Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động (tt)

26 43 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:21

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động ... dụng xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động với tập liệu MovieLens Luận văn trình bày chương với nội dung sau: Chƣơng Tổng quan hệ thống khuyến nghị Chương giới thiệu hệ thống khuyến nghị. .. giá xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động Chương trình bày phương pháp thử nghiệm thuật tốn hệ thống khuyến nghị, từ đó, áp dụng vào thử nghiệm, đánh giá thuật tốn Sau q trình xây dựng hệ thống. .. 17 3.3 Đánh giá kết 17 3.4 Áp dụng xây dựng hệ thống 18 3.4.1 Thiết kế hệ thống 18 3.4.2 Xây dựng hệ thống khuyến nghị phim 18 KẾT LUẬN 20 TÀI LIỆU THAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động (tt), Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay