Nghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàng (tt)

26 86 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:10

Nghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàngNghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàng ... CHƯƠNG 3: TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ XÁC THỰC OTP VÀO HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI NGÂN HÀNG 3.1 Giới thiệu hệ thống toán trực tuyến ngân hàng Liên doanh Việt- Nga 3.1.1 Các dịch vụ toán trực tuyến. .. thấy hệ thống hoạt động tốt, minh chứng tính khả thi hệ thống đề xuất Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu giải pháp tích hợp cơng nghệ OTP vào xác thực người dùng hệ thống toán trực tuyến ngân hàng. .. tạo, xác thực với OTP (Cơ chế tạo, chế đồng bộ, chế xác thực) , mơ hình OTP (sinh mã theo thời gian, sinh mã theo kiện) - Nghiên cứu giải pháp tích hợp OTP vào xác thực người dùng hệ thống toán trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàng (tt), Nghiên cứu tích hợp công nghệ OTP vào xác thực người dùng tại hệ thống thanh toán trực tuyến ngân hàng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay