Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội (tt)

26 57 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:05

Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội ... Luận văn Ứng dụng phân cụm khai phá liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội trình bày số vấn đề sau: - Tổng quan khám phá tri thức ứng dụng khai phá liệu lưu trữ... định lựa chọn đề tài: Ứng dụng phân cụm khai phá liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Phân cụm sở liệu phương pháp quan trọng trình... chọn theo học ngành học phù hợp với lực mà sở thích thân, tác giả có ý tư ng xây dựng hệ thống tư vấn lựa chọn ngành nghề cho sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Vì số lượng sinh viên khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội (tt), Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội (tt), CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU, 2 Kỹ thuật phân cụm dữ liệu, CHƯƠNG 2: PHÂN CỤM CHO TƯ VẤN LỰA CHỌN, 7 Phương pháp phân cụm có dữ liệu ràng buộc (Binding data clustering Methods), CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ, 3 Xây dựng hệ thống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay