Hồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế (tt)

22 14 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:50

Hồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuếHồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế ... hàm hồi quy để tính điểm rủi ro cho doanh nghiệp dựa vào số liệu nộp thuế doanh nghiệp nhằm hỗ trợ quan thuế công tác tra, kiểm tra Xây dựng ứng dụng tính điểm rủi ro doanh nghiệp dựa mơ hình hồi. .. trình tính điểm rủi ro doanh nghiệp phục vụ tra thuế - Kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ lục Chương 1- PHÁT BIỂU VỀ BÀI TỐN TÍNH ĐIỂM RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ THANH TRA THUẾ 1.1 Bài tốn tính. .. liệu ứng dụng tính điểm rủi ro doanh nghiệp phục vụ tra thuế Tổng quan vấn đề nghiên cứu Các nước nghiên cứu, xây dựng ứng dụng để tính điểm rủi ro nhằm phục vụ hoạt động thanh, kiểm tra doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế (tt), Hồi quy dữ liệu và ứng dụng tính điểm rủi ro của doanh nghiệp phục vụ thanh tra thuế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay