Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

69 76 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 12:04

Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà NộiỨng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội ... tài: Ứng dụng phân cụm khai phá liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Kỹ thuật khai phá tri thức khai phá liệu nghiên cứu, ứng dụng. ..HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Phạm Văn Vượng ỨNG DỤNG PHÂN CỤM TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHO TƯ VẤN NGÀNH NGHỀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC... phân loại sinh viên nhằm đưa giải pháp tư vấn, định hướng giúp sinh viên khoa trường đại học Kiến trúc Hà Nội lựa chọn ngành nghề phù hợp 3 Mục đích luận văn - Tìm hiểu kỹ thuật khai phá liệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Ứng dụng phân cụm trong khai phá dữ liệu cho tư vấn ngành nghề sinh viên trường đại học kiến trúc Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU, 2 Kỹ thuật phân cụm dữ liệu, 3 Phân loại các thuật toán phân cụm, CHƯƠNG 2: PHÂN CỤM CHO TƯ VẤN LỰA CHỌN, 2 Phương pháp phân hoạch (Partitioning Methods), 3 Phương pháp phân cụm phân cấp (Hierarchical Methods), 5 Phương pháp phân cụm dựa trên mật độ (Density-Based Methods), 8 Tổng hợp và đánh giá các phương pháp, CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ, 3 Xây dựng hệ thống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay