Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (Luận văn thạc sĩ)

83 95 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:22

Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh ... quan IoT ứng dụng IoT, khả ứng dụng IoT trƣờng học thông minh Chƣơng 2: Xây dựng mạng IoT cho ứng dụng trƣờng học thơng minh, tập trung vào trình bày kiến trúc mạng, thành phần hệ thống mạng. .. trƣờng học thông minh Mục tiêu luận văn nghiên cứu công nghệ IoT, ứng dụng IoT nói chung khả ứng dụng IoT trƣờng học nói riêng, nghiên cứu ứng dụng mạng IoT vào trƣờng học thông minh Luận văn đƣợc...HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - Nguyễn Thị Thanh Nga XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG MẠNG IOT TRONG ỨNG DỤNG TRƢỜNG HỌC THÔNG MINH Chuyên ngành: Khoa học máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay