Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụng (tt)

22 44 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:15

Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụngNghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụng ... cứu việc phát mặt người ảnh, nhiên hôm đa dạng tính phức tạp thực tế giải pháp tồn diện thách thức giai đoạn nghiên cứu Gần đây, lĩnh vực nghiên cứu nhận dạng quan tâm nhiều nhận dạng khuôn mặt, ... khuôn mặt ảnh tĩnh Số Số ảnh TT Tên liệu sử dụng khuôn Số khuôn mặt mặt phát xuất hiện (%) thực tế Bao Face Database Caltech_WebFa ces Database 200 1215 250 356 300 476 150 150 250 Số khuôn mặt. .. máy Bảo mật Một số ứng dụng khác 1.3 Các phương pháp phát mặt người ảnh 1.3.1 Phương pháp tiếp cận dựa luật tri thức 1.3.2 Phương pháp tiếp cận dựa đặc trưng bất biến 1.3.3 Phương pháp tiếp cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụng (tt), Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng khuôn mặt trong ảnh và ứng dụng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay