Phân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễu (Luận văn thạc sĩ)

50 29 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:56

Phân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễuPhân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễu ... loại văn bản, vai trò cách tiếp cận, thực tốn phân loại văn sau nêu số mơ hình phân loại văn thƣờng đƣợc sử dụng Trong chƣơng tiếp theo, luận văn xem xét toán phân loại văn điều kiện xuất biến. .. nhiễu, cải thiện đáng kể hiệu phân loại Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong toán phân loại văn bản, xem xét trƣờng hợp có biến nhiễu Z có ảnh hƣởng đến đặc trƣng văn X biến nhãn Y Ví dụ, phân loại. .. thay đổi (nhiễu) việc phân phối liệu Đề tài "Phân loại văn hiệu điều kiện xuất biến nhiễu" nghiên cứu thuật toán phân loại văn dựa thuật toán Back-door cải tiến[5] để kiểm soát biến số nhiễu Bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễu (Luận văn thạc sĩ), Phân loại văn bản hiệu quả trong điều kiện xuất hiện biến nhiễu (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay