xuất Từ điện bách khoa, Hà Nội Ths Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân(2010), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Chủ biên TS Đoàn Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền khoa KHoa học quản lý trƣờng Đại Học Kinh tế quốc dân(2008), Giáo trình Quản trị học, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội Nhật Hạ (2011), “Bàn bảo hộ lao động doanh nghiệp”, Tạp chí lao động xã hội, (Số 40) trang 51 Hà Văn Hội(2007), Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Bƣu điện, Hà Nội Lê Thanh Tâm, Ngơ Kim Thanh (2003), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 10 Nguyễn Hữu Thân(2003), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 11 Th.S Nguyễn Thị Thúy Thiệp (2011),”Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp thời hội nhập”, Tạp chí lao động xã hội, (Số 409), trang 27 12 PGS.TS Mạc Văn Tiến (2011),” Vai trò đào tạo nghề với nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực”, Tạp chí lao động xã hội, (Số 401), trang 17 13 George T.Mikovich John W.Bandreaw (2002) Quản trị nguồn nhân lực, xuất thống kê, Hà Nội Nhà 77 14 Website Thƣ viện Học liệu Mở Việt Nam https://voer.edu.vn Truy nhập ngày 14/11/2017 ... trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 Chƣơng 3: Các giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG... cứu vào giải vấn đề tồn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty CP 407 Học viên lựa chọn đề tài Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần 407. ” nghiên cứu cho Luận văn thạc. .. đào tạo phát triển nguồn nhân lực 12 1.2.3 Nguyên tắc đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.2.4 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.3 Mối quan hệ đào tạo phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 (Luận văn thạc sĩ), Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần 407 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay