Commercial awareness for managers

48 38 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:47

... free eBooks at bookboon.com Commercial Awareness for Managers Introduction to Commercial Awareness 1Introduction to Commercial Awareness 1.1 What is Commercial Awareness? No manager operates... Download free eBooks at bookboon.com Commercial Awareness for Managers Contents Contents Preface 1Introduction to Commercial Awareness 1.1 What is Commercial Awareness? 1.2 The People That You...MTD Training Commercial Awareness for Managers Download free eBooks at bookboon.com Commercial Awareness for Managers © 2012 MTD Training & bookboon.com ISBN
- Xem thêm -

Xem thêm: Commercial awareness for managers , Commercial awareness for managers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay