Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn (Luận văn thạc sĩ)

97 15 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:26

Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ SơnHoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Trần Bình An HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN LUẬN VĂN THẠCQUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - Trần Bình An HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠCQUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tác giả TRẦN BÌNH AN i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan marketing 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Chức Marketing doanh nghiệp 1.2 Hoạt động quản trị marketing doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản trị Marketing 1.2.2 Các quan điểm quản trị Marketing .9 1.2.3 Vai trò quản trị Marketing 10 1.2.4 Chức quản trị Marketing 11 1.3 Nội dung quản trị marketing doanh nghiệp 12 1.3.1 Phân tích hội thị trường .12 1.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 14 1.3.3 Hoạch định chiến lược Marketing 15 1.3.4 Triển khai Marketing - mix 16 1.3.5 Tổ chức thực Marketing 22 1.3.6 Kiểm tra hoạt động Marketing 23 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị marketing doanh nghiệp .23 1.4.1 Nhân tố môi trường vĩ mô 23 1.4.2 Yếu tố môi trường ngành 24 1.4.3 Yếu tố nội doanh nghiệp .25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN 28 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn 28 2.1.1 Thông tin khái quát 28 ii 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 28 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty .28 2.1.4 Bộ máy tổ chức quảnCông ty 29 2.1.5 Kết kinh doanh Công ty 30 2.1.6 Tổng quan nguồn lực công ty 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kỳ Sơn 34 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin .34 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 35 2.2.3 Phương pháp phân tích liệu 36 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng quản trị Marketing Công ty Cổ phần Kỳ Sơn 36 2.3.1 Thực trạng phân tích hội thị trường 36 2.3.2 Thực trạng lựa chọn thị trường mục tiêu 41 2.3.3 Thực trạng hoạch định chiến lược marketing 43 2.3.4 Thực trạng triển khai Marketing - mix .44 2.3.5 Tổ chức thực Marketing 51 2.3.6 Thực trạng kiểm tra hoạt động Marketing .53 2.4 Đánh giá công tác quản trị Marketing Công ty Cổ phần Kỳ Sơn 54 2.4.1 Những mặt đạt 54 2.4.2 Những điểm hạn chế .55 2.4.3 Những nguyên nhân hạn chế .56 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN 58 3.1 Bối cảnh kinh tế xã hội định hướng phát triển Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội Thất Kỳ Sơn 58 3.1.1 Dự báo thay đổi môi trường kinh tế xã hội 58 3.1.2 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn 60 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị marketing Công ty Cổ phần kiến trúc nội thất Kỳ Sơn .62 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hội thị trường 62 iii 3.2.2 Giải pháp lựa chọn thị trường mục tiêu 65 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược marketing 67 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện triển khai Marketing - mix .69 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện nguồn lực tổ chức thực Marketing 73 3.2.6 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra hoạt động Marketing 78 3.3 Một số kiến nghị .78 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Bộ, Ngành liên quan 78 3.3.2 Kiến nghị với UBND, Sở, ngành thành phố Hà Nội 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải I Tiếng Việt CLKD Chiến lược kinh doanh CLTT Chiến lược thị trường CP Cổ phần DNKD Doanh nghiệp kinh doanh LN Lợi nhuận PTTT Phát triển thị trường QTKD Quản trị kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh XTTM Xúc tiến thương mại II Tiếng Anh WTO Tổ chức Thương mại Thế giới SWOT Ma trận hội, thách thức – điểm mạnh, điểm yếu ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết sản xuất kinh doanh công ty CP Kỳ Sơn qua năm 30 Bảng 2.2 Tình hình nhân CTCP Kỳ Sơn năm 2016 32 Bảng 2.3 Tổng hợp tình hình vốn Cơng ty 33 Bảng 2.4 Ma trận SWOT 39 Bảng 2.5 Đánh giá thực trạng phân tích hội thị trường 40 Bảng 2.6 Số lượng tiêu thụ hàng nội thất văn phòng công ty 44 Bảng 2.7 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo phương thức tiêu thụ 48 Bảng 2.8 Phân bổ ngân sách cho phòng ban 51 Bảng 2.9 Đánh giá nguồn lực đáp ứng quản trị marketing 52 Bảng 3.1 Nhận dạng đột biến chiến lược tạo hội, thách thức mạnh điểm yếu với Kỳ Sơn đến 2020 63 vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ HÌNH VẼ Hình 1.1 Quy trình quản trị Marketing 12 Hình 1.2 Các bước phân tích tình thị trường 13 Hình 1.3 Ma trận SWOT doanh nghiệp 14 Hình 1.4 Ma trận ANSOFF 16 Hình 1.5 Nội dung 4Ps Marketing Mix 17 Hình 1.6 Mơ hình cấp kênh phân phối 20 Hình 1.7 Phối thức xúc tiến thương mại 21 Hình 1.8 Mơ hình áp lực cạnh tranh theo M.Porter 25 Hình 2.1 Đánh giá tác động yếu tố môi trường chiến lược 37 Hình 2.2: Bộ phận chuyên trách hoạch định chiến lược thị trường 37 Hình 2.3 Phương pháp hoạch định chiến lược thị trường 38 Hình 2.4 Đánh giá tác động yếu tố môi trường bên 38 Hình 2.5 Thị trường mục tiêu công ty 41 Hình 2.6 Phân đoạn khách hàng mục tiêu 41 Hình 2.7 Đánh giá khách hàng sản phẩm Công ty 46 Hình 2.8: Mức độ quan trọng tiêu chí chọn mua nội thất 46 Hình 2.9 Đánh giá khách hàng sách phân phối 48 Hình 2.10 Đánh giá khách hàng sách khuyến cơng ty 49 Hình 2.11 Đánh giá lợi cạnh tranh Công ty 50 Hình 3.1 CLTT từ phân tích SWOT động 64 Hình 3.2: Ma trận GE 67 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn 29 Sơ đồ 3.1 Quy trình xác lập ngân sách 74 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp tiến hành hoạt động SXKD phải xuất phát từ yêu cầu thị trường Thị trường vừa coi điểm xuất phát vừa điểm kết thúc trình SXKD, cầu nối sản xuất với tiêu dùng thể nói tồn doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu Hay nói cách khác, thơng qua thị trường, sản phẩm hàng hố doanh nghiệp phải sức cạnh tranh chất lượng, giá cả, tính sử dụng Vì trì mở rộng thị trường coi nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp, đặc biệt trình hội nhập kinh tế đất nước với kinh tế giới Cùng với xu phát triển xã hội, sống ngày đại hóa, việc mua sắm sản phẩm nội thất trở nên thường xuyên Đi kèm với đa dạng mặt hàng, đáp ứng u cầu khó tính người tiêu dùng Tại Hà Nội, ngành cung cấp sản phẩm nội thất trở nên nhộn nhịp với tham gia nhiều doanh nghiệp Hòa Phát, Xn Hòa, ơng lớn từ nước ngồi Dafuco, Klassy, ONC,… Trong đó, Hòa Phát, Xn Hòa, Dafuco chiếm thị phần lớn (từ 27% đến 39%), tiềm lực tài vững mạnh sẵn sàng thâu tóm thị trường nội thất với chiến lược marketing dành cho người dẫn đầu Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt vậy, muốn thành công kinh doanh, nhà quản trị cần phải nắm rõ vấn đề thị trường, hiểu mong muốn nhu cầu khách hàng Marketing giúp cho nhà quản trị nhìn đắn đưa định sách sách liên quan tới sản phẩm, giá cả, phân phối cách thức xúc tiến thương mại Thực tốt công tác quản trị marketing giúp sách Marketing triển khai cách tối ưu, mang lại hiệu cao nhất, cho dù doanh nghiệp gặp hạn chế nguồn lực Sau nhiều năm kinh doanh, Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn xây dựng lượng khách hàng đông đảo tin tưởng, đánh giá cao Tuy nhiên trình phát triển thị trường, cơng ty gặp khơng khó khăn thách 74 vốn đầu tư từ nhà đầu tư Bên cạnh đó, việc huy động vốn vay từ ngân hàng, tổ chức tài liên doanh liên kết với công ty khác cần Công ty Nội thất Kỳ Sơn tính đến cho đạt hiệu cao Một định khó khăn đặt cho Công ty cho chiến lược quản trị Marketing Điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố lực tài Cơng ty, tình hình thị trường đối thủ cạnh tranh, cung cầu, thực trạng sản phẩm nội thất, dịch vụ bán hàng… Tác giả đề xuất công ty Kỳ Sơn áp dụng kết hợp phương pháp vào mục tiêu nhiệm vụ vào khả tài kết hợp với nghiên cứu ngân quỹ đối thủ cạnh tranh để xác định ngân quỹ cho hoạt động phát triển sản phẩm dịch vụ Phương pháp sở khoa học nhà làm marketing phải nắm rõ mục tiêu sở mục tiêu cơng việc thực Quy trình xác định ngân quỹ Kỳ Sơn sử dụng Sơ đồ 3.1 Phân tích mục tiêu liệu sẵn Áp dụng phương pháp xác định ngân sách Không khả thi Tổng hợp, ước lượng ngân sách tính so với nguồn lực cơng ty dự đốn hiệu Duyệt ngân sách để thực Sơ đồ 3.1 Quy trình xác lập ngân sách (Nguồn: Đề xuất tác giả) Quy trình giúp nhà làm marketing dễ dàng hoạch định ngân sách mình, đảm bảo đủ chi không vượt tổng ngân sách cho phép 75 3.2.5.2 Xây dựng nguồn lực marketing Hoạt động Quản trị Marketing phải đảm bảo tổ chức marketing tương ứng với Nhưng thực tế tình hình Cơng ty chưa phân định tổ chức cách rõ ràng phòng kinh doanh phòng marketing Do phòng marketing tình trạng kiêm nhiệm, dẫn đến việc tổ chức huấn luyện, đào tạo tổ chức kiện, kỹ tiếp xúc với khách hàng, quy trình tìm hiểu hành vi khách hàng chưa thực cách Kỳ Sơn phải xây dựng cấu tổ chức marketing đủ sức đảm nhiệm tồn cơng việc marketing, kể việc lập kế hoạch Công ty Kỳ Sơn cơng ty nhỏ khơng mà xem nhẹ phận Marketing, phận phải nghiên cứu marketing, tổ chức tiêu thụ, quảng cáo, tổ chức dịch vụ cho khách hàng Công ty Nội thất Kỳ Sơn cần quan tâm tới đội ngũ cán Cơng ty nói chung với phận Marketing nói riêng khơng đời sống tinh thần mà khía cạnh đời sống vật chất Nâng cao vai trò sách thu hút phát triển nguồn nhân lực tương lai yếu tố quan trọng tác động tích cực đội ngũ lao động Công ty 3.2.5.3 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin Môi trường kinh doanh chịu tác động nhiều yếu tố, thay đổi gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD doanh nghiệp Một doanh nghiệp hoạt động hiệu chịu ảnh hưởng lớn từ việc sử dụng hệ thống thông tin thu thập Nhằm tận dụng thời tránh rủi ro, đe dọa, Công ty Nội thất Kỳ Sơn cần phải thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá hoạt động Marketing, PTTT để tìm khuyết điểm, điểu yếu mình, điểm khơng phù hợp để thay đổi, điều chỉnh hợp lý Công ty Nội thất Kỳ Sơn cần phải định hướng phát triển hệ thống thông tin nội Công ty theo hướng sau: Lập kế hoạch tạo báo cáo thường xuyên đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo linh hoạt, khoa học Hiện nay, Công ty áp dụng hệ thống 76 báo cáo nội dựa ghi chép sổ sách báo cáo lưu chuyển định kỳ Tuy nhiên, với phát triển khoa học kỹ thuật nay, việc báo cáo dựa ghi chép sổ sách dần số hóa, cơng nghệ hóa Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty cần xây dựng hệ thống báo cáo đồng nhằm kiểm soát tạo thống thông tin Luôn thực việc giám sát, kiểm sốt thơng tin nhận từ đơn vị, từ nhân viên, đảm bảo xác kịp thời thơng tin nhận Huy động huấn luyện đội ngũ bán hàng, đội ngũ chăm sóc khách hàng nghiên cứu thị trường Đây đội ngũ quan trọng hàng đầu việc cung cấp thơng tin giá trị định PTTT Đội ngũ cần phải đào tạo kỹ năng, kiến thức cần thiết để phát cung cấp thông tin diễn biến thị trường, khách hàng theo mẫu báo cáo chung Công ty phân loại thông tin 3.2.5.4 Giải pháp dịch vụ khách hàng Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nay, để bảo đảm phát triển bền vững, Công ty Nội thất Kỳ Sơn cần thiết phải phát triển dịch vụ định hướng vào nhu cầu để thoả mãn khách hàng Định hướng dịch vụ vào khách hàng nghĩa tìm khách hàng cần để thay đổi phù hợp, phải bán thứ khách hàng cần khơng phải bán doanh nghiệp Căn sở liệu thơng tin khách hàng có, lập kế hoạch quảnquan hệ khách hàng kế hoạch giao tiếp với khách hàng Công ty cần lắng nghe khách hàng, thêm tính năng, thay đổi số điểm khơng thực tế sản phẩm (hình thức rườn rà, thời gian giao hàng chậm…) để thỏa mãn nhu cầu khách hàng Trong trình khách hàng sử dụng sản phẩm, phát sinh nhiều vấn đề Cơng ty cần trì củng cố dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo hành 24/24, đào tạo đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cuối kỳ kết thúc hợp đồng, Công ty cần phát phiếu khảo sát, đánh giá sản phẩm dịch vụ chăm sóc khách hàng Thiết lập hệ thống thông tin khách hàng để tiếp nhận phản hồi thơng tin khách hàng, tìm cách 77 khắc phục giải nhanh phản ánh ý kiến khách hàng qua kênh thông tin 3.2.5.5 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu Thương hiệu doanh nghiệp quan tâm, đầu tư xây dựng, không doanh nghiệp lớn mà với doanh nghiệp vừa nhỏ Người ta nói đến thương hiệu yếu tố sống doanh nghiệp, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế khu vực ngày sâu rộng Thương hiệu coi tài sản vơ hình, dấu hiệu để khách hàng lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp số nhóm nhà cung cấp dịch vụ Thương hiệu góp phần trì mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại chống cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp Để xây dựng hình ảnh thương hiệu kinh doanh nội thất, Công ty Kỳ Sơn phải làm cho người nhận biết sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp đối tượng khách hàng hướng đến Trước tiên việc xây dựng thương hiệu công ty cần trọng vào yếu tố sau: - Cấu trúc móng thương hiệu bao gồm yếu tố như: chất lượng, logo, biểu tượng, hình ảnh - Định vị thương hiệu: đâu hình ảnh bật thương hiệu nhằm khắc họa chiếm vị trí quan trọng tâm trí khách hàng - Xây dựng giữ gìn mối quan hệ mật thiết với khách hàng, tạo gắn bó thương hiệu khách hàng doanh nghiệp cần phải vào chiều sâu, tạo đặc biệt so với đối thủ cạnh tranh Không ngừng đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm nội thất đáp ứng nhu cầu khách hàng - Không ngừng quảng bá thương hiệu: việc xây dựng thương hiệu phải đôi với quảng bá thương hiệu số công cụ hỗ trợ cho việc quảng bá thương hiệu như: quảng cáo, tham gia hội chợ, triển lãm, quảng bá thông qua trang web… 78 3.2.6 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra hoạt động Marketing Xuất phát từ cần thiết khách quan việc kiểm tra, kiểm soát điều chỉnh trình thực thi chiến lược Khơng chiến lược hồn hảo từ ban đầu, cơng tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát phải tiến hành liên tục, đồng từ phận chức đến tổng thể Công ty Việc đánh giá cần thiết, cho thấy tác động, hiệu chiến lược PTTT tìm hạn chế; từ đưa giải pháp cụ thể Nếu kết tốt so với dự kiến cần xác định nhân tố nhân tố chủ lực để đầu tư, phát huy Nếu kết chưa mong muốn cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân để khắc phục, để chiến lược PTTT sau chắn không mắc lại lỗi cũ Để đảm bảo chiến lược hướng phù hợp với thay đổi môi trường tác động, Cơng ty Nội thất Kỳ Sơn cần phải hồn thiện theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chiến lược theo nội dung: - Ban hành chế độ báo cáo chặt chẽ, bảo đảm thông tin trung thực, cập nhật kịp thời - Ban hành tiêu chuẩn đánh giá kết thực thi chiến lược cho phận, phòng ban dựa tiêu đề xây dựng chiến lược như: mức độ thực hoàn thành kế hoạch doanh số, chi phí, lợi nhuận, tăng giảm thị phần, tăng giảm khu vực thị trường, nhóm khách hàng … Kết trình theo dõi, kiểm tra, kiểm soát điều chỉnh chiến lược Công ty Nội thất Kỳ Sơn cần thực xử lý sai sót, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với thực tiễn để đảm bảo đạt mục tiêu chiến lược xây dựng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Bộ, Ngành liên quan Tình hình PTTT nội thất thời gian qua khẳng định đắn việc thực chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường Đảng Nhà nước ta Đồng thời làm bật vai trò quản lý, điều tiết thị trường Nhà nước, thông qua việc ban hành hướng dẫn thực 79 quy chế, sách sản xuất, lưu thông, cung ứng tiêu dùng sản phẩm, mặt hàng Hoạt động tổ chức SXKD gắn liền với chế, sách Đảng Nhà nước Do đó, muốn nâng cao hiệu hoạt động dù ngồi nỗ lực thân với giải pháp nghiệp vụ Công ty cần phải mơi trường pháp lý đầy đủ, đồng thơng thống Mơi trường kinh tế phát triển ổn định lành mạnh động lực thúc đẩy hoạt động SXKD nói chung hoạt động kinh doanh sản phẩm nội thất nói riêng Vì vậy, Chính phủ cần ổn định mơi trường trị xã hội kinh tế vĩ mô, xây dựng chế thị trường đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống tiền tệ, tín dụng giá Nhà nước cần xây dựng PTTT nội thất đồng với phát triển thị trường khác kinh tế quốc dân thị trường vốn, thị trường sức lao động, thị trường khoa học công nghệ… Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh trình cải cách hành chính, tạo mơi trường thơng thống cho doanh nghiệp thủ tục hải quan nhập hàng hóa, sách thuế nhập Chính phủ cần trợ giúp doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh hàng nội thất nội địa cách đầu tư vào công nghệ cao, đại, tăng cường theo chiều sâu Các ngành liên quan cần lưu ý tới việc ưu tiên cho vay vốn để đầu tư mở rộng số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; Quản lý thị trường cách chặt chẽ để chống hàng nhập lậu, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 3.3.2 Kiến nghị với UBND, Sở, ngành thành phố Hà Nội UBND, Sở, ngành thành phố Hà Nội cần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư thương mại hoạt động Môi trường hoạt động doanh nghiệp bao gồm môi trường kinh tế, trị, pháp luật Do việc tạo lập mơi trường thuận lợi đòi hỏi phối hợp hỗ trợ nhiều quan ban ngành chức thành phố UBND thành phố cần tăng cường vai trò việc quản 80 lý doanh nghiệp địa bàn; Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đơn vị; tránh trường hợp thiên vị doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp nhà nước lại hoạt động hiệu doanh nghiệp tư nhân Sở, ngành cần hoàn thiện văn pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm nội thất Cần chủ động phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng việc đẩy mạnh, triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin doanh nghiệp ngành theo hướng tích cực, đầy đủ 81 KẾT LUẬN Cùng với xu hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh sản xuất nội thất, kiến trúc nói riêng ngày nỗ lực để đứng vững môi trường cạnh tranh gay gắt Để tiêu thụ hàng hố cơng ty khơng tạo sản phẩm làm vừa lòng khách hàng mà phải tìm cho sản phẩm hàng hố thị trường tiêu thụ, thực chương trình marketing để khách hàng biết đến sản phẩm Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động tiêu thụ từ tìm ngun nhân đề biện pháp để khắc phục Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn, thành lập năm với cố gắng không mệt mỏi cán công nhân viên tồn cơng ty vị cơng ty thị trường ngày lớn mạnh Công ty cung cấp sản phẩm nội thất chất lượng cao, mẫu mã đẹp, thiết kế tinh xảo, dịch vụ kèm hoàn hảo đảm bảo sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn ISO mà công ty cam kết thực với khách hàng Tuy nhiên, muốn PTTT, công ty cần trọng vào hoạt động Marketing, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, cần coi nhiệm vụ tất yếu sống doanh nghiệp Luận văn “Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn” đạt kết sau: - Hệ thống hóa lý thuyết bản, cốt lõi hoạt động quản trị marketing doanh nghiệp nói chung với Cơng ty Nội thất Kỳ Sơn nói riêng - Khái quát thực trạng hoạt động quản trị marketing Công ty thời gian qua bao gồm thực trạng phân tích hội thị trường, thực trạng xác định thị trường mục tiêu, thực trạng hoạch định, triển khai chiến lược marketing, thực trạng tổ chức thực marketing thực trạng kiểm tra hoạt động marketing Trên sở đó, đánh giá khách quan mặt thành công, hạn chế vấn đề đặt 82 rõ nguyên nhân thực trạng làm luận thực tiễn cho phần đề xuất giải pháp - Đề xuất định hướng số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị marketing cho Công ty Nội thất Kỳ Sơn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 Đưa kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành liên quan, UBND cấp, Sở ban ngành, để xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thời kỳ Hoạch định quản trị Marketing cho doanh nghiệp đề tài rộng lớn, bao hàm nhiều nội dung kinh tế học, Marketing, quản trị học… Đồng thời loại hình doanh nghiệp, mức quy mơ thị trường khác nhiều quan điểm tiếp cận khác Vì vậy, đề tài khơng thể tránh thiếu sót, hạn chế định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để luận văn hồn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt [1] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (2013-2016) – Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn [2] TS.Phan Thị Minh Châu, PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Diệp, PGS.TS.Phạm Xuân Lan, ThS.Phạm Văn Nam, TS.Hồng Lâm Tịnh (2014), Giáo trình Quản trị học, Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh, NXB Phương Đơng, [3] PGS.TS.Trương Đình Chiến (2014), Quản trị Marketing, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân [4] Phạm Đức Định (2012), Chính sách marketing dịch vụ du lịch lữ hành nội địa cơng ty cổ phần Petec Bình Định, Luận văn Thạcquản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Hiệp hội Marketing Mỹ (1960), Tổng quan Marketing [6] GS.TS.Nguyễn Bách Khoa (2014), Giáo trình Marketing thương mại, NXB Thống kê [7] Trần Thị Hoàng Lan (2012), Xây dựng chiến lược Marketing mặt hàng vật liệu xây dựng công ty C&T, Luận văn Thạcquản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Phan Hồng Linh (2008), Quản trị marketing công ty cổ phần dệt mùa đông bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn Thạcquản trị kinh doanh, Đại học Ngoại thương [9] Philip Kotler, Kevin Keller (2014), Quản trị Marketing, NXB Lao động xã hội [10] Philip Kotler (2014), Kotler Bàn Về Tiếp Thị, Tái Bản 2014, NXB Trẻ [11] GS.TS.Vũ Thế Phú (2006), Giáo trình Marketing Căn bản, NXB Đại học Quốc Gia [12] Viện Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân Chương trình phát triển dự án Mekong (2001), Thị trường mục tiêu – Quản trị Marketing doanh nghiệp vừa nhỏ, NXB Trẻ 84 B Tài liệu nước [13] D Aaker (2004), Strategic Market Management, McGraw-Hill [14] Kenneth Andrews (1987), The Concept of Corporate Strategy [15] Robin Broad (2011), Development Redefined: How the Market Met Its Match [16] Robert G.Cooper (2011), Product Development For The Service Sector: Lessons From Market Leaders [17] M.Follett (2003), Creating Democracy, Transforming Management, Yale University Press [18] Groroos (1990), Marketing - Gerenciamento e Servicos, Campus Publishing [19] W.C.Kim & N.Mauborgne (2007), Blue Ocean Strategic [20] Johnson Scholes (1997), Exploring Corporate Strategy: Text & Cases [21] Koontz and O'Donnell (2014), Principles of Management [22] Ph Kottler (2008), Marketing Mangement [23] Magdalena (2012), Market Expansion and Social Dumping in Europe [24] M Porter: Competitive strategy (2008), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1998) [25] L.Rendos (1998), Marketing Strategy, McGraw-Hill [26] J.Stoner & S.Robbin (2004), Management in Cooperate [27] Thompson & Strickland (2004); Strategic Management: Concepts and Cases, NXB McGraw-Hill [28] Zeithaml V.A., Parasuraman A., Leonard L.B (1985); Problems and Strategies in Services Marketing; Journal of Marketing 85 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Đối tượng: Các nhà quản trị, chuyên gia công ty Kính chào ơng (bà) Tên tơi Trần Bình An Cao học viên khoa Quản trị kinh doanh Trường Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Để phục vụ cho nghiên cứu đề tài luận văn thạc sỹ “Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn”, xin đề nghị ông (bà) cộng tác tham gia đóng góp ý kiến vấn đề sau Những thông tin ông (bà) cung cấp giữ bí mật, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Phần 1: THÔNG TIN CHUNG Họ tên : …………………… Nghề nghiệp/chức vụ : …………………… Bộ phận công tác : …………………… Điện thoại : …………………… Phần 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN Thị trường mục tiêu công ty thời gian tới? A Hà Nội B Các tỉnh lân cận Hà Nội C Tồn quốc D Khác Cơng ty ông/bà hướng đến tập khách hàng mục tiêu nào? A Khách hàng cá nhân B Khách hàng tổ chức C Khách hàng công ty xây dựng D Cả đối tượng 86 Tại Công ty ơng/bà Bộ phận chun trách hoạch định CLTT chưa? A B chưa rõ ràng C Khơng Theo ơng/bà, Phương pháp hoạch định CLTT công ty thời gian qua gì? A Phương pháp ma trận B Phương pháp kinh nghiệm C Phương pháp chuyên gia D Ý kiến khác Ơng/ bà vui lòng liệt kê số đổi thủ công ty Kỳ Sơn? So sánh lực cạnh tranh công ty Kỳ Sơn với doanh nghiệp khác Doanh nghiệp Mẫu mã Tính thẫm Độ bền mỹ Khả đáp ứng HĐ nhỏ lẻ Giá thành Cơng ty Hòa Phát Cơng ty Xn Hòa Cơng ty Dafuco Cơng ty Nội thất 190 Công ty Kỳ Sơn Với câu hỏi từ đến 12, vui lòng đánh dấu vào điểm tương ứng: STT Các câu hỏi Ban quản trị nhận thức rõ triết lý thị trường chiến lược Công ty thường xuyên nghiên cứu cập nhật thông tin thị trường Công ty nắm bắt tiềm bán hàng thị trường Bộ máy quản trị doanh nghiệp quan tâm quản trị marketing Năng lực lãnh đạo quản trị cấp cao đáp ứng yêu cầu quản trị marketing Bộ máy QTDN chứng tỏ khả ứng xử nhanh hiệu với phát triển cập thời thị trường Sử dụng ngân quỹ quản trị marketing hiệu 10 11 12 Cảm ơn ông/bà tham gia trả lời câu hỏi! Đánh giá 87 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA Đối tượng: Các khách hàng công ty Kính chào ơng (bà) Tên tơi Trần Bình An Cao học viên khoa Quản trị kinh doanh Trường Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Để phục vụ cho nghiên cứu đề tài luận văn thạc sỹ “Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn”, xin đề nghị ông (bà) cộng tác tham gia đóng góp ý kiến vấn đề sau Những thông tin ông (bà) cung cấp giữ bí mật, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Phần 1: THÔNG TIN CHUNG Họ tên : …………………… Nghề nghiệp/chức vụ : …………………… Nơi công tác : …………………… Điện thoại : …………………… Phần 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT KỲ SƠN Ông/ bà thuộc nhóm khách hàng nào? A Khách hàng cá nhân B Khách hàng tổ chức C Khách hàng công ty xây dựng D Khác Ông/ bà biết đến Công ty Nội thất Kỳ Sơn qua đâu? Công ty chủ động tìm đến Trên mạng Internet Qua giới thiệu Thông qua nguồn khác 88 Ông/ bà đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí chọn mua nội thất? Tiêu chí 1.Chất lượng tốt 2.Thương hiệu uy tín 3.Giá rẻ 4.Khuyến 5.Thuận tiện giao hàng 6.Hậu tốt Ông bà đánh sản phẩm nội thất cơng ty Kỳ Sơn? Tốt Tiêu chí Kém TB Khá 1.Chất lượng Chủng loại Thương hiệu Ông bà đánh sách phân phối cơng ty Kỳ Sơn? Tiêu chí 1.Giao hàng đầy đủ số lượng Giao hàng thời gian, địa điểm 3.Phương thức toán hợp lý 4.Tài liệu liên quan đầy đủ 5.Đội ngũ nhân viên giao hàng chuyên nghiệp Chính sách khách hàng tốt Ông bà đánh sách khuyến cơng ty Kỳ Sơn? Khơng hấp dẫn Ít hấp dẫn Hấp dẫn Khá hấp dẫn Rất hấp dẫn Ông bà đánh lợi cạnh tranh Cơng ty Tiêu chí Sản phẩm Giá Dịch vụ khách hàng Mạng lưới phân phối Hoạt động xúc tiến hỗn hợp Cảm ơn ông/bà tham gia trả lời câu hỏi! ... quản trị marketing, thực trạng hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn, việc đánh giá hiệu hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn Nội. .. hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ. .. trạng hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất Kỳ Sơn  Xác định điểm phù hợp chưa phù hợp quy trình triển khai hoạt động quản trị marketing Công ty cổ phần Kiến trúc Nội thất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn (Luận văn thạc sĩ), Hoạt động quản trị Marketing tại công ty cổ phần Kiến trúc nội thất Kỳ Sơn (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay