Essentials of marketing

65 42 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:46

... eBooks at bookboon.com Essentials of Marketing Contents Contents Market and Marketing 1.1 Meaning of market 1.2 Marketing 1.3 Objectives of Marketing 1.4 Importance of Marketing to the Society... approach of modern marketing is consumer-oriented instead of solely product-oriented 1.3 Objectives of Marketing In the modern business world the objective of marketing is more than making profit... Selling is certainly a part of marketing That is the last function in the process of marketing Download free eBooks at bookboon.com Essentials of Marketing Market and Marketing The following table
- Xem thêm -

Xem thêm: Essentials of marketing , Essentials of marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay