Telesales ebook

36 26 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:47

...Dragoş V Iliescu Telesales Download free eBooks at bookboon.com Telesales © 2012 Dragoş V Iliescu & bookboon.com ISBN 978-87-403-0182-3 Download free eBooks at bookboon.com Telesales Contents... Download free eBooks at bookboon.com Telesales Preparing for the Telesales Call Preparing for the Telesales Call Even if it is not a part of the actual sales call, a vital part of telesales is... your journey 22 Download free eBooks at bookboon.com Telesales The Stages of Telesales Calls The Stages of Telesales Calls Selling over the telephone is a process The telesales approach is structured
- Xem thêm -

Xem thêm: Telesales ebook , Telesales ebook

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay