Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone (Luận văn thạc sĩ)

80 52 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:11

Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của VinaphoneXây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone ... vào kho liệu khai thác, phân tích kho liệu Chƣơng Xây dựng kho liệu thử nghiệm quản lý thông tin dịch vụ khách hàng doanh nghiệp viễn thông( Vinaphone) Giới thiệu tốn xây dựng kho liệu quản lý. .. HOÀNG NGUYỄN PHÚC XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU QUẢN LÝ THÔNG TIN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA VINAPHONE CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 84.80.104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS... tài Xây dựng Kho liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng Vinaphone Đề tài đƣợc thực với tiêu chuẩn dịch vụ thông tin di động khách hàng doanh nghiệp viễn thông, chẳng hạn nhƣ Vinaphone Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng kho dữ liệu quản lý thông tin dịch vụ khách hàng của Vinaphone (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay