Nghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mở (tt)

11 34 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:43

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mởNghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mở ... khai có thành phần mã phần sau thực hóa hệ thống IoT bao gồm kiến trúc hệ thống thiết kế chương Mơ hình tổng quan hệ thống sau: nguồn mở đáp ứng sau: - MQTT Server: Mosquitto - Hệ thống xử lý phân... 1.1.2 Giới thiệu hệ thống IoT phối cập nhật liên tục, đưa phản hồi nhanh cho Hệ thống IoT (IoT Platform) thành phần cốt lõi vấn đề cần phải xử lý kiến trúc tổng thể IoT Hệ thống IoT cung cấp cơng... Apache Kafka - Hệ thống lưu trữ xử lý liệu lớn: Apache Spark 3.2.1 Eclipse Mosquitto Mosquitto dự án iot. eclipse.org chuyên cung cấp công cụ, giải pháp mã nguồn mở để xây dựng hệ thống IoT Mosquitto
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mở (tt), Nghiên cứu xây dựng hệ thống nền IoT dựa trên mã nguồn mở (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay