Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn (tt)

23 32 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:29

Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn ... điều hành Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Dựa phân tích nêu trên, học viên lựa chọn đề tài "Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao hiệu đồng liệu khí tượng thủy văn" Bố cục luận văn gồm phần mở đầu chương... báo khí tượng thủy văn số liệu vệ tinh xuống đài khí tượng thủy văn địa phương Tuy nhiên, tính trao đổi, đồng liệu có sử dụng lập trình socket để chuyển tất loại liệu theo chiều nên hiệu không cao, ... Tổng quan hệ thống đồng liệu Trình bày tổng quan hệ thống đồng liệu, thành phần, yêu cầu hệ thống đồng kỹ thuật đồng liệu - Chương 2: Hàng đợi có ưu tiên đồng file liệu Giới thiệu cách khái quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn (tt), Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay