Using social media for personal gain

85 57 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:45

...Mary Thomas Using Social Media for Personal Gain Download free eBooks at bookboon.com Using Social Media for Personal Gain 1st edition © 2013 Mary Thomas & bookboon.com... bookboon.com Using Social Media for Personal Gain 1.4.2 Personal Brand Your Personal Circumstances Who you are and what you will have an impact on your use of social media If you are a teacher, for example,... use social media There may be a Social Media Policy that you need to adhere to in your professional or personal use of social media It is true that your personal use of social media should be personal
- Xem thêm -

Xem thêm: Using social media for personal gain , Using social media for personal gain

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay