Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động (Luận văn thạc sĩ)

60 45 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:20

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự độngNghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động ... dụng xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động với tập liệu MovieLens Luận văn trình bày chương với nội dung sau: Chƣơng Tổng quan hệ thống khuyến nghị Chương giới thiệu hệ thống khuyến nghị. .. xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động Chương trình bày phương pháp thử nghiệm thuật toán hệ thống khuyến nghị, từ đó, áp dụng vào thử nghiệm, đánh giá thuật tốn Sau q trình xây dựng hệ thống. .. VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - BÙI VĂN MINH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ PHIM TỰ ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ : 8.48.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khuyến nghị phim tự động (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay