Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh (Luận văn thạc sĩ)

64 40 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:17

Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minhNghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh ... - NGUYỄN THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN TẦN SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ BẰNG VỊNG ĐEO TAY THƠNG MINH CHUN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ : 8.48.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định... trợ giúp trẻ tự kỷ sau 1.2 Các nghiên cứu trước nhận dạng hoạt động trợ giúp trẻ tự kỷ 1.2.1 Nghiên cứu nhận dạng hoạt động người Từ năm 1980, lĩnh vực nghiên cứu vể việc nhận dạng hoạt động người... QUAN VỀ TRẺ TỰ KỶ VÀ NHẬN DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ 1.1 Tổng quan trẻ tự kỷ 1.1.1 Bê ̣nh tự kỷ ở trẻ em biể u hiê ̣n thế nào? 1.1.2 Các hoạt động trẻ tự kỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu phát hiện tần suất hoạt động của trẻ tự kỷ bằng vòng đeo tay thông minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay