Pay per click advertising

65 16 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:44

... bookboon.com Pay Per Click advertising Contents Contents About the Authors 1Introduction What is Pay Per Click advertising? How Pay Per Click works What are Pay Per Click ads used for? Pay Per Click. .. free eBooks at bookboon.com Pay Per Click advertising What is Pay Per Click advertising? What is Pay Per Click advertising? In the traditional sense, Pay Per Click advertising, the “sponsored... bookboon.com Pay Per Click advertising What is Pay Per Click advertising? Only when an advert is clicked on does the advertiser incur a charge, hence the name Pay Per Click If users not click on
- Xem thêm -

Xem thêm: Pay per click advertising , Pay per click advertising

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay