Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3 (Luận văn thạc sĩ)

82 49 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:24

Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3 ... dụng công nghệ IoT, thiết kế mạng cảm biến IoT cho cảnh báo cháy rừng khả mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IoT với phần mềm mô NS - để biết đƣợc khả truyền nhận liệu mạng cảm biến để từ đánh... văn Nội dung luận văn nghiên cứu, xây dựng mô thử nghiệm phần mềm mô NS-3 cho mạng cảm biến IoT phục vụ cho việc cảnh báo sớm cháy rừng Hiện nay, nhiều hệ thống cảnh báo cháy rừng đƣợc nghiên... - TRẦN THỊ QUỲNH MÔ PHỎNG, THỬ NGHIỆM MẠNG CẢM BIẾN IOT CHO CẢNH BÁO CHÁY RỪNG VỚI PHẦN MỀM NS – CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 8480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3 (Luận văn thạc sĩ), Mô phỏng, thử nghiệm mạng cảm biến IOT cho cảnh báo cháy rừng với phần mềm NS3 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay