Nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụ (Luận văn thạc sĩ)

77 39 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:51

Nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụNghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụ ... báo cho hệ thống, người quản trị Từ lý trên, học viên lựa chọn đề tài Nghiên cứu hệ thống phát xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụ ” cho luận văn Thạc sĩ 2 ▪ Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống. .. hệ thống phát xâm nhập trái phép IDS cho máy chủ dịch vụ Xây dựng hệ thống IDS cho thiết bị mạng, thiết lập hệ thống thu thập thông tin cho vùng lưu lượng mạng, kết hợp với hệ thống IDS cho máy. .. thống phát xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụ - Nghiên cứu kỹ thuật phân tích lưu lượng dựa thống kê, học máy nhằm phát sớm dấu hiệu công phần mềm độc hại - Nghiên cứu hệ thống phát xâm nhập trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụ (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập IDS cho máy chủ dịch vụ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay