Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone (Luận văn thạc sĩ)

80 10 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:11

Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - HOÀNG NGUYỄN PHÚC XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU QUẢN THÔNG TIN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA VINAPHONE LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG - HOÀNG NGUYỄN PHÚC XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU QUẢN THÔNG TIN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA VINAPHONE CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 84.80.104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ HỮU LẬP HÀ NỘI – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố tài liệu khác Tác giả Hoàng Nguyễn Phúc ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc luận văn này, nghiên cứu cố gắng thân, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hƣớng dẫn Khoa học PGS.TS Lê Hữu Lập tận tình bảo định hƣớng cho em suốt trình nghiên cứu thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành thầy cô giảng viên Khoa Quốc Tế Sau Đại Học, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Khoa Cơ Bản Học Viện Công Nghệ Bƣu Chính Viễn Thơng tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn em suốt trình học tập nghiên cứu Học Viện Bƣu Viễn Thơng Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ngƣời bên em cổ tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho em để em học tập tốt hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Hoàng Nguyễn Phúc iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU 1.1 Định nghĩa kho liệu .3 1.2 Đặc tính kho liệu 1.2.1 Hƣớng chủ đề (Subject-oriented) .5 1.2.2 Tích hợp (Integrated) 1.2.3 Tính thời gian cụ thể (Time-variant) 1.2.4 thay đổi (nonvalatile) 1.2.5 Dữ liệu chi tiết liệu tổng hợp 1.3 Lợi ích kho liệu 1.4 Một số thuật ngữ kho liệu .7 1.4.1 OLTP OLAP 1.4.2 Tiến trình ETL (Extract, Transform & Load) 1.4.3 Kho liệu chủ đề (Data Mart) 1.4.4 Siêu liệu (Metadata) 11 1.5 Kiến trúc kho liệu 12 1.6 Mơ hình liệu đa chiều .14 1.6.1 Các khái niệm mơ hình liệu đa chiều 15 1.6.2 Đặc điểm mơ hình liệu đa chiều 15 1.6.3 Lƣợc đồ lƣu trữ liệu đa chiều 17 1.6.4 Kỹ thuật OLAP 19 1.7 Kết luận chƣơng 21 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU 22 2.1 Xác định yêu cầu nghiệp vụ 22 iv 2.1.1 Xác định mục đích xây dựng kho liệu 22 2.1.2 Phạm vi xây dựng kho liệu 24 2.2 Xác định mơ hình kiến trúc kho liệu 25 2.3 Xác định bảng chiều, bảng kiện 25 2.3.1 Xác định bảng chiều 25 2.3.2 Xác định bảng kiện 27 2.4 Xây dựng lƣợc đồ lƣu trữ liệu 31 2.5 Tích hợp liệu từ nguồn liệu vào kho liệu .32 2.5.1 Trích xuất liệu .32 2.5.2 Biến đổi liệu 33 2.5.3 Nạp liệu .35 2.6 Khai thác phân tích kho liệu 35 2.7 Kết luận chƣơng 36 CHƢƠNG XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM QUẢN THÔNG TIN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG(VINAPHONE) 37 3.1 Bài toán xây dựng kho liệu Vinaphone 37 3.2 Xây dựng kho liệu thử nghiệm .38 3.2.1 Mơ hình kiến trúc kho liệu 39 3.2.2 Xác định nguồn liệu 39 3.2.3 Xác định bảng chiều, bảng kiện, xây dựng lƣợc đồ hình 46 3.2.4 Cài đặt kho liệu quản dịch vụ khách hàng SQL Server 52 3.2.5 Tích hợp liệu từ nguồn liệu vào kho liệu 54 3.2.6 Phân tích liệu hỗ trợ định quản 63 3.3 Kết luận chƣơng 66 KẾT LUẬN .68 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 v DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CSDL Database Cơ sở liệu DM Data Mart Kho liệu chủ đề ETL Extract, Transform & Tiến trình trích xt, biến Load đổi, nạp liệu Online Analytical Hệ thống xử phân tích Processing trực tuyến Online Transaction Hệ thống xử giao dịch Processing thời gian thực OLAP OLTP SSAS SQL Server Analysis Services SSIS SQL Server Integration Services vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống Data Warehouse [2] Hình 1.2 Tiến trình ETL [11] Hình 1.3 Kho liệu chủ đề (Data Mart) Hình 1.4 Datamart phụ thuộc 10 Hình 1.5 Datamart độc lập 10 Hình 1.6 Kiến trúc ba tầng kho liệu 12 Hình 1.7 Lƣợc đồ hình quản bán hàng 17 Hình 1.8 Lƣợc đồ hình bơng tuyết quản bán hàng 18 Hình 1.9 Đặc tính Roll-up OLAP 20 Hình 1.10 Đặc tính Drill- down OLAP 21 Hình 2.1 Quy trình thiết kế kho liệu 22 Hình 2.2 Cấu trúc bảng chiều [12] 26 Hình 2.3 Cấu trúc bảng chiều thời gian 27 Hình 2.4 Cấu trúc bảng kiện 28 Hình 3.1 Kiến trúc kho liệu dịch vụ khách hàng 39 Hình 3.2 Mơ hình thực thể quan hệ sở liệu nguồn 40 Hình 3.3 Tạo liệu bảng VungMien 43 Hinh 3.4 Tạo liệu bảng NhomKH 43 Hinh 3.5 Tạo liệu bảng TinhThanh 43 Hinh 3.6 Tạo liệu bảng ChiNhanh 44 Hinh 3.7 Tạo liệu bảng NhomDichVu 44 Hinh 3.8 Tạo liệu bảng DichVu 45 Hinh 3.9 Tạo liệu bảng GiaoDich 45 Hình 3.10 Bảng chiều thời gian _DimDate 46 Hình 3.11 Nạp liệu cho bảng chiều thời gian 47 Hình 3.12 Bảng chiều dịch vụ_DimService 48 Hình 3.13 Bảng chiều chi nhánh_DimBranch 49 Hình 3.14 Bảng chiều nhóm khách hàng_DimCusGroup 50 Hình 3.15 Bảng kiện dịch vụ khách hàng_FactServiceCustomer 51 Hình 3.16 Lƣợc đồ hình Kho liệu dịch vụ khách hàng Vinaphone 52 vii Hình 3.17 Tiến trình ETL—Extract, Transform, Load 54 Hình 3.18 Khởi động SQL Server Data Tools for Visual Studio 2012 55 Hình 3.19 Tạo Integration Services Project có tên LuanvanThs_SSIS_V2 55 Hình 3.20 Tạo Data Flow cho package SSIS project 56 Hình 3.21 Các SSIS toolbox thƣờng đƣợc sử dụng xử ETL 56 Hình 3.22 ETL cho bảng chiều dịch vụ 58 Hình 3.23 ETL cho bảng chiều chi nhánh 59 Hình 3.24 ETL cho bảng chiều nhóm khách hàng 59 Hình 3.25 ETL cho bảng kiện dịch vụ khách hàng 60 Hình 3.26 Tạo Analysis Services Project có tên LuanvanThs_SSAS_V2 63 Hình 3.27 Cube cho kho liệu gồm dimensions measure 64 Hình 3.28 Thống kê lƣợng thuê bao ĐKSD dịch vụ toán quốc năm 2017 64 Hình 3.29 Thống kê lƣợng thuê bao ĐKSD dịch vụ năm 2017 theo NhomKH 65 Hình 3.30 Báo cáo lƣợng thuê bao ĐKSD dịch vụ tháng năm 2017 theo TinhThanh 66 Hình 3.31 Biểu đồ thống kê lƣợng thuêbao ĐKSD dịch vụ năm 2017 Vinaphone Hà Nội 66 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 So sánh OLTP OLAP Bảng 1.2 So sánh lƣợc đồ hình lƣợc đồ bơng tuyết 19 Bảng 3.1 Bảng liệu VungMien 40 Bảng 3.2 Bảng liệu TinhThanh 41 Bảng 3.3 Bảng liệu ChiNhanh 41 Bảng 3.4 Bảng liệu NhomDichVu 41 Bảng 3.5 Bảng liệu DichVu 41 Bảng 3.6 Bảng liệu NhomKH 41 Bảng 3.7 Bảng liệu Khachhang 42 Bảng 3.8 Bảng liệu Giaodich 42 Bảng 3.9 Đặc tả bảng chiều thời gian 47 Bảng 3.10 Đặc tả bảng chiều dịch vụ_DimService 48 Bảng 3.11 Đặc tả bảng chiều ChiNhanh_DimBranch 49 Bảng 3.12 Đặc tả bảng chiều nhóm khách hàng_DimCusGroup 50 Bảng 3.13 Đặc tả bảng kiện_FactServiceCustomer 51 Bảng 3.14 Bảng DimDate 53 Bảng 3.15 Bảng DimService 53 Bảng 3.16 Bảng DimBranch 53 Bảng 3.17 Bảng DimCusGroup 53 Bảng 3.18 Bảng FactServiceCustomer 54 Bảng 3.19 Một số SSIS toolbox thƣờng sử dụng 57 Bảng 3.20 Dữ liệu bảng chiều DimCusGroup 61 Bảng 3.21 Dữ liệu bảng DimService 61 Bảng 3.22 Dữ liệu bảng DimBranch 62 Bảng 3.23 Dữ liệu bảng FactServiceCustomer 62 56 Trong cửa sổ Solution Explorer Project LuanVanThs_SSIS_V2, nhấn chuột phải vào SSIS package, tạo packages nhƣ : DimService, DimBranch, DimCusGroup, FactSVCus Click chuột vào package thƣc thao tác cần thiết cho xử ETL Hình 3.20 Tạo Data Flow cho package SSIS project Hình 3.21 Các SSIS toolbox thƣờng đƣợc sử dụng xử ETL 57 Bảng 3.19 mô tả ý nghĩa SSIS toolbox thƣờng đƣợc dùng xử ETL Bảng 3.19 Một số SSIS toolbox thƣờng sử dụng Tính Ý nghĩa sử dụng OLE DB Source Đƣợc sử dụng để trích xuất liệu nguồn từ nhiều sở liệu thông qua việc tạo kết nối đến CSDL nguồn OLE DB Destination Đƣợc sử dụng để tải liệu đƣợc xử từ OLE DB Source kho liệu đích đƣợc kết nối Aggregate Thực việc tính tốn tổng hợp liệu đầu vào, cho phép nhóm liệu dựa giá trị chúng Conditional Split Mang nghĩa tƣơng đƣơng lệnh If Case, kiểm tra điều kiện để xác định đầu thích hợp Data Conversion Chuyển đổi liệu từ kiểu liệu sang kiểu liệu khác Derived Column Tạo thêm cột liệu từ cột liệu dựa hàm toán học đƣợc xác định Lookup So sánh liệu nguồn với liệu có từ bảng tham chiếu tìm thấy kết hợp Sort Sắp xếp liệu nguồn theo thứ tự tăng dần giảm dần Merge Hợp hai đầu liệu vào để đƣa đầu liệu Merge Join Tƣơng tự nhƣ Merge, đặc biệt hữu ích 58 trƣờng hợp nạp liệu vào bảng chiều Kho liệu Multicast Chuyển liệu đầu vào đến nhiều nguồn liệu đầu với kích thƣớc nhƣ Union All Tích hợp liệu từ nhiều nguồn khác tạo đầu bảng đích Q trình thực ETL cho bảng chiều, bảng kiện tốn kho liệu quản thơng tin dịch vụ khách hàng đƣợc thể hình : hình 3.22, hình 3.23, hình 3.24, hình 3.25 hình 3.26 ETL cho DimService Hình 3.22 ETL cho bảng chiều dịch vụ Dữ liệu đầu vào bảng chiều dịch vụ đƣợc xác định hai bảng liệu NhomDichVu DichVu Để thực ETL cho chiều dịch vụ, phải làm phẳng hai bảng liệu đầu vào bảng cho phù hợp với bảng chiều dịch vụ kho liệu Sử dụng tính Sort (sắp xếp) Merge Join (kết hợp), có q trình ETL cho DimService nhƣ hình 3.22 59 ETL cho DimBranch Hình 3.23 ETL cho bảng chiều chi nhánh Dữ liệu đầu vào bảng chiều chi nhánh đƣợc xác định ba bảng liệu ChiNhanh, TinhThanh VungMien Để thực ETL cho chiều chi nhánh, phải làm phẳng ba bảng liệu đầu vào bảng cho phù hợp với bảng chiều chi nhánh kho liệu Sử dụng tính Sort Merge Join, có q trình ETL cho DimBranch nhƣ hình 3.23 ETL cho DimCusGroup Hình 3.24 ETL cho bảng chiều nhóm khách hàng 60 Dữ liệu đầu vào bảng chiều nhóm khách hàng có bảng NhomKH Để thực ETL cho chiều nhóm khách hàng, sử dụng tính Sort q trình ETL cho chiều nhóm khách hàng đƣợc mơ tả hình 3.24 ETL cho FactServiceCustomer Hình 3.25 ETL cho bảng kiện dịch vụ khách hàng Dữ liệu đầu vào bảng kiện dịch vụ khách hàng đƣợc xác định bảng liệu bao gồm: bảng liệu GiaoDich từ sở liệu nguồn bảng chiều: DimService, DimBranch, DimCusGroup DimDate Để thực ETL cho bảng kiện dịch vụ khách hàng cấn thực bƣớc sau: lấy tất liệu từ bảng GiaoDich sau thực xếp, lấy liệu cột ServiceKey từ bảng DimService, lấy liệu cột BranchKey từ bảng DimBranch, lấy liệu cột CusGroupKey từ bảng DimCusGroup lấy liệu cột DateKey từ bảng DimDate Sử dụng tính Sort Lookup, có q trình ETL cho bảng kiện nhƣ hình 3.25 Kết trình ETL cho bảng chiều, bảng kiện toán xây dựng kho liệu quản thông tin dịch vụ khách hàng việc nạp liệu thành 61 công vào kho liệu Các bảng liệu bảng chiều, bảng kiện toán đƣợc mô tả bảng : bảng 3.20, bảng 3.21, bảng 3.22và bảng 3.24 Bảng 3.20 Dữ liệu bảng chiều DimCusGroup Bảng 3.21 Dữ liệu bảng DimService 62 Bảng 3.22 Dữ liệu bảng DimBranch Bảng 3.23 Dữ liệu bảng FactServiceCustomer 63 3.2.6 Phân tích liệu hỗ trợ định quản Chúng ta sử dụng công cụ SSAS (SQL Server Analysis Services )để phân tích liệu kho liệu, từ xây dựng số báo cáo thống kê cho việc sử dụng kho liệu vào hỗ trợ định SSAS cơng cụ tích hợp SQL Server Data Tools for Visual Studio 2012 Microsoft có tính truy vấn liệu đa chiều OLAP, nên đƣợc sử dụng phổ biến toán khai thác kho liệu Sử dụng SSAS việc phân tích liệu đƣợc mơ tả cụ thể hình: hình 3.26, hình 3.27, hình 3.28, hình 3.29 Hình 3.26 Tạo Analysis Services Project có tên LuanvanThs_SSAS_V2 64 Hình 3.27 Cube cho kho liệu gồm dimensions measure Hình 3.28 Thống kê lƣợng thuê bao ĐKSD dịch vụ toán quốc năm 2017 65 Hình 3.29 Thống kê lƣợng thuê bao ĐKSD dịch vụ năm 2017 theo NhomKH Bên cạnh sử dụng SSAS cho phân tích liệu kho liệu, sử dụng excel để lên báo cáo thống kê nhƣ xây dựng biểu đồ phân tích liệu kho liệu Một vài kết sử dụng Excel để phân tích liệu đƣợc thể hình 3.30 hình 3.31 66 Hình 3.30 Báo cáo lƣợng thuê bao ĐKSD dịch vụ tháng năm 2017 theo TinhThanh Hình 3.31 Biểu đồ thống kê lƣợng thuê bao ĐKSD dịch vụ năm 2017 Vinaphone Hà Nội 3.3 Kết luận chƣơng Với việc phân tích hệ thống nguồn CCBS có Vinaphone nhƣ nhu cầu thực tế nhằm nâng cao hiệu điều hành sản xuấtkinh doanh, để thấy đƣợc tầm quan trọng việc phải xây dựng hệ thống kho liệu Xây dựng kho liệu tập trung từ nhiều nguồn liệu khác nhau, nhằm mục đích khai thác 67 tốt hơn, hiệu liệu hỗ trợ việc định Từ nguồn liệu rời rạc khácnhau khơng thể đƣa nhìn tổng thể, hiệu vấn đế, nên cácquyết định khơng đạt độ xác cao Sau nghiên cứu, ứng dụng với công cụ SQL Server 2012 Microsoft… áp dụng thử nghiệm cho kho liệu.Dữ liệu đƣợc tích hợp với độ xác cao Nhìn vào kết báo cáo phân tích đƣa đƣợc nhiều chiều liệu, đặc biệt biểu đồ thống kê báo cáo đánh giá đƣợc hiệu kho dữliệu 68 KẾT LUẬN Những kết đạt đƣợc Luận văn nghiên cứu xây dựng kho liệu quản thông tin dịch vụ khách hàng Vinaphone đƣợc hoàn thành đạt đƣợc kết sau đây: Sau nghiên cứu tổng quan sở thuyết kho liệu làm tảng cho việc thiết kế xây dựng kho liệu cụ thể, luận văn tìm hiểu quy trình thực việc thiết kế kho liệu với yêu cầu cụ thể hỗ trợ cho việc xây dựng kho liệu thử nghiệm Thực xây dựng kho liệu thử nghiệm từ hệ thống nguồn CCBS Vinaphone Tuy nhiên thời gian thực luận văn có hạn nên luận văn dừng lại với liệu thử nghiệm năm 2017 Bƣớc đầu đƣa đƣợc số báo cáo phân tích tăng trƣởng sản phẩm dịch vụ viến thông địa phƣơng nƣớc Kết thu đƣợc khả quan, hệ thống kho liệu cho báo cáo xác giúp tra cứu, theo dõi đƣa biểu đồ phân tích với phân khúc thị trƣờng loại dịch vụkhách hàng sử dụng Qua đánh giá đƣợc xác, phản ảnh trung thực lại cho nhà quản biết đƣợc dịch vụ có tăng trƣởng ấn tƣợng Kết cho thấy điểm ƣu việt kho liệu so với phƣơng pháp dự báo truyền thống nhƣ thống kê hay báo cáo thông thƣờng Kho liệu khai thác, phục vụ tốt cho nhiều tiêu chí báo cáo, liệu giải đƣợc tốn định hƣớng quản tập trung khơng bị rời rạc, manh mún hệ thống liệu hành Kho liệu có khả điều chỉnh tham số tùy ý để thích nghi với biến động liệu q trình sử dụng Độ xác liệu kho liệu phụ thuộc vào liệu đầu vào, biến động thực tế đƣợc thể số liệu 69 Luận văn đƣợc thực sở hiểu biết mặt thuyết, công cụ xây dựng kho liệu đặc biệt nghiệp vụ điển hình thực tế Qua triển khai thử nghiệm kho liệu theo yêu cầu thực tế Vinaphone Hƣớng phát triển Tuy vậy, luận văn vấn số hạn chế nhƣ việc tiếp cận với liệu nguồn, hạn chế số chiều kho liệu dẫn đến kết thu đƣợc chƣa đủ rộng để thấy toàn cảnh vấn đề quản dịch vụ khách hàng Trong thời gian tới, em nghiên cứu thêm để khắc phục hạn chế Đồng thời, mở rộng phạm vi xây dựng kho liệu cho nghiệp vụ khác Vinaphone 70 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] http://cdit.ptit.edu.vn/ccbs-he-thong-cham-soc-khach-hang-va-tinh-cuoc/ [2] https://trithucchung.wordpress.com/2013/10/07/dw-bi-chapter-1-soluoc-ve-data-warehouse/ [3] https://faditek.com/nhap-mon-data-warehouse-xay-dung-bang-fact/ [4] https://dataartblog.wordpress.com/2015/10/15/so-sanh-oltp-va-olap/ [5] https://xemtailieu.com/tai-lieu/xay-dung-kho-du-lieu-data-warehousing547793.html Tiếng Anh [6] W H Inmon (2005), Building the Data Warehouse, Fourth Edition [7] Oracle (2013), 11gr2 Data warehousing Guide Release 2, https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25554/title.htm [8] Oracle Database Online Documentation, 10g Release 2, https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14223/toc.htm [9] http://www.techadvisory.org/2015/03/benefits-of-data-warehouses-forbusiness/ [10] Implementing a Data Warehouse with SQL Server, Microsoft, https://www.youtube.com/watch?v=StoWu2A8Ufs [11] https://www.edureka.co/blog/informatica-etl/hoặc https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-SSIS-and-ETL [12] https://www.edureka.co/blog/informatica-etl/ https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-SSIS-and-ETL ... vào kho liệu khai thác, phân tích kho liệu Chƣơng Xây dựng kho liệu thử nghiệm quản lý thông tin dịch vụ khách hàng doanh nghiệp viễn thông( Vinaphone) Giới thiệu tốn xây dựng kho liệu quản lý. .. HOÀNG NGUYỄN PHÚC XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU QUẢN LÝ THÔNG TIN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA VINAPHONE CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 84.80.104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS... tài Xây dựng Kho liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng Vinaphone Đề tài đƣợc thực với tiêu chuẩn dịch vụ thông tin di động khách hàng doanh nghiệp viễn thông, chẳng hạn nhƣ Vinaphone Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay