Permission marketing

65 43 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:45

... Everitt Permission Marketing Download free eBooks at bookboon.com Permission Marketing © 2012 Roy Everitt & bookboon.com ISBN 978-87-403-0014-7 Download free eBooks at bookboon.com Permission Marketing. .. at permission marketing more closely and it will quickly become clear why that is 1.1 What is Permission Marketing? Permission marketing is where you have the recipient’s express permission to... later as a result of a permission marketing campaign This means you can literally double your sales with permission marketing Download free eBooks at bookboon.com Permission Marketing Introduction
- Xem thêm -

Xem thêm: Permission marketing , Permission marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay