Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (tt)

26 49 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:23

Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh ... “ Xây dựng mô mạng IoT cho ứng dụng trƣờng học thông minh Mục tiêu luận văn nghiên cứu cơng nghệ IoT, ứng dụng IoT nói chung khả ứng dụng IoT trƣờng học nói riêng, nghiên cứu ứng dụng mạng IoT. .. IoT vào trƣờng học thông minh Luận văn đƣợc bố cục thành ba chƣơng cụ thể nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan IoT ứng dụng IoT, khả ứng dụng IoT trƣờng học thông minh Chƣơng 2: Xây dựng mạng IoT cho ứng. .. thông minh (Smart School) Luận văn nghiên cứu tổng quan IoT, khả ứng dụng IoT trƣờng học thông minh Luận văn đƣa mơ hình mạng IoT cho ứng dụng trƣờng học thông minh, nghiên cứu xây dựng mạng mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (tt), Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay