Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (Luận văn thạc sĩ)

83 15 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:22

Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minhXây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - Nguyễn Thị Thanh Nga XÂY DỰNG PHỎNG MẠNG IOT TRONG ỨNG DỤNG TRƢỜNG HỌC THÔNG MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - Nguyễn Thị Thanh Nga XÂY DỰNG PHỎNG MẠNG IOT TRONG ỨNG DỤNG TRƢỜNG HỌC THƠNG MINH Chun ngành: Khoa học máy tính Mã số : 848.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TSKH HOÀNG ĐĂNG HẢI HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn kiến thức tơi tích lũy q trình học tập, nghiên cứu Các nghiên cứu luận văn dựa tổng hợp lí thuyết thực tế mình, khơng chép từ luận văn khác Mọi thơng tin trích dẫn đƣợc tn theo luật sở hữu trí tuệ, liệt kê rõ ràng tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm với nội dung đƣợc viết luận văn Học viên Nguyễn Thị Thanh Nga ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải - Học Viện Cơng nghệ Bƣu Viễn thơng, Thầy dành thời gian, tâm huyết bảo tận tình, hƣớng dẫn tơi suốt q trình tìm hiểu, triển khai nghiên cứu đề tài Thầy ngƣời định hƣớng đƣa nhiều gớp ý bổ ích quý báu q trình tơi thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới tồn thể thầy giáo, cô giáo khoa sau đại học Học viện Cơng nghệ Bƣu Viễn thơng dạy bảo tận tình, trang bị cho tơi kiến thức q báu, bổ ích tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình tơi học tập nghiên cứu trƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln bên tơi, cổ vũ cho tôi, động viên, giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn Do có nhiều hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu quý thầy, cô độc giả quan tâm Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành cơng tới q thầy, cơ, đồng nghiệp tồn thể gia đình, bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 20 Học viên Nguyễn Thị Thanh Nga iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH VẼ ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IOT ỨNG DỤNG CỦA INTERNET OF THINGS 1.1 Công nghệ IoT 1.1.1 Định nghĩa IoT 1.1.2 IoT từ góc nhìn kĩ thuật [14] 1.1.3 Đặc tính IoT [2] [7] 1.1.4 Kiến trúc hệ thống 1.1.5 Các giao thức IoT 1.1.6 Yêu cầu mức cao hệ thống IoT 1.2 Các ứng dụng IoT 10 1.2.1 Thành phố thông minh môi trƣờng thông minh (Smart Cities) 11 1.2.2 Năng lƣợng điện lƣới thông minh (Smart Enerry and the Smart Grid) 12 1.2.3 Giao thông thông minh di động (Smart Transportation and Mobility) 13 1.2.4 Smart home, Smart Buildings and Infrastructure 14 1.2.5 Nhà máy thông minh sản xuất thông minh (Smart Factory and Smart Manufacturing) 17 1.2.6 Y tế thông minh ( Smart Health) 17 1.2.7 Giải trí kết nối (Connectivity) 18 1.2.8 Trƣờng học thông minh (Smart School) 19 1.2.9 Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) 19 1.2.10 Mua sắm thông minh (Smart Shopping) 20 iv 1.3 Các khả ứng dụng IoT trƣờng học thông minh 21 1.3.1 Bảng tƣơng tác 22 1.3.2 Phát triển tƣ hình thành làm việc nhóm 23 1.3.3 Giám sát trƣờng học 23 1.3.4 Quản lí hiệu 23 1.3.5 Trƣờng học kết nối 24 1.4 Kết luận chƣơng 25 CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG MẠNG IOT CHO ỨNG DỤNG TRƢỜNG HỌC THÔNG MINH 26 2.1 Giới thiệu 26 2.2 Kiến trúc mạng IoT cho ứng dụng trƣờng học thông minh 27 2.2.1 Một số giả thiết 27 2.2.2 Định tuyến mạng 28 2.2.3 Kiểm soát truy nhập chuyển tiếp liệu 32 2.2.4 Giao thức vận chuyển liệu 34 2.2.5 Sơ đồ mạng hệ thống cho ứng dụng toán 36 2.3 tả thành phần hệ thống 38 2.3.1 Mạng cảm biến 38 2.3.2 Gateway 42 2.4 Một số vấn đề quản lí định vị, thu thập liệu truyền tin 45 2.4.1 Định vị 45 2.4.2 Thu thập liệu 46 2.4.3 Truyền tin 47 2.5 Kết luận chƣơng 47 CHƢƠNG 3: PHỎNG, THỬ NGHIỆM MẠNG IOT TRONG TRƢỜNG HỌC THÔNG MINH 48 3.1 Giới thiệu 48 3.2 Lựa chọn công cụ thử nghiệm 48 3.2.1 Phần mềm contiki [22] 48 v 3.2.2 Cấu trúc hệ điều hành Contiki 50 3.2.3 Tích hợp platform vào hệ điều hành contiki [22] 50 3.2.4 Xây dựng môi trƣờng ảo cho thử nghiệm 52 3.3 Xây dựng mạng 55 3.3.1 tả tốn ứng dụng IoT trƣờng học thông minh 55 3.3.2 Tạo môi trƣờng 57 3.4 Xây dựng kịch thử nghiệm 59 3.4.1 Một số tham số chung cho kịch 59 3.4.2 Xác suất điều kiện thử nghiệm 60 3.4.3 Một số cấu hình chung 61 3.4.4 Quy thử nghiệm 62 3.5 Kết thử nghiệm 62 3.5.1 Kết đầu 62 3.5.2 Kết điều kiện lí tƣởng 63 3.5.3 Kết điều kiện mạng thực 65 3.6 Đánh giá hiệu truyền tin mạng 67 3.7 Kết luận chƣơng 68 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 vi DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt ACK AMQP Tiếng Anh Acknowledgement Advanced Message Queue Protocol Tiếng Việt Khẳng định (trả lời), báo nhận Giao thức Hàng đợi AV Audio-visual Nghe nhìn BLE Bluetooth low energy Thiết bị không dây lƣợng thấp CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập (đa ngƣời dùng) D2D Developer To Developer Thiết bị gao tiếp với D2S Developer To Sever Dữ liệu thu thập gửi máy chủ DSL Digital Subscriber Line Đƣờng Thuê bao Số DSS Data Security Standard Tiêu chuẩn an ninh GPS global positioning system Hệ thống định vị tồn cầu Information & Communication Cơng nghệ thơng tin Truyền Technologies thông ID Identification Nhận dạng IoS Internet of Systems Hệ thống kết nối IoT Internet of things Kết nối vạn vật IP Internet Protocol Giao thức Internet LTE Long-Term Evolution Truyền thông không dây tốc độ cao MAC Media Access Control Điều khiển truy nhập ICT MQTT Message Queuing Telemetry Transport Giao thức gởi dạng publish/subscribe RFID Radio Frequency Identification Giao tiếp khơng dây dùng sóng radio RTS Real-time strategy Chiến lƣợc thời gian thực CTS Clear To Send Xóa - gửi S-MAC Social Mobile Analytics Cloud Dữ liệu đám mây SMP Sensor Management Protocol Giao thức quảng bá liệu vii định nhiệm vụ cho sensor SQDDP Sensor Query and Data Dissemination Cảm biến truy vấn liệu Task Assignment and Data Phân công nhiệm vụ Quảng cáo Advertisement liệu TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền vận TV Television/ Tivi UDP User Datagram Protocol WSN Wireless Sensor Networks Mạng cảm biến không dây Extensible Messaging and Giao thức mở dựa tảng Presence Protocol XML TADAP XMPP Vơ tuyến truyền hình / truyền hình khơng dây Giao thức cốt lõi giao thức TCP/IP viii DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1: Bảng quy định thời gian 56 Bảng 3.2: Bảng tiêu đánh giá mơi trƣờng phòng học 57 Bảng 3.3: Xác suất điều kiện thử nghiệm 61 Bảng 3.4: Bảng xác suất truyền tin 63 57 Bảng 3.2: Bảng tiêu chuẩn đánh giá môi trƣờng phòng học Điều chỉnh Sensor Độ chuẩn Phi chuẩn Nhiệt độ 260C - 280C Ngồi ngƣỡng chuẩn Điều hòa Ánh sáng Độ rọi 300 - 500 lux Ngoài ngƣỡng chuẩn Đèn điện Ngồi ngƣỡng chuẩn Thơng gió … … Nồng độ khí … 0,5% … tự động 3.3.2 Tạo môi trường Để xây dựng mạng cho toán đặt với Contiki cần thực theo bƣớc sau: Vào File\New Simulation(Ctrl + N)\Nhập tên vào khung Simulation Name\Click Create (Nếu muốn cài đặt theo lựa chọn thao tác khung Advanced settings) Xuất cửa sổ 58 Vào Mote\Add mote\Create new mote type\Wismote mote… Xuất cửa sổ vào Browse\Exemple\chọn\Compile Q trình hồn tất click Create Cửa sổ xuất hiện: - Nhập số điểm cần phỏng: Number of new mote - Chọn kiểu hiển thị: Positioning - Định vị tọa độ: Position interval Sau Click Add motes 59 đƣợc hiển thị nhƣ hình Tiếp tục click Start để bắt đầu ( Có thể sử dụng chế độ View để lựa chọn cách xem cho phù hợp với phỏng) 3.4 Xây dựng kịch thử nghiệm 3.4.1 Một số tham số chung cho kịch Để đánh giá đƣợc xác tính hiệu quả, thiết lập loạt hình mạng IoT từ đơn giản đến phức tạp xây dựng kịch tƣơng ứng cho hình Trên thực tế, có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động mạng IoT, nhiên, quan tâm đến số yếu tố có ảnh hƣởng chủ yếu mà thơi Các mạng IoT đƣợc xây dựng dựa yếu tố sau 60 - Kích thƣớc mạng: Số lƣợng thiết bị không dây tham gia vào mạng Số lƣợng thiết bị từ vài đến hàng trăm tùy theo kích thƣớc yêu cầu nhỏ hay lớn - Hình trạng mạng: Nói chung thiết bị mạng (các node) đƣợc đặt khu vực hình vng đƣợc phân bố theo hai cách dạng lƣới vuông với node đƣợc đặt mắt lƣới dạng hỗn tạp với node đƣợc đặt vị trí cách ngẫu nhiên - Số lƣợng hàng xóm: mạng có hình trạng dạng lƣới vng quan tâm đến số lƣợng hàng xóm nút - Phạm vi truyền sóng: mạng có hình trạng dạng hỗn tạp ngồi kích thƣớc hình trạng mạng, phạm vi truyền sóng cũng yếu tố ảnh hƣởng đến mật độ mạng - Số lƣợng gói tin đƣợc truyền: coi việc thực gửi gói tin mạng lần thử thực nhiều lần thử tính trung bình để có đƣợc kết tốt - Tốc độ di chuyển node mạng: có hai trạng thái chuyển động cần quan tâm đứng im di động Các tốc độ đƣợc dùng 0,5 10 m/s Do mục đích thử nghiệm tìm đƣợc giá trị xấp xỉ xác suất node nên kịch đƣợc thử lần lƣợt với giá trị từ đến Số lƣợng giá trị đoạn [0,1] 10 200 tùy vào kịch Sau số hình kịch mà tác giả sử dụng để 3.4.2 Xác suất điều kiện thử nghiệm Các kịch thử nghiệm sử dụng tham số sau 61 Bảng 3.3: Xác suất điều kiện thử nghiệm Đặc điểm Lí tƣởng Thực tế Lƣới vuông: 5x5; Ngẫu nhiên phạm vi: 10x10; 15x15 500x500; 1000x1000 Kích thƣớc mạng 25; 100; 225 9; 25; 100 Tần suất truyền phát gói tin gói/s Tốc độ di chuyển m/s 0-5 m/s 200 10 khơng có Hình trạng mạng Số lƣợng giá trị thử đoạn [0,1] Tính xung đột gói tin 20 gói/s với 25 nút; 5-8 gói/s với 100 nút 3.4.3 Một số cấu hình chung Trong điều kiện luận văn, tất tuân theo cấu hình chung sau đây: - Cấu hình hình trạng mạng: + Có dạng mặt phẳng hình vng, tất node mạng nằm mặt phẳng (trục z 0) + Tọa độ node mặt phẳng đƣợc tính theo đơn vị mét (m) - Cấu hình thiết bị di động: + Cấu hình lớp MAC: chuẩn 802.11b + Ăng ten: OmniAntenna (sóng radio đƣợc phát tỏa theo hƣớng) + Thiết bị thu phát sóng mức vật lý đƣợc cấu hình theo giao diện sóng radio DSSS Lucent WaveLan 914MHz [7] + Phạm vi truyền sóng đƣợc thực với hai mức chuẩn 100m 250m + Băng thông 2Mbps - Gói tin broadcast: đƣợc thiết kế dành riêng cho chƣơng trình - Tốc độ di chuyển node mạng đƣợc tính theo đơn vị m/s 62 Ngoài ra, node mạng thực thông báo theo xác suất p đƣợc thiết lập sẵn cho lần thử 3.4.4 Quy thử nghiệm Xây dựng chạy với số nút với số lƣợng từ (5 node – node) đến nhiều (100 node – 200 node) Các node nhóm thành cluster ( nhƣ tả tốn hình 2.11), cluster ngang hàng nhận thông tin node gửi trung tâm xử lí Chính tăng số lƣợng node lên tới hàng nghìn, tới vài nghìn nude địa bàn trƣờng học, đáp ứng nhu cầu quản lí nhà trƣờng tƣơng ứng với số lƣợng học sinh, sinh viên, thiết bị cần giám sát điều chỉnh tự động 3.5 Kết thử nghiệm 3.5.1 Kết đầu Trong tất thử nghiệm, tác giả đƣa kết dƣới dạng số tỷ lệ thành công đƣợc định nghĩa nhƣ sau: tỷ lệ thành công SR tỷ lệ số node trung bình nhận đƣợc gói tin với tổng số node mạng lần thử, đƣợc tính n n i i 1 theo công thức: SR  Với điều kiện: SR n N Trong đó: - n: số gói tin broadcast đƣợc tạo lần thử - ni: số node nhận đƣợc gói tin broadcast lần broadcast gói tin thứ i - N: tổng số node mạng lần thử 63 Bảng 3.4: Bảng xác suất truyền tin n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 8 15 20 25 35 40 41 ni 13 15 20 31 39 40 N 8 15 20 25 35 40 41 ∑ SR 1.2 1.333 1.143 1.154 1.333 1.25 1.129 1.026 1.025 0.133 0.148 0.127 0.128 0.148 0.139 0.125 0.114 0.114 Kết đầu đƣợc thể dƣới dạng đồ thị đánh giá phụ thuộc giá trị SR vào xác suất q trình để tìm giá trị tốt Ngồi ra, tham số có ảnh hƣởng tới kết đƣợc xem xét đánh giá 3.5.2 Kết điều kiện lí tưởng Hình dƣới kết điều kiện lý tƣởng Node ln khởi tạo gói tin với xác suất p=1 64 Hình 3.1: Lƣới vuông 200 lần thu Từ kết trên, thấy tƣợng chuyển pha xảy điều kiện lý tƣởng (các node nằm mắt lƣới lƣới vuông khơng có tƣợng xung đột gói tin) Ngồi ra, có hai yếu tố ảnh hƣởng đến kết kích thƣớc mạng số lƣợng hàng xóm trung bình node Kích thƣớc mạng: từ đồ thị thấy đƣờng cong tƣợng chuyển pha xuất số lƣợng node mạng đạt từ 100 trở lên Đƣờng cong đồ thị tỷ lệ thành công ngày có dạng tuyến tính mà số lƣợng node mạng giảm dần Số lƣợng hàng xóm trung bình: hình mạng mà số lƣợng hàng xóm trung bình tỷ lệ thành cơng đạt 90% ứng với xác suất p ≥ 0.75; xác suất mạng có số hàng xóm trung bình p ≥ 0.6 Nhƣ vậy, xác 65 suất để thành công 90% giảm mà số lƣợng hàng xóm trung bình node mạng tăng (thậm chí tƣợng chuyển pha không xảy ra) Các kết khác có khả quan tƣợng tự: tƣợng chuyển pha xảy mà số node mạng đạt từ 100 trở lên Giá trị xác suất broadcast tỷ lệ thành công đạt 90% tƣơng ứng với láng giềng 0.75 0.65 3.5.3 Kết điều kiện mạng thực Kết sau đƣợc thực mạng với số node 9, 25 100, phạm vi truyền sóng 100m 250m sử dụng lớp MAC theo chuẩn 802.11b Tốc độ node 0m/s 5m/s Hình 3.2: Mạng thực với 25 node, phạm vi truyền sóng 100m 66 Hình 3.3: Mạng thực với 25 100 node (100 node thử với tần suất phát tin 5pkt/s 8pkt/s), phạm vi truyền sóng 250m 67 Từ kết trên, tác giả nhận thấy xác suất thể tƣơng đối giống thực mạng có mật độ thấp cao, tỷ lệ thành công tăng mà giá trị xác suất dùng để phát tin tăng 3.6 Đánh giá hiệu truyền tin mạng Từ kết trên, tác giả nhận thấy xác suất thể tƣơng đối giống thực mạng có mật độ thấp cao, tỷ lệ thành công tăng mà giá trị xác suất dùng tăng Đối với mạng có mật độ thấp, đƣờng cong tỷ lệ thành cơng tăng tuyến tính theo xác suất p Số lƣợng node nhƣ tần số phát gói tin hầu nhƣ khơng ảnh hƣởng tới tuyến tính Tuy vậy, tốc độ di chuyển node mạng lại có ảnh hƣởng rõ đến độ lớn tỷ lệ thành công: node di chuyển với vận tốc 5m/s khiến cho tỷ lệ thành công lần thử cao node đứng im Đối với mạng có mật độ cao (bằng cách tăng phạm vi truyền sóng nhƣ số lƣợng node mạng) đƣờng cong tỷ lệ thành cơng có dạng tuyến tính với số node mạng nhỏ 100 có dạng gần giống với đƣờng cong biểu diễn tƣợng chuyển pha mà số lƣợng node mạng đạt số 100 Tác giả nhận thấy tỷ lệ thành công đạt 90% mạng có 100 node tƣơng ứng với xác suất broadcast p ≥ 0.35, số tƣơng đối nhỏ; đạt xấp xỉ 100% ứng với xác suất broadcast p ≥ 0.5 Trong hai trƣờng hợp (số lƣợng node 25 100) tốc độ di chuyển node mạng 0m/s hay 5m/s có ảnh hƣởng đến kết nhƣng khơng q lớn Sự sai khác kết tìm đƣợc không nhiều chủ yếu nguyên nhân tham số cụ thể kịch luận văn hai báo có chênh lệch (về hình trạng mạng, kích thƣớc, tốc độ di động tần suất phát tin) Dựa vào kết đo đƣợc ta có đƣa số yếu tố làm ảnh hƣởng đến việc chọn xác suất điều kiện mạng thực nhƣ sau: Mật độ mạng: tỷ lệ thành công tăng lên mà mật độ mạng tăng lên Điều giải thích nhƣ sau Khi mật độ node mạng tăng lên số 68 lƣợng node trung bình khu vực tăng lên số lƣợng kết nối mạng tăng lên Đối với mạng có mật độ dày, giá trị p nhỏ cần node broadcast lại gói tin broadcast đến đƣợc hầu hết node mạng Ngƣợc lại, mật độ mạng thƣa dẫn đến giá trị xác suất broadcast lại tăng cần phải có nhiều node broadcast lại gói tin Tốc độ di động: tốc độ di động tăng tỷ lệ thành cơng tăng Đối với mạng nhỏ, mật độ thƣa tốc độ di động node mạng ảnh hƣởng rõ đến tỷ lệ thành công Ngƣợc lại, mạng có mật độ dày tốc độ di động có ảnh hƣởng đến tỷ lệ thành cơng Điều có đƣợc node động mạng với tốc độ cao khả node “gặp” tăng lên hay nói cách khác, kết nối mạng tăng lên Do tỷ lệ thành cơng broadcast lại với xác suất tăng lên Ta ý thêm rằng, mạng q thƣa rõ ràng khó có khả để tỷ lệ thành công đạt đến 90%, xác suất broadcast Tần suất phát tin: kết cho thấy tỷ lệ thành công tăng tốc độ di động tần suất phát tin node tăng Các node di chuyển dẫn đến khả kết nối đƣợc thiết lập nhiều hơn, tần suất phát tin tăng dẫn đến số lƣợng node broadcast lại gói tin tăng sau lần phát tin, điều dẫn đến tỷ lệ thành công đạt đƣợc cao 3.7 Kết luận chƣơng Trong chƣơng luận văn thực nội dung sau: - Lựa chọn cơng cụ tốn ứng dụng Internet of Things cho trƣờng học thông minh - Xây dựng môi trƣờng với công cụ Contiki - Xây dựng kịch thử nghiệm đánh giá hiệu ứng dụng tốn dựa Thơng qua đƣa đƣợc số nhận xét đánh giá trình truyền tin mạng, lựa chọn số node mạng từ xây dựng kiến trúc mạng phù hợp với nhu cầu quản lí trƣờng học thông minh 69 KẾT LUẬN IoT trở thành công nghệ tiềm để xây dựng ứng dụng thông minh Một số ứng dụng đƣợc nghiên cứu đề cập luận văn trƣờng học thông minh (Smart School) Luận văn nghiên cứu tổng quan IoT, khả ứng dụng IoT trƣờng học thông minh Luận văn đƣa hình mạng IoT cho ứng dụng trƣờng học thông minh, nghiên cứu xây dựng mạng nhà trƣờng, cụ thể với hai toán ứng dụng quản lý điểm danh giám sát điều kiện mơi trƣờng lớp học Các kết luận văn đạt đƣợc gồm: - Nghiên cứu tổng quan IoT, ứng dụng IoT đặc biệt khả ứng dụng trƣờng học thông minh - Nghiên cứu xây dựng mạng IoT cho ứng dụng trƣờng học thơng minh, tập trung vào trình bày kiến trúc mạng, thành phần hệ thống mạng số vấn đề thiết kế mạng: định vị, kiểm soát, thu thập liệu, truyền liệu cho hai toán ứng dụng là: quản lý điểm danh giám sát điều kiện môi trƣờng lớp học - Xây dựng mạng thử nghiệm với phần mềm Contiki - Thực thử nghiệm đánh giá hiệu với trình giám sát sensor đồng thời thử nghiệm trình truyền tin nút mạng IoT với trung tâm Kết thử nghiệm cho thấy tính khả thi ứng dụng mạng IoT cho trƣờng học thông minh Do khả ứng dụng mạng IoT cho trƣờng học thông minh đa dạng, khn khổ có hạn luận văn, luận văn đƣa hai ứng dụng điển hình tốn quản lý điểm danh tốn quản lý, giám sát điều kiện mơi trƣờng lớp học Trong thử nghiệm, thời gian số lƣợng cảm biến hạn chế, chƣơng trình chƣa chạy thử nghiệm với ứng dụng thiết bị cảm biến, chƣa đánh giá hết đƣợc số vấn đề nhƣ: việc truyền nhận liệu từ thiết bị cảm biến đến node mạng cảm biến, vấn đề xung đột liệu… Đây hƣớng nghiên cứu, phát triển luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Amir R Atabekov Internet of Thing based Smart Classroom Environment Master‟s Thesis Kennesaw State University, 2016 [2] Dr Ovidiu Vermesan, Peter Friess, Patrick GuillTôiin Internet of Things Strategic Research Roadmap, 2009 Strategic Research Agenda, The IoT European Research Cluster -European Research Cluster on the Internet of Things (IERC) [3] Everton Cavalcante, Marcelo Pitanga Alves, An Analysis of Reference Architectures for the Internet of Things, Corba 2015 [4] Feng-Cheng Chang, Duen-Kai Chen, Hsiang-Che Huang: Future Classroom with the Internet of Things: A Service-Oriented Framework Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing Volume 6, No.5, Sept 2015 [5] Gerd KortuTôi, Arosha K Bandara, Neil Smith, Mike Richards, Marian Pet Educating the Internet of Things Generation Computer, 46(2) 2013 pp 53–61 [6] Anna Ha‟c, Wireliss Sensor network Designs, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, USA, John Wiley & Sons Ltd, copyright 2003 [7] Luigi Atzori, Antonio Iera, Giacomo Morabito Internet of Things: A survey, Computer Networks 54 (2010) 2787–2805 [8] Parmesh V Simple Applications of Smart-Classroom International Journal of Combined Research & Development (IJCRD) Vol 1, Issue 2, June 2013 [9] Hồng Xn Dậu Bài giảng mơn hệ điều hành mạng: Internet of Things Học viện cơng nghệ Bƣu viễn thông [10] http://automation.net.vn/ [11] https://clemensvdlinden.com/do-you-actually-want-to-live-in-a-smart-city/ [12] http://dvms.vn [13] https://electronicsofthings.com [14] http://hca.org.vn [15] https://iotvietnam.com [16] https://kinhdoanh.vnexpress.net [17] http://kinhtedothi.vn/ [18] http://konexy.vn/ [19] http://nangluongvietnam.vn [20] https://phys.org/ [21] https://tech.fpt.com.vn [22] http://www.contiki-os.org/ [23] http://www.dignited.com [24] http://www.electronicdesign.com/iot/ [25] https://www.exportersindia.com/labvision-technoloiges/ [26] https://www.ibm.com/internet-of-things/ [27] https://www.intechopen.com/books/ [28] http://www.pcworld.com.vn [29] http://www.pr2live.com [30] http://www.ricoh.com.vn/ [31] www.slideshare.net [32] /www.sisco.com [33] http://www.todaysmedicaldevelopments.com/ [34] https://www.tvilight.com/citysense/ [35] http://www.vista.gov.vn ... quan IoT ứng dụng IoT, khả ứng dụng IoT trƣờng học thông minh Chƣơng 2: Xây dựng mạng IoT cho ứng dụng trƣờng học thơng minh, tập trung vào trình bày kiến trúc mạng, thành phần hệ thống mạng. .. trƣờng học thông minh Mục tiêu luận văn nghiên cứu công nghệ IoT, ứng dụng IoT nói chung khả ứng dụng IoT trƣờng học nói riêng, nghiên cứu ứng dụng mạng IoT vào trƣờng học thông minh Luận văn đƣợc...HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - Nguyễn Thị Thanh Nga XÂY DỰNG VÀ MÔ PHỎNG MẠNG IOT TRONG ỨNG DỤNG TRƢỜNG HỌC THÔNG MINH Chuyên ngành: Khoa học máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng và mô phỏng mạng IOT trong ứng dụng trường học thông minh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay