Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn (Luận văn thạc sĩ)

59 31 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 11:29

Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy vănNghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn ... Nguyễn Văn Khoa NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN Chuyên ngành: Mã số: Hệ thống thông tin 8.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định... Khí tượng thủy văn quốc gia Dựa phân tích nêu trên, học viên lựa chọn đề tài "Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao hiệu đồng liệu khí tượng thủy văn" làm luận văn tốt nghiệp cao học với mục tiêu: (1) nghiên. .. giá kết  Đối tượng nghiên cứu: Các kỹ thuật hàng đợi có ưu tiên, kỹ thuật trao đổi, đồng file liệu có kích thước lớn  Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn hệ thống đồng liệu khí tượng thủy văn dựa hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng bộ dữ liệu khí tượng thủy văn (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay