Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh (tt)

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:17

Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - NGUYỄN THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN TẦN SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ BẰNG VỊNG ĐEO TAY THƠNG MINH Chun ngành Mã số : Khoa học máy tính : 8.48.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2018 HÀ NỘI – 2017 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Cường Phản biện 1: .…………………………………………………………… .…………………………………………………………… ………… …………………………………………………………… ………… Phản biện 2: … ………………………………………………………… .…………………………………………………………… ………… …………………………………………………………… ………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRẺ TỰ KỶ VÀ NHẬN DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ 1.1 Tổng quan trẻ tự kỷ 1.1.1 Bê ̣nh tự kỷ ở trẻ em biể u hiê ̣n thế nào? 1.1.2 Các hoạt động trẻ tự kỷ 1.1.3 Lý nghiên cứu tầ n suấ t vâ ̣n đô ̣ng của trẻ tự kỷ? 1.2.Các nghiên cứu trước nhận dạng hoạt động trợ giúp trẻ tự kỷ 1.2.1.Nghiên cứu nhận dạng hoạt động người 1.2.2.Nghiên cứu trợ giúp trẻ tự kỷ 1.3 Phạm vi giả định 1.3.1 Một số hạn chế 10 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 10 1.4 Kết chương 10 CHƯƠNG 2:PHÁT HIỆN TẦN XUẤT VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ 11 2.1.Thiết kế vòng đeo tay thông minh 11 2.1.1.Cấu hình cảm biến 11 2.1.2 Thiết kế vòng đeo tay thơng minh 11 2.2 Phân tích xử lý liệu cảm biến 12 2.2.1 Tiền xử lý liệu 12 2.2.2 Phân đoạn trích đặc trưng 12 2.3 Phát tần xuất hoạt động 15 2.3.1 Huấn luyện mơ hình học máy để giải tốn Thứ việc thiết kế vòng đeo tay thông minh sử dụng cảm biến gia tốc Để tăng tính xác việc phát hiện, luận văn đưa bước tiền xử lý liệu với đặc tính quan trọng để nhận dạng phát tần suất Thứ hai trình bày thuật toán mà luận văn áp dụng để phát theo dõi hoạt động Cuối cùng, luận văn giải tốn q trình thực nghiệm Cùng với việc so sánh kết thu từ việc sử dụng thuật toán khác nhau, đặc trưng khác nhau, luận văn đưa kết luận sử dụng thuật toán RandomForest cho kết phát cao so với thuật toán SVM Đồng thời, việc sử dụng tất đặc tính cho kết phát tần suất xác Qua nghiên cứu luận văn tơi thấy tính bất thường hoạt động trẻ tự kỷ Đặc biệt tần suất hoạt động trẻ tự kỷ hoạt động liên quan đến phần tay nhiều Bên cạnh kết đạt hạn chế là: Kết hệ thống chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào điều kiện đặc điểm cảm biến hay đối tượng tham gia 22 Chưa xây dựng hoàn chỉnh tất đặc trưng nhận dạng cần thiết cho hệ thống Hệ thống sử dụng số đặc trưng quan trọng Một số đặc trưng chưa xử lý Hệ thống phát tần suất hoạt động liên quan đến phần tay thể không phát hết tất hoạt động thường ngày Qua kết hạn chế hệ thống cho thấy việc phát tần suất hoạt động trẻ tự kỷ đòi hỏi trình nghiên cứu thực lâu dài Trong phạm vi luận văn thực việc phát tần suất hoạt động trẻ tự kỷ khoảng thời gian Trước mắt hướng phát triển luận văn phải tập trung cải thiện tăng độ xác việc phát độ ổn định hệ thống với nhiều điều kiện hoàn cảnh khác nhau, xây dựng hoàn thiện nhận dạng thiếu sót, củng cố phát triển thuật tốn để khắc phục lỗi tồn Hướng phát triển đầy tiềm luận văn theo dõi phát tần suất hoạt động trẻ tự kỷ thời gian thực để có cảnh báo cụ thể cho phụ huynh 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Vũ Bích Hạnh (2004), Hướng dẫn thực hành âm ngữ trị liệu, Nxb Y học, Hà Nội [2] Võ Nguyễn Tinh Vân (2002), Để hiểu Tự kỷ, Nxb Bamboo, Australia [3] Võ Nguyễn Tinh Vân (2002), Nuôi bị Tự kỷ, Nxb Bamboo, Australia [4] Võ Nguyễn Tinh Vân (2004), Chứng Asperger chứng NLD, Nxb Bamboo, Australia [5] Đào Thị Sâm (2013), Khảo sát thái độ cha mẹ có chứng tự kỷ, Trường đại học sư phạm Hồ chí minh [6] Daniel Tammet (2010), Sinh vào ngày xanh, (Tự truyện người Tự kỷ, trí tuệ phi thường), Biên dịch Phạm Ngọc Diệp, Nguyễn Dung, Nxb trẻ Tài liệu Tiếng Anh [10] Kanner,L (1943), Autistic disturbances of affective contact, Nervuos Child [11] Lorna Wing (1996), The Autistic Spectrum A guide for parents and profeeionals, Constable [12] Simon Barcon Cohen (2008), Autism and Asperger, oxfort University press [13] Andreas Bulling, Ulf Blanke, Bernt Schiele (2014) “A Tutorial on Human Activity Recognition Using Body-worn Inertial Sensors” [14] Pierluigi Casale, Oriol Pujol Petia Radeva (2011) “Human Activity Recognition from Accelerometer Data Using a Wearable Device” Computer Vision Center, Bellaterra, Barcelona, Spain [15] Ling Bao Stephen S Intille “Activity Recognition from UserAnnotated Acceleration Data” Massachusetts Institute of Technology [16] Emmanuel Munguia Tapia (2003) “Using Machine Learning for Real-time Activity Recognition and Estimation of Energy Expenditure” Master of Science Massachusetts Institute of Technology, 2003 Cambridge, Massachusetts 24 [17] Dean M Karantonis, Michael R Narayanan, Merryn Mathie, Nigel H Lovell, Branko G Celler “Implementation of a Real-Time Human Movement Classifier Using a Triaxial Accelerometer for Ambulatory Monitoring” [18] Nishkam Ravi Nikhil Dandekar Preetham Mysore Michael L Littman “Activity Recognition from Accelerometer Data” Department of Computer Science, đại học Rutgers University [19] Anne Preston, Madeline Balaam, Paul Seedhouse, Daniel Jackson, Cuong Pham, Cassim Ladha, Karim Ladha, Thomas Plötz,Patrick Olivier: (2012) “The french kitchen: task-based learning in an instrumented kitchen” [20] Julie A Kientz, Gillian R Hayes, Tracy L Westeyn, Thad Starner and Gregory D Abowd “Pervasive Computing and Autism: Assisting Caregivers of Children with Special Needs” Georgia Institute of Technology [21] Fahd Albinali , Matthew S Goodwin, Stephen Intille “Detecting stereotypical motor movements in the classroom using accelerometry and pattern recognition algorithms” ta ̣i Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA ;The Groden Center, Inc., Providence, RI 02906, USA ; Northeastern University, Boston, MA 02115, USA [23] Cortes, Corinna; and Vapnik, Vladimir N (1995) “Support-Vector Networks” Internet: [24] libSVM: http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ [25] https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/canh-bao-gia-tang-tre-machoi-chung-tu-ky-3379959.html ... thống phát tần suất hoạt động liên quan đến phần tay thể không phát hết tất hoạt động thường ngày Qua kết hạn chế hệ thống cho thấy việc phát tần suất hoạt động trẻ tự kỷ đòi hỏi trình nghiên cứu. .. QUAN VỀ TRẺ TỰ KỶ VÀ NHẬN DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ 1.1 Tổng quan trẻ tự kỷ 1.1.1 Bê ̣nh tự kỷ ở trẻ em biể u hiê ̣n thế nào? 1.1.2 Các hoạt động trẻ tự kỷ ... kết phát cao so với thuật toán SVM Đồng thời, việc sử dụng tất đặc tính cho kết phát tần suất xác Qua nghiên cứu luận văn tơi thấy tính bất thường hoạt động trẻ tự kỷ Đặc biệt tần suất hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh (tt), Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay